Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 191/2004
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan verotusta koskevat kirkkolain sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain säännökset muutettaviksi yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumisen vuoksi yleisen verolainsäädännön terminologian mukaisiksi.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytilanne ja ehdotetut muutokset

Kirkkolain (1054/1993) 22 luvun 8 §:n 1 ja 3 kohdan sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain (895/1941) 9 §:n 1 ja 2 momentin verosäännöksiä muutettiin vuoden 2002 alussa siten, että niissä otettiin huomioon verontilityslakiin (532/1998) otetut uudet käsitteet "maksettava kirkollisvero" ja "maksettava yhteisövero". Aikaisemmin sillä verolla, joka verovelvollisen oli maksettava ja joka tilitettiin veronsaajalle ja josta vähennettiin yhtiöveron hyvitys, ei ollut verolainsäädännössä omaa nimeä.

Pääministeri Vanhasen hallitusohjelman mukaan yritysverotusta kevennetään Suomen verojärjestelmän kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Osinkoverotusta uudistetaan luopumalla yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä ja saattamalla osingot osittain kahdenkertaisen verotuksen piiriin. Hallitusohjelman mukainen yritys- ja pääomaverotuksen uudistus on tullut voimaan 15 päivänä elokuuta 2004. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovuttaessa on verontilityslaissa maksettavan veron käsite korvattu maksuunpannun veron käsitteellä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n 1 ja 3 kohta sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n 1 ja 2 momentti vastaamaan terminologisesti verontilityslakiin tehtyjä muutoksia. Verovuodelta määrättyä veroa tarkoittava maksettavan veron käsite ehdotetaan korvattavaksi maksuunpannun veron käsitteellä.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 §:n 2 kohdan vanhentunut viittaussäännös koskemaan voimassa olevaa kirkkolakia.

2. Esityksen vaikutukset

Muutoksella kirkon verotusta koskevat säännökset yhdenmukaistettaisiin yleisen verolainsäädännön kanssa. Muutokset ovat lakiteknisiä, eikä niillä ole taloudellisia tai organisatorisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Kirkolliskokouksen ehdotukseen perustuva esitys on valmisteltu kirkkohallituksessa valtiovarainministeriön vero-osaston kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. Esitys on viimeistelty opetusministeriössä.

4. Voimaantulo

Yritys- ja pääomaverouudistus on tullut voimaan 15 päivänä elokuuta 2004. Tämän vuoksi lait ehdotetaan tuleviksi voimaan niin pian kuin mahdollista.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 22 luvun 8 §:n 1 ja 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 1 kohta laissa 1247/2001 ja 8 §:n 3 kohta laissa 821/2004, seuraavasti:

22 luku

Kirkkohallitus, kirkon keskusrahasto ja kirkon sopimusvaltuuskunta

8 §
Maksut kirkon keskusrahastolle

Jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä suorittaa kirkon keskusrahastoon vuosittain

1) enintään seitsemän prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta ja maksuunpannun yhteisöveron osuudesta (perusmaksu);


3) perusmaksun lisäksi enintään kaksikymmentä prosenttia 1 kohdan mukaisesta maksuunpannun yhteisöveron seurakunnalle tulevasta osuudesta (lisämaksu). Lisämaksu voi olla progressiivinen; jaTämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .


2.

Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kirkon keskusrahastosta 5 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain (895/1941) 3 §:n 2 kohta sekä 9 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 2 kohta laissa 1003/1987 sekä 9 §:n 1 ja 2 momentti laissa 1249/2001, seuraavasti:

3 §

Keskusrahaston tulon muodostavat:


2) seurakuntien kirkkolain 22 luvun 8 §:n mukaan suoritettavat maksut;


9 §

Verotulojen täydennystä myönnetään seurakunnalle, kun seurakunnan laskennallinen kirkollisvero ja maksuunpantu yhteisövero yhteensä läsnä olevaa jäsentä kohden alittaa kunnan asukastiheyden mukaan määräytyvän tasoitusrajan, joka on, sen mukaan kuin kirkkohallitus tarkemmin päättää, 65—80 prosenttia kaikkien seurakuntien läsnä olevaa jäsentä kohden laskettujen laskennallisten kirkollisverojen ja maksuunpantujen yhteisöverojen summan keskiarvosta.

Verotulojen täydennys on tasoitusrajan ja seurakunnan läsnä olevaa jäsentä kohden lasketun laskennallisen kirkollisveron ja maksuunpannun yhteisöveron erotus kerrottuna seurakuntien keskimääräisellä painotetulla tuloveroprosentilla ja seurakunnan läsnä olevien jäsenten määrällä sen vuoden lopussa, jonka tuloihin verotus kohdistuu. Jos seurakunnan tuloveroprosentti alittaa kaikkien seurakuntien keskimääräisen painotetun tuloveroprosentin, seurakunnan laskennallisena kirkollisverona käytetään kuitenkin maksuunpantua kirkollisveroa.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .


Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.