Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 249/2004
Hallituksen esitys Eduskunnalle liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän väliaikaisesta muuttamisesta

StVM 40/2004

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Henkilövahingosta johtuvien liikennevakuutuksesta, potilasvakuutuksesta ja ympäristövahinkovakuutuksesta maksettavien jatkuvien ansionmenetyskorvauksien ja perhe-eläkkeiden indeksitaso ehdotetaan säilytettäväksi muuttumattomana vuoden 2005 loppuun saakka näissä lakisääteisissä vakuutusjärjestelmissä. Jatkuvat ansionmenetyskorvaukset ja perhe-eläkkeet ehdotetaan nykyiseen tapaan tarkistettaviksi sen kalenterivuoden loppuun, jona vahingonkärsinyt tai edunjättäjä saavuttaa tai saavuttaisi eläkeiän, indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,5. Tämän jälkeiseltä ajalta ehdotetaan käytettäväksi indeksiä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8.

Muiden jatkuvien kulukorvausluonteisten henkilövahinkokorvausten osalta ehdotetaan siirryttäväksi vuoden 2005 alussa yhdenmukaisesti lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kanssa työntekijäin eläkelain mukaisen uuden työeläkeindeksin käyttöön. Nämä korvaukset tarkistettaisiin indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8.

Ehdotettuja indeksejä sovellettaisiin myös ennen lain voimaan tuloa sattuneisiin liikennevahinkoihin, potilasvahinkoihin ja ympäristövahinkoihin. Muihin jatkuviin korvauksiin kuin ansionmenetyskorvauksiin ja perhe-eläkkeisiin indeksitarkistus tehtäisiin määrään, joka on tarkistettu vuotta 2004 vastaavaan indeksitasoon.

Liikennevakuutuksesta ja potilasvakuutuksesta maksettavan pienimmän viivästyskorotuksen perusmäärään tehtäisiin uuden indeksijärjestelmän edellyttämä tarkistus.

Muutokset tehtäisiin lakiin eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon, liikennevakuutuslakiin, lakiin eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon, potilasvahinkolakiin ja ympäristövahinkovakuutuksesta annettuun lakiin.

Esitys liittyy hallituksen esitykseen eduskunnalle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmää koskeviksi muutoksiksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2005 saakka.

Muutokset ovat pääosin luonteeltaan teknisiä ja välttämättömiä vuoden 2005 alussa voimaantulevan yksityisten alojen työeläkeuudistukseen liittyvien indeksimuutosten johdosta. Liikennevakuutuksesta, potilas-vakuutuksesta ja ympäristövahinkovakuutuksesta maksettavien jatkuvien ansionmenetyskorvausten ja perhe-eläkkeiden indeksiturvassa ei tapahtuisi muutosta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Liikennevakuutuslain mukaisiin henkilövahingon johdosta suoritettaviin jatkuviin korvauksiin tehdään vuosittain indeksitarkistus noudattaen, mitä työntekijäin eläkelain 9 §:ssä säädetään (laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon, 875/1971). Vastaavasti potilasvakuutuksen ja ympäristövahinkovakuutuksen indeksit on sidottu samaan indeksiin.

Työeläkkeiden indeksijärjestelmää on uudistettu vuoden 2005 alusta voimaan tulevan lainmuutoksen (634/2003) mukaisesti siten, että työntekijäin eläkelain muutetun 9 §:n mukaan myös työikäisten maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan voimassa olevan lain 9 §:n 2 momentin mukaista eläkeindeksiä vastaavalla työeläkeindeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8. Tämän esityksen kanssa samanaikaisesti annettavassa hallituksen esityksessä HE 250/2004 esitetään, että lakisääteisessä tapaturmavakuutusjärjestelmässä siirryttäisiin vuoden 2005 alusta lukien käyttämään muun muassa tapaturmaeläkkeiden ja perhe-eläkkeiden indeksitarkistuksissa työeläkejärjestelmän mukaista työeläkeindeksiä. Työeläkejärjestelmän tavoin myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettaviin tapaturmaeläkkeisiin ehdotetaan tehtäväksi nuorina työkyvyttömäksi tulleille, pitkään eläkettä saaville tapaturmaeläkkeen kertakorotus eläketason säilyttämiseksi. On perusteltua että lakisääteisissä järjestelmissä, joissa saatetaan käsitellä samasta vakuutustapahtumasta johtuvia vahinkoja, pyritään edelleen soveltamaan samoja indeksejä. Erot järjestelmien oikeusperustassa ovat kuitenkin huomattavia. Tästä johtuen toisen järjestelmän muutoksia ei voida kaavamaisesti viedä toiseen järjestelmään.

Liikennevakuutuksessa, potilasvakuutuksessa ja ympäristövahinkovakuutuksessa säilyisivät yhdenmukaiset indeksitasot tapaturmavakuutuksen kanssa jatkuvissa ansionmenetyskorvauksissa vahingonkärsineen saavutettua eläkeiän ja perhe-eläkkeissä siitä lähtien, kun edunjättäjä olisi saavuttanut eläkeiän (työeläkeindeksi). Myös kulukorvausluonteisten jatkuvien korvausten osalta tehtäisiin tarkistukset yhdenmukaisella indeksillä (työeläkeindeksi). Työikäisten osalta jatkuvien ansionmenetyskorvauksien ja työkyvyttömyyseläkkeiden sekä perhe-eläkkeiden osalta olisi liikennevakuutuksessa, potilasvakuutuksessa ja ympäristövahinkovakuutuksessa korkeampi indeksitaso kuin lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa.

Erillisen kertakorotuksen tekeminen liikenne-, potilas- ja ympäristövahinkovakuutukseen ei ole perusteltua ottaen huomioon niiden luonne vahingonkorvauslakiin (412/1974) perustuvina täyden korvauksen järjestelminä. Näissä järjestelmissä ansionmenetyskorvausten ja työkyvyttömyyseläkkeiden korvaustaso vastaa vahingonkärsineen todellista menetystä. Kertakorotuksen tekeminen johtaisi näissä järjestelmissä siihen, että vakuutuksesta maksettava ansionmenetyskorvaus tai työkyvyttömyyseläke olisi suurempi kuin vahingonkärsineen todelliset ansiot työssä ollessa. Tästä syystä ehdotetaankin, että näissä vakuutusjärjestelmissä tältä osin viitattaisiin edelleen nykyistä vastaavaan, vuoteen 2011 saakka jatkuvalla siirtymäkaudella vahvistettavaan indeksiin, jolloin indeksiturva ei heikkenisi. Tästä säädetään työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 17 momentissa, sellaisena kuin se on laissa 886/2004.

Liikennevakuutuksen kokonaisuudistusta pohditaan parhaillaan työryhmässä, jonka työ jatkuu koko ensi vuoden. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen välisiä yhteensovitettavia asioita, kuten indeksijärjestelmää, voidaan selvittää tässä yhteydessä. Myös liikennevakuutukseen sovellettavat henkilövahingon ja elatuksen menetyksen korvaamista koskevat säännökset muuttuvat vahingonkorvauslain muutoksen johdosta vuoden 2006 alusta. Liikennevakuutuksesta korvattavan työkyvyttömyyseläkkeen määrittämisperusteet on sidottu liikennevakuutuslaissa vahingonkorvauslain säännöksiin. Muutosten tekeminen liikennevakuutusjärjestelmän jatkuvien korvausten määrittämis- ja laskentatapaan sekä indeksijärjestelmään edellyttää laajojen vakuutusmaksu- ja korvaustasoselvitysten lisäksi liikennevakuutuslain ja vahingonkorvauslain muuttamista tältä osin.

Liikennevakuutuksen kokonaisuudistuksen yhteydessä tai erikseen sovittavassa laajapohjaisessa valmistelussa selvitetään mahdolliset muutostarpeet indeksijärjestelmään ja työkyvyttömyyseläkkeiden sekä muiden jatkuvien korvausten määrittämisperusteisiin.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyisen käytännön jatkuminen henkilövahingosta johtuvien jatkuvien ansionmenetyskorvausten ja perhe-eläkkeiden osalta vuoden 2005 loppuun saakka. Muiden jatkuvien, lyhytkestoisten, kulukorvausluonteisten henkilövakuutuskorvausten osalta ehdotetaan siirryttäväksi yhdenmukaisesti lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kanssa työeläkeindeksin käyttöön, jolloin indeksitaso alenisi vähäisesti. Vuoden 2005 aikana selvitettäisiin indeksijärjestelmän mahdolliset muutostarpeet. Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä. Valmistelun yhteydessä on kuultu Liikennevakuutuskeskusta, Potilasvakuutuskeskusta ja Ympäristövakuutuskeskusta.

4. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan yhtä aikaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmän muutosten kanssa 1 päivänä tammikuuta 2005 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2005 saakka.

5. Säätämisjärjestys

Esityksellä ei alenneta kenenkään maksussa olevaa etuutta.

Kysymys uuteen indeksijärjestelmään siirtymisestä oli esillä eduskunnassa käsiteltäessä työeläkejärjestelmän uudistamista koskevaa hallituksen esitystä (HE 242/2002). Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, että työeläkejärjestelmän indeksimuutokset voitiin käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (PeVL 60/2002 vp). Hallitus katsoo, että esityksessä ehdotetut työeläkejärjestelmän mukaisiin indekseihin siirtymistä koskevat lakimuutokset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon 17 päivänä joulukuuta 1971 annetun lain (875/1971) 1 §, sellaisena kuin se on laissa 1123/1983 seuraavasti:


1 §

Liikennevakuutuksesta henkilövahingon johdosta suoritettaviin jatkuviin korvauksiin tehdään indeksitarkistus sen estämättä, mitä työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 17 momentissa säädetään, soveltaen mainitun momentin mukaista indeksiä ja työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:n mukaista työeläkeindeksiä siten kuin jäljempänä säädetään.


Jatkuvat ansionmenetyskorvaukset ja perhe-eläkkeet tarkistetaan sen kalenterivuoden loppuun, jona vahingonkärsinyt saavuttaa tai edunjättäjä olisi saavuttanut eläkeiän, indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,5. Tämän jälkeiseltä ajalta käytetään indeksiä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8.


Muut henkilövahingon johdosta suoritettavat jatkuvat korvaukset tarkistetaan indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005 saakka.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa sattuneisiin liikennevahinkoihin. Tämän lain mukainen indeksitarkistus muihin jatkuviin korvauksiin kuin ansionmenetyskorvauksiin ja perhe-eläkkeisiin tehdään määrään, joka on tarkistettu vuotta 2004 vastaavaan indeksitasoon niiden indeksitarkistussäännösten mukaisesti, jotka olivat voimassa tämän lain voimaan tullessa.2.

Laki liikennevakuutuslain 12 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/1959) 12 a §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1211/1998, seuraavasti:


12 a §

Korvauksen korotusta, jonka määrä on pienempi kuin 5,4 euroa, ei ole maksettava. Määrä tarkistetaan vuosittain sen estämättä, mitä työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 17 momentissa säädetään, soveltaen mainitun momentin mukaista indeksiä. Tarkistettu euromäärä pyöristetään lähimpään kymmeneen senttiin.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005 saakka. Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa sattuneisiin liikennevahinkoihin.3.

Laki eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä maaliskuuta 1987 eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon (255/1987) annetun lain 1 § seuraavasti:


1 §

Potilasvakuutuksesta henkilövahingon johdosta suoritettaviin jatkuviin korvauksiin tehdään indeksitarkistus sen estämättä, mitä työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 17 momentissa säädetään, soveltaen mainitun momentin mukaista indeksiä ja työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:n mukaista työeläkeindeksiä siten kuin jäljempänä säädetään.


Jatkuvat ansionmenetyskorvaukset ja perhe-eläkkeet tarkistetaan sen kalenterivuoden loppuun, jona vahingonkärsinyt saavuttaa tai edunjättäjä olisi saavuttanut eläkeiän, indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,5. Tämän jälkeiseltä ajalta käytetään indeksiä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8.


Muut henkilövahingon johdosta suoritettavat jatkuvat korvaukset tarkistetaan indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005 saakka.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa sattuneisiin potilasvahinkoihin. Tämän lain mukainen indeksitarkistus muihin jatkuviin korvauksiin kuin ansionmenetyskorvauksiin ja perhe-eläkkeisiin tehdään määrään, joka on tarkistettu vuotta 2004 vastaavaan indeksitasoon niiden indeksitarkistussäännösten mukaisesti, jotka olivat voimassa tämän lain voimaan tullessa.4.

Laki potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun potilasvahinkolain (585/1986) 10 a §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 640/2000, seuraavasti:


10 a §
Korvauksen korotus

Korvauksen korotusta, jonka määrä on pienempi kuin 4,5 euroa, ei makseta. Määrä tarkistetaan vuosittain sen estämättä, mitä työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 17 momentissa säädetään, soveltaen mainitun momentin mukaista indeksiä. Tarkistettu euromäärä pyöristetään lähimpään kymmeneen senttiin.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005 saakka.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa sattuneisiin potilasvahinkoihin.5.

Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä tammikuuta 1998 ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 § seuraavasti:


21 §
Indeksitarkistus

Ympäristövahinkovakuutuksesta henkilövahingon johdosta suoritettaviin jatkuviin korvauksiin tehdään indeksitarkistus sen estämättä, mitä työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 17 momentissa säädetään, soveltaen mainitun momentin mukaista indeksiä ja työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:n mukaista työeläkeindeksiä siten kuin jäljempänä säädetään.


Jatkuvat ansionmenetyskorvaukset ja perhe-eläkkeet tarkistetaan sen kalenterivuoden loppuun, jona vahingonkärsinyt saavuttaa tai edunjättäjä olisi saavuttanut eläkeiän, indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,5. Tämän jälkeiseltä ajalta käytetään indeksiä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8.


Muut henkilövahingon johdosta suoritettavat jatkuvat korvaukset tarkistetaan indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8.


Indeksitarkistuksen on velvollinen suorittamaan peruskorvauksen maksamisesta vastuussa oleva vakuutusyhtiö tai Ympäristövakuutuskeskus. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa annetaan tarkemmat säännökset siitä, miten korotuksista vakuutusyhtiöille ja Ympäristövakuutuskeskukselle vuosittain aiheutuvat kulut jaetaan vakuutusyhtiöiden ja keskuksen kesken niiden toiminnan laajuuden mukaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005 saakka.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa sattuneisiin ympäristövahinkoihin. Tämän lain mukainen indeksitarkistus muihin jatkuviin korvauksiin kuin ansionmenetyskorvauksiin ja perhe-eläkkeisiin tehdään määrään, joka on tarkistettu vuotta 2004 vastaavaan indeksitasoon niiden indeksitarkistusten mukaisesti, jotka olivat voimassa tämän lain voimaan tullessa.Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.