Edilexissä on huoltokatko tiistaina 27.10.2020. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 178/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän muuttamisesta

StVM 39/2005

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Liikennevakuutus-, potilasvakuutus- ja ympäristövahinkovakuutusjärjestelmissä ehdotetaan siirryttäväksi kokonaisuudessaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kanssa yhdenmukaisen, vuoden 2005 alussa voimaan tulleen työeläkeuudistuksen mukaisten indeksien käyttöön.

Henkilövahingosta johtuvien, liikennevakuutuksesta, potilasvakuutuksesta ja ympäristövahinkovakuutuksesta maksettavien jatkuvien ansionmenetyskorvauksien ja perhe-eläkkeiden indeksitason osalta ehdotetaan siirryttäväksi vuoden 2006 alussa työntekijäin eläkelain mukaisen työeläkeindeksin käyttöön. Jatkuvat ansionmenetyskorvaukset ehdotetaan tarkistettaviksi indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8.

Nykyiset perhe-eläkkeet, vuoden 2006 alusta vahingonkorvauslain mukaiset elatuksen menetyksen korvaukset, ehdotetaan tarkistettavaksi myös edellä mainitulla indeksillä.

Muiden jatkuvien kulukorvausluonteisten henkilövahinkokorvausten osalta ehdotetaan nykyiseen tapaan käytettäväksi työntekijäin eläkelain mukaista työeläkeindeksiä. Nämä korvaukset tarkistettaisiin indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8.

Ehdotettuja indeksejä sovellettaisiin myös ennen lain voimaan tuloa sattuneisiin liikennevahinkoihin, potilasvahinkoihin ja ympäristövahinkoihin.

Työeläkejärjestelmän mukaista palkkakerrointa, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,8 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,2, ehdotetaan käytettäväksi tarkistettaessa liikennevakuutuksessa, potilasvakuutuksessa ja ympäristövahinkovakuutuksessa tarkoitettuja eri vuosien ansiotuloja vahinkovuoden tasoon korvausta määrättäessä.

Liikennevakuutuksesta ja potilasvakuutuksesta maksettavan pienimmän viivästyskorotuksen perusmäärään tehtäisiin uuden indeksijärjestelmän edellyttämä tarkistus palkkakertoimella.

Muutokset tehtäisiin lakiin eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon, liikennevakuutuslakiin, lakiin eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon, potilasvahinkolakiin ja ympäristövahinkovakuutuksesta annettuun lakiin.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Muutokset ovat pääosin luonteeltaan teknisiä ja välttämättömiä vuoden 2005 alussa voimaantulleen yksityisten alojen työeläkeuudistukseen liittyvien indeksimuutosten johdosta. Liikennevakuutuksesta, potilas-vakuutuksesta ja ympäristövahinkovakuutuksesta maksettavien jatkuvien ansionmenetyskorvausten ja elatuksen menetyksen korvausten indeksiturvassa tapahtuisi muutos.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Liikennevakuutuslain mukaisiin henkilövahingon johdosta suoritettaviin jatkuviin korvauksiin tehdään vuosittain indeksitarkistus noudattaen, mitä työntekijäin eläkelain 9 §:ssä säädetään (laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon, 875/1971). Vastaavasti potilasvakuutuksen ja ympäristövahinkovakuutuksen indeksit on sidottu samaan indeksiin.

Vuonna 2005 voimassa olevien, näitä järjestelmiä koskevien väliaikaisten lakien mukaan jatkuvat ansionmenetyskorvaukset ja perhe-eläkkeet tarkistetaan sen kalenterivuoden loppuun, jona vahingonkärsinyt tai edunjättäjä saavuttaa tai saavuttaisi eläkeiän, indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,5. Muiden jatkuvien, kulukorvausluonteisten henkilövahinkokorvausten osalta siirryttiin vuoden 2005 alusta työntekijäin eläkelain mukaisen uuden työeläkeindeksin käyttöön. Nämä korvaukset tarkistetaan indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8.

Työeläkkeiden indeksijärjestelmää on uudistettu vuoden 2005 alusta voimaan tulleen lainmuutoksen (634/2003) mukaisesti siten, että työntekijäin eläkelain muutetun 9 §:n mukaan myös työikäisten maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan voimassa olevan lain 9 §:n 2 momentin mukaista eläkeindeksiä vastaavalla työeläkeindeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8. Lakisääteisessä tapaturmavakuutusjärjestelmässä siirryttiin vuoden 2005 alusta lukien käyttämään muun muassa tapaturmaeläkkeiden ja perhe-eläkkeiden indeksitarkistuksissa työeläkejärjestelmän mukaista työeläkeindeksiä.

Liikennevakuutuksessa, potilasvakuutuksessa ja ympäristövahinkovakuutuksessa tulisi ehdotuksen mukaisesti yhdenmukaiset indeksitasot lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kanssa jatkuvissa ansionmenetyskorvauksissa ja elatuksen menetyksen korvauksissa. Myös kulukorvausluonteisten jatkuvien korvausten osalta tehtäisiin tarkistukset yhdenmukaisella indeksillä. Työikäisten osalta jatkuvien ansionmenetyskorvauksien ja työkyvyttömyyseläkkeiden sekä elatuksen menetyksen korvausten osalta olisi liikennevakuutuksessa, potilasvakuutuksessa ja ympäristövahinkovakuutuksessa jatkossa sama indeksitaso kuin lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa.

Vahingonkorvauslakiin perustuvina järjestelminä liikenne-, potilas- ja ympäristövahinkovakuutuksessa eläkkeiden tason tulee vastata vahingonkärsineen todellista ansionmenetystä. Ehdotetun muutoksen johdosta nuorena vammautuneiden, pitkään eläkettä saavien indeksitarkistusmenettely muuttuisi mutta korvaustaso perustuisi täyden korvauksen periaatteelle vahingonkorvauslain mukaisesti. Eläkkeiden osalta korvauksen perustana huomioidaan vahingonkärsineen koko oletettu urakehitys ja vahinkovuoden tasoon tehdään tätä vastaavat tarkistukset.

Vahingonkorvauslaissa on vuoden 2006 alusta lukien säännös pysyvästi työkykynsä menettäneen alle 18 vuotiaan henkilön työkyvyttömyyden korvaamisesta. Säännöksen mukaan tällaisten henkilöiden ansiotulojen määrät ilmoitetaan vuosittain valtioneuvoston asetuksella. Henkilön saavutettua eläkeiän, korvaus vastaa sen vanhuuseläkkeen määrää, mihin henkilöllä olisi oikeus työntekijäin eläkelain mukaisten ansiotulojen perusteella.

Vahingonkorvauslain perusteella muiden kuin liikenne-, potilas- tai ympäristövahinkojen johdosta maksettavien korvausten osalta indeksitarkistus suoritetaan elinkustannusindeksillä, joka tasoltaan on liikenne-, potilas- ja ympäristövahinkovakuutukseen ehdotettua työeläkeindeksiä alempi.

Työntekijäin eläkelain mukaista palkkakerrointa ehdotetaan käytettäväksi tarkistettaessa liikennevakuutuksessa, potilasvakuutuksessa ja ympäristövahinkovakuutuksessa tarkoitettuja eri vuosien ansiotuloja vahinkovuoden tasoon. Ansionmenetyksen ja elatuksen menetyksen määrittämistä varten eri vuosien ansiotulot tarkistettaisiin vahinkovuoden tasoon työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Palkkakertoimen käyttöönotto ei muuttaisi näissä järjestelmissä nykyistä korvauskäytäntömenettelyä, ehdotetulla muutoksella indeksi muuttuisi yhdenmukaiseksi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kanssa. Nykyisin tarkistus tehdään käyttämällä indeksiä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,5.

Vahingonkärsineen ansiotulojen vertailu ja muuntaminen vahinkovuoden tasoon palkkakertoimella olisi nykytilaan verrattuna vahingonkärsijälle edullisempi.

Liikennevakuutuksen kokonaisuudistusta pohditaan parhaillaan työryhmässä, jonka mietintö on tarkoitus antaa keväällä 2006. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen välisiä yhteen sovitettavia asioita selvitetään tässä yhteydessä. Myös liikennevakuutukseen sovellettavat henkilövahingon ja elatuksen menetyksen korvaamista koskevat säännökset muuttuvat vahingonkorvauslain muutoksen johdosta vuoden 2006 alusta. Liikennevakuutuksesta korvattavan työkyvyttömyyseläkkeen määrittämisperusteet on sidottu liikennevakuutuslaissa vahingonkorvauslain säännöksiin. Uudistuksessa tullaan myös selvittämään lainsäädännön rakenteelliset muutostarpeet ja liikennevakuutuksen indeksijärjestelmään liittyvien säädösten mahdollinen sisällyttäminen liikennevakuutuslakiin.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksen tarkoituksena on henkilövahingosta johtuvien, liikenne-, potilas- ja ympäristövahinkovakuutuksesta suoritettavien jatkuvien ansionmenetyskorvausten ja elatuksenmenetyskorvausten osalta siirtyä työeläkeindeksin käyttöön. Muiden jatkuvien, kulukorvausluonteisten henkilövakuutuskorvausten osalta ehdotetaan pysyttäväksi nykyisen, vuonna 2005 voimassa olevan väliaikaisen lain mukaisesti työeläkeindeksin käytössä yhdenmukaisesti lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kanssa.

Indeksitason määrittelyn muutoksen johdosta korvaustaso noudattaisi vahingonkorvauslakiin perustuvissa järjestelmissä täyden korvauksen periaatetta. Pitkään eläkettä saavien korvauksissa tapahtuvat heikennykset nykytilaan eivät vaarantaisi vahingonkärsineen oikeutta täyteen korvaukseen.

Ehdotuksen mukaisen palkkakertoimen käyttöönotto vaikuttaisi vahingonkärsineen korvaustasoon nykytilaan verrattuna edullisemmin.

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä. Valmistelun yhteydessä on kuultu Liikennevakuutuskeskusta, Potilasvakuutuskeskusta ja Ympäristövakuutuskeskusta sekä liikennevahinkolautakuntaa.

4. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

5. Säätämisjärjestys

Kysymys uuteen indeksijärjestelmään siirtymisestä oli esillä eduskunnassa käsiteltäessä työeläkejärjestelmän uudistamista koskevaa hallituksen esitystä (HE 242/2002). Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, että työeläkejärjestelmän indeksimuutokset voitiin käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (PeVL 60/2002 vp). Hallitus katsoo, että esityksessä ehdotetut työeläkejärjestelmän mukaisiin indekseihin siirtymistä koskevat lakimuutokset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon 17 päivänä joulukuuta 1971 annetun lain (875/1971) 1 §, sellaisena kuin se on laissa 1123/1983 seuraavasti:


1 §

Liikennevakuutusta koskevien eri lakien nojalla henkilövahingon johdosta suoritettaviin jatkuviin korvauksiin tehdään indeksitarkistus noudattaen mitä työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:ssä säädetään.


Ansionmenetyksen ja elatuksen menetyksen määrittämistä varten eri vuosien ansiotulot tarkistetaan vahinkovuoden tasoon työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa sattuneisiin liikennevahinkoihin.

Tämän lain 1 §:n 1 momentin mukainen indeksitarkistus ja 1 §:n 2 momentin mukainen ansiotulojen tarkistaminen palkkakertoimella tehdään määrään, joka on tarkistettu vuotta 2005 vastaavaan indeksitasoon niiden indeksitarkistussäännösten mukaisesti, jotka olivat voimassa tämän lain voimaan tullessa.2.

Laki liikennevakuutuslain 12 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/1959) 12 a §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1211/1998, seuraavasti:


12 a §

Korvauksen korotusta, jonka määrä on pienempi kuin 5,5 euroa, ei ole maksettava. Määrä tarkistetaan vuosittain työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b §:ssä säädetyn palkkakertoimen mukaan. Tarkistettu euromäärä pyöristetään lähimpään kymmeneen senttiin.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa sattuneisiin liikennevahinkoihin.3.

Laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä maaliskuuta 1987 eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon (255/1987) annetun lain 1 § seuraavasti:


1 §

Potilasvahinkolain (585/1986) nojalla henkilövahingon johdosta suoritettaviin jatkuviin korvauksiin tehdään indeksitarkistus noudattaen mitä työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:ssä säädetään.


Ansionmenetyksen ja elatuksen menetyksen määrittämistä varten eri vuosien ansiotulot tarkistetaan vahinkovuoden tasoon työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa sattuneisiin potilasvahinkoihin.

Tämän lain 1 §:n 1 momentin mukainen indeksitarkistus ja 1 §:n 2 momentin mukainen ansiotulojen tarkistaminen palkkakertoimella tehdään määrään, joka on tarkistettu vuotta 2005 vastaavaan indeksitasoon niiden indeksitarkistussäännösten mukaisesti, jotka olivat voimassa tämän lain voimaan tullessa.4.

Laki potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun potilasvahinkolain (585/1986) 10 a §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 640/2000, seuraavasti:


10 a §
Korvauksen korotus

Korvauksen korotusta, jonka määrä on pienempi kuin 4,6 euroa, ei makseta. Määrä tarkistetaan vuosittain työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b §:ssä säädetyn palkkakertoimen mukaan. Tarkistettu euromäärä pyöristetään lähimpään kymmeneen senttiin.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa sattuneisiin potilasvahinkoihin.5.

Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä tammikuuta 1998 ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) 21 § seuraavasti:


21 §
Indeksitarkistus

Tämän lain nojalla henkilövahingoista maksettaviin jatkuviin korvauksiin tehdään indeksitarkistus noudattaen mitä työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:ssä säädetään.


Ansionmenetyksen ja elatuksen menetyksen määrittämistä varten eri vuosien ansiotulot tarkistetaan vahinkovuoden tasoon työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.


Indeksitarkistuksen on velvollinen suorittamaan peruskorvauksen maksamisesta vastuussa oleva vakuutusyhtiö tai Ympäristövakuutuskeskus. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa annetaan tarkemmat säännökset siitä, miten korotuksista vakuutusyhtiöille ja Ympäristövakuutuskeskukselle vuosittain aiheutuvat kulut jaetaan vakuutusyhtiöiden ja keskuksen kesken niiden toiminnan laajuuden mukaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa sattuneisiin ympäristövahinkoihin.

Tämän lain 1 §:n 1 momentin mukainen indeksitarkistus ja 1 §:n 2 momentin mukainen ansiotulojen tarkistaminen palkkakertoimella tehdään määrään, joka on tarkistettu vuotta 2005 vastaavaan indeksitasoon niiden indeksitarkistussäännösten mukaisesti, jotka olivat voimassa tämän lain voimaan tullessa.Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.