Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 234/2004
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 38 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilain 38 §:n 1 momenttia, jota ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että valtiontakaukseen perustuvan takaussaatavan lisäksi myös takaussaatavasta perittävä korko voidaan periä lainan saajalta ulosoton kautta ilman tuomiota tai päätöstä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotettu muutos

Opintotukilain (65/1994) 38 §:n 1 momentin mukaan opintolainan valtiontakaukseen perustuva takaussaatava saadaan ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään. Kyseisen lain säädökset saamisen vanhentumisesta eivät kuitenkaan koske valtion takautumisoikeutta.

Takaussaatavalle saman lain perusteella perittävä korko on katsottu osaksi takaussaatavaa ja peritty samassa järjestyksessä kuin lainapääoma.

Valtiontakaus myönnetään opintotukilain 35 §:n mukaan luottolaitoksen myöntämän opintolainan koko nimelliselle määrälle, opintolainan korolle sekä lainan irtisanomisesta aiheutuviin hyväksyttäviin kuluihin. Takaussaatava syntyy, kun Kansaneläkelaitos on valtiontakauksen perusteella joutunut maksamaan opintolainan pankille.

Lainansaajan on opintotukilain 40 §:n mukaan maksettava valtion koko takaussaatavalle enintään korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukaista korkoa, jollei valtioneuvoston asetuksella säädetä alemmasta korosta. Opintotukiasetuksen (260/1994) 26 §:n mukaan koron vuotuinen määrä on yhdeksän prosenttia.

Takaussaatavaa ja sen korkoa ulosoton kautta perittäessä kyse on sellaisesta yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin puuttuvasta asiasta, josta on perustuslain edellyttämällä tavalla selkeästi laissa säädettävä. Myös oikeusministeriössä vuonna 2004 käyttöön otetun uuden valtakunnallinen ulosoton tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä on pidetty tarpeellisena, että takaussaatavasta perittävän koron suorasta ulosottokelpoisuudesta säädetään tulkintaerimielisyyksien välttämiseksi nimenomaisesti laissa.

Tämän vuoksi opintotukilain 38 §:n ensimmäisen momentin ensimmäistä virkettä ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä mainitaan erikseen, että myös takaussaatavasta perittävä korko on ulosottokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotettu täsmennys selkiyttää pykälän sanamuotoa. Ehdotettu sanamuoto vastaa nykyistä soveltamiskäytäntöä.

1. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusministeriössä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.

1. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2005 alusta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki opintotukilain 38 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 38 §:n 1 momentti seuraavasti:

38 §
Takaussaatavan takaisin periminen

Opintolainan valtiontakaukseen perustuva takaussaatava sekä sille tämän lain nojalla perittävä korko saadaan ilman tuomiota tai päätöstä ulosottaa lainan saajalta siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään. Mitä sanotussa laissa säädetään saamisen vanhentumisesta, ei kuitenkaan koske edellä tässä momentissa tarkoitettua valtion takautumisoikeutta.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2005.


Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.