Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 230/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Esityksen mukaan sähköturvallisuuslain muutoksella ja sähköturvallisuuslain nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 2004/108/EY. Direktiivi koskee laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta. Ehdotetun lain tavoitteena on varmistaa, että laitteistojen sähkömagneettinen yhteensopivuus on tasoltaan riittävä.

Direktiivin edellyttämien lainmuutosten lisäksi ehdotetaan, että eräitä sähköturvallisuusviranomaisen toimivaltuuksia täsmennettäisiin.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 20 päivänä heinäkuuta 2007.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila

Direktiiviä 2004/108/EY (EMC-direktiivi) edeltänyt direktiivi 89/336/ETY on pantu täytäntöön Suomessa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1696/1993) ja radio- ja telepäätelaitteiden osalta radiotaajuuksista ja telalaitteista annetulla lailla (1015/2001) sekä televerkkojen osalta viestintämarkkinalailla (393/2003).

Sähkölaitteelta edellytetään sen turvallisuuden, luotettavuuden ja huollettavuuden lisäksi moitteetonta sähkömagneettisesti yhteensopivaa toimintaa muiden laitteiden kanssa sille tarkoitetuissa toimintaympäristössä. Häiriötön toiminta saavutetaan samaan käyttöympäristöön tarkoitettujen laitteiden sähkömagneettisella yhteensopivuudella. Sähkölaite ei saa kohtuuttomasti lähettää ympäristöönsä häiriöitä ja toisaalta sen on siedettävä riittävässä määrin muualta tulevia häiriöitä.

Asunto- ja teollisuusympäristöille on määritelty tarkoituksenmukaiset erilaiset häiriötasot, jotta laitteet toimivat sähkömagneettisesti yhteensopivasti laitteille tarkoitetussa toimintaympäristössä. Laitteet saadaan kussakin käyttöympäristössä keskenään yhteensopiviksi huolehtimalla, ettei mikään laitteisto aiheuta sovittua tasoa suurempia häiriöitä ja lisäksi kaikkien laitteiden tulee sietää sovitun tasoiset häiriöt.

Häiriöt leviävät laitteesta toiseen joko johtimia pitkin tai säteilemällä. Esimerkiksi television kuvassa esiintyvät raidat, radion rätinä tai tietokoneen virhetoiminnat ovat usein muiden sähkölaitteiden synnyttämiä häiriöitä.

Valvontaviranomaisena toimii Viestintävirasto telelaitteiden ja -verkkojen sekä yleisradio- ja TV-vastaanottimien osalta. Muiden sähkölaitteiden osalta valvontaviranomaisena toimii Turvatekniikan keskus (TUKES).

Täytäntöön pantavassa EMC-direktiivissä on määrätty kiinteille asennuksille erikseen vaatimuksia ja vaatimuksen mukaisuuden osoittamismenettelyjä. Direktiivissä 89/336/ETY näitä vaatimuksia ei ole määrätty kiinteille asennuksille. Sen sijaan Suomen kansallisessa lainsäädännössä on säädetty kiinteiden asennusten sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Nyt ehdotetussa esityksessä näitä kiinteiden asennusten vaatimuksia on täsmennetty EMC-direktiivin mukaiseksi.

Markkinavalvonnassa ongelmaksi on havaittu laitteesta vastaavan tahon tunnistaminen.

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

2.1. Direktiivi ja sen voimaanpanon edellyttämät lainsäädännön muutokset

EMC-direktiivi annettiin 15 päivänä joulukuuta 2004 ja se julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 31.12.2004 ja se tuli voimaan 20.1.2005. Direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset tulee direktiivin mukaan saattaa voimaan viimeistään 20 päivänä tammikuuta 2007. Direktiivin mukaan jäsenmaiden on sovellettava direktiivin edellyttämien säännöksiä 20 päivänä heinäkuuta 2007 alkaen. EMC-direktiivillä kumotaan 20 päivänä heinäkuuta 2007 lukien nykyinen voimassa oleva direktiivi 89/336/ETY.

EMC-direktiivissä noudatetaan uuden lähestymistavan (New Approach & Global Approach) mukaisia sääntelyperiaatteita muun muassa siten, että direktiivissä määritellään vain oleelliset vaatimukset ja ne voidaan osoittaa täytetyksi noudattamalla yhdenmukaistettuja standardeja. Direktiivin tavoitteena on varmistaa sisämarkkinoiden toiminta edellyttämällä, että laitteistojen sähkömagneettinen yhteensopivuus on tasoltaan riittävä.

EMC-direktiivillä täydennetään ja selkiytetään nykyistä käytäntöä. Direktiivin soveltamisalaa laajennetaan koskemaan laitteistoja, jotka kattavat sekä laitteet että kiinteät asennukset. Aiempi direktiivi 89/336/ETY koski vain laitteita, eivätkä sen soveltamisalaan kuuluneet kiinteät asennukset.

EMC-direktiivissä määritellään olennaiset vaatimukset, selkeytetään yhdenmukaistettujen standardien asemaa ja tiedonsaantivaatimuksia, joiden avulla markkinavalvontaa voidaan tehostaa. Direktiivillä yksinkertaistetaan lisäksi vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä. Direktiivissä määritellään myös kiinteille asennuksille oma järjestelmä sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistamiseksi. Direktiivi myös edellyttää, että kiinteiden asennusten vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tarvittavat dokumentit säilytetään laitteiston eliniän.

Nykyisin toimivista toimivaltaisista tarkastuslaitoksista (Competent Body) siirrytään uuden lähestymistavan tarkoittamien ilmoitettujen laitosten (Notified Body) järjestelmään. EMC-direktiivin tarkoittamilta laitoksilta vaaditaan selkeämpää puolueettomuutta ja riippumattomuutta kuin tällä hetkellä toimivilta laitoksilta.

EMC-direktiivin mukaan laitteen valmistajan nimi ja osoite on oltava jokaisen laitteen mukana. Jos valmistaja ei toimi ETA-alueella, vaaditaan lisäksi vastuullisen maahantuojan nimi ja osoite.

2.2. Keskeiset ehdotukset

Sähköturvallisuuslain (410/1996) säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi, jotta EMC-direktiivi voidaan saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lakiesityksen keskeiset ehdotukset, joita direktiivin täytäntöönpano edellyttää, koskevat valtuutuspykäliä, joiden nojalla valtioneuvosto voi antaa asetuksia. Lain määritelmiin on ehdotettu lisättäväksi kolme uutta käsitettä. Lisäksi useaa sähköturvallisuuslain pykälää on ehdotettu täydennettäväksi niin, että pykälän sisältö kattaa ehdotetun 2 pykälän 6 momentin sisällön.

Tärkeimmät muutokset aikaisempaan EMC-direktiiviin ja sitä vastaaviin suomalaisiin määräyksiin nähden ovat seuraavat: pakollista kolmannen osapuolen arviointia ei enää tarvita vaikka yhdenmukaistettuja standardeja ei olisikaan noudatettu, tuotteiden jäljitettävyysvaatimuksia on lisätty ja kiinteiden asennusten vaatimuksia on täsmennetty.

Direktiivin täytäntöönpanon edellyttämien muutosten lisäksi sähköturvallisuusviranomaisen toimivaltaa ehdotetaan täsmennettäväksi niin, että sähköturvallisuusviranomainen voi tietyissä tapauksissa, jos sähkölaite ei täytä tiettyjä vaatimuksia, velvoittaa elinkeinoharjoittajan korvaamaan sähkölaitteen testauksesta tai tutkimisesta aiheutuneiden kustannusten lisäksi myös laitteen käypä hinta.

3. Esityksen vaikutukset

EMC-direktiivi vaikuttaa noin 800 miljoonaan laitteeseen EU:n sisämarkkinoilla joka vuosi. Tämän sektorin vuotuinen liikevaihto on noin 400 miljoonaa euroa. EMC-direktiivin vaatimusten täyttäminen maksaa noin 1,5 prosenttia tuotteen loppuhinnasta. Näistä noin 60 prosenttia on pienten ja keskisuurten yritysten valmistamia. Kustannustason muutos uuden direktiivin vaatimusten johdosta nykytilanteeseen nähden ei kuitenkaan ole merkittävä.

Laitteiden vaatimusten mukaisuuden osoittaminen tarkastuslaitosten toimenpiteiden avulla on vapaaehtoista. Tarkastuslaitokset joutuvat osoittamaan pätevyytensä ilmoitetulle laitokselle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Muutos ei kuitenkaan aiheuta merkittäviä kustannuksia nykyisille eikä uusille laitoksille. Laitokset joutuvat osoittaman olevansa aitoja kolmannen osapuolen riippumattomia ja puolueettomia laitoksia. Kokonaisuudessaan esityksen taloudelliset vaikutukset eivät olisi merkittäviä voimassa olevaan tilanteeseen verrattuna.

Esityksellä ei olisi myöskään merkittäviä yritys-, organisaatio- tai henkilöstövaikutuksia. Esitys ei toisi merkittäviä muutoksia valvontaviranomaisten toimintaan.

4. Asian valmistelu

4.1. Valmisteluvaiheet

Esitys on valmisteltu kauppa- ja teollisuusministeriössä. Esityksen valmisteluun ovat osallistuneet Turvatekniikan keskus, kauppa- ja teollisuusministeriön asettama sähköturvallisuuden neuvottelukunta, liikenne- ja viestintäministeriö sekä viestintävirasto.

4.2. Lausunnot ja niiden huomioiminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi esitysluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: ministeriöt, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Ilmailulaitos, Kilpailuvirasto, Kuluttajavirasto, Merenkulkulaitos, Säteilyturvakeskus, Ratahallintokeskus, Energiamarkkinavirasto, Viestintävirasto, Turvatekniikan keskus, Mittatekniikan keskus, Elektroniikan Tukkukauppiaat r.y, Energiateollisuus ry, Suomen Kaupan Liitto SK ry, Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry, Suomen Hissiurakoitsijayhdistys ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Suomen Sähköteknikkojen Liitto ry, SESKO ry, Suomen Sähkötukkuliikkeiden liitto ry, Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähköalan Urakoitsijain Liitto r.y, Sähköalojen Ammattiliitto ry, Sähköenergialiitto SENER ry, Sähkötarkastusyhdistys Säty ry, Teknologiateollisuus ry, Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry, Sähköinsinööriliitto ry, Talotekniikkaliitto ry, Teollisuuden Sähkö ja Automaatio ry, AKAVA ry, Kuluttajat – Konsumenterna r.y, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Kuluttajaliitto, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Suomen Yrittäjät ry, Tielaitos, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto Försökringsbolagens Centralförbund ry, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry, Öljy- ja kaasulämmitys Yhdistys ry, Nemko Oy, SGS FIMKO Oy, Fortum Oy, Helsingin Energia, Inspecta Oy, Natlabs Oy, Teollisuuden Voima Oy, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Työterveyslaitos, Suomen Sairaalatekninen yhdistys ry ja Sähkölaitteistojen Kunnossapitoyhdistys SÄKPY ry. Lausunnoista on tehty kauppa- ja teollisuusministeriössä yhteenveto.

Lausunnoissa esitystä pidettiin yleisesti ottaen EMC-direktiiviä vastaavana. Lausunnot on pyritty ottamaan tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon esitystä valmisteltaessa. Hallituksen esitys on viimeistelty kauppa- ja teollisuusministeriössä.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

2 §. Pykälän 2 momentissa olevat viittaukset teletoimintalakiin ja radiolakiin ehdotetaan lakiteknisesti korvattaviksi viittauksilla voimassa olevaan viestintämarkkinalakiin sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annettuun lakiin.

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 6 momentti, jossa valtioneuvostolle annetaan valtuudet säätää asetuksella laitteiden ja laitteistojen turvallisuudesta sekä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta, niihin kuuluvasta markkinoille saattamisesta ja käyttöönotosta, olennaisista vaatimuksista, laitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja suojatoimenpiteistä.

4 §. Pykälässä säädetään lain keskeisistä määritelmistä. Pykälän 1 momentin 3 kohdan viittaus teletoimintalakiin ehdotetaan lakiteknisesti korvattavaksi viittauksella viestintämarkkinalakiin ensin mainitun lain tultua kumotuksi viestintämarkkinalailla (396/1997) ja tämän lain tultua kumotuksi viestintämarkkinalailla (393/2003). Samoin pykälän 1 momentin 4 kohdan viittaus radiolakiin ehdotetaan lakiteknisesti korvattavaksi viittauksella radiotaajuuksista ja telelaitteista annettuun lakiin ensin mainitun lain tultua kumotuksi radiotaajuuksista ja telelaitteista annetulla lailla. Ehdotuksessa esitetään pykälään lisättäväksi myös uusi 15—17 kohta, joissa on EMC-direktiivin mukaisesti määritelty käsitteet sähkömagneettinen yhteensopivuus, sähkömagneettinen häiriö ja häiriönsieto.

5 §. Pykälässä säädetään vaatimuksista sähkölaitteiden ja -laitteistojen suunnittelulle, rakentamiselle, valmistukselle, korjaukselle, huollolle ja käytölle. EMC-direktiivin mukaan samat vaatimukset koskevat myös sähkölaitteiden ja -laitteistojen markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. Tämän vuoksi 5 §:ään ehdotetaan lisättäväksi viittaukset sähkölaitteiden ja -laitteistojen markkinoille saattamiseen ja käyttöönottoon.

9 §. Pykälän 1 momentin mukaan töiden johtaja vastaa siitä, että 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu toiminta on 5 §:n säännösten sekä 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaista. Töiden johtajan tulisi vastata myös sähköturvallisuuslain nojalla erikseen annettavissa valtioneuvoston asetuksissa tarkoitetusta toiminnasta. Lain 2 §:ään lisättäväksi ehdotetussa 6 momentissa säädettäisiin tästä EMC-direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon pohjautuvasta asetuksenantovaltuudesta. Edellä olevan johdosta pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että töiden johtaja vastaisi myös siitä, että toiminta on lain 2 §:n 6 momentin nojalla annettujen säädösten mukaista.

13 §. Pykälää edeltävään sähköturvallisuuslain 4 luvun otsikkoon ehdotetaan lisättäväksi myös sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmentaminen, sillä luvussa ehdotetaan säädettäväksi myös sähkölaitteiden sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmentamisesta. Pykälän 1 momentin mukaan sen, joka Suomessa pitää kaupan tai luovuttaa toiselle sähkölaitteita, on voitava osoittaa, että ne tai niiden valmistus täyttävät 5 §:ssä säädetyt sekä 6 §:n nojalla määrätyt vaatimukset. Edellä mainitun tulisi koskea myös sähköturvallisuuslain perusteella annettavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjä EMC-direktiivin mukaisia vaatimuksia. Tämän vuoksi 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi viittaus 2 §:n 6 momentin nojalla annettaviin säädöksiin.

Pykälän 3 momentin mukaan ministeriö voi määrätä, että sähkölaitteiden valmistajan tai maahantuojan on tehtävä toiminnastaan ilmoitus sähköturvallisuusviranomaiselle. Ilmoitusmenettelystä ei kuitenkaan ole säädetty aiemmissa ministeriön päätöksissä, joten momentti ehdotetaan tarpeettomana kumottavaksi.

14 §. Pykälän 1 momentin mukaan tietynlaisten sähkölaitteiden 5 §:ssä säädettyjen sekä 6 §:n nojalla määrättyjen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa voidaan, siten kuin ministeriö tarkemmin määrää, käyttää tarkastuslaitosten suorittamia testejä, tarkastuksia ja muita vaatimustenmukaisuuden varmentamismenettelyitä. Edellä mainitun tulisi koskea myös sähköturvallisuuslain ehdotetun 2 §:n 6 momentin nojalla annettavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjä vaatimuksia. Tämän vuoksi ehdotetaan 14 §:n 1 momenttia muutettavaksi siten, että myös ehdotetun 2 §:n 6 momentin nojalla annettujen säädösten mukaisessa vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa voitaisiin käyttää tarkastuslaitosten suorittamia testejä, tarkastuksia ja muita vaatimustenmukaisuuden varmentamismenettelyitä.

15 §. Pykälän 1 momentin mukaan ministeriö voi vahvistaa erityisiä merkkejä käytettäväksi osoittamaan, että sähkölaite täyttää 5 §:ssä säädetyt sekä 6 §:n nojalla määrätyt vaatimukset. Edellä mainitun tulisi koskea myös sähköturvallisuuslain lain perusteella annettavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjä vaatimuksia. Tämän vuoksi ehdotetaan 15 §:n 1 momenttia muutettavaksi siten, että erityisiä merkkejä voitaisiin käyttää osoittamaan, että sähkölaite täyttää myös 2 §:n 6 momentin nojalla annettavissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

17 §. Pykälän 1 momentin mukaan sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön vasta, kun käyttöönottotarkastuksessa on selvitetty, että siitä ei aiheudu 5 §:ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. EMC-direktiivin mukaan laitteistoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin siitä vaaditut asiakirjat on laadittu. Tämän vuoksi ehdotetaan 17 §:n 1 momenttiin lisättäväksi vaatimus siitä, että sähkölaitteiston rakentajan on luovutettava vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseksi tarvittavat asiakirjat sähkölaitteiston haltijalle. Direktiivi myös edellyttää, että kiinteän asennuksen vastuuhenkilö säilyttää asiakirjat laitteiston eliniän. Siksi ehdotetaan, että sähkölaitteiston haltijan on säilytettävä nämä asiakirjat laitteiston käyttöiän ajan.

26 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi sähköturvallisuusviranomaiselle mahdollisuus velvoittaa korjaaman turvallisuuspuutteellisuudet, jos sähkölaitteiden korjauksessa tai huollossa taikka sähkölaitteistojen rakentamisessa, korjauksessa, huollossa tai käytössä ei noudateta sähköturvallisuuslakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä.

27 §. Pykälän 1 momentissa säädetään sähköturvallisuusviranomaisen oikeuksista niissä tapauksissa, joissa sähkölaite ei täytä voimassa olevan lain 5 §:n säännösten taikka 6 §:n nojalla annettujen määräysten vaatimuksia. Edellä mainitun tulisi koskea myös sähkölaitteita, joiden osalta ehdotetaan 2 §:n 6 momentissa annettavaksi tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksissa. Tämän vuoksi ehdotetaan 27 §:n 1 momenttia muutettavaksi siten, että sähköturvallisuusviranomaiselle tulisi edellä mainitut oikeudet myös silloin, kun sähkölaite ei täytä 2 §:n 6 momentin nojalla annettujen säädösten tarkoittamia vaatimuksia.

Pykälän 3 momentin mukaan sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus tietyissä tapauksissa vaatia sellaisten muutosten tekemistä tuotteen merkintöihin tai tuotteeseen tai sen valmistukseen, että vaatimukset täyttyvät. Edellä mainittu periaate muutoksen tekemisestä tuotteen merkintöihin ei ole täsmällinen silloin, kun merkintä on kiinnitetty tuotteeseen aiheetta tai väärin perustein. Tämän vuoksi momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että CE-merkintä olisi poistettava laitteesta, jos laite ei kuulu yhdenkään sellaisen direktiivin soveltamisalaan, jotka edellyttävät CE-merkinnän kiinnittämistä.

33 §. Pykälän 3 momentin mukaan sähköturvallisuusviranomainen voi tietyissä tapauksissa velvoittaa elinkeinonharjoittajan korvaamaan sähkölaitteen testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset. Edellä mainitun sähköturvallisuusviranomaisen velvoitteen tulisi koskea myös mainitun lain perusteella annettavien valtioneuvoston asetusten tarkoittamia sähkölaitteita. Lisäksi on tarpeen täsmentää elinkeinonharjoittajan korvauksen perusteita. Tämän vuoksi pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sähköturvallisuusviranomaisen velvoite elinkeinonharjoittajalle korvata kustannukset koskisi myös ehdotetun 2 §:n 6 momentin nojalla annettavissa säädöksissä tarkoitettuja sähkölaitteita ja että elinkeinonharjoittaja velvoitettaisiin korvaamaan myös testatun tai tutkitun laitteen käypä hinta testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuneiden kustannusten lisäksi.

33 a §. Pykälässä säädetään sähköturvallisuusviranomaisen oikeudesta periä laitteistojen osalta tarkastuksen kustannukset, jos laitteisto osoittautuu vaaralliseksi. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vaaran lisäksi kustannusten perintämahdollisuus koskisi myös muuta oleellista vaatimustenvastaisuutta, jotta pykälä kattaisi myös EMC-näkökohdat.

47 §. Pykälän 1 momentin mukaan myöhemmin rakennetun sähkölaitteiston omistajan tulee tietyissä tapauksissa suorittaa laitteistossaan sen aiheuttaman häiriön tai vaaran poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Saman periaatteen tulisi koskea myös mainitun lain perusteella annettavien valtioneuvoston asetusten tarkoittamia sähkölaitteistoja. Tämän vuoksi ehdotetaan pykälän 1 momenttia muutettavaksi siten, että edellä mainittu periaate koskisi myös ehdotetun 2 §:n 6 momentin nojalla annettavissa säädöksissä tarkoitettuja sähkölaitteistoja.

2. Tarkemmat säännökset ja määräykset

Samanaikaisesti ehdotetun sähköturvallisuuslain muutoksen kanssa on tarkoitus antaa valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.

Sähköturvallisuuslain ehdotetussa 2 §:n 6 momentissa annettaisiin valtioneuvostolle oikeus antaa asiaan liittyviä tarkempia säännöksiä. Tässä valtuutuspykälässä ehdotetut seikat ovat sellaisia, joista voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksessa laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ehdotetaan säädettäväksi tarkemmin laitteiden ja laitteistojen turvallisuudesta ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta, niihin kuuluvasta markkinoille saattamisesta ja käyttöönotosta, olennaisista vaatimuksista, laitteiden vaatimuksenmukaisuuden arvioinnista ja suojatoimenpiteistä. Tämän valtioneuvoston asetuksen liitteiksi otettaisiin EMC-direktiivin 2004/108/EY liitteet I—IV.

3. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 20 päivänä heinäkuuta 2007, jolloin Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiivi 2004/108/EY on pantava kansallisesti täytäntöön.

Lakia ei EMC-direktiivin siirtymäsäännöksen mukaisesti sovellettaisi sellaisen laitteiston markkinoille saattamiseen ja/tai käyttöönottoon, joka on direktiivin 89/336/ETY säännösten mukainen ja joka on saatettu markkinoille ennen 20 päivänä heinäkuuta 2009.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/1996) 13 §:n 3 momentti,

muutetaan 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 3, 4, 13 ja 14 kohta, 5 §, 9 §:n 1 momentti, 4 luvun otsikko, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 momentti, 26 §, 27 §:n 1 momentin 2 kohta ja 3 momentti, 33 §:n 3 momentti, 33 a §:n 2 momentti ja 47 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 13 ja 14 kohta laissa 220/2004 sekä 27 §:n 3 momentti ja 33 a §:n 2 momentti laissa 913/2002, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 6 momentti ja 4 §:ään sellaisena kuin se on osaksi laissa 220/2004 uusi 15—17 kohta seuraavasti:


2 §

Tätä lakia sovelletaan televerkkoihin, telepäätelaitteisiin ja radiolaitteisiin siltä osin kuin niistä voi aiheutua vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle sekä sellaisiin niistä aiheutuviin häiriöihin, joista ei säädetä viestintämarkkinalaissa (393/2003) eikä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetussa laissa (1015/2001).Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää sähkölaitteiden ja -laitteistojen turvallisuudesta ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta, niihin kuuluvasta markkinoille saattamisesta ja käyttöönotosta, olennaisista vaatimuksista, laitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja suojatoimenpiteistä.


4 §

Tässä laissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä tarkoitetaan:


3) televerkolla ja telepäätelaitteella sähkölaitetta tai -laitteistoa, joka kuuluu viestintämarkkinalain soveltamisalaan;

4) radiolaitteella sähkölaitetta tai -laitteistoa, joka kuuluu radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain soveltamisalaan;


13) valtuutetulla tarkastajalla henkilöä, jonka sähköturvallisuusviranomainen on nimennyt valtuutetuksi tarkastajaksi;

14) sähköurakoitsijalla 8 §:n 1 momentin mukaista sähkölaitteistojen rakennus-, korjaus- ja huoltotöiden suorittajaa sekä sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöiden suorittajaa, joka on tehnyt 12 §:n mukaisen ilmoituksen toiminnastaan;

15) sähkömagneettisella yhteensopivuudella sähkölaitteen tai -laitteiston kykyä toimia tyydyttävästi sähkömagneettisessa ympäristössään aiheuttamatta kohtuuttomia sähkömagneettisia häiriöitä muulle samassa ympäristössä olevalle sähkölaitteelle tai -laitteistolle;

16) sähkömagneettisella häiriöllä sähkömagneettista ilmiötä, joka voi heikentää sähkölaitteen tai -laitteiston toimintaa, häiriö voi olla sähkömagneettista kohinaa, muu kuin toivottu signaali tai muutos etenemisympäristössä; sekä

17) häiriönsiedolla sähkölaitteen tai -laitteiston kykyä toimia tarkoitetulla tavalla toiminnan heikentymättä sähkömagneettisen häiriön vaikutuksesta.


5 §

Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, että:

1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa;

2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä; sekä

3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti.


Jos sähkölaite tai -laitteisto ei täytä 1 momentin edellytyksiä, sitä ei saa saattaa markkinoille eikä ottaa käyttöön.


9 §

Töiden johtaja vastaa siitä, että 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu toiminta on 5 §:n säännösten, 2 §:n 6 momentin nojalla annettujen säädösten sekä 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaista. Töiden johtajalla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia tehtävästään.4 luku

Sähkölaitteiden turvallisuuden ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmentaminen

13 §

Sen, joka Suomessa pitää kaupan tai luovuttaa toiselle sähkölaitteita, on voitava osoittaa, että ne ja niiden valmistus täyttävät 5 §:ssä säädetyt, 2 §:n 6 momentin nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa säädetyt sekä 6 §:n nojalla määrätyt vaatimukset. Sama koskee sitä, joka vie maasta sähkölaitteita, jos Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa sitä edellytetään.14 §

Tietynlaisten sähkölaitteiden 5 §:ssä säädettyjen, 2 §:n 6 momentin nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen sekä 6 §:n nojalla määrättyjen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa voidaan, siten kuin ministeriö tarkemmin määrää, käyttää tarkastuslaitosten suorittamia testejä, tarkastuksia ja muita vaatimustenmukaisuuden varmentamismenettelyitä.15 §

Ministeriö voi vahvistaa erityisiä merkkejä käytettäviksi osoittamaan, että sähkölaite täyttää 5 §:ssä säädetyt, 2 §:n 6 momentin nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa säädetyt sekä 6 §:n nojalla määrätyt vaatimukset.17 §

Sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön vasta, kun käyttöönottotarkastuksessa on selvitetty, että siitä ei aiheudu 5 §:ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. Sähkölaitteiston rakentajan on luovutettava vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseksi tarvittavat asiakirjat sähkölaitteiston haltijalle. Sähkölaitteiston haltijan on säilytettävä nämä asiakirjat laitteiston käyttöiän ajan.26 §

Jos sähkölaitteiden korjauksessa tai huollossa taikka sähkölaitteistojen rakentamisessa, korjauksessa, huollossa tai käytössä ei noudateta tätä lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, sähköturvallisuusviranomainen voi kieltää toiminnan, asettaa sille rajoituksia tai käskeä korjaamaan puutteellisuudet.


27 §

Jos valvonnassa todetaan, ettei kaupan pidettävä sähkölaite tai sähkölaitetyyppi (tuote) täytä 5 §:n säännösten, 2 §:n 6 momentin nojalla annettujen säännösten taikka 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaisia vaatimuksia, sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus:


2) vaatia sellaisten muutosten tekemistä tuotteeseen tai sen valmistukseen, että tuote täyttää 5 §:n säännösten, 2 §:n 6 momentin nojalla annettujen säädösten sekä 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaiset vaatimukset, sekä vaatia tämän osoittamista 14 §:ssä tarkoitetun tarkastuslaitoksen vaatimustenmukaisuuden varmistamismenettelyin;Jos valvonnassa todetaan, että kaupan pidettävän tuotteen merkinnät ovat 15 §:n nojalla annettujen säännösten perusteella virheelliset tai puutteelliset, sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus vaatia sellaisten muutosten tekemistä tuotteen merkintöihin tai tuotteeseen tai sen valmistukseen, että vaatimukset täyttyvät. Laitteessa oleva CE-merkintä on määrättävä poistettavaksi, jos laite ei kuulu yhdenkään sellaisen direktiivin jossa edellytetään CE-merkinnän kiinnittämistä, soveltamisalaan.


33 §

Jos sähkölaite ei täytä 5 §:n säännösten, 2 §:n 6 momentin nojalla annettujen säännösten taikka 6 §:n nojalla annettujen määräysten mukaisia vaatimuksia ja sähköturvallisuusviranomainen soveltaa 27 §:ssä tarkoitettua kieltoa tai vaatimusta, sähköturvallisuusviranomainen voi velvoittaa elinkeinonharjoittajan korvaamaan laitteen käyvän hinnan sekä testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset.


33 a §

Jos sähköturvallisuusviranomainen teettää sähkölaitteiston tarkastuksen tai muun vastaavan tutkimuksen ja sähkölaitteisto osoittautuu aiheuttavan oleellista 5 §:n mukaista vaaraa tai häiriötä, sähköturvallisuusviranomainen voi velvoittaa sähkölaitteiston haltijan korvaamaan tarkastuksesta tai tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset


47 §

Jos sähkölaitteisto aiheuttaa häiriötä tai vaaraa toiselle sähkölaitteistolle tai sen käytölle taikka aiheuttaa sen välityksellä häiriötä tai vaaraa, vaikka molemmat laitteistot ovat 2 §:n 6 momentin nojalla annettujen säännösten tai 6 §:n nojalla annettujen määräysten ja hyvän teknisen tavan mukaisia, myöhemmin rakennetun laitteiston omistajan tulee, jollei 2 momentista muuta seuraa, suorittaa laitteistossaan häiriön tai vaaran poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tätä lakia ei sovelleta sellaisen sähkölaitteiston tai -laitteen markkinoille saattamiseen tai käyttöönottoon, joka on sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 89/336/ETY säännösten mukainen ja joka on saatettu markkinoille ennen 20 päivänä heinäkuuta 2009.Helsingissä 19 päivänä lokakuuta

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.