Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 116/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2006 verotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi.

Esitys liittyy tulopoliittisesta sopimuksesta 29 päivänä marraskuuta 2004 saavutettuun neuvottelutulokseen ja vuoden 2006 talousarvioesitykseen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2006 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1. Muutosten tausta

Liittyen tulopoliittisesta sopimuksesta 29 päivänä marraskuuta 2004 saavutettuun neuvottelutulokseen ja sittemmin syntyneeseen tulopoliittiseen sopimukseen hallitus on kannanotossaan 30 päivänä marraskuuta 2004 ilmoittanut keventävänsä työtulojen verotusta yhteensä 1 700 miljoonalla eurolla vuosina 2005—2007. Verokevennykset muodostavat kokonaisuuden, jonka yhteydessä on tarkoitus vuonna 2007 poistaa yksi tuloluokka valtion progressiivisesta tuloveroasteikosta ja ottaa vuonna 2006 käyttöön uusi valtionverotuksen ansiotulovähennys siten, että vuosien 2006 ja 2007 kevennyksistä seuraavat verotuottomenetykset kohdistuisivat valtion rasitukseksi. Vuonna 2006 verotusta ehdotetaan kevennettäväksi 840 miljoonalla eurolla, josta osa on hallituksen edellä mainitun ilmoituksen mukaisesti sairausvakuutuksen maksujen nousun kompensaatiota.

1.2. Tuloveroasteikkolaki

Tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 4 momentin mukaan kultakin vuodelta toimitettavassa ansiotulon verotuksessa sovellettavasta veroasteikosta säädetään erikseen. Eriytetyssä tuloverojärjestelmässä progressiivinen tuloveroasteikko koskee ainoastaan luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien saamaa ansiotuloa.

Esityksessä ehdotetaan, että verovuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa sovellettaisiin progressiivista tuloveroasteikkoa, jota on vuoden 2005 asteikkoon verrattuna lievennetty alentamalla ensimmäistä ja neljättä marginaaliveroprosenttia 1,5 prosenttiyksiköllä sekä muita marginaaliveroprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä. Lisäksi ehdotetaan edellä mainittuun asteikon yhden tuloluokan poistamiseen valmistautumiseen liittyen, että asteikon toisen tuloluokan tulorajaa korotettaisiin 1 200 eurolla ja viidettä 200 eurolla sekä kolmannen tuloluokan tulorajaa alennettaisiin 800 eurolla. Lisäksi asteikon tulorajoihin ehdotetaan tehtäväksi kahden prosentin inflaatiotarkistus.

Tuloveroasteikon neljättä marginaaliveroprosenttia alennettaisiin puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin mitä hallitus on edellä mainitussa ilmoituksessa esittänyt. Ehdotus liittyy talousarvioesityksen yhteydessä ehdotettuun uuteen valtionverotuksen ansiotulovähennykseen. Lisämuutoksella mahdollistettaisiin ehdotetun uuden ansiotulovähennyksen rajaaminen selkeästi pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja yrittäjien tukemiseen, kun kunnallisverotuksen vastaava vähennys ulottuu varsin suurituloisiin. Vähennystä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotetun tuloveroasteikon lievennyksen arvioidaan vähentävän valtion tuloveron tuottoa vuodelta 2006 noin 540 miljoonaa euroa kuluvan vuoden veroperusteiden mukaiseen tuottoon verrattuna. Inflaatiotarkistuksen arvioidaan vähentävän valtion tuloveron tuottoa vuodelta 2006 150 miljoonaa euroa kuluvan vuoden veroperusteiden mukaiseen tuottoon verrattuna.

Valtionverotuksen ansiotulovähennyksen käyttöönoton arvioidaan vähentävän valtion verotuottoa vuositasolla 300 miljoonaa euroa.

Tulopoliittisesta sopimuksesta saavutettuun neuvottelutulokseen liittyvän kevennyksen arvioidaan siten alentavan verotuottoja yhteensä 840 miljoonalla eurolla ja inflaatiotarkistuksen 150 miljoonalla eurolla. Yhteensä esitysten arvioidaan alentavan tuloverojen tuottoa 990 miljoonalla eurolla. Siitä noin 200 miljoonaa euroa menee sairausvakuutuksen rahoitusuudistuksen sisältämien maksujen nousun kompensoimiseen.

Oheisessa taulukossa on esitetty tuloveroperusteiden muutosten vaikutukset palkkatulon veroasteeseen eri tulotasoilla. Veroasteen alenema on enimmillään runsas prosenttiyksikkö keskituloa alemmilla palkkatulotasoilla, josta se sitten pienenee noin puoleen prosenttiyksikköön tulotason ylitettyä 100 000 euroa. Taulukon luvuissa on mukana valtion tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu sekä työntekijän eläkevakuutusmaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Valtion tuloveroperusteiden edellä mainittujen muutosten lisäksi muiden veroperusteiden vuodelle 2006 kohdistuvista muutoksista laskelmassa ovat mukana ne palkkatuloa saavaa koskevat muutokset, jotka sisältyvät hallituksen esitykseen sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 68/2005).


Palkkatulon tuloveroaste
Tuloveroaste, %
Euroa 2005 2006 Muutos,
vuodessa perusteet perusteet %-yks.
5 000 12,30 12,26 -0,04
10 000 16,13 15,69 -0,44
20 000 24,69 23,66 -1,03
30 000 31,22 30,51 -0,71
40 000 35,56 34,85 -0,71
50 000 38,68 38,03 -0,65
60 000 40,75 40,15 -0,60
70 000 43,13 42,48 -0,65
80 000 44,96 44,35 -0,61
90 000 46,38 45,80 -0,58
100 000 47,52 46,96 -0,56
110 000 48,45 47,91 -0,54
120 000 49,17 48,64 -0,53

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Vuoden 2006 tuloveroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:


Verotettava ansiotulo, Vero alarajan Vero alarajan
euroa kohdalla,euroa ylittävästä tulon osasta,%
12 200 - 17 000 8 9,0
17 000 - 20 000 440 14,0
20 000 - 32 800 860 19,5
32 800 - 58 200 3 356 25,0
58 200 - 9 706 32,5


2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .
Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.