Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 70/2004
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin ja kielilakiin

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräissä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan laeissa olevat viittaukset hallintolailla kumottuihin hallinnon yleislakeihin viittauksiksi hallintolakiin ja viittaukset kielilakiin viittauksiksi uuteen kielilakiin.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila

Vuoden 2004 alusta voimaan tullut hallintolaki (434/2003) on hallinnon toimintaa sääntelevä yleislaki, jossa säädetään hyvän hallinnon perusteista ja hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä. Hallintolakiin on pyritty kokoamaan hallintoasian käsittelyssä noudatettavaa menettelyä sekä hallinnon palvelujen laadun vähimmäisvaatimuksia koskevat säännökset mahdollisimman kattavasti siten, ettei muuhun lainsäädäntöön tarvitsisi ottaa samaa asiaa koskevia säännöksiä. Laki korvaa hallintomenettelylain (598/1982), asiakirjain lähettämisestä annetun lain (74/1954) ja tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain (232/1966).

Voimassa olevaan lainsäädäntöön sisältyy runsaasti viittauksia hallintolailla kumottuihin säädöksiin. Osa viittauksista on luonteeltaan yleisiä, osa taas koskee erityissäännösten soveltamista. Hallintoasiassa noudatettavaa menettelyä koskevien yleislakien korvaaminen hallintolailla edellyttää, että teknisiksi luonnehdittavat yksityiskohdat muussa lainsäädännössä saatetaan yhdenmukaisiksi hallintolain kanssa.

Uusi kielilaki (423/2003) ja saamen kielilaki (1086/2003) tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004. Niillä kumottiin vanha kielilaki (148/1922) ja saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annettu laki (516/1991). Myös näitä koskevat viittaukset tulisi muuttaa vastaamaan vuoden 2004 alusta voimaan tullutta lainsäädäntöä.

2. Ehdotetut muutokset

Hallintolain voimaantulon edellyttämät välttämättömät muutostarpeet koskevat sellaisia muussa lainsäädännössä olevia säännöksiä, joissa viitataan hallintolailla kumottuihin lakien yksittäisiin säännöksiin. Pykäläkohtaisten viittaussäännösten muuttaminen vastaamaan oikeita hallintolain säännöksiä on tarpeen, jotta sovellettavista säännöksistä ei jää epäselvyyttä. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi yhdenmukaisiksi hallintolain kanssa eräät maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvat säännökset, joissa viitataan hallintolailla kumottuihin lakien yksittäisten säännösten soveltamiseen. Ehdotetut muutokset ovat lakiteknisiä ja sanonnallisia.

Lainsäädännössä on myös yleisluontoisia viittauksia, joissa edellytetään hallintoasian käsittelyä koskevien säädösten soveltamista sääntelyn kohteena olevassa asiassa. Hallintolain 71 §:n 2 momentin siirtymäsäännöksen mukaan muussa laissa tai asetuksessa olevalla yleisviittauksella hallintolailla kumottuihin säädöksiin tarkoitetaan hallintolain voimaan-tulon jälkeen viittausta hallintolakiin. Säännös koskee viittauksia, joissa säädetään jonkin kumotun lain soveltamisesta kokonaisuudessaan. Hallintolaki ei siten välittömästi edellytä tällaisten yleisviittausten tarkistamista. Eräissä tapauksissa hallintolain soveltamista koskeva nimenomainen viittaus-säännös on kuitenkin informatiivisista syistä tarpeen vastaisuudessakin. Tämän vuoksi osa esitykseen sisältyvistä muutosehdotuksista koskee voimassa olevaan lakiin sisältyvien yleisviittausten hallintolailla kumottuihin säädöksiin muuttamista yleisviittauksiksi hallintolakiin.

Osa esitykseen sisältyvistä muutosehdotuksista koskee siementavaran kauppaa ja kasvinsuojelua koskevassa lainsäädännössä säänneltyä tilannetta valtuutetun tarkastajan tai näytteenottajan esteellisyyden varalta. Voimassa olevassa lainsäädännössä viitataan hallintomenettelylain esteellisyyssäännöksiin joko yksittäiseen lainkohtaan tai lakiin yleisesti. Tällaisia viittauksia on hukkakauran torjunnasta annetun lain (185/2002) 11 §:n 2 momentissa, kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) 15 §:n 2 momentissa, rehulain (396/1998) 25 §:n 1 ja 2 momentissa, siemenkauppalain (728/2000) 18 §:n 2 momentissa ja taimiaineistolain (1205/1994) 7 b §:n 2 momentissa. Näissä lainkohdissa olevat viittaukset ehdotetaan muutettaviksi yleisviittauksiksi hallintolakiin ja viittaussäännökset kirjoitettaviksi sanonnallisesti yhdenmukaisesti.

Hukkakauran torjunnasta annetun lain 11 §:n 3 momentissa, kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 15 §:n 3 momentissa, rehulain 25 §:n 3 momentissa, siemenkauppalain 18 §:n 3 momentissa ja taimiaineisto-lain 7 b §:n 3 momentissa olevat viittaukset kielilakiin ehdotetaan muutettaviksi siten, että niissä viitataan vuoden 2004 alusta voi-maan tulleeseen kielilakiin. Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain (1205/2001) 3 §:n 4 momentissa olevat viittaukset hallintomenettelylakiin ja kielilakiin ehdotetaan vastaavasti muutettaviksi. Lisäksi viittaus saamen kielen käyttämisestä viran-omaisissa annettuun lakiin ehdotetaan muutettavaksi viittaukseksi saamen kielilakiin (1086/2003).

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 14 §:n 2 momentissa oleva, esteellisyyttä koskeva viittaus hallintomenettelylakiin ehdotetaan muutettavaksi viittaukseksi hallintolain 28 §:ään. Lain 44 §:n 2 momentissa olevat viittaukset hallintomenettelylakiin ja kielilakiin ehdotetaan muutettaviksi viittauksiksi hallintolakiin ja uuteen kielilakiin. Koska hallintolaissa on maaseutuelinkeinojen rahoituslain 62 §:n 1 momenttia vastaava tavallista tiedoksiantoa koskeva säännös, asiasta ei ole tarpeen säätää enää erikseen maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa. Tämän johdosta pykälään ehdotetaan otettavaksi pelkkä viittaussäännös hallintolakiin.

Maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 5 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä oleva viittaus tiedoksiannosta hallintoasioissa annettuun lakiin muutetaan viittaukseksi hallintolakiin. Myös totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain (1055/2001) 9 §:n 3 momentti ja 14 §:n 5 momentti ehdotetaan muutettaviksi niin, että niissä olevat yleisviittaukset hallintomenettelylakiin ja kielilakiin muutetaan yleisviittauksiksi hallintolakiin ja uuteen kielilakiin.

Koska hallintolaissa on peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain (947/1997) 26 §:n tavallista tiedoksiantoa vastaava säännös, asiasta ei ole tarpeen säätää enää erikseen peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetussa laissa. Tämän johdosta pykälään ehdotetaan otettavaksi pelkkä viittaussäännös hallintolakiin.

3. Esityksen vaikutukset

Esityksessä on kyse on lakiteknisistä ja sanonnallisista muutoksista, jotka parantavat lakitekstin luettavuutta. Esityksellä ei ole taloudellisia eikä hallinnollisia vaikutuksia.

4. Asian valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja metsätalousministeriössä. Esityksestä on pyydetty oikeusministeriön lausunto. Ehdotukset koskevat eräiden hallinnonalan lakien pykäläviittausten ja yleisviittausten muuttamista. Tarkoituksena on, että eräiden viittaussäännösten muutostarve arvioidaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla muun lainsäädännön uudistamisen yhteydessä. Lainsäädännön uudistamisen yhteydessä arvioidaan myös se, missä määrin hallintolaista poikkeavalle sääntelylle on edelleenkin perusteita.

5. Voimaantulo

Lakiehdotukset liittyvät välittömästi hallintolakiin. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan hukkakauran torjunnasta 8 päivänä maaliskuuta 2002 annetun lain (185/2002) 11 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:


11 §
Valtuutetut tarkastajat

Jos valtuutettu tarkastaja on hallintolain (434/2003) mukaan esteellinen suorittamaan tehtäväänsä, tarkastuskeskus voi määrätä jonkun muun tilapäisesti suorittamaan hänen tehtäviään. Tilapäisesti määrättyyn henkilöön sovelletaan, mitä valtuutetusta tarkastajasta säädetään.


Valtuutetun tarkastajan on tarkastusta suorittaessaan kiinnitettävä huomiota siihen, että elinkeinonharjoittaja voi esittää hänelle omat näkemyksensä äidinkielellään suomeksi, ruotsiksi tai saameksi. Jos alueen haltija tai elinkeinonharjoittaja ei osaa kielilain (423/2003) mukaan käytettävää kieltä, tarkastajan on huolehdittava siitä, että tarkastus toimitetaan huolehtimalla hallintolain 26 §:n mukaisesti tarvittavasta tulkitsemisesta ja kääntämisestä.



Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .



2.

Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kasvinterveyden suojelemisesta 18 päivänä heinäkuuta 2003 annetun lain (702/2003) 15 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:


15 §
Valtuutetut tarkastajat

Jos valtuutettu tarkastaja on hallintolain (434/2003) mukaan esteellinen suorittamaan tehtäväänsä, Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi määrätä jonkun muun tilapäisesti suorittamaan hänen tehtäviään. Tilapäisesti määrättyyn henkilöön sovelletaan, mitä valtuutetusta tarkastajasta säädetään.


Valtuutetun tarkastajan on tarkastusta suorittaessaan kiinnitettävä huomiota siihen, että toimija voi esittää tarkastajalle omat näkemyksensä äidinkielellään suomeksi, ruotsiksi tai saameksi. Jos toimija ei osaa kielilain (423/2003) mukaan käytettävää kieltä, tarkastajan on huolehdittava siitä, että tarkastus toimitetaan huolehtimalla hallintolain 26 §:n mukaisesti tarvittavasta tulkitsemisesta ja kääntämisestä. Valtuutetun tarkastajan tulee tarkastuksen kohteen niin vaatiessa esittää kirjallinen selvitys valtuutuksestaan.



Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .



3.

Laki rehulain 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 5 päivänä kesäkuuta 1998 annetun rehulain (396/1998) 25 §, sellaisena kuin se on laissa 228/2001, seuraavasti:


25 §
Valtuutetut tarkastajat ja näytteenottajat

Kasvintuotannon tarkastuskeskus käyttää valvontatehtävissä apunaan tehtävään kirjallisesti valtuuttamiaan tarkastajia ja näytteenottajia. Valtuutetut tarkastajat ja näytteenottajat toimivat virkavastuulla.


Jos valtuutettu tarkastaja tai näytteenottaja on hallintolain (434/2003) mukaan esteellinen suorittamaan tehtäväänsä, Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi määrätä jonkun muun tilapäisesti suorittamaan hänen tehtäviään. Tilapäisesti määrättyyn henkilöön sovelletaan, mitä valtuutetusta tarkastajasta ja näytteenottajasta säädetään.


Valtuutetun tarkastajan ja näytteenottajan on tarkastusta tai näytteenottoa suorittaessaan kiinnitettävä huomiota siihen, että toiminnanharjoittaja voi esittää hänelle omat näkemyksensä äidinkielellään suomeksi, ruotsiksi tai saameksi. Jos toiminnanharjoittaja ei osaa kielilain (423/2003) mukaan käytettävää kieltä, tarkastajan tai näytteenottajan on huolehdittava siitä, että tarkastus tai näytteenotto toimitetaan huolehtimalla hallintolain 26 §:n mukaisesti tarvittavasta tulkitsemisesta ja kääntämisestä.



Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .



4.

Laki siemenkauppalain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä elokuuta 2000 annetun siemenkauppalain (728/2000) 18 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:


18 §
Valtuutetut tarkastajat ja näytteenottajat

Jos valtuutettu tarkastaja tai näytteenottaja on hallintolain (434/2003) mukaan esteellinen suorittamaan tehtäväänsä, Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi määrätä jonkun muun tilapäisesti suorittamaan hänen tehtäviään. Tilapäisesti määrättyyn henkilöön sovelletaan, mitä valtuutetusta tarkastajasta ja näytteenottajasta säädetään.


Valtuutetun tarkastajan ja näytteenottajan on tarkastusta tai näytteenottoa suorittaessaan kiinnitettävä huomiota siihen, että elinkeinonharjoittaja voi esittää hänelle omat näkemyksensä äidinkielellään suomeksi, ruotsiksi tai saameksi. Jos elinkeinonharjoittaja ei osaa kielilain (423/2003) mukaan käytettävää kieltä, tarkastajan tai näytteenottajan on huolehdittava siitä, että tarkastus tai näytteenotto toimitetaan huolehtimalla hallintolain 26 §:n mukaisesti tarvittavasta tulkitsemisesta ja kääntämisestä.



Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .



5.

Laki taimiaineistolain 7 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun taimiaineistolain (1205/1994) 7 b §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 727/2000, seuraavasti:


7 b §
Valtuutetut tarkastajat

Jos valtuutettu tarkastaja on hallintolain (434/2003) mukaan esteellinen suorittamaan tehtäväänsä, Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi määrätä jonkun muun tilapäisesti suorittamaan hänen tehtäviään. Tilapäisesti määrättyyn henkilöön sovelletaan, mitä valtuutetusta tarkastajasta säädetään.


Valtuutetun tarkastajan on tarkastusta suorittaessaan kiinnitettävä huomiota siihen, että taimiaineiston toimittaja voi esittää tarkastajalle omat näkemyksensä äidinkielellään suomeksi, ruotsiksi tai saameksi. Jos taimiaineiston toimittaja ei osaa kielilain (423/2003) mukaan käytettävää kieltä, tarkastajan on huolehdittava siitä, että tarkastus toimitetaan huolehtimalla hallintolain 26 §:n mukaisesti tarvittavasta tulkitsemisesta ja kääntämisestä.



Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .



6.

Laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta 13 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1205/2001) 3 §:n 4 momentti seuraavasti:


3 §
Asioiden käsittely lautakunnassa

Asioita lautakunnassa käsiteltäessä noudatetaan mitä hallintolaissa (434/2003), viran-omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), kielilaissa (423/2003) ja saamen kielilaissa (1086/2003) säädetään.



Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .



7.

Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 14 §:n 2 momentti, 44 §:n 2 momentti ja 62 §,

sellaisina kuin niistä ovat 14 §:n 2 momentti laissa 44/2000 ja 44 §:n 2 momentti laissa 274/2003, seuraavasti:


14 §
Paikalliset toimintaryhmät

Paikallisen toimintaryhmän hallituksen jäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.



44 §
Tarkastusoikeus

Valvonnan ja tarkastusten asianmukaiseksi suorittamiseksi maa- ja metsätalousministeriö voi valtuuttaa toisen viranomaisen tai ulkopuolisen tilintarkastajan suorittamaan 1 momentissa mainittujen tukimuotojen käyttöön liittyviä tuen välittäjiin, myöntäjiin ja saajiin kohdistuvia tarkastuksia. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa (936/1994) tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa (467/1999) tarkoitettu hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on nimettävä tarkastuksesta vastuullinen tilintarkastaja. Tarkastustehtävää suorittamaan valtuutettuun tilintarkastajaan tai tilintarkastusyhteisöön sovelletaan hallintolakia, kielilakia (423/2003) sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Tarkastusta suorittavat tilintarkastajat toimivat virkavastuulla.



62 §
Päätöksen tiedoksianto

Päätöksen tiedoksiannosta on voimassa, mitä hallintolaissa säädetään.



Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .



8.

Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 5 § seuraavasti:


5 §
Tiedoksisaanti

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksen tiedoksi saamisesta on voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.



Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .



9.

Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1055/2001) 9 §:n 3 momentti ja 14 §:n 5 momentti seuraavasti:


9 §
Avustuksen hakeminen

Keskusjärjestön osallistuessa hakemuksen käsittelyyn sovelletaan käsittelyssä hallinto-lakia (434/2003), kielilakia (423/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) sekä valtion virkamies-lain (750/1994) 14 ja 15 §:ää.



14 §
Tarkastusoikeus

Tilintarkastajaan ja ulkopuoliseen asiantuntijaan sovelletaan hallintolakia, kielilakia, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sekä valtion virkamieslain 14 ja 15 §:ää.




Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .



10.

Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan peruskuivatustoiminnan tukemisesta 24 päivänä lokakuuta 1997 annetun lain (947/1997) 26 § seuraavasti:


26 §
Tiedoksianto

Päätöksen tiedoksiannosta on voimassa, mitä asiasta hallintolaissa (434/2003) säädetään.



Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .



Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.