Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 36/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

VaVM 10/2005

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Jerseyn, Guernseyn, Mansaaren, Anguillan, Brittiläisten Neitsytsaarten, Caymansaarten, Montserratin, Turks- ja Caicossaarten kanssa sekä Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Antillien ja Aruban osalta (jäljempänä liitännäisalueet) tehdyt säästötulojen verottamista koskevat sopimukset. Sopimukset sisältävät määräyksiä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa Euroopan unionin neuvoston niin sanotussa säästödirektiivissä säädettyjen toimenpiteiden mukaisista toimenpiteistä. Toimenpiteet liittyvät joko veroviranomaisten väliseen tietojen vaihtoon sellaisista säästöjen tuottamista korkotuloista, jotka kertyvät liitännäisalueilta ja maksetaan Suomessa asuvalle luonnolliselle henkilölle tai päinvastoin sekä Jerseyn, Guernseyn, Mansaaren, Antillien, Brittiläisten Neitsytsaarten ja Turks- ja Caicossaarten osalta lähdeveron pidättämiseen tällaisesta, mainituilta liitännäisalueilta Suomeen maksettavasta korkotulosta.

Ministerineuvoston heinäkuussa 2004 tekemän päätöksen mukaan säästödirektiivi tulee direktiivissä asetettujen edellytysten täyttyessä sovellettavaksi 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen. Suomen tasavallan ja Jerseyn, Guernseyn, Mansaaren, Antillien sekä Aruban välillä tehtyjen sopimusten mukaan niitä sovellettaisiin väliaikaisesti säästödirektiivin soveltamispäivästä alkaen siihen saakka, kunnes kansalliset voimaansaattamistoimet on saatettu päätökseen ja kyseinen sopimus säästötulojen verottamisesta tulee voimaan. Suomi soveltaisi väliaikaisesti myös Anguillan, Brittiläisten Neitsytsaarten, Caymansaarten, Montserratin, Turks- ja Caicossaarten kanssa tehtyjä säästötulojen verottamista koskevia sopimuksia säästödirektiivin soveltamispäivästä alkaen siihen saakka, kunnes kansalliset voimaansaattamistoimet on saatettu päätökseen ja kyseiset sopimukset tulevat voimaan sillä edellytyksellä, että myös mainitut liitännäisalueet soveltaisivat sopimuksia vastaavasti.

Esitykseen sisältyy lakiehdotukset sopimuksien lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimusten kanssa.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila ja esityksen tavoitteet

Suomen ja liitännäisalueiden välillä ei ole voimassa verotusta tai tietojenvaihtoa koskevia sopimuksia.

Euroopan unionin neuvoston direktiivi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 2003/48/EY eli niin sanottu säästödirektiivi hyväksyttiin 3 päivänä kesäkuuta 2003 pidetyssä Ecofin-neuvostossa. Direktiivi perustuu komission 18 päivänä heinäkuuta 2001 antamaan ehdotukseen KOM (2001) 400 lopullinen. Direktiivin 17 artiklan 2 kohdassa määrätään direktiivin soveltamisen aloittamisen edellytykseksi, että yhtäältä tiettyjen kolmansien maiden sekä toisaalta jäsenvaltioiden määrättyjen liitännäisalueiden kanssa saadaan aikaan sopimukset tai järjestelyt, joiden mukaan kolmansissa maissa noudatetaan vastaavia ja liitännäisalueilla samoja toimenpiteitä säästödirektiivin kattamilla aloilla. Koska näiden toimenpiteiden voimaansaattaminen ei ollut mahdollista vuoden 2005 alkuun mennessä, ministerineuvosto teki 19 päivänä heinäkuuta 2004 päätöksen, jonka mukaan säästödirektiiviä sovellettaisiin 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen mainittujen edellytysten täyttyessä.

Sopimukset Suomen ja liitännäisalueiden välillä näiden toimenpiteiden noudattamisesta perustuvat mallisopimuksille, jotka on laadittu Euroopan unionin ministerineuvoston korkean tason työryhmässä liitännäisalueiden viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena.

Sopimukset on tehty kirjeenvaihdolla ja allekirjoitettu Suomen osalta Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 (Jersey, Guernsey, Mansaari, Antillit ja Aruba) ja 11 päivänä marraskuuta 2004 (Anguilla, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Montserrat ja Turks- ja Caicossaaret).

Jerseyn osalta sopimus allekirjoitettiin St. Helier’ssä 19 päivänä marraskuuta 2004; Guernseyn osalta St. Peter Port’ssa 19 päivänä marraskuuta 2004; Mansaaren osalta Douglasissa 19 päivänä marraskuuta 2004; Antillien osalta Haagissa 27 päivänä elokuuta 2004; Aruban osalta Haagissa 9 päivänä marraskuuta 2004; Anguillan osalta Anguillassa 31 päivänä joulukuuta 2004; Brittiläisten Neitsytsaarten osalta Tortolassa 11 päivänä huhtikuuta 2005; Caymansaarten osalta Grand Caymanilla 1 päivänä huhtikuuta 2005; Montserratin osalta Montserratissa 24 päivänä tammikuuta 2005; sekä Turks- ja Caicossaarten osalta Grand Turk’ssa 16 päivänä joulukuuta 2004.

Sopimusten oli tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Sopimuksien, samoin kuin säästödirektiivin, soveltaminen edellyttää kuitenkin, että kaikki EU:n jäsenvaltiot sekä Amerikan Yhdysvallat, Sveitsi, Andorra, Liechtenstein, Monaco ja San Marino samoin kuin liitännäisalueet hyväksyvät säästödirektiivissä esitettyjen toimenpiteiden mukaiset tai niitä vastaavat toimenpiteet ja panevat ne täytäntöön samaan aikaan. Edellä mainitun ministerineuvoston päätöksen mukaisesti säästödirektiivi ja siten myös sopimukset tulevat sovellettavaksi 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen mainittujen edellytysten täyttyessä. Koska mainittuja kolmansia maita koskevat järjestelyt on Suomen osalta saatettu päätökseen, ehdotetaan tässä esityksessä liitännäisalueiden kanssa tehtyjen sopimusten hyväksymistä, jotta myös niitä koskevat järjestelyt voidaan saattaa päätökseen.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että sopimusosapuolten hallitusten tahdonilmaisujen mukaisesti Suomen tasavalta sekä Jersey, Guernsey, Mansaari, Antillit ja Aruba soveltaisivat keskinäisiä sopimuksiaan väliaikaisesti 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen kansallisten perustuslaillisten vaatimustensa mukaisesti siihen saakka, kunnes sisäiset voimaansaattamistoimet on saatettu päätökseen ja kyseinen sopimus säästötulojen verottamisesta tulee voimaan. Suomen ehdotetaan soveltavan väliaikaisesti myös Anguillan, Brittiläisten Neitsytsaarten, Caymansaarten, Montserratin sekä Turks- ja Caicossaarten kanssa tehtyjä säästötulojen verottamista koskevia sopimuksia säästödirektiivin soveltamispäivästä alkaen siihen saakka, kunnes kansalliset voimaansaattamistoimet on saatettu päätökseen ja sopimukset tulevat voimaan sillä edellytyksellä, että myös mainitut liitännäisalueet soveltaisivat sopimuksia vastaavasti. Tällainen menettely on neuvoston verotyöryhmässä todettu tarpeelliseksi säästödirektiivin ja siihen liittyvien sopimusten soveltamisedellytysten täyttymisen varmistamiseksi.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Sopimuksista aiheutuvat välittömät taloudelliset vaikutukset voidaan arvioida vähäisiksi. Sopimusten tekeminen on kuitenkin edellytyksenä säästödirektiivin soveltamiselle, millä voidaan arvioida olevan positiivisia vaikutuksia verokertymään. Suomi saa säästödirektiivin ja siihen liittyvien sopimusten nojalla aikaisempaa kattavammin tietoja Suomessa asuvien henkilöiden ulkomailta saamista korkotuloista. Sen johdosta näistä tuloista kertyvien verotulojen voidaan arvioida kasvavan jonkin verran. Niiden liitännäisalueiden osalta, jotka eivät siirtymäkauden aikana osallistu automaattiseen tietojenvaihtoon, Suomen tulisi tietojen sijasta saada 75 prosentin osuus korkotulojen lähdevaltioiden pidättämistä lähdeveroista.

Tiettyjen sopimusmääräysten soveltaminen merkitsee Suomen osalta lisäksi sitä, että valtio luopuu osasta verotulojaan, jotta kansainvälinen kaksinkertainen verotus vältetään.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Sopimusten sisältö

Määritelmät

Sopimuksissa on määritelty tosiasiallinen edunsaaja, maksuasiamies ja koronmaksu joko nimenomaisesti tai viittauksilla säästödirektiivin 2, 4 tai 6 artiklaan.

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henkilöitä, joille maksetaan korkoja tai joiden hyväksi korkojen maksu varmistetaan, jolleivät he pysty todistamaan, etteivät ole saaneet korkoa omaan lukuunsa.

Maksuasiamiehellä tarkoitetaan kaikkia taloudellisia toimijoita, jotka maksavat korkoa suoraan tosiasialliselle edunsaajalle. Maksuasiamies voi olla joko korkoa tuottavan velkasitoumuksen tehnyt velallinen tai toimija, jonka tehtäväksi velallinen tai tosiasiallinen edunsaaja on antanut koron maksun. Sopimuspuolen alueelle sijoittautunut yhteisö, jolle korkoa maksetaan, voidaan säästödirektiivin 4 artiklan 2 kohtaa vastaavien määräysten nojalla katsoa maksuasiamieheksi tällaista maksua maksettaessa, ei kuitenkaan jos kyseessä on oikeushenkilö. Poikkeuksen muodostavat Suomessa avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö sekä Ruotsissa handelsbolag ja kommanditbolag. Yhteisöä ei pidetä maksuasiamiehenä myöskään silloin, jos yhteisön tuloa verotetaan elinkeinoverotuksen yleisten säännösten mukaisesti tai jos yhteisö on direktiivin 85/611/ETY mukaisesti toimiluvan saanut yhteissijoitusyritys tai liitännäisalueelle sijoittautunut vastaava yhteissijoitusyritys. Yhteisö voi kuitenkin halutessaan tulla sopimuksia sovellettaessa kohdelluksi yhteissijoitusyrityksenä tai vastaavana yrityksenä. Sen sopimuspuolen, johon yhteisö on sijoittautunut, on annettava tämän vaihtoehdon käyttämisestä todistus, joka yhteisön on toimitettava taloudelliselle toimijalle.

Koronmaksulla tarkoitetaan kaikenlaisiin velkasitoumuksiin liittyviä maksettuja tai tilille kirjattuja korkoja, sekä velkasitoumusten myynnin, takaisinoston tai lunastuksen yhteydessä kertyneitä tai pääomitettuja korkoja. Samoin koronmaksuna pidetään säästödirektiivin 6 artiklassa lueteltujen yhteisöjen jakamia koronmaksuista kertyviä tuloja sekä tietyin edellytyksin artiklassa mainittujen velkasitoumuksiin sijoittavien yritysten ja yhteisöjen osakkeiden tai osuuksien myynnin, takaisinoston tai lunastuksen yhteydessä realisoituneita tuloja. Pääsäännöstä poiketen, kun korko maksetaan säästödirektiivin 4 artiklan 2 kohtaa vastaavissa määräyksissä tarkoitetulle yhteisölle, se katsotaan jo tuolloin kyseisen yhteisön suorittamaksi koronmaksuksi, jollei kyseinen yhteisö ole vaatinut tulla sopimusta sovellettaessa kohdelluksi yhteissijoitusyrityksenä.

Toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan sopimuksissa niitä veroviranomaisia, jotka toimivat tietojenvaihtoa hoitavina viranomaisina. Suomen osalta toimivaltaisena viranomaisena toimii valtiovarainministeriö, sen valtuuttama edustaja tai viranomainen, jonka valtiovarainministeriö on nimennyt toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Tarkoituksena on, että verohallitus nimetään Suomen toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Liitännäisalueiden toimivaltaisena viranomaisena toimii Jerseyn osalta the Comptroller of Income Tax -niminen viranomainen, Guernseyn osalta the Administrator of Income Tax -niminen viranomainen, Mansaaren osalta the Chief Financial Officer of the Treasury -niminen viranomainen tai tämän valtuutettu edustaja, Alankomaiden Antillien ja Aruban osalta valtiovarainministeri tai tämän valtuutettu edustaja, Anguillan osalta the Comptroller of Inland Revenue -niminen viranomainen, Brittiläisten Neitsytsaarten ja Caymansaarten osalta the Financial Secretary -niminen viranomainen, Montserratin osalta Inland Revenue Department -niminen viranomainen sekä Turks- ja Caicossaarten osalta the Financial Services Commission -niminen viranomainen.

Automaattinen tietojenvaihto

Automaattista tietojenvaihtoa soveltavaan sopimuspuoleen sijoittautuneen maksuasiamiehen on sopimusten mukaisesti ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen tietoja tosiasiallisesta edunsaajasta, kun hän maksaa korkotuloja tosiasialliselle edunsaajalle, jonka asuinpaikka on toisen sopimuspuolen alueella. Suomeen sijoittautuneiden maksuasiamiesten tulee näin ollen antaa sopimuksissa tarkoitettuja tietoja lähtökohtaisesti kaikille liitännäisalueille maksetuista koroista, lukuun ottamatta Caymansaaria, jonka kanssa tehdyssä sopimuksessa ainoastaan Caymansaaret sitoutuvat antamaan tietoja. Välittömän verotuksen puuttuessa Anguillasta sekä Turks- ja Caicossaarilta ovat myös näiden sopimusten tietojenvaihtoartiklat vailla vaikutuksia Suomessa. Maksuasiamiesten antamat tiedot liittyvät edunsaajan ja koronmaksun yksilöintiin. Sopimusten mukaan jokaisen sopimuspuolen on omalla alueellaan otettava käyttöön säästödirektiivin 3 artiklan mukaiset tarvittavat menettelyt, joiden avulla maksuasiamiehen on mahdollista määrittää tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyys ja heidän asuinpaikkansa näiden sopimusten soveltamista varten.

Lähdevero

Osa sopimusosapuolista ei siirtymäkauden aikana osallistu automaattiseen tietojenvaihtoon vaan sen sijasta perii maksetusta korkotulosta lähdeveron. Jerseyn, Guernseyn, Mansaaren, Antillien, Brittiläisten Neitsytsaarten ja Turks- ja Caicossaarten kanssa tehdyissä sopimuksissa määrätään näiden alueiden perimästä lähdeverosta niistä korkotuloista, jotka kyseisille alueille sijoittautuneet maksuasiamiehet maksavat Suomessa asuville tosiasiallisille edunsaajille. Veroa peritään säästödirektiivin 10 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden ajan. Veron suuruus on 15 prosenttia siirtymäkauden kolmen ensimmäisen vuoden aikana, kolmen seuraavan vuoden aikana 20 prosenttia ja tämän jälkeen 35 prosenttia. Alueiden on pidettävä itsellään 25 prosenttia lähdeverosta saatavista tuloista ja siirrettävä jäljellä olevat 75 prosenttia Suomelle yhdessä erässä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua lainsäädännössään vahvistetun verovuoden päättymisestä.

Tosiasiallinen edunsaaja voi välttää lähdeveron perimisen, jos hän valtuuttaa maksuasiamiehensä ilmoittamaan maksetut korot maksuasiamiehen sijoittautumisalueen toimivaltaiselle viranomaiselle tai jos tosiasiallinen edunsaaja esittää maksuasiamiehelleen asuinvaltionsa toimivaltaisen viranomaisen laatiman todistuksen, jossa on edunsaajan ja koronmaksun tunnistetiedot.

Suomen on huolehdittava sopimuksissa tarkoitetun lähdeveron perimisestä mahdollisesti aiheutuvan kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta myöntämällä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tosiasialliselle edunsaajalle pidätetyn veron suuruinen veronhyvitys. Silloin kun perityn veron määrä on suurempi kuin Suomessa maksettavan veron määrä, erotus palautetaan tosiasialliselle edunsaajalle.

Muita määräyksiä

Sopimusten soveltaminen edellyttää, että Euroopan unionin kaikki jäsenvaltiot, Amerikan Yhdysvallat, Sveitsi, Andorra, Liechtenstein, Monaco ja San Marino sekä liitännäisalueet hyväksyvät säästödirektiivissä esitettyjen toimenpiteiden mukaiset tai niitä vastaavat toimenpiteet ja panevat ne täytäntöön samaan aikaan.

Brittiläisten Neitsytsaarten, Caymansaarten, Guernseyn, Jerseyn, Mansaaren, Montserratin ja Turks- ja Caicossaarten kanssa tehtyjen sopimusten mukaan kumpi tahansa sopimuspuoli voi keskeyttää sopimuksen tai sen osien soveltamisen välittömästi ilmoittamalla siitä ja ilmoituksen antamiseen johtaneista syistä toiselle sopimuspuolelle, jos säästödirektiivin tai sen osien soveltaminen keskeytetään Euroopan yhteisössä tai jossain jäsenvaltiossa joko tilapäisesti tai pysyvästi. Vastaavasti kumpi tahansa sopimuspuoli voi keskeyttää sopimuksen tai sen osien soveltamisen, jos jokin edellisessä kappaleessa tarkoitetuista kolmansista maista tai liitännäisalueista lopettaa mainittujen toimenpiteiden soveltamisen. Sopimusten soveltamista on kuitenkin jatkettava, jos edellä mainitut edellytykset eivät enää täyty.

Sopimuksiin sisältyy myös tietojen luottamuksellisuuteen ja salassapitoon liittyviä määräyksiä.

2. Lakiehdotuksen perustelut

Perustuslain (731/1999) 95 §:n 1 momentissa edellytetään, että kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan valtionsisäisesti voimaan erityisellä voimaansaattamislailla. Esitys sisältää ehdotukset seuraaviksi laeiksi:

Laki Suomen tasavallan ja Jerseyn välillä säästötulojen verottamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta;

Laki Suomen tasavallan ja Guernseyn välillä säästötulojen verottamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta;

Laki Suomen tasavallan ja Mansaaren välillä säästötulojen verottamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta;

Laki Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta;

Laki Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta;

Laki Suomen tasavallan ja Anguillan välillä automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta;

Laki Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarten välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta;

Laki Suomen tasavallan ja Caymansaarten välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta;

Laki Suomen tasavallan ja Montserratin välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta; sekä

Laki Suomen tasavallan ja Turks- ja Caicossaarten välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Kaikki ehdotetut lait olisivat sisällöltään samanlaisia ja sisältäisivät seuraavanlaiset määräykset.

1 §. Lakiehdotuksen 1 §:llä saatettaisiin voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

2 §. Tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanosta voitaisiin antaa valtioneuvoston asetuksella.

3 §. Voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Perustuslakivaliokunnan lausunnon PeVL 49/2001 vp mukaan unionin asioihin sisällöltään ja vaikutuksiltaan rinnastettavissa asioissa toimivalta kuuluu perustuslain 93 §:n 2 momentin mukaisesti valtioneuvostolle. Voimaansaattamisasetuksen antaa tällaisissa tapauksissa siten valtioneuvosto. Laki on tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti sopimuksen kanssa. Pykälän mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää myös siitä, että ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa lakia sovellettaisiin Suomen ja toisen sopijapuolen välillä säästödirektiivin soveltamispäivästä siihen saakka kunnes sisäiset voimaansaattamistoimet on saatettu päätökseen ja kyseinen sopimus tulee voimaan.

3. Voimaantulo

Antillien, Aruban, Anguillan, Brittiläisten Neitsytsaarten, Caymansaarten, Montserratin ja Turks- ja Caicossaarten kanssa tehdyt sopimukset tulevat kukin voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun sekä Suomen hallitus että asianomaisen liitännäisalueen hallitus ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti täyttäneensä valtiosääntönsä edellyttämät muodollisuudet sopimusten voimaansaattamiselle. Jerseyn, Guernseyn sekä Mansaaren kanssa tehdyt sopimukset tulevat voimaan ja kaikki liitännäisalueiden kanssa tehdyt sopimukset sovellettavaksi 1 päivänä heinäkuuta 2005 edellyttäen, että Euroopan unionin kaikki jäsenvaltiot, Amerikan Yhdysvallat, Sveitsi, Andorra, Liechtenstein, Monaco ja San Marino sekä liitännäisalueet hyväksyvät säästödirektiivissä esitettyjen toimenpiteiden mukaiset tai niitä vastaavat toimenpiteet ja panevat ne täytäntöön samaan aikaan. Voimaantulon jälkeen sopimusten määräyksiä sovellettaisiin kaikissa sopimusosapuolissa korkoon, joka maksetaan heinäkuun 1 päivänä 2005 tai sen jälkeen.

Esitykseen sisältyvien lakiehdotusten voimaantuloajankohdasta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.

4. Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja säätämisjärjestys

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan (PeVL 11/2000 ja 12/2000 vp) mukaan tämä perustuslaissa tarkoitettu hyväksymistoimivalta kattaa kaikki aineelliselta luonteeltaan lainsäädännön alaan kuuluvat kansainvälisen velvoitteen määräykset. Valtiosopimukseen sisältyvä määräys on perustuslakivaliokunnan kannan mukaan katsottava lainsäädännön alaan kuuluvaksi silloin, kun määräys koskee jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoittamista, jos määräys muutoin koskee yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien perusteita, jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on perustuslain mukaan säädettävä lailla tai jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on voimassa lain säännöksiä, tai kun siitä on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä lailla. Perustuslakivaliokunnan mukaan kansainvälisen velvoitteen määräys kuuluu näiden perusteiden mukaan lainsäädännön alaan siitä riippumatta, onko määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa lailla annetun säännöksen kanssa.

Sopimukset sisältävät useita sellaisia määräyksiä, jotka kuuluvat perustuslain 94 §:ssä tarkoitetulla tavalla lainsäädännön alaan. Sopimusten aineellisista määräyksistä kuuluvat lainsäädännön alaan ensinnäkin sopimuksissa määritellyt eräät käsitteet kuten maksuasiamies ja koronmaksu. Samoin sopimusten tietojenvaihtoa koskevat artiklat sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Tämän vuoksi sopimukset vaativat näiltä osin eduskunnan hyväksymisen. Lisäksi tiettyjen sopimusten kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevat artiklat sisältävät verotukseen liittyviä määräyksiä, joista perustuslain mukaan on säädettävä lailla Lisäksi tarkoituksena on soveltaa sopimuksia väliaikaisesti säästödirektiivin soveltamispäivästä sopimusten voimaantuloon saakka. Väliaikainen soveltaminen vaikuttaa olennaisesti sopimusten aineellisten määräysten voimaantuloajankohtaan. Näin ollen sopimukset edellyttävät näiltäkin osin eduskunnan hyväksymistä.

Sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset eivät ole sellaisia, jotka edellyttäisivät perustuslain 94 §:n 2 momentissa tarkoitettua säätämisjärjestystä. Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan siten hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään,

että Eduskunta hyväksyisi kirjeenvaihdolla Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 ja St. Helier’ssä 19 päivänä marraskuuta 2004 Suomen tasavallan ja Jerseyn välillä säästötulojen verottamisesta allekirjoitetun sopimuksen;

että Eduskunta hyväksyisi kirjeenvaihdolla Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 ja St. Peter Port’ssa 19 päivänä marraskuuta 2004 Suomen tasavallan ja Guernseyn välillä säästötulojen verottamisesta allekirjoitetun sopimuksen;

että Eduskunta hyväksyisi kirjeenvaihdolla Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 ja Douglasissa 19 päivänä marraskuuta 2004 Suomen tasavallan ja Mansaaren välillä säästötulojen verottamisesta allekirjoitetun sopimuksen;

että Eduskunta hyväksyisi kirjeenvaihdolla Helsingissä 26 päivänä toukokuuta sekä 15 päivänä marraskuuta 2004 ja Haagissa 27 päivänä elokuuta 2004 Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista allekirjoitetun sopimuksen;

että Eduskunta hyväksyisi kirjeenvaihdolla Helsingissä 26 päivänä toukokuuta sekä 15 päivänä marraskuuta 2004 ja Haagissa 9 päivänä marraskuuta 2004 Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista allekirjoitetun sopimuksen;

että Eduskunta hyväksyisi kirjeenvaihdolla Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Anguillassa 31 päivänä joulukuuta 2004 Suomen tasavallan ja Anguillan välillä automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista allekirjoitetun sopimuksen;

että Eduskunta hyväksyisi kirjeenvaihdolla Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Tortolassa 11 päivänä huhtikuuta 2005 Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarten välillä säästötulojen verottamisesta allekirjoitetun sopimuksen;

että Eduskunta hyväksyisi kirjeenvaihdolla Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Grand Caymanilla 1 päivänä huhtikuuta 2005 Suomen tasavallan ja Caymansaarten välillä säästötulojen verottamisesta allekirjoitetun sopimuksen;

että Eduskunta hyväksyisi kirjeenvaihdolla Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Montserratissa 24 päivänä tammikuuta 2005 Suomen tasavallan ja Montserratin välillä säästötulojen verottamisesta allekirjoitetun sopimuksen; sekä

että Eduskunta hyväksyisi kirjeenvaihdolla Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Grand Turk’ssa 16 päivänä joulukuuta 2004 Suomen tasavallan ja Turks- ja Caicossaarten välillä säästötulojen verottamisesta allekirjoitetun sopimuksen.

Koska sopimukset sisältävät määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

Laki Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Kirjeenvaihdolla Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 ja St. Helier’ssä 19 päivänä marraskuuta 2004 Suomen tasavallan ja Jerseyn välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.


2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.


3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa tätä lakia sovelletaan Suomen ja Jerseyn välillä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY soveltamispäivästä.
Laki Guernseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Kirjeenvaihdolla Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 ja St. Peter Port’ssa 19 päivänä marraskuuta 2004 Suomen tasavallan ja Guernseyn välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.


2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.


3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa tätä lakia sovelletaan Suomen ja Guernseyn välillä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY soveltamispäivästä.
Laki Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Kirjeenvaihdolla Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 ja Douglasissa 19 päivänä marraskuuta 2004 Suomen tasavallan ja Mansaaren välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.


2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.


3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa tätä lakia sovelletaan Suomen ja Mansaaren välillä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY soveltamispäivästä.
Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Kirjeenvaihdolla Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 sekä 15 päivänä marraskuuta 2004 ja Haagissa 27 päivänä elokuuta 2004 Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.


2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.


3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa tätä lakia sovelletaan Suomen ja Alankomaiden Antillien välillä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY soveltamispäivästä.
Laki Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Kirjeenvaihdolla Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 sekä 15 päivänä marraskuuta 2004 ja Haagissa 9 päivänä marraskuuta 2004 Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.


2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.


3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa tätä lakia sovelletaan Suomen ja Aruban välillä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY soveltamispäivästä.
Laki Anguillan kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Kirjeenvaihdolla Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Anguillassa 31 päivänä joulukuuta 2004 Suomen tasavallan ja Anguillan välillä automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.


2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.


3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa tätä lakia sovelletaan Suomen ja Anguillan välillä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY soveltamispäivästä.
Laki Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Kirjeenvaihdolla Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Tortolassa 11 päivänä huhtikuuta 2005 Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarten välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.


2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.


3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa tätä lakia sovelletaan Suomen ja Brittiläisten Neitsytsaarten välillä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY soveltamispäivästä.
Laki Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Kirjeenvaihdolla Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Grand Caymanilla 1 päivänä huhtikuuta 2005 Suomen tasavallan ja Caymansaarten välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.


2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.


3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa tätä lakia sovelletaan Suomen ja Caymansaarten välillä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY soveltamispäivästä.
Laki Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Kirjeenvaihdolla Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Montserratissa 24 päivänä tammikuuta 2005 Suomen tasavallan ja Montserratin välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.


2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.


3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa tätä lakia sovelletaan Suomen ja Montserratin välillä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY soveltamispäivästä.
Laki Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Kirjeenvaihdolla Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Grand Turk’ssa 16 päivänä joulukuuta 2004 Suomen tasavallan ja Turks- ja Caicossaarten välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.


2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.


3 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa tätä lakia sovelletaan Suomen ja Turks- ja Caicossaarten välillä säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY soveltamispäivästä.
Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Jan-Erik Enestam

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.