Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 236/2004
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta

TaVM 1/2005

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jalometallituotteista annettua lakia siten, että täsmennetään jalometallin ja jalometallituotteen määritelmät sekä sallitaan tarkastusleiman ja pitoisuusleiman yhdistelmä. Lisäksi laajennetaan valvontaviranomaisen oikeutta ryhtyä toimenpiteisiin myös leimojen puutteellisuuden osalta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Jalometallituotteista annettu laki tuli voimaan vuoden 2001 alusta. Lain soveltamisalaan kuuluvat jalometallituotteet, joita olennaisessa määrin käytetään yksityiseen kulutukseen. Laissa asetetaan vaatimuksia markkinoille saatettaville ja myytäville jalometallituotteille niiden pitoisuuden ja käytettävien leimojen osalta. Laki sisältää myös markkinavalvontaan ja muuhun lain noudattamisen valvontaan tarvittavat säännökset.

Muutoksilla tarkistettaisiin lain säännöksiä käytännön kokemuksen ja markkinavalvonnan havaintojen pohjalta.

Lain 2 § ehdotetaan muutettavaksi niin, että sen 1 kohdan jalometallin määritelmästä poistettaisiin jalometalliseokset ja lisättäisiin ne 2 kohdan jalometallituotteen määritelmään. Muutoksen jälkeen jalometallia olisivat vain puhdas jalometalli (kulta, hopea ja platina), ja lain 3 §:ssä säädetään vähimmäispitoisuudet tuotteissa käytettäville jalometalliseoksille. Muutos poistaisi tulkintaerimielisyydet jalometalliseosten sallituista pitoisuuksista.

Lain 4 §:n 2 ja 3 momentti ehdotetaan muutettavaksi niin, että sallittaisiin jalometallituotteen saattaminen markkinoille myös tarkastuslaitoksen tarkastusleiman ja pitoisuusleiman yhdistelmällä. Muutos helpottaisi sellaisten pienten yritysten toimintaa, jotka eivät ole hankkineet omaa nimileimaa. Ehdotetun mukainen menettely on jo käytössä eräissä Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Lain 11 §:n 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi viittaus 3 §:n lisäksi 4 §:ään. Muutos antaisi valvontaviranomaiselle oikeuden ryhtyä myös puutteellisten leimojen osalta samoihin toimenpiteisiin kuin jalometallituotteille 3 §:ssä säädettyjen vaatimusten suhteen. Jalometallituotteiden markkinavalvonnassa on havaittu paljon puutteellisesti ja epäselvästi leimattuja tuotteita. Yleisin ongelma on rekisteröidyn nimileiman puuttuminen, jolloin vastuutahoa ei voida yksilöidä. Nykyinen valvontaviranomaisen oikeus vain huomauttaa ei ole riittävä puutteiden korjaamiseksi eikä tuotteiden poistamiseksi markkinoilta.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia eikä organisaatio- ja henkilöstövaikutuksia. Esitys parantaisi pienten yritysten toimintaedellytyksiä.

3. Asian valmistelu

Ehdotuksesta on pyydetty lausunnot keskeisiltä viranomaisilta, jalometallialan järjestöiltä, teollisuudelta ja koulutuslaitoksilta sekä tarkastuslaitokselta. Lausunnoissa suhtauduttiin myönteisesti ehdotettuihin uudistuksiin. Valmistelun aikana asia on ollut esillä valvontaviranomaisen ylläpitämässä Jalometallituotefoorumissa.

Esitys on valmisteltu virkatyönä kauppa- ja teollisuusministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus>

Laki jalometallituotteista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan jalometallituotteista 1 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1029/2000) 2 §:n 1 ja 2 kohta, 4 §:n 2 ja 3 momentti sekä 11 §:n johdantokappale seuraavasti:


2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) jalometallilla puhdasta kultaa, hopeaa ja platinaa;

2) jalometallituotteella kokonaan tai osittain jalometalleista tai jalometallien seoksista valmistettua esinettä;4 §
Leimat ja vastuu

Jalometallituotteessa on markkinoille saatettaessa tai myytäessä oltava nimileima ja pitoisuusleima tai tarkastusleima ja pitoisuusleima.


Valmistaja tai markkinoille saattaja vastaa siitä, että jalometallituotteessa on ainakin edellä 2 momentissa säädetyt leimat osoituksena jalometallituotteen vaatimustenmukaisuudesta.11 §
Vaatimusten vastainen tuote

Jos valvonnassa todetaan, että jalometallituote ei täytä 3 tai 4 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, valvontaviranomaisella on oikeus:
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2005.Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.