Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 239/2004
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä koskevan säännöksen sanamuodon muuttamista siten, että edustavimpien maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta nimitettävät jäsenet osallistuisivat vakuutusoikeudessa maatalousyrittäjien ansioeläkeasioiden käsittelyn lisäksi myös maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasioiden käsittelyyn.

Vakuutusoikeuden sivutoimiset jäsenet toimivat tuomarin tehtävässä perustuslain mukaan riippumattomassa tuomioistuimessa. Ehdotetun muutoksen tarkoituksena ei ole laajentaa sivutoimisten jäsenten aineellista toimivaltaa nykyisestä, vaan tarkentaa sääntelyä siten, että heidän toimivaltansa ilmenee nimenomaisesti lain sanamuodosta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotettu muutos

Vakuutusoikeuslaki (132/2003) tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003. Samalla kumotussa vakuutusoikeudesta annetussa laissa (14/1958), jäljempänä aikaisempi laki, käytetty maallikkojäsen-termi korvattiin sivutoiminen jäsen -termillä.

Aikaisemmassa laissa oli säädetty maallikkojäsenten osallistumisesta laajoin lakiviittauksin. Vakuutusoikeuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 101/2002 vp) mukaan tarkoituksena oli selkeyttää sivutoimisista jäseniä koskevaa sääntelyä siten, että jäsenistä säädettäisiin lakiviittausten asemesta etuuslajeittain.

Aikaisemmassa laissa vakuutusoikeuden maallikkojäsenet määrättiin erikseen eläke- ja tapaturmavakuutusasioiden käsittelyä varten. Uutta 11 §:ää koskevien hallituksen esityksen perustelujen mukaan niissä tarvitaan kuitenkin samantyyppistä työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteiden tuntemusta. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädetäänkin, että jäsenet määrätään edustavimpien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ehdotuksesta, kun on kysymys muun muassa a) yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien työeläkeasioista ja b) tapaturmavakuutusasioista.

Tapaturmavakuutuslain (608/1948) 3 §:n mukaan lakia sovelletaan myös julkisoikeudellisen virkasuhteen osapuoliin, kuitenkin niin, että jos toinen osapuoli on valtio tai evankelis-luterilainen seurakunta, noudatetaan mitä erikseen on säädetty. Kunnalliset viranhaltijat kuuluvat siten tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan suoraan tällä perusteella. Valtion viranhaltijoiden osalta sovelletaan valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annettua lakia (449/1990), jonka 2 § sisältää viittauksen tapaturmavakuutuslain ai-

neellisiin säännöksiin. Seurakuntien viranhaltijoiden osalta tällaista erityissääntelyä ei ole annettu. Yrittäjät puolestaan eivät kuulu pakottavan tapaturmavakuutuslainsäädännön piiriin, mutta sen mukaisen vakuutusturvan yrittäjät voivat saada ottamalla tapaturmavakuutuslain 7 luvun säännösten mukaisen vapaaehtoisen vakuutuksen.

Kaikkien edellä mainittujen ryhmien tapaturmavakuutusasiat on siten aineellisesti säännelty tapaturmavakuutuslaissa. Niiden käsittelyyn vakuutusoikeudessa osallistuvat edustavimpien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ehdotuksesta määrättävät työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevat jäsenet.

Tilanne maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasioissa ei ole sama. Vakuutusoikeuslain 11 §:n 1 momentin 5 kohdan esitöiden mukaan siinä ”tarkoitettaisiin asioita, jotka koskevat maatalousyrittäjän toiminnassa laajassa merkityksessä olleiden henkilöiden eläketurvaa”. Tässä tarkoitettuja lakeja olivat perustelutekstin mukaan muun muassa maatalousyrittäjien eläkelaki (467/1969) ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki (1026/1981). Mainitun 5 kohdan sanamuodon mukaan sivutoimiset jäsenet määrätään edustavimpien maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta, kun on kysymys maatalousyrittäjien ja maatalousyrittäjien tehtäviin rinnastettavissa tehtävissä toimineiden ansioeläkeasioista.

Lainkohdassa ei ole nimenomaisesti säädetty, että jäseniä määrättäisiin edustavimpien maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta, kun kysymys on maatalousyrittäjien ja maatalousyrittäjien tehtäviin rinnastettavissa tehtävissä toimivien tapaturmavakuutusasioista. Sääntely on siten puutteellista, mikä on aiheuttanut jossain määrin epätietoisuutta ja toisistaan eriäviä tulkintoja.

Maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet ovat vakuutusoikeudessa käsitelleet maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasioita vakuutusoikeuslain voimaantulon jälkeenkin, koska aikaisemman lain nojalla määrättyjen sivutoimisten jäsenten toimikausi jatkuu vielä vuoden 2004 loppuun ja koska tällaiset asiat ovat kuuluneet heidän tehtäviinsä aikaisemman lain perusteella. Uudelle toimikaudelle vuoden 2005 alusta määrättävien sivutoimisten jäsenten osalta tilanne on kuitenkin toinen.

Vakuutusoikeuden sivutoimisia jäseniä koskevissa säännöksissä on kysymys perustuslain 98 §:n 3 momentin mukaisen tuomiovaltaa käyttävän erityistuomioistuimen jäsenten määräytymisperusteista ja määräämisestä sekä niistä asiaryhmistä, joiden käsittelyyn jäsenet osallistuvat. Kun kysymys on perustuslain 3 §:n 3 momentin mukaisesta tuomiovaltaa käyttävästä riippumattomasta tuomioistuimesta, on lain sanamuodonkin osalta oltava yksiselitteisen selvää, mitä etuuslajeja koskevien asioiden käsittelyyn laissa säädettyjen tahojen ehdotuksesta määrätyt sivutoimiset jäsenet kulloinkin osallistuvat.

Vakuutusoikeuslain 11 §:n 1 momentin 5 kohdan esitöistä ilmenee, että lainuudistuksessa tavoiteltu ja momentin 1 kohdassa nimenomaisesti mainittu etuuslajikohtaisuus on ollut tarkoitus toteuttaa myös maatalousyrittäjiä koskevissa asioissa, mutta tapaturmavakuutusasioiden osalta sitä ei ole lain sanamuodon tasolla toteutettu. Kysymys ei siis ole sivutoimisten jäsenten määräämisestä erikseen ansioeläkeasioihin ja tapaturmavakuutusasioihin, vaan sivutoimisten jäsenten määräämisestä nimenomaisesti molempia asiaryhmiä varten.

Säännöksessä on kyse on vakuutusoikeuden toimivaltaisen kokoonpanon määräytymisen ohella myös maatalousyrittäjäjärjestöjen toimenpiteistä niiden ehdottaessa sivutoimisia jäseniä riippumattomaan tuomioistuimeen.

Näiden syiden vuoksi vakuutusoikeuslain 11 §:n 1 momentin 5 kohtaa on tarpeen täsmentää siten, että siinä tarkoitetut sivutoimiset jäsenet osallistuisivat eläkeasioiden lisäksi asianomaisten tapaturmavakuutusasioiden käsittelyyn.

Lainmuutos toteutettaisiin teknisesti lisäämällä momentin 5 kohdan loppuun sanat ”tai tapaturmavakuutusasioissa”.

1 Esityksen vaikutukset

Esityksen keskeinen vaikutus liittyy vakuutusoikeuden toimintaan lainkäyttöelimenä. Säännöksen sanamuodon muuttaminen ehdotetulla tavalla turvaa sen, että maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet osallistuvat vakuutusoikeudessa jatkossakin maatalousyrittäjien tapaturma-asioiden käsittelyyn samalla tavoin kuin nykyisin.

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

2 Asian valmistelu

Esitys perustuu Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n ja vakuutusoikeuden oikeusministeriölle tekemiin esityksiin. Valtioneuvoston oikeuskansleri on antanut oikeusministeriölle perustuslain 108 §:n 2 momentissa tarkoitetun lausunnon asiassa. Lausunnon mukaan vakuutusoikeuslain 11 §:ää olisi syytä täsmentää edellä tarkoitetuin tavoin.

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä.

3 Voimaantulo

Vakuutusoikeuden uudet sivutoimiset jäsenet on tarkoitus nimittää toimikaudelle 1.1.2005–31.12.2009. Jotta myös lain 11 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen sivutoimisten jäsenten toimikausi voisi mahdollisuuksien mukaan alkaa samaan aikaan, laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Jotta sivutoimiset jäsenet voitaisiin määrätä tehtävään ilman katkoja vakuutusoikeuden toimivaltaisissa kokoonpanoissa, on lakiin syytä sisällyttää säännös oikeudesta ryhtyä toimenpiteisiin ennen lain voimaantuloa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä helmikuuta 2003 annetun vakuutusoikeuslain (132/2003) 11 §:n 1 momentin 5 kohta seuraavasti:

11 §
Työoloja tai yritystoimintaa tuntevat jäsenet

Vakuutusoikeudessa osallistuu tässä pykälässä tarkoitettujen asioiden käsittelyyn kaksi työelämän ja työmarkkinoiden tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevaa jäsentä. Heidät ja heidän varajäsenensä määrätään:


5) edustavimpien maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta, kun on kysymys maatalousyrittäjien ja maatalousyrittäjien tehtäviin rinnastettavissa tehtävissä toimineiden ansioeläkeasioista tai tapaturmavakuutusasioista.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Lain täytäntöönopanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.


Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.