Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 133/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Perhehoitajalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että perhehoitajalle maksettavan palkkion määrää tarkistettaisiin vuosittain vahvistettavalla, työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetulla indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta lain tasolle.

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2006 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila

Perhehoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 25 §:n mukaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoitajasta säädetään perhehoitajalaissa (312/1992). Perhehoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka hoidon järjestämistä vastaavan kunnan tai kuntainliiton kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa kodissaan sosiaalihuoltolain 25 §:ssä tarkoitettua perhehoitoa. Perhehoitaja ei ole työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan tai kuntayhtymään.

Perhehoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta säädetään perhehoitajalain 2 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan, jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Palkkion määrä perustuu hoitoon käytettävään aikaan ja hoidon vaativuuteen. Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään palkkion suuruudesta sekä tarkemmista perusteista palkkion määrittämiseksi. Perhehoitajalle maksettavan palkkion määrästä ja suorittamisesta tulee sopia perhehoitajalain 4 §:ssä tarkoitetussa toimeksiantosopimuksessa.

Hoitopalkkion suuruudesta sekä tarkemmista perusteista palkkion määrittämiseksi säädetään perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja korvauksesta annetun asetuksen (420/1992) 1 §:ssä. Pykälän 1 momentissa säädetään perhehoitajalle maksettavan hoitopalkkion määristä. Pykälän 4 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettuja määriä sekä perhehoitajalain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimeksiantosopimuksen mukaisia hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain sen palkkaindeksiluvun mukaan, joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:n soveltamista varten. Pykälän 4 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetut, tarkistetut vähimmäis- ja enimmäismäärät pyöristetään lähinnä ylimpään euroon.

Vuodesta 1996 asti voimassa olleiden säännösten mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut joka kalenterivuodelle kaksi eri indeksilukua, työikäisten ja eläkeikäisten indeksit. Perhehoitajien palkkioihin on aiemmin sovellettu työikäisten indeksiä, jossa sekä palkkatason että hintatason muutoksen painokerroin oli 0,5. Työntekijäin eläkelain 9 § muutettiin vuoden 2005 alusta voimaan tulleella lailla (634/2003) siten, että maksussa olevia eläkkeitä koskevat indeksit korvattiin työeläkeindeksillä, joka vastasi aikaisempaa eläkeikäisten indeksiä. Uudessa työeläkeindeksissä palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,8. Vanha työikäisten indeksi poistui samalla käytöstä vuoden 2005 alussa. Sitä vastaava indeksiluku vahvistetaan kuitenkin vielä siirtymäkauden, joka jatkuu vuoteen 2011. Tästä säädetään työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 17 momentissa.

Jotta perhehoitajien hoitopalkkioiden indeksisuoja ei olisi työeläkkeiden indeksijärjestelmän uudistuksen seurauksena heikentynyt ja jotta hoitopalkkioiden reaaliarvo olisi säilynyt, päätettiin perhehoitajalain 2 §:n väliaikaisella muutoksella (1427/2004) käyttää vuoden 2005 aikana vanhaa työikäisen eläkeindeksiä vastaavaa indeksilukua, joka vahvistetaan vielä siirtymäkauden ajan, vuoteen 2011 saakka.

Kyseisellä siirtymäkauden indeksillä tarkistetut hoitopalkkion euromäärät kirjattiin perhehoitajalain 2 §:n 1 momenttiin. Samassa yhteydessä muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettiin asetuksesta lakiin. Näin asiaa koskeva sääntely saatettiin hoitopalkkion osalta paremmin vastaamaan perustuslain 80 §:ssä säädöstasolle asetettuja vaatimuksia. Muutos on voimassa vuoden 2005 loppuun.

Hoitopalkkion määrä vuoden 2005 tasossa on vähintään 234 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa. Hoitopalkkion määrä on enintään 701 euroa silloin, kun perhehoitaja hoitaa perhehoidossa olevaa henkilöä kokoaikaisesti, ja enintään 351 euroa silloin, kun perhehoitaja ei hoida perhehoidossa olevaa henkilöä kokoaikaisesti. Jos perhehoidossa oleva henkilö vaatii runsaasti hoitoa tai erityistä huomiota tai huolenpitoa, hoitopalkkion enimmäismäärää voidaan korottaa enintään kaksinkertaiseksi perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa.

Hoitopalkkiota ei makseta perhehoitoon sijoitettua omaa alle 18-vuotiasta lastaan hoitavalle henkilölle eikä henkilölle, joka on kieltäytynyt vastaanottamasta palkkiota. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi myös säädettyä vähimmäismäärää pienempänä.

Vuoden 2004 lopussa Suomessa oli 3 792 perhehoitajaa. Perhehoitajan keskimääräinen kuukausiansio oli vuonna 2004 noin 565 euroa kuukaudessa.

2. Esityksen tavoitteet ja ehdotetut muutokset

Esityksessä perhehoitajalain 2 §:ää ehdotetaan muutettavaksi niin, että siinä myös sen jälkeen, kun pykälää koskeva väliaikainen lainmuutos vuoden 2005 lopussa lakkaa olemasta voimassa, säädettäisiin hoitopalkkion suuruudesta sekä tarkemmista määräytymisperusteista. Ehdotetun 2 §:n 2 ja 3 momentti olisivat samansisältöiset kuin perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja korvauksesta annetun asetuksen 1 §:n 2 ja 3 momentti.

Jo väliaikaista lainmuutosta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 252/2004 vp) on tavoitteeksi todettu perhehoitajan hoitopalkkion indeksisuojan parantaminen vuoden 2006 alusta. Esityksessä ehdotetaankin perhehoitajan palkkion sitomista kertoimeen, joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain 7 b §:n soveltamista varten (palkkakerroin). Palkkakertoimessa ansiotason muutos vaikuttaa painokertoimella 0,8 ja kuluttajahintojen muutos painokertoimella 0,2. Kerrointa käytetään työeläkkeiden indeksijärjestelmässä eläkkeitä laskettaessa.

Perhehoitajan hoitopalkkio perustuu hoitajan tekemään hoitotyöhön, johon hoitaja on sitoutunut kunnan kanssa tekemällään toimeksiantosopimuksella. Palkkio rinnastuu siten työ- tai virkasuhteen perusteella maksettavaan palkkaan. Siksi hoitopalkkioiden indeksisuojan heikentyminen vastaamaan maksussa olevien eläkkeiden indeksisuojaa ei ole perusteltavissa. Näin tapahtuisi, jos ehdotettua muutosta ei tehtäisi.

Esityksessä ehdotetaan kirjattavaksi perhehoitajalain 2 §:n 1 momenttiin hoitopalkkion euromäärät sellaisina kuin ne ovat laissa 1427/2004 eli vuoden 2005 indeksiluvun mukaisina. Vuoden 2006 alusta hoitopalkkion määriä tarkistettaisiin palkkakertoimella, joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain 7 b §:n soveltamista varten. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa tämän kertoimen aina viimeistään kaksi kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, josta sitä sovelletaan.

Tarkoitus on, että sama indeksisuoja koskee muitakin kuin ehdotetun 2 §:n 1 momentissa säädettyjä palkkioiden vähimmäis- ja enimmäismääriä. Tätä tarkoittava säännös ehdotetaan sisällytettäväksi pykälän 4 momenttiin. Pykälän 1 momentissa tarkoitetut, tarkistetut palkkioiden vähimmäis- ja enimmäismäärät pyöristettäisiin lähinnä ylimpään euroon. Pyöristämisen osalta ehdotettu säännös on samansisältöinen, kuin perhehoitajalle maksettavasta palkkiosta ja korvauksesta annetun asetuksen 1 §:n 4 momentti.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on tarkoitus käynnistää laaja perhehoitoa koskeva kokonaisuudistus, jonka yhteydessä jatkossa selvitetään muun muassa tarve muuttaa perhehoitajalakia laajemmin.

3. Esityksen vaikutukset

Esityksessä ehdotetaan perhehoitajan palkkion sitomista 1 päivästä tammikuuta 2006 palkkakertoimeen, joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain 7 b §:n soveltamista varten työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun eläkeindeksin sijaan.

Jos ehdotettua muutosta ei tehtäisi, kunnat saisivat perusteettomasti hyväkseen indeksin vaihtumisesta aiheutuvan hyödyn, ja perhehoitajien palkkioiden indeksisuoja jäisi vastaavasti heikoksi. Ehdotettu indeksisidonnaisuuden muutos parantaisi perhehoitajien taloudellista asemaa.

Ehdotetussa palkkakertoimessa indeksiluku vuonna 2005 oli 1,028. Arvion mukaan vastaava luku vuonna 2006 olisi 1,059. Palkkiot nousisivat siis noin 3 prosentilla. Vastaavasti työeläkeindeksin vuoden 2005 indeksiluvun 2047 arvioidaan nousevan vuonna 2006 lukuun 2081. Työeläkeindeksiin sidottuna palkkioiden kehitys olisi vain noin 1,7 prosenttia.

Ehdotettu indeksi olisi arvion mukaan vuonna 2006 noin 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin työeläkeindeksi, jota sovellettai-

siin, jos muutosta ei tehtäisi. Ehdotettu muutos merkitsee, että kuntien menojen lisäys olisi noin 300 000 euroa, josta valtion osuus on noin 100 000 euroa.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä on käyty kuntalain (365/1995) 8 §:n mukainen neuvottelu.

5. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Omaishoidon kehittämiseen ja perhehoitajan sekä omaishoitajan palkkioiden indeksisuojan parantamiseen on osana valtionosuusmomenttia vuoden 2006 valtion talousarviossa varattu 4,0 miljoonaa euroa.

6. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2006 alusta.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetun perhehoitajalain (312/1992) 2 § seuraavasti:


2 §
Hoitopalkkio

Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota (hoitopalkkio). Hoitopalkkion määrä perustuu hoitoon käytettävään aikaan ja hoidon vaativuuteen. Hoitopalkkiota maksetaan perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa vähintään 234 euroa ja enintään:

1) 701 euroa silloin, kun perhehoitaja hoitaa perhehoidossa olevaa henkilöä kokoaikaisesti; tai

2) 351 euroa silloin, kun perhehoitaja ei hoida perhehoidossa olevaa henkilöä kokoaikaisesti.


Jos perhehoidossa oleva henkilö vaatii runsaasti hoitoa tai erityistä huomiota tai huolenpitoa, voidaan hoitopalkkion 1 momentissa tarkoitettuja enimmäismääriä korottaa enintään kaksinkertaisiksi perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa.


Hoitopalkkiota ei makseta perhehoitoon sijoitettua omaa alle 18-vuotiasta lastaan hoitavalle henkilölle eikä henkilölle, joka on kieltäytynyt vastaanottamasta palkkiota. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi myös 1 momentissa säädettyä vähimmäismäärää pienempänä.


Edellä 1 momentissa mainitut ja toimeksiantosopimuksessa sovitut hoitopalkkioiden määrät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Edellä 1 momentissa tarkoitetut, tarkistetut vähimmäis- ja enimmäismäärät pyöristetään lähinnä ylimpään euroon.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tässä laissa mainitut hoitopalkkioiden määrät vastaavat työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 17 momentin mukaan vuodelle 2005 vahvistettua indeksilukua.

Hoitopalkkioiden määrät tarkistetaan vuoden 2006 alusta työntekijäin eläkelain 7 b §:n nojalla kyseiselle vuodelle vahvistetulla palkkakertoimella.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.