Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 223/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta

LiVM 25/2006

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun vuonna 2004 tehdyt muutokset. Eduskunnan hyväksyttäväksi ehdotetaan myös laki edellä mainitun sopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Merilakia ehdotetaan vastaavasti muutettavaksi siten, että aluksen päälliköllä olisi ammatillisen arvionsa mukaan oikeus kenenkään estämättä ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen ihmishengen turvaamiseksi merellä.

Yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamislaki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana sekä merilain muutos vastaavasti valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin yleissopimuksen liitteen muutokset tulevat Suomen osalta voimaan. Yleissopimuksen liitteen muutosten olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitea (Maritime Safety Committee, MSC) hyväksyi 78. istunnossaan 20 päivänä toukokuuta 2004 päätöslauselmallaan MSC.153(78) muutoksia ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, (SopS 11/1981), jäljempänä SOLAS-yleissopimus, liitteeseen. Muutokset koskevat merenkulun turvallisuutta käsittelevää V lukua.

SOLAS-yleissopimuksen liitteen V lukuun toukokuussa 2004 tehdyt muutokset katsotaan sopimuksen VIII artiklan perusteella hyväksytyiksi 1 päivänä tammikuuta 2006, jollei niitä siihen mennessä ole vastustanut 1/3 sopimuspuolista tai sopimuspuolet, joiden yhteenlaskettu osuus maailman kauppalaivaston tonnistosta on yli 50 prosenttia. Jos muutokset katsotaan hyväksytyiksi, ne tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006, lukuun ottamatta sopimushallituksia, jotka ovat vastustaneet muutosta ja jotka eivät ole peruuttaneet vastustustaan. IMO:n ilmoituksen mukaan muutokset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Suomi on joulukuussa 2005 ilmoittanut nootilla IMO:n pääsihteerille, ettei se voi vielä tässä vaiheessa hyväksyä mainittuja SOLAS-yleissopimuksen liitteen muutoksia, koska ne edellyttävät muutoksia voimassaolevaan lainsäädäntöön. Lisäksi nootissa on ilmoitettu, että Suomen tarkoituksena on peruuttaa vastustuksensa ja siten hyväksyä muutokset, kun niille on saatu asianmukainen valtionsisäinen hyväksyntä ja voimassa olevaan lainsäädäntöön on tehty tarvittavat muutokset.

2. Esityksen tavoitteet

Esityksellä pyydetään eduskunnan hyväksyntää SOLAS-yleissopimuksen liitteeseen tehdyille muutoksille niin, että muutokset voisivat tulla myös Suomessa voimaan mahdollisimman pian. Samalla merilain (674/1994) 6 luvun 9 §:n 2 momenttia muutettaisiin vastaamaan yleissopimuksen sisältöä.

3. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole organisaatio- tai henkilöstövaikutuksia eikä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Esitys parantaa meriturvallisuutta ja samalla vähentää alusliikenteestä meriympäristölle aiheutuvaa vaaraa.

4. Asian valmistelu

Esitys on laadittu virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä Merenkulkulaitoksen kanssa. Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot ulkoasiainministeriöltä, oikeusministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, rajavartiolaitokselta, Merenkulkulaitokselta, Suomen Satamaliitolta, Suomen Satamaoperaattorit ry:ltä, Suomen Varustamoyhdistys ry:ltä, Ålands Redarförening rf:ltä, Rahtialusyhdistys ry:ltä, Suomen Laivanpäällystöliitto ry:ltä, Suomen Konepäällystöliitto ry:ltä sekä Suomen Merimies-Unioni SM-U ry:ltä.

Annetuissa lausunnoissa esitystä on pidetty tarpeellisena ja kannatettavana.

Rajavartiolaitos on kuitenkin lausunnossaan kiinnittänyt huomiota ehdotetun merilain muutoksen ja meripelastuslain (1145/2001) 11 a §:n keskinäiseen suhteeseen. Meripelastuslain 11 a §:n mukaan meripelastusjohtaja voi tietyin edellytyksin tilapäisesti kieltää liikkumisen etsintä- ja pelastusalueen merialueella ja rajoittaa sitä. Merilakiin nyt ehdotettavalla säännöksellä ei ole tarkoitus muuttaa tätä asiantilaa.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Päätöslauselman MSC.153(78) sisältö ja sen suhde Suomen lainsäädäntöön

V luku Merenkulun turvallisuus

2 sääntö. Määritelmät. Sääntöön on lisätty etsintä- ja pelastuspalvelun määritelmä. Määritelmä vastaa etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 89/1986) sisältämää määritelmää.

33 sääntö. Hätäilmoitukset: velvollisuudet ja menettelytavat. Säännön otsikko on muutettu muotoon ”Hätätilanteet: velvollisuudet ja menettelytavat”. Menettelytapoja koskevia määräyksiä on täsmennetty. Säännön 1 kappaleeseen on lisätty virke, jonka mukaan velvollisuus antaa apua hätätilanteessa on voimassa riippumatta apua tarvitsevien henkilöiden kansallisuudesta, asemasta taikka olosuhteista, joista heidät on löydetty. Sääntöön on lisätty uusi 1-1 kappale, jonka mukaan alusten päälliköt, jotka antavat apua merihädässä oleville ottamalla heidät alukseensa, vapautetaan velvollisuuksistaan, siten että alukset joutuvat vain mahdollisimman vähän poikkeamaan lisää alkuperäiseltä reitiltään. Edellytyksenä on, että päälliköiden vapauttaminen tämän säännön mukaisista velvollisuuksistaan ei entisestään vaaranna ihmishengen turvallisuutta merellä. Sopimushallitus, joka vastaa etsintä- ja pelastusalueesta, jolla tällaista apua annetaan, on päävastuussa yhteensovittamisen ja yhteistyön toteutumisesta, jotta apua saaneet eloonjääneet voivat turvallisesti poistua apua antaneelta alukselta. Alukselta poistuminen on järjestettävä niin pian kuin se on kohtuudella käytännössä mahdollista.

Merihädässä olevan auttamisesta säädetään merilain 6 luvun 11 §:ssä. Aluksen päällikkö, joka tapaa merihädässä olevan, on velvollinen, jos se käy päinsä aiheuttamatta vakavaa vaaraa omalle alukselle tai laivaväelle taikka muille aluksessa oleville, antamaan kaikkea apua, mikä on mahdollista ja tarpeellista hädänalaisen pelastamiseksi.

34 sääntö. Turvallinen merenkulku ja vaarallisten tilanteiden välttäminen. Nykyisen 34 säännön aluksen päällikön vastuuta ja harkintavaltaa koskeva 3 kappale on poistettu ja korvattu uudella 34-1 säännöllä, jonka mukaan aluksen omistaja, rahtaaja tai IX luvun 1 säännössä määritelty alusta käyttävä yhtiö eikä kukaan muukaan henkilö saa estää tai rajoittaa aluksen päällikköä tekemästä ja toteuttamasta päätöksiä, jotka päällikön ammatillisen arvion mukaan ovat välttämättömiä ihmishengen turvaamiseksi merellä ja meriympäristön suojelemiseksi. Aiemmin voimassa olleen säännön sanamuotoa on muutettu siten, että sanat ”merenkulun turvallisuuden” on korvattu sanoilla ”ihmishengen turvaamiseksi merellä”.

Aluksen päällikön harkintavaltaa korostavan merilain 6 luvun 9 §:n 2 momentin sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan yleissopimuksen liitteen muutosta.

2. Lakiehdotusten perustelut

2.1. Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

1 §. Pykälä sisältää säännöksen siitä, että yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. Jaksossa 4 on selostettu, mitkä yleissopimuksen liitteen muutokset kuuluvat lainsäädännön alaan.

2 §. Laki ehdotetaan tulevan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana. Tarkoituksena on, että laki tulisi voimaan keväällä 2007.

2.2. Laki merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta

Lainmuutoksella ehdotetaan sisällytettäväksi lainsäädäntöön SOLAS-yleissopimuksen liitteen merenkulun turvallisuutta koskevan V luvun 34-1 säännön viimeisen kappaleen muutos. Muutos perustuu Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitean toukokuussa 2004 hyväksymään päätöslauselmaan MSC.153(78).

Säännöksen sanamuotoa tarkistettaisiin vastaamaan yleissopimuksen sisältöä. Nykyisen sanamuodon mukaan alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 2 §:ssä tarkoitettu laivanisäntä tai kukaan muu henkilö ei saa estää tai rajoittaa aluksen päällikköä tekemästä tai toteuttamasta päätöstä, joka päällikön ammatillisen arvion mukaan on tarpeellinen aluksen turvallisen navigoinnin tai meriympäristön suojelun kannalta. Sanat ”aluksen turvallinen navigointi” ehdotetaan nyt korvattavaksi sanoilla ”ihmishengen turvaaminen merellä”. Käytännössä muutos laajentaisi säännöksen sisältöä, koska ihmishengen turvaaminen on käsitteenä navigoinnin turvallisuutta laajempi. Aluksen turvallisessa navigoinnissa lähtökohtana on pyrkiä suojaamaan itse navigoivaa alusta. Ehdotettu muutos asettaa ensisijaiseksi tavoitteeksi ihmishengen turvaamisen alusta navigoitaessa, mutta se sisältää myös turvallisen navigoinnin käsitteen.

Lain voimaantuloajankohdasta säädettäisiin asetuksella, koska lainmuutos liittyy kansainväliseen velvoitteeseen. Koska kyseessä ei kuitenkaan ole varsinainen kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamislaki, säädettäisiin voimaantuloajankohdasta perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaisesti valtioneuvoston eikä tasavallan presidentin asetuksella.

3. Voimaantulo

Kuten edellä esityksen yleisperustelujen jaksosta 1 ilmenee, SOLAS-yleissopimuksen liitteen muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006. Suomi on ilmoittanut Kansainväliselle merenkulkujärjestölle IMO:lle, ettei se voi hyväksyä muutoksia 1 päivään tammikuuta 2006 mennessä. Tarkoitus kuitenkin on, että Suomi voisi peruuttaa vastustuksensa ja saattaa SOLAS-yleissopimuksen liitteen muutokset voimaan mahdollisimman pian.

4. Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy muun muassa sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Perustuslakivaliokunnan mukaan tämä perustuslaissa tarkoitettu eduskunnan hyväksymistoimivalta kattaa kaikki aineelliselta luonteeltaan lain alaan kuuluvat kansainvälisen velvoitteen määräykset.

Valtiosopimuksen tai muun kansainvälisen velvoitteen määräys on luettava lainsäädännön alaan,

1) jos määräys koskee jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoittamista,

2) jos määräys muutoin koskee yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien perusteita,

3) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on perustuslain mukaan säädettävä lailla taikka

4) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on voimassa lain säännöksiä tai

5) siitä on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä lailla.

Perustuslakivaliokunnan mukaan kansainvälisen velvoitteen määräys kuuluu näiden perusteiden mukaan lainsäädännön alaan siitä riippumatta, onko määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa lailla annetun säännöksen kanssa (PeVL 11/2000 vp, PeVL 12/2000 vp ja PeVL 45/2000 vp).

SOLAS-yleissopimusta ei ole aikanaan saatettu eduskunnan hyväksyttäväksi. Perustuslain 94 §:n ilmaisua lainsäädännön kattamasta alasta on kuitenkin tulkittava perustuslain ja perustuslakivaliokunnan viimeaikaisen lausuntokäytännön pohjalta.

Koska SOLAS-yleissopimuksen liitteeseen vuonna 2004 hyväksytyt muutokset sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, on sopimuksen muutoksille tarpeen pyytää eduskunnan hyväksyminen.

SOLAS-yleissopimuksen liitteen V luvun hätätilanteita koskeva muutettu 33 sääntö sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Aluksen päällikön velvollisuuksista merihädässä olevien auttamisessa säädetään jo tällä hetkellä merilain 6 luvun 11 §:ssä. Myös yleissopimuksen turvallista merenkulkua koskevassa uudessa 34-1 säännössä määritellyt aluksen päällikön velvollisuudet ja oikeudet merenkulun turvallisuuteen liittyvissä asioissa kuuluvat lainsäädännön alaan. Asiasta säädetään merilain 6 luvun 9 §:ssä.

Sopimusmuutokset eivät sisällä määräyksiä, jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa tai 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen sopimusmuutokset voidaan hallituksen käsityksen mukaan hyväksyä äänten enemmistöllä ja ehdotus niiden voimaansaattamislaiksi voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään, että

Eduskunta hyväksyisi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen 20 päivänä toukokuuta 2004 tehdyt muutokset.

Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi samalla seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteeseen 20 päivänä toukokuuta 2004 hyväksyttyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.


2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.
2.

Laki merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun merilain (674/1994) 6 luvun 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1359/2002, seuraavasti:


9 §
Hyvän merimiestaidon noudattaminen

Alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu laivanisäntä tai kukaan muu henkilö ei saa estää tai rajoittaa aluksen päällikköä tekemästä tai toteuttamasta päätöstä, joka päällikön ammatillisen arvion mukaan on tarpeellinen ihmishengen turvaamiseksi merellä tai meriympäristön suojelun kannalta.Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.