Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 30/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatilatalouden tuloverolakia siten, että metsätalouden tuottoperusteina oleviin metsäverolukuihin ja verokuutiometrin rakenteeseen sovellettaisiin vuonna 2005 nykyisiä eli valtakunnan metsien kahdeksannessa inventoinnissa saatuja tietoja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Metsätalouden verottamista koskevia säännöksiä on sekä maatilatalouden tuloverolaissa (543/1967) että tuloverolaissa (1535/1992). Pääomaverouudistuksen myötä pinta-alaan perustuvasta verotusjärjestelmästä siirryttiin puun myynnistä saatujen tulojen verottamiseen pääomatulona. Uudistukseen liittyvien siirtymäsäännösten nojalla luonnollinen henkilö, kuolinpesä tai näiden muodostama verotusyhtymä, joka tuolloin omisti metsää, sai vaatia ansiotulona verotettavaan metsätalouden puhtaaseen tuloon perustuvan verotuksen eli niin sanotun pinta-alaverotuksen soveltamista vielä siirtymäkauden ajan. Tuloverolain 140 §:ssä säädetty siirtymäkausi koskee vuosia 1993—2005.

Maatilatalouden tuloverolain 11 §:ssä metsätaloudesta saadulla puhtaalla tulolla tarkoitetaan sitä puhdasta tuottoa, jonka samanlaatuisen metsämaan arvioidaan kunnassa tai kuntaryhmässä verovuonna päättyneenä ja edeltäneenä hakkuvuotena keskimäärin hehtaaria kohti antaneen. Pykälä sisältää lisäksi yksityiskohtaisia säännöksiä siitä, mitä perusteita tuoton arvioinnissa sovelletaan. Pinta-alaan perustuva, alueen keskimääräisen metsänkasvun perusteella toimitettu verotus edellyttää monipuolisia ja kattavia puuston mittauksia. Tuottoperusteita koskevat laskelmat on käytännössä tehty Metsäntutkimuslaitoksessa valtakunnan metsien inventointitietojen perusteella.

Jos metsätalouden tuottoperusteina sovellettavissa metsäveroluvuissa tai verokuutiometrin rakenteessa todetaan tapahtuneen muutos, joka aiheuttaa tuoton lisääntymisen tai vähentymisen vähintään viidellä prosentilla, kumotun verotuslain (482/1958) vielä sovellettavan 68 a §:n 2 momentin mukaan metsäveroasetuksessa (1208/1991) lueteltuihin tuottoperusteisiin on tehtävä vastaavat muutokset. Vuonna 2004 loppuun saatetun yhdeksännen inventoinnin yleisten metsän kasvun mittaustulosten perusteella voidaan olettaa, että keskimääräinen puhtaan tuoton muutos Etelä-Suomen kunnissa jäisi alle 5 prosentin. Pohjois-Suomen kunnissa ja joissakin Etelä-Suomen kunnissa muutoskynnys kuitenkin todennäköisesti ylittyisi.

Koska metsäveroasetuksessa säädettyjen kuntakohtaisten tuottoperusteiden laskennan eri vaiheissa sovelletaan useampien kuntien muodostamia kokonaisuuksia, metsäveroalueita, tuottoperusteiden tarkistuksia ei ole ollut tarkoituksenmukaista tehdä vain niiden kuntien osalta, joissa muutoskynnys on ylittynyt. Sen vuoksi tuottoperusteet on aiempien inventointien valmistuttua muutettu kaikkien kuntien osalta siitä huolimatta, että yksittäisten kuntien lopullinen muutosvaikutus olisi ollutkin viittä prosenttia pienempi.

Nykyiset metsäveroasetuksessa säädetyt metsäveroluvut ja verokuutiometrin rakenne perustuvat valtakunnan metsien kahdeksanteen inventointiin, ja niitä on sovellettu vuodelta 1996 toimitettavasta verotuksesta alkaen. Maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n mukaisesti yhdeksännessä inventoinnissa saatujen tietojen perusteella tulisi laskea muutokset metsätalouden tuottoperusteina sovellettaviin metsäverolukuihin ja verokuutiometrin rakenteeseen nyt, kun inventointi on valmistunut koko maahan.

Tuottoperusteiden tarkistaminen olisi tarpeen ainoastaan vuodelta 2005 toimitettavaa verotusta varten, koska tuloverotuksessa sovellettava metsäverotuksen siirtymäkausi päättyy verovuoteen 2005. Myös varallisuusverotuksesta, jossa metsän verotusarvo on määräytynyt metsän puhtaan tuoton perusteella, on sovittu luovuttavaksi vuodesta 2006 alkaen. Sen jälkeen ei ole tarvetta laskea vuosittain metsämaalle puhdasta tuottoa.

Tuottoperusteiden laskenta inventointituloksista on Metsäntutkimuslaitokselle melko työläs erillistehtävä. Uusien tuottoperusteiden käyttöönotto aiheuttaisi lisäksi ylimääräistä työtä verohallinnolle. Metsänomistajille uusien tuottoperusteiden käyttöönoton aiheuttama puhtaan tuoton muutos aiheuttaisi hämmennystä vielä siirtymäkauden viimeisenä vuonna. Koska käytännössä tuottoperusteiden tarkistamisesta aiheutuvat muutokset jäisivät lisäksi veronsaajien verotulojen kannalta merkitykseltään vähäisiksi, tuottoperustelaskennan tekeminen yhtä vuotta varten ei ole tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan maatilatalouden tuloverolain 11 a §:ää muutettavaksi siten, että valtakunnan metsien yhdeksännen inventoinnin tietojen perusteella ei muuteta metsäveroasetuksessa säädettyjä metsäverolukuja ja verokuutiometrin rakennetta.

Pinta-alaperusteisen metsäverojärjestelmän valinneiden verovelvollisten verotuksessa sovellettaisiin nykyisiä metsien kahdeksannessa inventoinnissa saatujen tietojen perusteella vahvistettuja tuottoperusteita vielä vuonna 2005. Vuonna 2006 kaikki verovelvolliset siirtyvät järjestelmään, jossa verotus perustuu puun myynnistä saatuihin tuloihin.

1. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Voidaan arvioida, että nykyisten perusteiden käyttäminen pienentää ansiotulona verotettavan tulon määrää vähäisessä määrin vuonna 2005 verrattuna yhdeksännen inventoinnin perusteella muutettuihin metsäverolukuihin ja verokuutiometrin rakenteeseen. Verotulojen muutoksia ei kuitenkaan voida luotettavasti arvioida ilman tuottoperusteiden laskentaa. Tuottoperusteiden uudistaminen metsätalouden puhtaan tulon verotuksen viimeistä soveltamisvuotta varten ei kuitenkaan ole hallinnollisesti ja taloudellisesti kannattavaa siitä aiheutuvan työmäärän ja toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin nähden.

2. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä Verohallituksen kanssa.

3. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi tilassa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 11 a §, sellaisena kuin se on laissa 726/1998, seuraavasti:

11 a §

Vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa metsätalouden tuottoperusteina sovelletaan metsäverolukuja ja verokuutiometrin rakennetta sellaisina, kuin niistä säädetään metsäveroasetuksessa (1208/1991) valtakunnan metsien kahdeksannessa inventoinnissa saatujen tietojen perusteella.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.