Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 29/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

StVM 5/2005

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka perusteella kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista määrättyjen maksujen lisäksi myös maksuista perittävä viivästyskorko voidaan ulosottaa palvelun käyttäjältä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin säädetään.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotettu muutos

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992), jäljempänä asiakasmaksulaki, 1 §:n mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä.

Asiakasmaksulain 16 §:n mukaan palvelusta määrätylle maksulle saadaan periä vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien, jos maksua ei ole suoritettu eräpäivänä. Palvelusta määrätylle maksulle saadaan periä vuotuista viivästyskorkoa enintään korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Asiakasmaksulain 17 §:n mukaan asiakasmaksulain perusteella määrätyt maksut saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.

Asiakasmaksulain 17 §:ssä ei ole säännöstä siitä, että myös palvelusta määrätylle maksulle perittävä viivästyskorko voitaisiin ulosottaa samassa järjestyksessä kuin maksu.

Käytäntö palvelusta määrätyn maksun viivästyskoron ulosotossa on epäyhtenäinen. Eräissä kihlakunnissa viivästyskorko on katsottu osaksi palvelusta määrättyä maksua, ja se on peritty samassa järjestyksessä kuin maksu, toisissa sen perimisen on katsottu edellyttävän erillistä ulosottoperustetta. Säätämällä nimenomaisesti laissa palvelusta määrätyn maksun viivästyskoron ulosottokelpoisuudesta ilman tuomiota tai päätöstä poistetaan tulkintaerimielisyydet ja yhtenäistetään ulosottokäytäntö tältä osin samanlaiseksi koko maassa. Palvelusta määrätylle maksulle perittävän viivästyskoron periminen ulosottotoimin on sellainen yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin puuttuva toimenpide, josta on perustuslaissa edellytetyllä tavalla säädettävä selkeästi laissa.

Tämän vuoksi asiakasmaksulain 17 §:ään ehdotetaan lisättäväksi maininta siitä, että myös palvelusta määrätylle maksulle perittävä viivästyskorko on ulosottokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotettu täsmennys yhtenäistää asiakasmaksulain perusteella määrättyjen maksujen viivästyskoron perimiskäytännön. Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia, koska se vastaa pääosin vallitsevaa käytäntöä.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (734/1992) 17 § seuraavasti:


17 §
Maksujen ulosotto

Tämän lain perusteella määrätyt maksut sekä 16 §:n nojalla perittävä viivästyskorko saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin säädetään.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.