Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 186/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupparekisterilakia sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia.

Kaupparekisterilakia muutettaisiin siten, että Verohallitus voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa Patentti- ja rekisterihallitukselle veroilmoituksen liitteenä verotusta varten annetut tuloslaskelma- ja tasetiedot sekä eräät muut tilinpäätöstiedot samoin kuin tiedon siitä, onko yksilöidyllä osakeyhtiöllä, osuuskunnalla tai muulla elinkeinonharjoittajalla ollut toimintaa verohallinnon rekisteritietojen perusteella.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia muutettaisiin siten, että tilinpäätöstietojen julkisuutta verohallinnossa koskeva säännös kumottaisiin. Tilinpäätöstietojen julkinen tietopalvelu keskitettäisiin Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2006 alusta. Kaupparekisterilain säännöstä tilinpäätöstietojen luovuttamisesta verohallinnosta rekisteriviranomaisena toimivalle Patentti- ja rekisterihallitukselle sovellettaisiin ensimmäisen kerran siten, että tietojen siirto koskisi verovuoden 2008 tietoja. Tietojärjestelmän testausta ja koekäyttöä varten verohallinto voisi toimittaa verovuosia 2006 ja 2007 koskevia tietoja. Muilta osin ehdotettuja lainmuutoksia sovellettaisiin vuoden 2006 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö

Tilinpäätöstietojen toimittaminen verohallinnolle ja kaupparekisteriin

Verovelvolliset yritykset ovat velvollisia antamaan verohallinnolle verotuksen toimittamista varten tiedot verovuotta koskevasta tuloslaskelmasta ja taseesta ilmoittamisvelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen (1760/1995) mukaisesti. Tiedot annetaan Verohallituksen vahvistamilla veroilmoituslomakkeilla, jotka perustuvat kululajikohtaiseen tuloslaskelmaan ja taseeseen. Verovuodesta 2006 verovelvolliset antaisivat veroilmoituksen liitteenä myös jäljennöksen kirjanpitolain mukaisesta tuloslaskelmasta ja taseesta.

Kaupparekisterilain (129/1979) 1 §:n mukaisesti kaupparekisteriin merkitään elinkeinonharjoittajia koskevat ilmoitukset sen mukaan kuin kaupparekisterilaissa säädetään sekä Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä tarkemmin määrätään. Kaupparekisteriä pitää Patentti- ja rekisterihallitus.

Kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 9 §:n mukaan osakeyhtiön, osuuskunnan, säännöksessä tarkoitetun avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön, keskinäisen vakuutusyhtiön sekä vakuutusyhdistyksen on ilmoitettava jäljennös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta rekisteröitäväksi Patentti- ja rekisterihallitukselle. Ilmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osakeyhtiölain (734/1978) 11 luvun 14 §:n ja osuuskuntalain (1488/2001) 6 luvun 9 §:n mukaan yhtiön ja osuuskunnan on ilmoitettava tilinpäätöksensä rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös tilintarkastuskertomuksesta sekä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kirjallinen ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä sekä yhtiön voittoa tai tappiota koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä tai osuuskunnan kokouksen päätöksestä.

Konsernitilinpäätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi, jos emoyhtiö on kirjanpitolain, osakeyhtiölain tai muun lain mukaan velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöksen.

Tilinpäätöstietojen toimittamisesta kaupparekisteriin säädetään myös esimerkiksi luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993), vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) ja vakuutusyhtiölaissa (1062/1979). Lisäksi Suomeen sivuliikkeen perustaneen ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan velvollisuudesta rekisteröidä tilinpäätös säädetään kaupparekisterilain 17 a §:ssä.

Patentti- ja rekisterihallitus tarkastaa, ovatko yritykset ilmoittaneet laissa säädetyt asiakirjat rekisteröintiä varten, ja tekee kaupparekisteriin rekisterimerkinnän. Tilinpäätösasiakirjat tallennetaan sähköiseen kuva-arkistoon sekä mikrofilmataan ja skannataan.

Tilinpäätöstietojen julkisuus

Tuloslaskelman ja taseen julkisuudesta verohallinnossa säädetään verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa (1346/1999). Muutoin tilinpäätöstietojen julkisuudesta säädetään kaupparekisterilaissa. Tilinpäätöstiedot ovat julkisia vain kaupparekisterissä.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 4 §:n mukaisesti verotusasiakirjat, jotka koskevat verovelvollisen taloudellista asemaa sekä muut sellaiset verotusasiakirjat, joista ilmenee tunnistettavissa olevaa verovelvollista koskevia tietoja, on lain 5—9 ja 21 §:ssä säädetyin poikkeuksin pidettävä salassa. Verohallinnolle verotusta varten annetut ja Verohallituksen verotusta varten laatimat asiakirjat sekä niihin sisältyvät tiedot ovat siten pääsääntöisesti salassa pidettäviä.

Tuloslaskelman ja taseen julkisuudesta säädetään erikseen viimeksi mainitun lain 7 §:ssä. Lainkohdan mukaan osakeyhtiöiden, osuuskuntien, keskinäisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten tuloslaskelma ja tase ovat julkisia. Muiden verovelvollisten tuloslaskelma ja tase ovat julkisia, jos verovelvollinen ilmoittaa olevansa velvollinen kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n mukaan ilminpäätöksensä rekisteröitäväksi. Taseen tiedot ovat julkisia kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 7 §:ssä tarkoitetussa lyhennetyssä muodossa, jos verovelvollinen on sitä vaatinut. Tuloslaskelma ja tase tulevat julkisiksi kahdeksan kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Julkisuutta koskevia säännöksiä oli alun perin määrä soveltaa vuoden 2002 alun jälkeen päättyviltä tilikausilta annettaviin tietoihin. Säännöksiä kuitenkin muutettiin 1 päivänä tammikuuta 2003 voimaan tulleella lailla (1166/2002) siten, että julkisuutta sovelletaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2006 jälkeen päättyviltä tilikausilta annettuihin tietoihin. Taustalla oli se, että verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:ää oli tarkennettava kirjanpitoasetuksen muutoksen (748/2001) johdosta. Mainittu muutos mahdollisti tuloslaskelman laatimisen ja rekisteröimisen lyhennetyssä muodossa. Tavoitteena oli lisäksi yhtenäistää tilinpäätöstietojen sisältöä siten, että eri viranomaisille annettavat tiedot olisivat samansisältöisiä. Tehtyjen muutosten seurauksena julkisiksi jäivät kuitenkin 1 päivän tammikuuta 2002 ja 30 päivän huhtikuuta 2002 välillä päättyneiden tilikausien tilinpäätöstiedot.

Kaupparekisterissä tilinpäätöstiedot ovat julkisia. Kaupparekisterilain 1 §:n 3 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja kaupparekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja siihen kuuluvista rekisteriviranomaisen asiakirjoista. Rekisteröitäviin ja kaupparekisterissä julkisiin tilinpäätösasiakirjoihin kuuluvat tuloslaskelman ja taseen lisäksi niiden liitetiedot, eräiden yritysten osalta toimintakertomus, rahoituslaskelma sekä konsernitilinpäätös. Rekisteröitävään julkiseen tilinpäätökseen on lisäksi liitettävä tilintarkastuskertomus ja konsernitilintarkastuskertomus.

Toimimattomat yritykset

Patentti- ja rekisterihallitus voi kaupparekisterilain 24 §:n nojalla poistaa kaupparekisteristä sellaisen elinkeinonharjoittajan, jolta ei viimeisen 10 vuoden aikana ole tullut ilmoitusta rekisteriin. Elinkeinonharjoittajia ovat pykälän mukaan kaikki kaupparekisteriin merkityt yksiköt. Osakeyhtiölain 13 luvun 4 §:n ja osuuskuntalain 19 luvun 3 §:n nojalla osakeyhtiö tai osuuskunta voidaan poistaa rekisteristä, jos se ei ole rekisteriviranomaisen kehotuksesta huolimatta ilmoittanut tilinpäätösasiakirjoja rekisteröitäväksi vuoden kuluessa tilinkauden päättymisestä.

Poistamismenettelyssä Patentti- ja rekisterihallitus on yhdessä Verohallituksen kanssa selvittänyt verohallinnon rekistereistä sellaisia yhteisöjä ja yrityksiä, jotka eivät ole tehneet kaupparekisteri-ilmoituksia, mutta joilla silti on ollut toimintaa verohallinnon rekisteritietojen perusteella.

Patentti- ja rekisterihallituksen oikeus saada tietoja Verohallitukselta

Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus kaupparekisterilain 31 a §:n mukaan saada Verohallitukselta vuosittain tieto niistä liiketoimintaa harjoittavista kirjanpitovelvollisista postiosoitteineen, jotka ovat velvolliset toimittamaan Patentti- ja rekisterihallitukselle jäljennöksen tilinpäätösasiakirjoistaan.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus on kuitenkin saanut tarvittavat osoitetiedot yhdessä Verohallituksen kanssa ylläpitämästään yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, joten mainittu 31 a §:n säännös on käynyt tarpeettomaksi.

1.2. Nykytilan arviointi

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan yritykset ovat velvolliset ilmoittamaan samoja tietoja sekä verohallinnolle verotusta varten että Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitäväksi. Verovuodesta 2006 lähtien verohallinto kerää lisäksi tuloslaskelma- ja tasetiedot saman sisältöisinä kuin ne on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle. Verohallinnolla ei ole kuitenkaan tarvetta kerätä verotusta varten kaikkia niitä tilinpäätösasiakirjoja, jotka yritysten tulee Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittaa.

Patentti- ja rekisterihallituksen julkisesta tietopalvelusta ovat saatavissa kaikki ne tilinpäätösasiakirjat, jotka kuuluvat kirjanpitovelvollisten yritysten verotustietoja koskevan ilmoittamisvelvollisuuden piiriin samoin kuin kirjanpitovelvollisten yksinomaan Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamat asiakirjat.

Tilinpäätöstietojen ilmoittamisvelvollisuutta Patentti- ja rekisterihallitukselle koskevien säännösten noudattamisessa on kuitenkin esiintynyt puutteita. Patentti- ja rekisterihallituksella olevien tilinpäätösasiakirjojen ja tietojen kattavuutta voitaisiin parantaa ja niiden saamista rekisteröitäväksi jouduttaa tekemällä mahdolliseksi verohallinnolle ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi annettujen tilinpäätöstietojen luovuttaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Ilman lainmuutoksia verohallinnolle ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi annetut tuloslaskelma ja tase tulisivat edellä esitetyn mukaisesti julkisiksi verotustiedoiksi vuoden 2006 alusta, ja verohallinnon olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin tietopalvelutehtävistä huolehtimiseksi. Koska verotusta koskeva ilmoittamisvelvollisuus käsittäisi vain osan Patentti- ja rekisterihallitukselle annettavista ja sen kautta julkiseksi tulevista tilinpäätöstiedoista, tietopalvelutehtäviä ei ole asiakaspalvelun laadunkaan vuoksi tarkoituksenmukaista hajauttaa siten, että Patentti- ja rekisterihallituksen jo olemassa olevan tietopalvelun lisäksi myös verohallinto ryhtyisi antamaan tietoja hallussaan olevista asiakirjoista.

Yritysten poistamismenettelyä kaupparekisterissä on syytä tehostaa. Elinkeinonharjoittajalla, yhtiöllä tai osuuskunnalla saattaa olla verohallinnon rekisteritietojen perusteella toimintaa, vaikka se ei tekisi kaupparekisteriin ilmoituksia tai vastaisi Patentti- ja rekisterihallituksen tiedusteluihin. Poistamismenettelyä voitaisiin edistää siten, että Patentti- ja rekisterihallitus voisi saada verohallinnolta sillä olevia yrityksen toimintaa koskevia tietoja. Oikeudesta tällaisten tietojen luovuttamiseen ei kuitenkaan ole säädetty laissa.

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

2.1. Tilinpäätöstietojen julkisen tietopalvelun keskittäminen ja tilinpäätösasiakirjojen siirtäminen

Tilinpäätöstietojen julkinen tietopalvelu on tarkoituksenmukaista keskittää Patentti- ja rekisterihallitukselle. Jotta julkista tietopalvelua ei tarvitsisi järjestää vuoden 2006 alusta myös verohallintoon, ehdotetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 § kumottavaksi. Kaikkien tilinpäätöstietojen tietopalvelu toimisi siten rekisteriviranomaisessa, jossa palvelujärjestelmät ovat olemassa. Asiakkaiden näkökulmasta järjestely olisi selkeä ja yksinkertaisempi kuin tietopalvelun jakautuessa veroviranomaisten ja rekisteriviranomaisten kesken. Rekisteriviranomaisena toimivalta Patentti- ja rekisterihallitukselta asiakkaat saisivat tilinpäätöstiedot yhdestä paikasta kattavasti.

Kaupparekisterilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että verohallinto voisi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa yritysten verotuksen toimittamista varten antamat tiedot tuloslaskelmasta, taseesta ja eräistä muista tilinpäätöstiedoista rekisteriviranomaisena toimivalle Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tiedot toimitettaisiin sähköisessä muodossa.

Ehdotettu tietojen siirtomenettely tulisi vastaavasti voimaan siten, että se koskisi ensimmäisen kerran verovuodelta 2008 annettavan veroilmoituksen yhteydessä annettavia tilinpäätöstietoja. Ehdotetun voimaantulosäännöksen mukaan tietojärjestelmien koekäyttöä ja testausta varten voitaisiin jo aiemmin antaa verovuosien 2006 ja 2007 tietoja.

2.2. Yrityksen toimintaa koskevien tietojen antaminen

Toimimattomien yritysten poistamiseen kaupparekisteristä liittyvän menettelyn tehostamiseksi ehdotetaan kaupparekisterilakia muutettavaksi siten, että Patentti- ja rekisterihallituksella olisi oikeus pyynnöstä saada Verohallitukselta tieto siitä, onko osakeyhtiöllä, osuuskunnalla tai muulla elinkeinonharjoittajalla verohallinnon rekisteritietojen mukaan ollut toimintaa.

3. Esityksen vaikutukset

Esitys tehostaisi eräiden keskeisten tilinpäätösasiakirjojen toimittamista rekisteröitäväksi Patentti- ja rekisterihallitukselle ja parantaisi sen julkisen tietopalvelun laatua. Tuloslaskelma- ja tasetiedot skannattaisiin yhdessä viranomaisessa. Lisäksi säästettäisiin ne kustannukset, jotka aiheutuisivat verohallinnolle tietojen julkisen tietopalvelun järjestämisestä.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön, Verohallituksen sekä Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Kaupparekisterilaki

31 a §. Pykälään sisältyvä säännös, jonka nojalla Patentti- ja rekisterihallitus on oikeutettu saamaan siinä tarkoitettuja osoitetietoja, poistettaisiin tarpeettomana.

Pykälän 1 momentiksi otettaisiin säännös verotusta varten annettujen tilinpäätöstietojen luovuttamisesta Verohallitukselta Patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin rekisteröintiä varten. Verohallitus toimittaisi tiedot veroilmoituksen liitteenä annetuista tuloslaskelmasta ja taseesta sekä muut verotuksen toimittamista varten annetut tiedot, jotka kirjanpitovelvollisen on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle, esimerkiksi tiedot toimitetusta tilintarkastuksesta ja voitonjaosta. Tilinpäätöstiedot ovat verohallinnossa salassa pidettäviä, joten pykälässä säädettäisiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) edellyttämällä tavalla Verohallitukselle oikeudesta antaa tiedot salassapitosäännösten estämättä.

Asiakirjat skannattaisiin verohallinnossa, ja tiedot siirrettäisiin Patentti- ja rekisterihallitukselle sähköisesti. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaisesti lainkohdassa ehdotettaisiin säädettäväksi tietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden välityksellä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Patentti- ja rekisterihallituksen oikeudesta saada pyynnöstä Verohallitukselta tieto siitä, onko osakeyhtiöllä, osuuskunnalla tai muulla elinkeinonharjoittajalla verohallinnon rekisteritietojen mukaan ollut toimintaa. Patentti- ja rekisterihallitus yksilöisi tarkistettavat yritykset ja elinkeinonharjoittajat yritys- ja yhteisötunnuksella. Verohallitus tarkistaisi rekisteritiedoistaan, onko yrityksellä ollut verotettavaa tuloa tai varallisuutta, toiminnan aloittamisilmoituksia tai muuta vastaavaa toimintaa sekä palauttaisi vertailun jälkeen Patentti- ja rekisterihallitukselle yritys- ja yhteisötunnukset niistä yrityksistä, joilla tällaista toimintaa ei olisi ollut. Vertailun avulla Patentti- ja rekisterihallitus voisi ryhtyä kaupparekisterilain 24 §:n mukaiseen poistamismenettelyyn, jossa toimimattomat yritykset poistetaan kaupparekisteristä. Vertailun perusteella voitaisiin myös päätellä, mihin toimenpiteisiin olisi tarkoituksenmukaisinta ryhtyä laiminlyötäessä tilinpäätöstietojen ilmoittamisvelvollisuus erityisesti sellaisessa osakeyhtiössä tai osuuskunnassa, joka osoittautuu toiminnassa olevaksi. Koska tieto on verotustietona salassa pidettävä, säädettäisiin lain tasolla Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeus saada tietoja salassapitosäännösten estämättä.

1.2. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta

Osakeyhtiöiden, osuuskuntien, keskinäisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten tilinpäätöstietojen julkisuutta koskeva verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 § ehdotetaan kumottavaksi vuoden 2006 alusta. Kaupparekisterissä olevat tilinpäätöstiedot olisivat edelleen julkisia kaupparekisterilain 1 §:n 3 momentin nojalla. Tilinpäätöstietojen julkinen tietopalvelu keskitettäisiin siten Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tietopalvelua tehostettaisiin kaupparekisterilain muutoksella.

2. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 2006 alusta.

Kaupparekisterilain 31 a §:n 1 momentin muuttamista koskevaa säännöstä sovellettaisiin siten, että tietojen siirto Patentti- ja rekisterihallitukselle koskisi ensimmäisen kerran vuonna 2008 päättyvältä tilikaudelta annettuja tietoja. Tarkoituksena on, että siirtymäkauden aikana Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallitus kehittävät tietojärjestelmiänsä ja tietojen siirtomenettelyä sähköistä tiedonsiirtoa varten. Tämän mahdollistamiseksi voimaantulosäännökseen otettaisiin säännös Verohallituksen oikeudesta antaa tietojärjestelmän testaus- ja koekäyttöä varten tarvittavia vuoden 2006 ja 2007 tilinpäätöstietoja Patentti- ja rekisterihallitukselle. Nämä tiedot annettaisiin vain testaus- ja koekäyttöä varten, joten ne olisivat salassa pidettäviä vastaavalla tavalla kuin verotustiedot muutoin.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki kaupparekisterilain 31 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/1979) 31 a §, sellaisena kuin se on laissa (582/1992), seuraavasti:

31 a §

Verohallitus voi antaa salassapitosäännösten estämättä Patentti- ja rekisterihallitukselle teknisen käyttöyhteyden välityksellä kirjanpitovelvolliselta verotuksen toimittamista varten saamansa tuloslaskelman ja taseen sekä muut tiedot ja asiakirjat, jotka kirjanpitovelvollinen on tilinpäätöksen ja tomintakertomuksen rekisteröimiseksi velvollinen tämän lain tai muun lain nojalla toimittamaan Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä saada Verohallitukselta osakeyhtiölain 13 luvun 4 §:ssä, osuuskuntalain 19 luvun 3 §:ssä ja tämän lain 24 §:ssä säädettyjen kaupparekisteristä poistamiseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi tieto siitä, onko yksilöidyllä osakeyhtiöllä, osuuskunnalla tai muulla elinkeinonharjoittajalla ollut toimintaa verohallinnon rekisteritietojen perusteella.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tämän lain 31 a §:n 1 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2008 päättyvältä tilikaudelta annettaviin tietoihin.

Verohallitus voi salassapitosäännösten estämättä antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle lain 31 a §:ssä tarkoitettuja tietoja myös vuosina 2006 ja 2007 päättyviltä tilikausilta tietojärjestelmän testausta ja koekäyttöä varten. Näiden tietojen julkisuuteen sovelletaan, mitä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 1 ja 4 §:ssä säädetään.


2.

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 7 §:n kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 30 päivä joulukuuta 1999 annetun lain (1346/1999) 7 §.

2 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.