Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 248/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

SiVM 17/2006

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua lakia siten, että ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet järjestettäisiin samanaikaisesti sekä Suomessa että ulkomailla lukiokoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.


PERUSTELUT

1. Nykytila

1.1. Lainsäädäntö

Lukiokoulutuksen päätteeksi järjestettävästä ylioppilastutkinnosta säädetään yleisesti lukiolain (629/1998) 18 §:ssä, jonka mukaan ylioppilastutkinnon järjestämisestä säädetään erikseen lailla. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä osallistumisesta ylioppilastutkintoon, kokeista ja niiden uusimisesta, arvostelusta ja muusta tutkinnon toimeenpanosta.

Ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) 3 §:n nojalla ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet järjestetään lukiokoulutusta antavissa oppilaitoksissa kaksi kertaa vuodessa samanaikaisesti koko maassa.

Lukiokoulutuksen järjestämislupa voidaan lukiolain mukaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää koulutusta varten rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle.

Tutkinnon ja kokeiden järjestämisestä oppilaitoksessa vastaa lukiolain 30 §:n 1 momentissa tarkoitettu toiminnasta vastaava rehtori.

1.2. Ylioppilastutkinnon järjestämisen nykytila

Lukiokoulutusta ja sen päätteeksi toimeenpantava ylioppilastutkinto on voimassa olevan lain nojalla järjestetty vain Suomessa.

Espanjassa Fuengirolassa toimiva suomalainen Aurinkorannikon koulu on saanut ensimmäisen ulkomailla järjestettävää lukiokoulutusta koskevan määräaikaisen koulutuksen järjestämisluvan 1 päivästä elokuuta 2007 lukien. Tämän johdosta on syntynyt tarve säätää ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen päätteeksi järjestettävän ylioppilastutkinnon toteuttamisesta.

2. Ehdotetut muutokset

Ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että 3 §:n 1 momentista poistetaan maininta "koko maassa", joka viittaa siihen, että ylioppilastutkinto järjestetään vain Suomessa. Muutoksen jälkeen ylioppilastutkinnon järjestäminen ei ole sidottu Suomeen, vaan koe voidaan järjestää samanaikaisesti kaikissa niissä maissa joissa yksityiselle koulutuksen järjestäjälle on annettu lukiolain mukainen lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen, ja kokeeseen on ilmoittautunut kokelaita.

3. Esityksen vaikutukset

3.1. Taloudelliset vaikutukset

Ehdotetun muutoksen taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset. Lisäkustannuksia Suomessa järjestettävään ylioppilastutkintoon verrattuna aiheutuu lähinnä koekysymysten toimittamisesta ulkomaille niin, ettei salassapito vaarannu. Tämä voi edellyttää esimerkiksi sitä, että ylioppilastutkintolautakunta käyttää kuriiria koekysymysten toimittamiseen ulkomaille. Koekysymysten katoaminen voisi vaarantaa ylioppilastutkinnon kokeiden järjestämisen myös Suomessa.

Kokeiden toimittaminen ulkomaille tapahtuu enimmillään neljä kertaa vuodessa, jolloin koekysymysten toimittamisen kustannuksiksi voidaan arvioida noin 2 000 euroa koekerralta ja 8 000 euroa vuosittain.

Kustannuksista, jotka aiheutuvat koevastausten toimittamisesta ylioppilastutkintolautakunnalle vastaisivat koulutuksen järjestäjät kuten Suomessakin.

3.2. Muut vaikutukset

Esitetty muutos aiheuttaa tarpeen muuttaa ylioppilastutkintolautakunnan antamia ylioppilastutkinnon järjestämistä koskevia määräyksiä koetehtävien ja koesuoritusten perille toimittamisen osalta, liittyen tietoturvan varmistamiseen.

4. Asian valmistelu

Ehdotus on valmisteltu opetusministeriössä. Valmistelun yhteydessä on kuultu ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtajaa ja pääsihteeriä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ylioppilastutkinnon järjestämisestä 26 päivänä elokuuta 2005 annetun lain (672/2005) 3 §:n 1 momentti seuraavasti:


3 §
Kokeiden järjestäminen

Ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet järjestetään lukiokoulutusta antavissa oppilaitoksissa samanaikaisesti kaksi kertaa vuodessa.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.