Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 181/2004
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien valtionosuuslain 30 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien valtionosuuslakia, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia sekä vapaasta sivistystyöstä annettua lakia.

Lakeihin ehdotetaan otettaviksi säännökset, joiden mukaan vuodesta 2005 toteutettavaksi tarkoitetun valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon tarkistuksen edellyttämät valtionosuuksien lisäykset tehtäisiin jaksotetusti neljän vuoden aikana vuosina 2005—2008. Kustannustenjaon tarkistus olisi tämänhetkisen arvion mukaan kokonaisuudessaan noin 502 miljoonaa euroa. Vuosina 2005—2007 valtionosuuksia lisättäisiin tämän perusteella yhteensä noin 86 miljoonalla eurolla kunakin vuonna. Loppuosa tarkistuksesta lisättäisiin vuoden 2008 valtionosuuksiin.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa säädettyä valtion ja kuntien välistä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa siten, että valtion osuutta korotetaan tilastoluokituksissa tapahtuneiden muutosten vuoksi sekä kansallisen terveydenhuollon hankkeen ja sosiaalialan kehittämishankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi 31,82 prosentista 32,99 prosenttiin. Tällöin vastaavasti kuntien osuus mainitusta kustannuksista alenee 68,18 prosentista 67,01 prosenttiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila

Valtio ja kunnat osallistuvat kunnallisten palveluiden rahoitukseen kuntien valtionosuusjärjestelmän mukaisesti. Kuntien valtionosuusjärjestelmä muodostuu kolmen hallinnonalan lainsäädännön kokonaisuudesta. Sisäasiainministeriö vastaa kuntien valtionosuuslain (1147/1996) mukaisesta kuntien yleisestä valtionosuudesta, verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta ja ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa oleville kunnille myönnettävästä harkinnanvaraisesta rahoitusavustuksesta. Valtionosuusjärjestelmän muut osat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) mukainen valtionosuus sekä opetusministeriön hallinnonalalla opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukainen valtionrahoitus.

Valtionosuusjärjestelmän laskentaperusteiden sektorikohtaisesta eriytyneisyydestä huolimatta valtionosuusjärjestelmään perustuva valtionrahoitus on kunnille yleiskatteellista ”korvamerkitsemätöntä” rahaa, jonka allokoinnista kunnan sisällä päättää kunta itse. Sektorikohtaiset valtionosuudet kytkeytyvät muutoinkin tiiviisti toisiinsa. Tämä tapahtuu erityisesti kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen sekä valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistusten kautta.

Kuntien valtionosuuslain mukaisessa verotuloihin perustuvassa valtionosuuksien tasausjärjestelmässä jokaiselle kunnalle turvataan asukasta kohden laskennallisesti verotulo, joka on 90 prosenttia maan keskimääräisestä verotulosta asukasta kohden (tasausraja). Kunnat, joiden asukasta kohden laskettu verotulo alittaa tämän tasausrajan, saavat tasauslisää niin paljon, että niiden laskennallinen verotulo yltää tasausrajalle. Kunnan valtionosuuteen tehdään puolestaan tasausvähennys, jos kunnan asukasta kohden lasketut verotulot ylittävät tasausrajan. Tasausvähennys on 40 prosenttia kunnan asukasta kohden lasketun laskennallisen verotulon ja tasausrajan erotuksesta. Kunnan laskennallista verotuloa laskettaessa otetaan huomioon kunnallisvero, kunnan osuus yhteisöveron tuotosta ja kiinteistövero. Mainitut tasauslisät ja tasausvähennykset otetaan huomioon sektorikohtaisissa valtionosuuksissa valtion talousarviossa olevien valtionosuusmäärärahojen mukaisessa suhteessa.

Valtion ja kuntien välinen kustannustenjako perustuu kuntien valtionosuuslakiin, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettuun lakiin. Lakien mukaan kustannusten jako perustuu opetus- ja kulttuuritoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorikohtaisiin valtionosuusprosentteihin sekä määrävuosin tehtäviin valtionosuuden perusteena käytettävien yksikköhintojen (OPM) ja laskennallisten kustannusten (STM) tarkistuksiin (kustannustenjaon tarkistus). Kuntien valtionosuuslain mukainen kuntien yleinen valtionosuus ei ole kustannustenjaon tarkistuksen piirissä. Valtionosuusprosentti on opetustoimessa ja kirjastossa 57 lukuun ottamatta opintokeskuksia ja liikunnan koulutuskeskuksia, joissa se on 65. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosentti on 31,82.

Laskennalliset kustannukset tarkistetaan toteutuneen kustannustenjaon mukaisiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa joka neljäs vuosi ja yksikköhinnat opetustoimessa ja kirjastossa joka toinen vuosi. Opetusministeriön hallinnonalan yksikköhintojen tarkistus tapahtuu samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjaon tarkistuksen kanssa joka neljäs vuosi.

Kustannustenjako pyritään pitämään ennallaan myös kustannustenjaon tarkistusvuosien välillä. Jos kunnille annetaan välivuosina uusia tehtäviä tai niiden entisiä tehtäviä laajennetaan, arvioidaan kunnille näistä tehtävistä aiheutuvat lisäkustannukset, ja yksikköhintoja ja laskennallisia kustannuksia korotetaan valtionosuustehtävien arvioidun laadun ja laajuuden muutosten perusteella jo uudistuksen voimaantulovuoden alusta. Jos valtionosuustehtävien laadun ja laajuuden muutosten arvio poikkeaa toteutuneesta, oikenee tämä poikkeama seuraavan kustannustenjaon tarkistuksen yhteydessä.

Tietyt kustannukset on jätetty kustannusten jaon tarkistuksen ulkopuolelle. Tällaisia ovat kummallakin hallinnonalalla perustamiskustannukset, arvonlisäveron osuus, laskennalliset korot ja poistot sekä lainanhoitokustannukset. Kuntien valtionosuuslain mukaan opetus- ja kulttuuritoimessa kustannustenjaon tarkistus ei koske muusta kulttuuritoimesta kuin kirjastosta aiheutuvia kustannuksia. Kustannustenjaon tarkistusta ei toteuteta myöskään siltä osin kun kustannustason arvioitu muutos on kuntien valtionosuuslain 3 §:n 2 kohdan mukaisesti otettu huomioon täyttä määrää pienempänä. Kuten edellä on todettu, kuntien valtionosuuslain mukainen kuntien yleinen valtionosuus ei ole kustannustenjaon tarkistuksen piirissä.

Voimassa olevan järjestelmän mukainen kustannustenjaon nelivuotistarkistus oli tarkoitus tehdä ensimmäisen kerran vuoden 2001 valtionosuuksissa. Kustannustenjaon tarkistus säädettiin toteutettavaksi pysyvästä lainsäädännöstä poiketen siten, että 433 miljoonan euron tarkistus maksettiin kunnille kahdessa yhtä suuressa erässä vuosien 2001 ja 2002 aikana. Seuraava nelivuotistarkistus tulisi voimassa olevan lainsäädännön mukaan tehdä vuoden 2005 valtionosuuksissa. Näiden tarkistusten välillä opetus- ja kirjastotoimessa on toteutettu kustannustenjaon tarkistus vuoden 2003 alusta, mikä lisäsi tuolloin valtionosuuksia noin 50 miljoonalla eurolla. Vuonna 1999 lakisääteistä kustannustenjaon tarkistusta ei opetustoimessa ja kirjastossa toteutettu, mutta eri koulutusmuotojen yksikköhintojen keskinäiset suhteet saatettiin vastaamaan mainittujen koulutusmuotojen toteutunutta kustannuskehitystä.

Selvitysten mukaan kuntien valtionosuustehtävistä aiheutuneet menot ovat viime vuosina kasvaneet nopeammin kuin valtion kunnille maksamat valtionosuudet. Jos valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus toteutettaisiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vuoden 2005 alusta, tulisi valtionosuuksia lisätä tuosta ajankohdasta lukien tämänhetkisen arvion mukaan yhteensä noin 502 miljoonalla eurolla. Valtionosuuksien lisäys tulisi käytännössä olemaan mainittua suurempi kustannustason noususta aiheutuvien valtionosuuksien korotusten sekä eräiden sosiaali- ja terveydenhuollossa toteutettavien valtionosuusprosentin tarkistusten vuoksi.

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Valtion on tarkoitus vahvistaa valtiontaloutta ja vähentää valtion velkaantuneisuutta, mikä edellyttää tiukkaa menotaloutta. Uusia määrärahoja kohdistetaan lähinnä vain hallitusohjelmassa sovittuihin kohteisiin.

Valtioneuvosto on maaliskuussa 2004 päättänyt valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005—2008. Kehyspäätöksessä on varauduttu valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen liittyen yhteensä 295 miljoonan euron valtionosuuksien lisäykseen. Kehyspäätöksessä tämä lisäys on jaksotettu neljälle vuodelle vuodesta 2005 alkaen. Jaksotus edellyttää lainsäädännön tarkistamista.

Vuoden 2005 alusta toteutettava valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus perustuu sosiaali- ja terveydenhuollossa vuoden 2002 toteutuneisiin kustannuksiin. Vuoden 2003 lopussa kustannustenjaon tarkistusta varten tehtyjen laskelmien mukaan kustannuspohjiin tulee lisätä 967,1 miljoonaa euroa. Tämän laskelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien tarkistustarve olisi ollut yhteensä noin 290 miljoonaa euroa. Laskelmassa käytettiin valtionosuuden laskemisessa vuoden 2002 valtionosuusprosenttia (25,36 %) korotettuna tilastopohjan tarkistamisesta aiheutuvalla 0,37 prosenttiyksikön lisäyksellä (yhteensä 25,73 %). Kuntien valtionosuuslain 6 §:n 2 momentin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n 3 momentin perusteella tulee kustannustenjaon tarkistuksen yhteydessä käyttää kuitenkin tarkistusvuoden (2004) laissa säädetyin perustein tarkistettua valtionosuusprosenttia. Vuoden 2005 budjettivaikutusten osalta aiempi laskelma antaisi näin ollen väärän tuloksen, koska valtionosuusprosentti on vuoden 2002 jälkeen noussut ollen 31,82 vuonna 2004.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa valtionosuusprosentti on noussut 6,46 prosenttiyksiköllä vuodesta 2002 vuoteen 2004. Valtionosuusprosentin kasvusta 4,3 prosenttiyksikköä perustuu ansiotulojen verotuksen keventämisen kompensaatioon. Kun kustannustenjaon tarkistukseen liittyen valtionosuuteen oikeuttavien kustannusten määrässä oleva vajaus sisällytetään vuoden 2005 valtionosuuslaskentaan, valtionosuus kustannuksiin lasketaan voimassa olevalla valtionosuusprosentilla lisättynä 0,37 prosenttiyksiköllä eli 32,19 prosentilla. Tästä johtuen sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien tarkistustarve nousee noin 353 miljoonaan euroon vuoden 2004 valtionosuustasossa.

Vuoden 2003 kustannustietojen perusteella opetus- ja kulttuuritoimen osuus valtionosuuksien lisäyksestä olisi tämänhetkisen arvion mukaan noin 132 miljoonaa euroa. Tämä euromäärä on 127 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2005 talousarvioesitystä laadittaessa vuoden 2002 kustannusten perusteella oli arvioitu. Ero johtuu kuntien kustannusten ennakoitua suuremmasta noususta sekä opetusministeriön talousarviovalmistelussa tapahtuneesta vuoden 2003 kustannusten ennakointivirheestä.

Kustannustenjaon tarkistuksen edellyttämät valtionosuuksien lisäykset olisivat siten yhteensä noin 502 miljoonaa euroa. Esityksessä ehdotetaan vuoden 2005 alusta toteutettavaan kustannustenjaon tarkistukseen perustuvan valtionosuuden lisäyksen jaksottamista siten, että valtionosuuden lisäys nousee täyteen määräänsä neljässä vuodessa. Tämän toteuttamiseksi kuntien valtionosuuslakia, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia sekä vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi. Lakeihin ehdotetaan otettaviksi säännökset, joiden mukaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vuoden 2005 alusta toteutettavaksi tarkoitettu valtion ja kuntien välinen kustannusten jaon tarkistus jaksotetaan tehtäväksi neljän vuoden aikana vuosien 2005—2008 valtionosuuksissa.

Esityksen mukaan kustannustenjaon tarkistuksen edellyttämät valtionosuuksien lisäykset jaksotetaan neljälle vuodelle siten, että vuosina 2005—2007 valtionosuuksia lisättäisiin kunakin vuonna yhteensä noin 86 miljoonalla eurolla, mistä sosiaali- ja terveydenhuollon osuus on 63 miljoonaa euroa ja opetustoimen ja kirjaston osuus noin 23 miljoonaa euroa. Mainitut euromäärät vastaavat 17 prosenttia kustannustenajon tarkistuksen edellyttämästä yhteensä 502 miljoonan euron valtionosuuksien lisäyksestä. Kustannustenjaon tarkistuksesta maksettaisiin siten vuosina 2005 — 2007 yhteensä noin 258 miljoonaa euroa. Loppuosa kustannustenjaon tarkistuksen edellyttämästä valtionosuuksien lisäyksestä maksettaisiin vuonna 2008.

Edellä mainitut lisäykset jaksotettaisiin neljälle vuodelle hallinnonaloittain ja kummallakin hallinnonalalla eri palveluihin niissä toteutuneen kustannuskehityksen mukaisesti. Opetustoimessa yksikköhinnat saattavat joissakin koulutusmuodoissa myös laskea. Näissä palveluissa myös valtionosuuden perusteena käytettävien yksikköhintojen pieneneminen toteutettaisiin jaksotetusti neljän vuoden aikana.

Opetustoimessa ja kirjastossa kustannustenjaon tarkistus toteutetaan joka toinen vuosi. Näin ollen voimassa olevan pysyvän lain mukainen kustannustenjaon tarkistus toteutettaisiin opetustoimessa ja kirjastossa vuoden 2005 jälkeen seuraavan kerran jo vuoden 2007 valtionosuuksissa eli tässä esityksessä ehdotettujen jaksotussäännösten ollessa vielä voimassa. Tämä tulee ottaa huomioon ehdotetuissa säännöksissä, joiden mukaan vuoden 2005 alusta toteutettavan kustannustenjaon tarkistuksen mukaiset valtionosuudet maksetaan jaksotetusti vuosina 2005—2008. Esityksen mukaan vuoden 2007 valtionrahoituksen perusteet ensin lasketaan vuoden 2005 toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Näistä kustannuksista vähennetään tai niihin lisätään se osa kustannustenjaon tarkistuksen perusteena olevasta euromäärästä, joka ei tule vielä maksettavaksi vuonna 2007 eli 49 prosenttia (noin 63 miljoonaa euroa) tarkistuksen kokonaismäärästä.

Vuoden 2006 alusta toteutettavan valtionosuusuudistuksen yhteydessä valtionosuuslainsäädäntöä on tarkoitus muuttaa pysyvästi siten, että lakisääteisestä määrävuosin tehtävästä nykymuotoisesta valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksesta luovutaan. Tässä yhteydessä tulevat uuteen käsittelyyn myös edellä todetut säännökset, joiden perusteella kustannustenjaon tarkistus toteutettaisiin opetustoimessa ja kirjastossa vuodesta 2007.

Edellä mainitun lisäksi ehdotetaan tarkistettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuusprosentin suuruutta. Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen perusteena olevissa tilastoluokituksissa on tapahtunut muutoksia vuonna 2000 tehtyyn kustannusten jaon tarkistukseen verrattuna. Tämän vuoksi valtionosuuteen oikeuttavien kustannusten määrittely jouduttiin laskelmien valmistelun yhteydessä tarkistamaan. Tilastoluokituksissa tapahtuneiden muutosten johdosta kustannustenjaon tarkistuksen laskennassa käytettyjen valtionosuuteen oikeuttavien kustannusten määrittelyn muutos otetaan huomioon korottamalla käyttökustannusten valtionosuusprosenttia 0,37 prosenttiyksiköllä (41 352 000 euroa).

Lisäksi esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta korotettavaksi 0,80 prosenttiyksiköllä pääosin Kansallisen terveydenhuollon hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet koskevat muun muassa yhdenmukaisin perustein suoritettavaa hoidon tarpeen arviointia ja hoitoon pääsyn turvaamista, jononhallinnan kehittämistä, hoidon järjestämisen enimmäisaikojen käyttöönottoa, erikoissairaanhoidon työnjako- ja yhteistyösuunnitelmien toimeenpanoa ja perusterveydenhuollon aseman vahvistamista terveydenhuollon palvelujärjestelmässä sekä aluetietojärjestelmien kehittämistä.

Näin ollen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuusprosenttia ehdotetaan korotettavaksi yhteensä 1,17 prosenttiyksiköllä nykyisestä 31,82 prosentista 32,99 prosenttiin vuonna 2005.

3. Esityksen vaikutukset

Esityksen taloudelliset vaikutukset on laskettu oletuksella, että valtion ja kuntien väliseen kustannusten jakoon perustuvat valtionosuuksien lisäykset olisivat arviolta yhteensä noin 502 miljoonaa euroa. Tässä euromäärässä on otettu huomioon sosiaali- ja terveydenhuollossa vuosina 2006 ja 2007 toteutettavat valtionosuusprosenttien muutokset.

Esityksen mukaan vuoteen 2004 verrattuna kuntien saamat valtionosuudet kokonaisuudessaan lisääntyvät noin 86 miljoonalla eurolla vuonna 2005, noin 172 miljoonalla eurolla vuonna 2006, noin 258 miljoonalla eurolla vuonna 2007 ja noin 502 miljoonalla eurolla vuonna 2008.

Esitys muuttaa voimassa olevaan lainsäädäntöön verrattuna valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa vuosina 2005—2007. Esitykseen sisältyvää ehdotusta kustannustenjaon tarkistuksen edellyttämien valtionosuuksien lisäysten jaksottamisesta vuosille 2005—2008 on tällöin verrattu siihen tilanteeseen, että valtionosuuksien lisäykset maksettaisiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kokonaisuudessaan jo vuonna 2005. Tällöin valtion suhteellinen osuus valtionosuusjärjestelmän piirissä olevista palveluista aiheutuneiden kustannusten rahoituksesta on vuonna 2005 noin 416 miljoonaa euroa pienempi ja kuntien osuus vastaavasti suurempi. Vastaavat luvut ovat noin 330 miljoonaa euroa vuonna 2006 ja noin 244 miljoonaa euroa vuonna 2007.

Ottaen huomioon kuntatalouden kokonaistilanne ja vuosille 2005—2008 päätetyt valtionosuuden lisäykset esimerkiksi kansalliseen terveydenhuollon hankkeeseen ja sosiaalialan kehittämishankkeeseen liittyen, esitys ei vaaranna kuntien mahdollisuuksia järjestää asukkailleen lakisääteiset peruspalvelut.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sisäasiainministeriössä yhteistyössä sisäasiainministeriön, valtiovarainministeriön, opetusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Esityksen valmistelu on perustunut valtioneuvoston päätökseen valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005-2008. Esitys on käsitelty kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunnassa.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Kuntien valtionosuuslaki

30 §. Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus vuonna 2005. Kuntien valtionosuuslain 30 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä säädetään valtion ja kuntien välisen vuoden 2005 kustannusten jaon tarkistuksen edellyttämien valtionosuuksien muutosten jaksottamisesta voimassa olevasta lainsäädännöstä poikkeavasti neljälle vuodelle. Pykälässä on aikaisemmin säädetty harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen myöntämisedellytyksistä vuosina 2001 ja 2002.

Vuoden 2005 kustannustenjaon tarkistuksen toteuttamisesta säädetään tarkemmin tähän esitykseen sisältyvissä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 24 a §:ssä, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 a §:ssä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:ssä.

Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen edellyttämät vuositasolla arviolta yhteensä noin 502 miljoonan euron suuruiset valtionosuuksien lisäykset ehdotetaan toteutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin sisällytetään vuosina 2005—2007 kumuloituvasti kunakin vuonna 63 miljoonaa euroa sekä opetustoimen ja kirjaston valtionosuuksiin noin 23 miljoonaa euroa valtionosuuksien lisäyksen kokonaismäärästä. Loppuosa kustannustenjaon tarkistuksesta otettaisiin huomioon vuoden 2008 valtionosuuksissa. Opetustoimessa ja kirjastossa kustannukset ovat voineet tietyissä palveluissa myös alentua, jolloin siitä aiheutuva valtionosuuksien vähennys toteutuisi asteittain vastaavalla tavalla.

1.2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

18 §. Kustannustenjaon säilyttäminen. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtionosuusprosentti vastaa vuoden 2005 tasoa ottaen huomioon valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksesta (0,37 %) ja lähinnä Kansallisen terveydenhuollon hankkeen tavoitteiden toteutumisesta aiheutuvat lisäkustannukset (0,80 %). Tämän mukaan pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtion osuutta korotetaan 31,82 prosentista 32,99 prosenttiin. Tällöin vastaavasti kuntien osuus mainituista kustannuksista alenee 68,18 prosentista 67,01 prosenttiin.

45 b § . Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus vuonna 2005. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin kustannustenjaon tarkistuksen toteuttamisesta vuosien 2005-2008 valtionosuuksia laskettaessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäväkohtaisten laskennallisten kustannusten painoarvoa ei ole tarpeen muuttaa. Näin ollen kustannustenjaon tarkistuksen mukaiset määrät ehdotetaan kohdennettavaksi sekä sosiaali- että terveydenhuoltoon nykyisten laskennallisten kustannusten mukaisessa suhteessa.

Pykälän mukaan vuoden 2005 kustannustenjaon tarkistuksen sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin edellyttämästä arviolta noin 370 miljoonan euron valtionosuuksien lisäyksestä ehdotetaan vuosina 2005—2007 otettavaksi kumulatiivisesti huomioon 63 miljoonaa euroa kunakin vuonna. Loppuosa valtionosuuden lisäyksestä otettaisiin huomioon vuoden 2008 valtionosuuksissa.

1.3. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

23 b §. Opetustoimen yksikköhintojen laskeminen vuosina 2005—2007. Pykälässä säädetään opetustoimen valtionosuuksien perusteena käytettävien keskimääräisten yksikköhintojen ja niiden pohjalta määrättävien yksikköhintojen laskemisesta vuosiksi 2005—2007 lain 3 luvussa ja kuntien valtionosuuslain 6 §:n 2 momentissa säädetystä poikkeavalla tavalla. Pykälä koskee perusopetusta, lukiokoulutusta, ammatillista peruskoulutusta ja osittain ammatillista lisäkoulutusta, ammattikorkeakouluja sekä opetustuntiperusteista rahoitusta saavaa taiteen perusopetusta varten laskettavia keskimääräisiä yksikköhintoja ja yksikköhintoja. Pykälää ei sovelleta sen sijaan asukasta kohti vahvistettavaan taiteen perusopetuksen yksikköhintaan eikä aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhintaan, jotka valtioneuvosto vahvistaa valtion talousarvion rajoissa.

Vuoden 2003 valtakunnallisten kokonaiskustannusten perusteella tehtävää kustannustenjaon tarkistusta ei tehdä kerralla, vaan siitä otetaan vuoden 2005 valtionosuuksissa huomioon 17 prosenttia, 34 prosenttia vuonna 2006 ja 51 prosenttia vuonna 2007. Vuonna 2008 vuoden 2003 kustannuksiin perustuva kustannustenjaon tarkistus otetaan huomioon täysimääräisenä.

Neljän vuoden ajalle jaksotettavan kustannustenjaon tarkistuksen suuruus lasketaan siten, että vuoden 2004 keskimääräisen yksikköhinnan pohjalta vuodelle 2005 laskettavaa keskimääräistä yksikköhintaa verrataan vuoden 2003 toteutuneiden kustannusten perusteella vuodelle 2005 laskettavaan keskimääräiseen hintaan, ja tarkistuksen kokonaismäärä on näiden lukujen erotus. Vertailulaskennassa käytetään vuosittain samoja kustannustason sekä toiminnan laajuuden ja laadun muutoksesta aiheutuneita kustannuksia koskevia tietoja ja arvioita. Kuntien valtionosuuslain 6 §:n 3 momentin perusteella vuotta 2003 ja sitä edeltäneitä vuosia koskevat täyttä määrää alempana toteutetut kustannustason muutokset otetaan tarkistuksessa huomioon enintään päätetyn suuruisina. Tämän perusteella vuoden 2003 kustannuksia laskennallisesti vähennetään sillä määrällä, jota ei ole otettu kustannustason muutosten johdosta tehdyissä tarkistuksissa huomioon.

Koska vuoden 2007 keskimääräiset yksikköhinnat ja yksikköhinnat lain mukaan lasketaan vuoden 2005 toteutuneiden kustannusten perusteella, joudutaan tarkistuksen asteittainen huomioon ottaminen vuonna 2007 säätämään vuosista 2005 ja 2006 poikkeavalla tavalla. Vuotta 2007 koskeva tarkistus toteutetaan lisäämällä tai vähentämällä vuoden 2005 toteutuneita kustannuksia euromäärällä, joka vastaa 49 prosenttia vuoden 2003 kustannusten perusteella lasketun tarkistuksen kokonaismäärästä. Vuonna 2008 yksikköhinnat määräytyisivät vuoden 2005 toteutuneiden kustannusten perusteella voimassa olevan lain mukaisesti.

Hallituksen on myöhemmin erikseen tarkoitus esittää valtionosuuslainsäädännön muuttamista pysyvästi siten, että lakisääteisestä määrävuosin tehtävästä nykymuotoisesta valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta luovutaan viimeistään vuoden 2006 alusta lukien. Tässä yhteydessä ehdotetut vuoden 2007 kustannusten jakoa koskevat säännökset tulee arvioida uudelleen.

Muilta osin edellä todettujen vuosien 2005—2007 keskimääräisten yksikköhintojen ja yksikköhintojen laskennassa sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja kuntien valtionosuuslain säännöksiä.

Edellä esitetyllä tavalla laskettu kustannustenjaon tarkistus on koulutusmuodoittain joko positiivinen tai negatiivinen.

24 a §. Kirjaston yksikköhintojen laskeminen vuosina 2005—2007. Pykälässä säädetään kirjastojen osalta vastaavasta menettelystä kuin mitä 23 b §:ssä opetustoimen keskimääräisten yksikköhintojen ja yksikköhintojen laskemisesta säädetään.

Voimaantulosäännös. Laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja sitä sovelletaan vuosien 2005—2007 keskimääräisten yksikköhintojen ja yksikköhintojen laskentaan.

Tarkoituksena on, että lakiehdotuksen säännökset otetaan ehdollisena huomioon vuoden 2004 syyskuun loppuun mennessä annettavassa valtioneuvoston asetuksessa valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2005 sekä sen nojalla tehtävissä yksikköhintapäätöksissä. Jos eduskunnan hyväksymä laki poikkeaa asetuksessa säädetyiltä osin hallituksen esityksestä, valtioneuvosto antaa uuden asetuksen vuoden 2005 keskimääräisistä yksikköhinnoista ja opetusministeriö määrää asetuksen nojalla uudet yksikköhinnat.

1.4. Laki vapaasta sivistystyöstä

11 a §. Vapaan sivistystyön yksikköhintojen laskeminen vuosina 2005—2007. Myös vapaan sivistystyön osalta vuoden 2003 toteutuneisiin kustannuksiin perustuva kustannusjaon tarkistus otetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin lisättävän 23 b ja 24 a §:n tapaan huomioon vaiheittain. Pykälää sovelletaan kansanopistoissa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa, opintokeskuksissa, kansalaisopistoissa, kesäyliopistoissa ja Snellman-korkeakoulussa vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen yksikköhintojen laskentaan vuosille 2005—2007.

Pykälän mukainen yksikköhintojen laskenta vastaa mainittujen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin lisättävien pykälien mukaista laskentatapaa. Kun vapaata sivistystyötä varten ei kansalaisopistoja lukuun ottamatta vahvisteta keskimääräistä yksikköhintaa, tehdään tarkistukset kuitenkin suoraan yksikköhintoihin.

Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ei kansalaisopistoja lukuun ottamatta ole opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 16 §:n 1 momentin tapaan viittausta kuntien valtionosuuslain 6 §:n 3 momenttiin, jonka mukaan jos vuotuinen kustannustason muutos on päätetty joinakin vuosina ottaa huomioon vähemmästä kuin täydestä määrästä, otetaan muutokset kustannustenjaon tarkistuksessa huomioon enintään päätetyn suuruisina. Jotteivät vapaan sivistystyön yksikköhinnat nousisi vuoden 2003 toteutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannustenjaon tarkistuksen yhteydessä kustannustason muutoksen perusteella enemmän kuin muussa opetus- ja kulttuuritoiminnassa tai sosiaali- ja terveydenhuollossa, otetaan pykälän 2 momenttiin kuntien valtionosuuslain 6 §:n 3 momenttia vastaava säännös.

Voimaantulosäännös. Laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja sitä sovelletaan vuosien 2005—2007 yksikköhintojen laskentaan.

Tarkoituksena on, että lakiehdotuksen säännökset otetaan ehdollisena huomioon vuoden 2005 yksikköhintapäätöksissä. Jos eduskunnan hyväksymä laki poikkeaa hallituksen esityksestä, opetusministeriö määrää uudet yksikköhinnat.

2. Voimaantulo

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ennen lakien voimaantuloa voidaan ryhtyä niiden täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Täytäntöönpanon edellyttämänä toimenpiteenä vuoden 2005 valtionosuuden perusteet vahvistetaan syksyllä 2004 olettaen, että lait tulevat voimaan vuoden 2005 alusta.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki kuntien valtionosuuslain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 30 §,

sellaisena kuin se on laissa 1360/2001, seuraavasti:

30 §
Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus vuonna

Sen estämättä, mitä 3 §:n 4 kohdassa ja 6 §:n 2 momentissa säädetään, vuoden 2005 kustannustenjaon tarkistus toteutetaan siten, että vuosien 2005—2008 valtionosuuksiin lisätään tai niistä vähennetään kunakin vuonna osa kustannustenjaon tarkistuksen kokonaismäärästä siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa (733/1992), opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen lain voimaatuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


2.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollosta suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 18 §:n 1 momentti ja 45 b §,

sellaisina kuin ne ovat, 18 §:n 1 momentti laissa 1224/2003 ja 45 b § laissa 1409/2001, seuraavasti:

18 §
Kustannustenjaon säilyttäminen

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset jakautuvat kuntien ja valtion kesken siten, että kuntien osuus tämän lain mukaan määräytyvistä kustannuksista on 67,01 prosenttia ja valtion osuus 32,99 prosenttia. Jos vuotuinen kustannustason muutos on kuntien valtionosuuslain 3 §:n 2 kohdan perusteella päätetty joinakin vuosina ottaa huomioon vähemmästä kuin täydestä määrästä, otetaan tämä huomioon valtion ja kuntien välisessä kustannustenjaossa siten, että valtion osuus pienenee asianomaisten vuosien alennettua kustannustason tarkistusta vastaavasti.


45 b §
Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus vuonna

Sen estämättä, mitä 18 §:n 3 momentissa säädetään, vuoden 2005 kustannustenjaon tarkistus toteutetaan siten, että vuosina 2005—2007 valtionosuuksiin lisätään kunakin vuonna 63 miljoonaa euroa ja vuonna 2008 loppuosa kustannustenjaon tarkistuksen määrästä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen lain voimaatuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


3.

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annettuun lakiin (635/1998) uusi 23 b ja 24 a § seuraavasti:

23 b §
Opetustoimen yksikköhintojen laskeminen vuosina 2005—2007

Sen estämättä, mitä edellä tässä luvussa säädetään keskimääräisten yksikköhintojen ja yksikköhintojen laskemisesta sekä kuntien valtionosuuslain 6 §:n 2 momentissa kustannustenjaon tarkistuksesta, vuosien 2005—2007 keskimääräiset yksikköhinnat ja yksikköhinnat lasketaan siten kuin jäljempänä tässä pykälässä säädetään.

Vuoden 2003 valtakunnallisten kokonaiskustannusten perusteella oppilasta, opiskelijaa tai opetustuntia kohti eri koulutusmuodoille vuodelle 2005 laskettavia keskimääräisiä yksikköhintoja verrataan vuodelle 2004 vahvistettujen keskimääräisten yksikköhintojen perusteella vuodelle 2005 laskettaviin keskimääräisiin yksikköhintoihin. Tästä erotuksesta otetaan vuoden 2005 keskimääräisissä yksikköhinnoissa huomioon 17 prosenttia ja vuonna 2006 34 prosenttia. Laskettaessa keskimääräisiä yksikköhintoja vuodelle 2007 vuoden 2005 valtakunnallisten kokonaiskustannusten perusteella näistä kustannuksista vähennetään tai niihin lisätään euromäärä, joka on 49 prosenttia edellä tarkoitetusta erotuksesta.

Muilta osin tässä pykälässä tarkoitetut keskimääräiset yksikköhinnat ja yksikköhinnat lasketaan ja määrätään vuosille 2005—2007 siten kuin tässä laissa säädetään.

4 luku

Kulttuuritoimen yksikköhinnat

24 a §
Kirjaston yksikköhintojen laskeminen vuosina 2005—2007

Sen estämättä, mitä 16 ja 24 §:ssä säädetään keskimääräisen yksikköhinnan ja yksikköhintojen laskemisesta sekä kuntien valtionosuuslain 6 §:n 2 momentissa kustannustenjaon tarkistuksesta, kirjaston vuosien 2005—2007 keskimääräiset yksikköhinnat ja yksikköhinnat lasketaan siten kuin jäljempänä tässä pykälässä säädetään.

Vuonna 2003 kirjastojen ylläpidosta aiheutuneiden valtakunnallisten kokonaiskustannusten perusteella vuodelle 2005 laskettavaa keskimääräistä yksikköhintaa verrataan vuodelle 2004 vahvistetun keskimääräisen yksikköhinnan perusteella vuodelle 2005 laskettavaan keskimääräiseen yksikköhintaan. Tästä erotuksesta otetaan vuoden 2005 keskimääräisessä yksikköhinnassa huomioon 17 prosenttia ja vuonna 2006 34 prosenttia. Laskettaessa keskimääräistä yksikköhintaa vuodelle 2007 vuoden 2005 valtakunnallisten kokonaiskustannusten perusteella näistä kustannuksista vähennetään tai niihin lisätään 49 prosenttia edellä tarkoitetusta erotuksesta.

Muilta osin tässä pykälässä tarkoitetut keskimääräiset yksikköhinnat ja yksikköhinnat lasketaan ja määrätään vuosille 2005—2007 siten kuin tässä laissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


4.

Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään vapaasta sivistystyöstä 21 päivänä elokuuta 1998 annettuun lakiin (632/1998) uusi 11 a § seuraavasti:

11 a §
Vapaan sivistystyön yksikköhintojen laskeminen vuosina 2005—2007

Sen estämättä, mitä 11 §:ssä säädetään yksikköhintojen laskemisesta joka toinen vuosi edeltäneenä vuonna aiheutuneiden käyttökustannusten perusteella, vapaan sivistystyön vuosien 2005—2007 yksikköhinnat lasketaan siten kuin jäljempänä tässä pykälässä säädetään.

Vuoden 2003 vapaan sivistystyön eri toimintojen kustannusten perusteella vuodelle 2005 laskettavia yksikköhintoja verrataan eri toimintoja varten vuodelle 2004 vahvistettujen yksikköhintojen perusteella vuodelle 2005 laskettaviin yksikköhintoihin. Tästä erotuksesta otetaan vuoden 2005 yksikköhinnoissa huomioon 17 prosenttia ja vuonna 2006 34 prosenttia. Laskettaessa yksikköhintoja vuodelle 2007 vuonna 2005 aiheutuneiden kustannusten perusteella näistä kustannuksista vähennetään tai niihin lisätään euromäärä, joka on 49 prosenttia edellä tarkoitetusta erotuksesta.

Jos vuotuinen kustannustason muutos on joinakin vuosina otettu huomioon vähemmästä kuin täydestä määrästä, otetaan muutokset 1 momentissa tarkoitetussa kustannustenjaon tarkistuksessa huomioon enintään päätetyn suuruisina.

Muilta osin 1 momentissa tarkoitetut yksikköhinnat lasketaan ja määrätään kuten tässä laissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 1 päivänä lokakuuta

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Seppo Kääriäinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.