Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 126/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimak-susta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

StVM 33/2005

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita muutettaisiin ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos.

Eduskunnalle on annettu erikseen hallituksen esitys lääkelain muuttamiseksi. Esityksen perusteella muualla kuin apteekeissa tai sivuapteekeissa sallittua lääkevalmisteiden myyntiä ehdotetaan laajennettavaksi nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettuihin itsehoitovalmisteisiin. Kun nikotiinivalmisteiden myynti sallittaisiin muuallakin kuin apteekeissa, apteekkimaksua koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että apteekkimaksua määrättäessä ei oteta huomioon näistä nikotiinikorvaushoitoon tarkoitetuista valmisteista aiheutuvaa liikevaihtoa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2006 alusta, ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2005 liikevaihdon perusteella. Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Apteekkimaksutaulukko

Apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) mukaan apteekkien tulee suorittaa valtiolle vuosittainen apteekkimaksu, jonka suuruus määräytyy apteekin liikevaihdon perusteella. Apteekkimaksun suuruus määräytyy lain 2 §:n 1 momentissa olevan taulukon mukaisesti siten, että apteekkimaksun osuus liikevaihdosta nousee liikevaihdon kasvaessa. Pienimmät apteekit eivät maksa lainkaan apteekkimaksua, ja suurimmilla apteekeilla maksu on lähes 11 prosenttia liikevaihdosta. Pykälän mukaan apteekkimaksua ei tarvitse suorittaa silloin kun vuotuinen liikevaihto on alle 635 186 euroa. Korkeimmillaan apteekkimaksu on apteekin liikevaihdon ylittäessä 4 551 343 euroa, jolloin apteekkimaksu on 384 217 euroa lisättynä 11 prosentilla rajan ylittävästä liikevaihdosta.

Apteekkimaksun osuus apteekkien kokonaisliikevaihdosta lain 1 a §:n mukaisten vähennysten jälkeen on ollut keskimäärin noin 7 prosenttia. Koska apteekkimaksun suuruus kasvaa progressiivisesti liikevaihdon kasvaessa, taulukon pitäminen nykyisellään merkitsisi, että apteekkimaksun osuus apteekkien liikevaihdosta kasvaisi ja samalla myös pienimmät apteekit joutuisivat maksamaan apteekkimaksua. Vuonna 2004 oli kymmenen apteekkia, joiden liikevaihto jäi alle 635 186 euron ja jotka eivät tämän perusteella maksaneet apteekkimaksua.

Apteekkimaksutaulukkoa muutettiin viimeksi vuoden 2005 alusta voimaan tulleella lailla 965/2004, jolloin otettiin huomioon apteekkien kokonaisliikevaihdon muutos vuodesta 2001 vuoteen 2002. Taulukkoa sovellettiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrättiin vuoden 2004 liikevaihdon perusteella. Apteekkimaksun osuus apteekkien kokonaisliikevaihdosta oli tällöin keskimäärin 6,7 prosenttia ja lain 1 a §:n mukaisten vähennysten jälkeen 7,0 prosenttia apteekkimaksun perusteena olevasta liikevaihdosta.

Vuonna 2006 maksuunpantavaa apteekkimaksua varten lain 2 §:ää ehdotetaan edelleen muutettavaksi siten, että apteekkimaksun osuus apteekkimaksun perusteena olevasta liikevaihdosta säilyisi nykyisellä tasollaan. Muutos tehtäisiin vuosien 2002 – 2003 liikevaihdon muutosta vastaavasti 5,9 prosentilla. Muutos tulisi tehdä pykälässä olevan taulukon liikevaihtoryhmiin ja liikevaihdon alarajojen kohdilla oleviin apteekkimaksun euromääriin.

Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitetut itsehoitovalmisteet

Tupakointi on yleisin estettävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja. Nikotiinivalmisteista saatavalla nikotiinilla voidaan välttyä tupakan vieroitusoireilta tai merkittävästi lieventää niitä. Nikotiinikorvaushoidot ovat verrattain edullisia, ja jokainen tupakoinnin lopetus tuottaa yhteiskunnalle suuren taloudellisen hyödyn. Valmisteet ovat myös turvallisia käyttää.

Hallituksen esityksessä lääkelain muuttamiseksi (HE 107/2005 vp) nikotiinivalmisteiden myynti ehdotetaan sallittavaksi myös muualla kuin apteekeissa ja sivuapteekeissa. Tuotteita voitaisiin myydä päivittäistavaroiden vähittäismyymälöissä mukaan lukien kioskit ja huoltamot.

Perusteina ehdotetulle myynnin vapauttamiselle ovat nikotiinikorvaushoitojen kautta tavoitellusta tupakoinnin vähentämisestä saatavat kansanterveydelliset ja taloudelliset hyödyt.

Hallituksen esityksessä laiksi lääkelain muuttamisesta ehdotetaan, että muualla kuin apteekeissa myytävät itsehoitovalmisteet voitaisiin hinnoitella vapaasti, kuten muut päivittäistavarakaupan tuotteet. Apteekkimaksun aiheuttama lisähinta merkitsisi, että apteekeista myytävien nikotiinivalmisteiden hintaa rasittaisi ylimääräinen kustannus. Sen vuoksi apteekkimaksusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että apteekkimaksua määrättäessä ei oteta huomioon nikotiinikorvaushoitoon tarkoitetuista lääkevalmisteista aiheutuvaa liikevaihtoa.

Lain 1 a §:ssä säädetään vähennyksistä, jotka tehdään apteekin liikevaihdosta ennen apteekkimaksun suuruuden määräämistä. Apteekin liikevaihdosta vähennetään arvonlisävero, mistä säädetään pykälän 1 momentissa. Muista vähennyksistä säädetään 2 momentissa. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 1 a kohta. Sen mukaan sellaisten nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin arvo, joita lääkelain mukaan saa myydä myös muualla kuin apteekissa, vähennettäisiin apteekkien arvonlisäverottomasta liikevaihdosta. Näin nikotiinikorvaushoidossa käytettävien itsehoitovalmisteiden verokohtelu olisi yhdenmukainen myyntipaikasta riippumatta.

2. Esityksen vaikutukset

Apteekkimaksutaulukon muuttaminen valtion talousarviossa esitetyllä tavalla merkitsisi, että vuoden 2005 liikevaihdon perusteella määräytyvä apteekkimaksukertymä olisi noin 123 miljoonaa euroa. Taulukon muuttaminen esitetyllä tavalla merkitsisi sitä, että liikevaihdon pienuuden takia apteekkimaksusta vapautettujen apteekkien lukumäärän arvioidaan pysyvän ennallaan noin kymmenessä apteekissa ja keskimääräinen apteekkimaksu tulisi olemaan 6,7 prosenttia apteekkien kokonaisliikevaihdosta, mikä on sama kuin vuoden 2004 liikevaihdon perusteella määräytynyt osuus.

Nikotiinivalmisteiden myynnin vapauttaminen apteekkien ulkopuolelle päivittäistavaramyymälöihin aiheuttaisi todennäköisesti nikotiinivalmisteiden hinnan laskemista ja valmisteiden myynnin kasvua. Siten valmisteiden myynnin perusteella perittävä arvonlisäverotuotto myös todennäköisesti lisääntyisi. Tämä arvonlisäveron kasvava määrä kompensoisi suurelta osin sitä menetystä, mitä apteekkimaksun perimisestä luopuminen nikotiinivalmisteiden osalta aiheuttaa.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy hallituksen esitykseen laiksi lääkelain muuttamisesta (HE 107/2005 vp.). Niin ikään se liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 2006 apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkien vuoden 2005 liikevaihdon perusteella.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/1946) 2 §, sellaisena kuin se on laissa 965/2004, ja

lisätään 1 a §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 701/2002, uusi 1 a kohta seuraavasti:


1 a §

Arvonlisäverottomasta liikevaihdosta vähennetään lisäksi seuraavat arvonlisäverottomat osuudet:1 a) sellaisten nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin arvo, joita lääkelain mukaan saa myydä myös muualla kuin apteekissa;2 §

Apteekkimaksu määrätään liikevaihtoryhmittäin seuraavasti:


Apteekin Apteekkimaksu liike- Maksuprosentti alarajan
liikevaihto vaihdon alarajan kohdalla yli menevästä liikevaihdosta
€ €
672 662 - 784 398 - 6
784 398 - 1 008 620 6 704 7
1 008 620 - 1 232 591 22 400 8
1 232 591 - 1 569 792 40 317 9
1 569 792 - 2 017 238 70 665 9,5
2 017 238 - 2 465 929 113 173 10
2 465 929 - 2 914 371 158 042 10,25
2 914 371 - 3 699 516 204 007 10,5
3 699 516 - 4 819 872 286 447 10,75
4 819 872 - 406 886 11


Apteekkimaksu määrätään täysin euroin. Apteekkimaksua, joka on viittä euroa pienempi, ei peritä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2005 liikevaihdon perusteella.Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.