Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 26/2005
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

VaVM 7/2005

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annettua lakia. Muutoksella pantaisiin täytäntöön lain perustana olevaan neuvoston direktiiviin tehdyt muutokset.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005. Lakia sovellettaisiin heinäkuusta 2005 lukien.


PERUSTELUT

1. Nykytila

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen, tiettyjen valmisteverojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla annettu neuvoston direktiivi 77/799/ETY, jäljempänä virka-apudirektiivi, sisältää viranomaisten välistä avunantoa ja tietojenvaihtoa koskevia säännöksiä. Direktiivissä säädetään kolmesta eri tietojenvaihdon tyypistä, jotka ovat pyynnöstä, automaattisesti ja oma-aloitteisesti tapahtuva tietojenvaihto. Lisäksi direktiivissä säädetään mahdollisuudesta sopia toisen jäsenvaltion veroviranomaisen edustajan läsnäolosta toisessa jäsenvaltiossa tällaisen tietojenvaihdon yhteydessä. Direktiivissä on myös määräaikoja, salassapitoa, tietojenvaihdon rajoituksia, viranomaisten välistä neuvottelumenettelyä ja yhteistyön kehittämistä koskevia säännöksiä.

Direktiiviä sovelletaan tulo- ja omaisuusveroihin, vakuutusmaksuista perittäviin veroihin sekä kivennäisöljyjen, alkoholin ja alkoholijuomien ja valmistetun tupakan valmisteveroihin.

Direktiivi on pantu täytäntöön keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetulla lailla (1220/1994).

Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken sovelletaan lisäksi monia kahden- tai monenvälisiin vero- tai virka-apusopimuksiin sisältyviä virka-apumääräyksiä.

2. Ehdotetut muutokset

Marraskuussa 2004 annettiin neuvoston asetus (EY) N:o 2073/2004 hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla. Asetuksessa säädetään virka-avusta valmisteveroasioissa. Samaan aikaan annettiin neuvoston direktiivi 2004/106/EY jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen, tiettyjen valmisteverojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla annetun direktiivin 77/799/ETY sekä valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetun direktiivin 92/12/ETY muuttamisesta. Tällä direktiivillä valmisteverot suljetaan direktiivin 77/799/ETY soveltamisalan ulkopuolelle, joten direktiiviä sovelletaan enää vain tulo- ja omaisuusveroihin ja vakuutusmaksuista perittäviin veroihin. Lisäksi direktiivillä on poistettu direktiivin 92/12/ETY 15 a ja 15 b artikla sekä 19 artiklan 6 kohta, jotka koskivat lähinnä tietojärjestelmiä ja joiden sisältö on siirretty edellä mainittuun hallinnollista yhteistyötä valmisteverotuksen alalla koskevaan neuvoston asetukseen.

Keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä viitataan lain perustana olevaan direktiiviin 77/799/ETY direktiivillä 2004/106/EY tehtyihin muutoksiin.

3. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia tai organisatorisia vaikutuksia.

4. Asian valmistelu

Lakiehdotus on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

5. Voimaantulo

Direktiivin 2004/106/EY noudattamisen edellyttämä kansallinen lainsäädäntö on saatettava voimaan ennen 30 päivää kesäkuuta 2005. Tämän vuoksi laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2005. Sitä sovellettaisiin heinäkuun 2005 alusta alkaen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1220/1994) 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1042/2004, seuraavasti:


1 §
Lain soveltamisala

Tässä laissa viranomaisten välisellä virka-avulla tarkoitetaan sitä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä virka-apua, josta säädetään Euroopan unionin neuvoston direktiivissä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla 77/799/ETY (virka-apudirektiivi) sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2004/106/EY.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005. Lakia sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen.Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2005

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.