Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 89/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

TaVM 11/2006

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta annettua lakia. Ehdotettu muutos käsittää teknologian kehittämiskeskuksen nimen muuttamisen Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukseksi. Ehdotettu muutos sisältää myös toiminnan tavoitteita koskevaan lain pykälään tarkennuksia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin teknologian kehittämiskeskuksen ulkomaan yksiköissä työskentelevien henkilöiden työehtoihin sovellettavista säännöksistä. Nykyisin asiasta on säädetty asetuksessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2006.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Lain nimike. Nimi teknologian kehittämiskeskus on ollut voimassa kehittämiskeskuksen perustamisesta eli vuodesta 1983 lähtien. Kehittämiskeskuksen lyhenteeksi on vakiintunut Tekes, jota käytetään yleisesti ja jolla kehittämiskeskus on tunnettu asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa.

Kuten jäljempänä lain 2 §:n muutosehdotuksen yhteydessä on todettu, ovat innovaatiot tulleet keskeiseen asemaan teknologian rinnalle. Toiminta-ajatusta ehdotetaan muutettavaksi muun muassa niin, että keinoihin lisättäisiin teknologian lisäksi innovaatiot. Tämän keskeisen kehittämiskeskuksen toimintaan liittyvän muutoksen tulisi näkyä myös kehittämiskeskuksen nimessä. Lisäksi ehdotetaan, että kehittämiskeskuksesta yleisesti käytössä oleva lyhenne Tekes lisättäisiin myös uuteen nimeen siten, että kehittämiskeskuksen uusi nimi olisi ”Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus”.

1 §.Organisatorinen asema. Nimen muutos edellyttää myös, että muutetaan lain 1 §:ää muuttamalla siihen kehittämiskeskuksen ehdotettu uusi nimi.

2 §.Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta annetussa laissa (429/1993) säädetään lain 2 §:n mukaan kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteesta. Sen mukaan kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteena on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan tulee monipuolistaa tuotantorakenteita, kasvattaa tuotantoa ja vientiä ja siten luoda perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Pykälä on ollut voimassa 1 päivästä tammikuuta 1998 alkaen ja se on tähän asti antanut kehittämiskeskukselle mahdollisuuden sovittaa toimintansa muuttuneisiin olosuhteisiin. Kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö ovat muuttuneet niin paljon, että on asiallista muuttaa lakia saattamaan se vastaamaan muuttuneita olosuhteita.

Valtioneuvoston periaatepäätös 7 päivältä huhtikuuta 2005 julkisen tutkimusjärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä korostaa kansallisen innovaatioympäristön vahvistamista. Siksi kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteita koskevaan 2 §:ään tulisi lisätä uuden osaamisen hyödyntämiseen viitaten innovaatiot keinoina edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä. Voimassa olevan 2 §:n mukaan tavoitteena on ollut edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä. Koska kehittämiskeskus rahoittaa myös korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävää tutkimusta, on termi kilpailukyky liian kapea. Kehittämiskeskuksella on muuhunkin kehittymiseen kuin kilpailukykyyn liittyviä päämääriä. Tämän vuoksi ehdotetaan, ettei kyseistä termiä kilpailukyky enää mainittaisi. Voimassa oleva 2 § ehdotetaan siten muutettavaksi niin, että toiminnan tavoitteena on edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Toiminnan tulee painottua siten, että se uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia.

7 a §.Ulkomailla työskentelevän henkilöstön palvelusuhteen ehdot (Pykälän perusteet jaksossa 2)

2. Riippuvuus muista säädöksistä sekä ehdotettu lisäys

7 a §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi ulkomailla työskentelevän henkilöstön palvelussuhteen ehdoista. Eduskunta on hyväksynyt 25.4.2006 hallituksen esityksen laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista (Eduskunnan vastaus 36/2006vp ja HE 50/2005vp). Kehittämiskeskuksen ulkomaan yksiköissä työskentelevien henkilöiden työsuhteiden osalta on teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen (467/1993) 15 §:ssä viitattu niihin säädöksiin ja määräyksiin, joita sovelletaan ulkoasiainhallinnon ulkomaanedustuksen virkamiehiin. Ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmä perustuu tällä hetkellä ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista annettuun lakiin (651/1993). Koska eduskunta on hyväksynyt uuden lain ulkomaanedustuksen korvauksista, ehdotetaan sitä sovellettavaksi jatkossa.

Koska teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 15 §:ssä viitataan säännöksiin, mitä ulkomaanedustuksen osalta säädetään tai määrätään taikka mitä valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) nojalla sovitaan, niin säädösteknisesti tällaisen viittauksen pitäisi olla lakitasolla. Tarkoitus on saattaa sääntely perustuslain edellyttämälle tasolle. Perustuslain 80 §:n 1 momentti edellyttää, että yksilön oikeuksien perusteista sekä asioista, jotka muutoin kuuluvat lain alaan, on säädettävä lailla. Tällä perusteella ehdotetaan, että mainittu asetuksen pykälä siirretään kehittämiskeskuksesta annettuun lakiin. Ehdotetun 7 a §:n mukaan kehittämiskeskuksen ulkomaanedustuksen korvauksista on voimassa, mitä ulkomaanedustuksen osalta säädetään taikka mitä valtion virkaehtosopimuslain nojalla sovitaan. Samanaikaisesti lain voimaantulon kanssa on tarkoitus muuttaa asetusta niin, että sen 15 § kumotaan. Kehittämiskeskuksen päätösvalta rajoittuu siihen, mitä lailla ulkomaanedustuksen korvauksista ja niiden perusteista säädetään. Viittaus pitää sisällään ne tulkinnat ja rajat, jotka asianomaisen lakiviittauksen kautta ovat kehittämiskeskusta velvoittavia.

3. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia, mutta ehdotettu 2 § antaa paremmat mahdollisuudet kehittämiskeskukselle edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Pykälän muuttamisen tarkoitus on saattaa se vastaamaan toteutunutta yhteiskunnallista kehitystä.

7 a § ja siihen ehdotettu viittaussäännös eivät sinällään sisällä taloudellisia vaikutuksia. Mahdolliset taloudelliset vaikutukset ovat riippuvaisia siitä, minkälaisen sisällön nyt eduskunnassa käsiteltävänä oleva esitys ulkomaanedustuksen korvauksista saa.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu kauppa- ja teollisuusministeriössä yhdessä kehittämiskeskuksen kanssa. Asiasta on pyydetty lausunnot ulkoasiainministeriön hallinnolliselta osastolta, valtiovarainministeriön henkilöstöosastolta ja oikeusministeriöltä. Lausunnoissa ei ole ollut esitykseen huomautettavaa. Esityksessä on kuitenkin teknologian kehittämiskeskuksen pyynnöstä muutettu 2 §:n muutosehdotuksen sana elinkeinorakenne sanaksi elinkeino, koska se vastaa Tekesin toiminta- ja taloussuunnitelmia vuosille 2007—2011. Perusteluina tälle on se, että teknologian kehittämiskeskus ei itsetarkoituksellisesti pyri muuttamaan nykyistä elinkeinorakennetta esimerkiksi palveluvoittoisemmaksi, vaan pyrkii huolehtimaan siitä, että elinkeinot uudistuvat sisäisesti ja pystyvät lisäämään tuottavuutta ja kannattavat. Elinkeinorakenteen muutokset tapahtuvat enemmän markkinavoimien vaikutuksesta.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuonna 2006.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan teknologian kehittämiskeskuksesta 7 päivänä toukokuuta 1993 annetun lain (429/1993) nimike sekä 1 ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1168/1997, ja

lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

Laki

Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta


1 §
Organisatorinen asema

Teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa toteuttava Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan.


2 §
Toiminnan tavoite

Kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteena on edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Toiminnan tulee uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja vientiä sekä luoda työllisyyttä ja hyvinvointia.


7 a §
Ulkomailla työskentelevän henkilöstön palvelussuhteen ehdot

Ulkomailla työskentelevän henkilöstön palkkauksesta, ulkomaanedustuksen korvauksista, työajasta, vuosilomasta ja virkavapaudesta on voimassa, mitä ulkomaanedustuksen osalta säädetään taikka mitä valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) nojalla sovitaan.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2006.Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.