Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 257/2004
Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 §:n sekä verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

VaVM 40/2004

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi sekä ehdotuksen tuloverolain muuttamisesta siten, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärää ja vähennyksen molempia kertymäprosentteja korotettaisiin. Ehdotus tuloveroasteikoksi korvaa vuoden 2005 talousarvioesityksen yhteydessä annetun esityksen vuoden 2005 tuloveroasteikoksi.

Lisäksi verontilityslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että seurakuntien yhteisöveron jako-osuutta korotetaan 1,8 prosentista 1,94 prosenttiin yhteisöveron tuotosta. Valtion jako-osuutta alennetaan vastaavasti 76,17 prosentista 76,03 prosenttiin. Tuloverolakiin ja verontilityslakiin ehdotetaan tehtäväksi yhteisöveron jako-osuuksien muutoksia vastaavat muutokset.

Esitys liittyy tulopoliittisesta sopimuksesta 29 päivänä marraskuuta 2004 saavutettuun neuvottelutulokseen ja vuoden 2005 talousarvioesitykseen.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1. Muutosten tausta

Valtion vuoden 2005 talousarvioesityksessä ei esitetty ansiotulojen verotuksen varsinaista keventämistä, vaan ainoastaan tehtäväksi kahden prosentin inflaatiotarkistus valtion tuloveroasteikkoon. Liittyen tulopoliittisesta sopimuksesta 29 päivänä marraskuuta 2004 saavutettuun neuvottelutulokseen hallitus on kannanotossaan 30 päivänä marraskuuta 2004 ilmoittanut keventävänsä työtulojen verotusta yhteensä 1 700 miljoonalla eurolla vuosina 2005—2007. Mikäli neuvottelutulos ei tule riittävän kattavana hyväksytyksi liittotason neuvotteluissa, hallitus toteaa, että muut kuin vuoden 2005 talousarviota koskevat toimenpiteet raukeavat. Verokevennykset muodostavat kokonaisuuden, jonka yhteydessä on tarkoitus poistaa yksi tuloluokka valtion progressiivisesta tuloveroasteikosta ja ottaa vuonna 2006 käyttöön uusi valtionverotuksen ansiotulovähennys siten, että vuosien 2006 ja 2007 kevennyksistä seuraavat verotuottomenetykset kohdistuisivat valtion rasitukseksi. Vuonna 2005 verotusta ehdotetaan kevennettäväksi 346 miljoonalla eurolla.

1.2. Tuloveroasteikkolaki

Tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 4 momentin mukaan kultakin vuodelta toimitettavassa ansiotulon verotuksessa sovellettavasta veroasteikosta säädetään erikseen. Eriytetyssä tuloverojärjestelmässä progressiivinen tuloveroasteikko koskee ainoastaan luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien saamaa ansiotuloa.

Esityksessä ehdotetaan, että verovuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa sovellettaisiin progressiivista tuloveroasteikkoa, jota on vuoden 2004 asteikkoon verrattuna lievennetty alentamalla ensimmäistä, kolmatta, neljättä ja viidettä marginaaliveroprosenttia puolella prosenttiyksiköllä sekä korottamalla ensimmäisen tuloluokan tulorajaa 100 eurolla ja toisen tuloluokan tulorajaa 600 eurolla sekä alentamalla kolmannen tuloluokan tulorajaa 100 eurolla. Lisäksi asteikon tulorajoihin on tehty kahden prosentin inflaatiotarkistus.

1.3. Tuloverolaki

Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys

Tuloverolain 105 a §:ssä tarkoitetun kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 3 550 eurosta 3 850 euroon. Vähennyksen ensimmäistä kertymäprosenttia korotettaisiin 47 prosentista 49 prosenttiin ja toista kertymäprosenttia 23 prosentista 26 prosenttiin.

Yhteisöveron jako-osuudet

Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen korotuksesta seurakunnille aiheutuvat verotuottomenetykset ehdotetaan kompensoitavaksi korottamalla seurakuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta 0,14 prosenttiyksiköllä eli 1,8 prosentista 1,94 prosenttiin. Tuloverolain 124 §:n 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi uusia yhteisöveron jako-osuuksia vastaavaksi. Tällöin kunnille ja seurakunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosenttia ehdotetaan korotettavaksi 6,1958 prosentista 6,2322 prosenttiin. Ainoastaan kunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosentti pysyisi ennallaan 5,7278 prosenttina.

Verontilityslain (532/1998) 12 §:n 2 momentissa säädetään kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisättävistä tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitetuista veroista. Näihin osuuksiin ehdotetaan tehtäväksi jako-osuusmuutoksia vastaavat muutokset. Tällöin ainoastaan kunnille ja seurakunnille verovelvollisten yhteisöjen verot jaetaan siten, että kuntien osuus on 91,9065 prosenttia ja seurakuntien osuus 8,0935 prosenttia.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotetun tuloveroasteikon lievennyksen arvioidaan vähentävän valtion tuloveron tuottoa vuodelta 2005 noin 208 miljoonaa euroa kuluvan vuoden veroperusteiden mukaiseen tuottoon verrattuna. Inflaatiotarkistuksen arvioidaan vähentävän valtion tuloveron tuottoa 160 miljoonaa euroa vuodelta 2005 kuluvan vuoden veroperusteiden mukaiseen tuottoon verrattuna.

Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen korottamisen arvioidaan vähentävän verotuottoa vuositasolla 138 miljoonaa euroa, josta kuntien osuus on 121, seurakuntien 7 ja Kansaneläkelaitoksen 10 miljoonaa euroa. Kuntien verotuottomenetykset kompensoitaisiin lisäämällä sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksia. Seurakuntien verotuottomenetykset kompensoitaisiin korottamalla seurakuntien yhteisöveron jako-osuutta ja alentamalla vastaavasti valtion jako-osuutta.

Tulopoliittisesta sopimuksesta saavutettuun neuvottelutulokseen liittyvän kevennyksen arvioidaan siten alentavan verotuottoja yhteensä 346 miljoonalla eurolla ja inflaatiotarkistuksen 160 miljoonalla eurolla. Yhteensä esityksen arvioidaan siis alentavan tuloverojen tuottoa 506 miljoonalla eurolla.

Oheisessa taulukossa on esitetty ehdotettujen tuloveroperusteiden muutosten vaikutukset palkkatulon veroasteeseen eri tulotasoilla. Taulukon luvuissa on mukana valtion tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero, vakuutetun sairausvakuutusmaksu sekä työntekijän eläkevakuutusmaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu.

      
Palkkatulon tuloveroaste
Tuloveroaste, %
Euroa 2004 2005 Muutos,
vuodessa perusteet perusteet %-yks.
4 000 11,37 11,18 -0,2
8 000 14,89 14,51 -0,4
14 000 19,66 18,92 -0,7
20 000 25,43 24,68 -0,8
30 000 31,88 31,20 -0,7
40 000 36,26 35,54 -0,7
50 000 39,33 38,66 -0,7
60 000 41,43 40,73 -0,7
70 000 43,83 43,11 -0,7
80 000 45,63 44,94 -0,7

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen.

5. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tuloverolain muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. Verontilityslain 12 §:ää sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2005 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

        
Verotettava ansiotulo, Vero alarajan kohdalla, Vero alarajan ylittä-
euroa euroa västä tulon osasta,%
12 000 - 15 400 8 10,5
15 400 - 20 500 365 15,0
20 500 - 32 100 1 130 20,5
32 100 - 56 900 3 508 26,5
56 900 - 10 080 33,5


2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .
2.

Laki tuloverolain 105 a ja 124 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 105 a §:n 2 momentti ja 124 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin niistä on 105 a §:n 2 momentti laissa 1065/2003 ja 124 §:n 3 momentti laissa 716/2004, seuraavasti:


105 a §
Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys

Vähennys on 49 prosenttia 1 momentissa tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta tulojen 7 230 euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 26 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 3 850 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 14 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 4 prosentilla puhtaan ansiotulon 14 000 euroa ylittävältä osalta.


124 §
Veron määräytyminen

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,2322. Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 5,7278.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa.3.

Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 12 §,

sellaisena kuin se on laissa 724/2004, seuraavasti:


12 §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet

Valtion jako-osuus on 76,03 prosenttia, kuntien jako-osuus on 22,03 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus on 1,94 prosenttia yhteisöverosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero on 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.


Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 91,9065 prosenttia ja seurakuntien osuus 8,0935 prosenttia.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2005 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.