Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 43/2004
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 52 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi siten, että sosiaalivakuutuslautakunnat voitaisiin 1 päivästä syyskuuta 2004 lukien asettaa lyhyemmäksi kuin normaaliksi neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta on sen hyväksynyt.


PERUSTELUT

1. Nykytila

Sairausvakuutuslain (364/1963) 52 §:n mukaan valtioneuvosto asettaa sosiaalivakuutuslautakunnat neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto on asettanut nykyiset sosiaalivakuutuslautakunnat 1 päivästä syyskuuta 2000 lukien nelivuotiskaudeksi 31 päivään elokuuta 2004 saakka. Sosiaalivakuutuslautakuntaan valitetaan sairausvakuutuslain, lapsilisälain (796/1992), lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996), äitiysavustuslain (477/1993) ja sotilasavustuslain (781/1993) perusteella annetuista Kansaneläkelaitoksen päätöksistä. Sosiaalivakuutuslautakunnista säädetään sairausvakuutuslain lisäksi sairausvakuutusasetuksessa (473/1963). Sosiaalivakuutuslautakunnan päätöksistä valitetaan tarkastuslautakuntaan, joka nykyään toimii näissä asiaryhmissä ylimpänä muutoksenhakuasteena.

Sosiaalivakuutuslautakunnan toimialueena on Kansaneläkelaitoksen vakuutusalue. Tämän mukaisesti sosiaalivakuutuslautakuntia on viisi: Etelä-Suomen sosiaalivakuutuslautakunta Lahdessa, Lounais-Suomen Turussa, Länsi-Suomen Seinäjoella, Itä-Suomen Kuopiossa ja Pohjois-Suomen sosiaalivakuutuslautakunta Oulussa. Sosiaalivakuutuslautakunnat toimivat Kansaneläkelaitoksen aluekeskusten yhteydessä. Lautakuntien toimintamenot rahoittaa Kansaneläkelaitos ja niiden esittelijät kuuluvat laitoksen henkilökuntaan.

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi lääkärijäsen ja kaksi vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavaa jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimittämisen osalta Kansaneläkelaitokselle on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Lääkärijäsenten osalta on varattava terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle tilaisuus lausunnon antamiseen. Lautakunnan puheenjohtajalla on oltava tuomarin virkaan oikeuttava kelpoisuus. Sosiaalivakuutuslautakuntien puheenjohtajat ja jäsenet ovat sivutoimisia.

Sosiaalivakuutuslautakunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden muun jäsenen saapuvilla ollessa. Käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen riippuu olennaisesti lääketieteellisestä kysymyksestä, yhden saapuvilla olevan jäsenen tulee olla lääkäri. Menettelyssä sovelletaan hallintolainkäyttölakia. Sosiaalivakuutuslautakunnat voivat järjestää suullisen käsittelyn, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi. Käytännössä suullisia käsittelyjä ei ole juuri järjestetty.

Sosiaalivakuutuslautakunnissa käsiteltiin 6 200 asiaa vuonna 2003, joista lähes puolet Etelä-Suomen sosiaalivakuutuslautakunnassa. Käsitellyistä valituksista 5 520 koski sairausvakuutuslain mukaista asiaa, joista sairausvakuutuspäiväraha-asioita oli 2 125 tapausta. Lapsilisää koskevia valituksia oli 292 sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea koskevia asioita 268. Sotilasavustusasioita käsiteltiin sosiaalivakuutuslautakunnissa 135 tapausta vuonna 2003.

1. Ehdotetut muutokset

Sosiaaliturvan eri etuuksia koskevaa oikeusturvaa ja muutoksenhakua arvioitiin kattavasti viimeksi toimeentuloturvan muutoksenhakukomiteassa (KM 2001:9). Oikeusturvan takeita arvioitiin muun muassa Suomen perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen asettamien vaatimusten pohjalta. Sosiaalivakuutuslautakuntien osalta komitea kiinnitti huomiota niiden sidoksiin Kansaneläkelaitokseen eli ensi asteen päätökset tekevään organisaatioon nähden niin rahoituksellisesti kuin hallinnollisestikin. Yhdenmukaisen ratkaisukäytännön kannalta nähtiin ongelmaksi se, että muista ensi asteen muutoksenhakulautakunnista poiketen sosiaalivakuutuslautakuntia on viisi.

Komitea päätyi ehdottamaan, että sosiaalivakuutuslautakunnat ja tarkastuslautakunta yhdistettäisiin uudeksi toimeentuloturvan muutoksenhakulautakunnaksi. Käytännössä tämä merkitsisi sosiaalivakuutuslautakuntien lakkauttamista ja niissä käsiteltyjen asioiden siirtämistä nykyiseen tarkastuslautakuntaan ensi asteena käsiteltäviksi. Tarkastuslautakunnasta muodostettavan toimeentuloturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksistä olisi valitusoikeus vakuutusoikeuteen.

Komitea lähti siitä, että lainmuutokset toteutettaisiin jo sosiaalivakuutuslautakuntien nykyisen toimikauden päättyessä eli 1 päivästä syyskuuta 2004 lukien. Tällainen aikataulu on kuitenkin ratkaisun vaatimien neuvottelujen ja käytännön järjestelyjen vuoksi liian nopea. Myös erilaiset henkilöstöasiat vaativat huolellista valmistelua. Tämä riittävän siirtymäajan vaatimus koskee myös toimeentuloturvan muutoksenhakulautakunnan eli nykyisen tarkastuslautakunnan organisointia ja resurssien järjestämistä. Toteutuessaan muutos vaatii nyt ehdotuksen kohteena olevan sairausvakuutuslain 52 §:n lisäksi laajemminkin sairausvakuutuslain ja muiden etuuslakien säännösten muuttamista. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean ehdotusten täytäntöönpanon erillisellä lainmuutoksella ( / ). Muun muassa hallituksen esityksen 155/2003 yhteydessä on eduskunnalle ilmoitettu, että sosiaalivakuutuslautakunnat lakkautettaisiin vuoden 2007 alusta. Toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean ehdotusten toteuttamisen aikana on varmistettava kansalaisten mahdollisuus hakea muutosta nyt esillä oleviin kansaneläkelaitoksen päätöksiin.

Tässä vaiheessa ehdotetaan, että sairausvakuutuslain 52 §:n 1 momentin 1 virkkeeseen lisättäisiin sana enintään siihen yhteyteen, jossa mainitaan neljän vuoden toimikaudesta. Tämä antaisi valtioneuvostolle mahdollisuuden harkita edellä kuvatun laajemman muutoksen toteuttamisajankohdan kannalta 1 päivästä syyskuuta 2004 alkavan sosiaalivakuutuslautakuntien uuden toimikauden pituutta. Tavoitteena olisi, että lautakunnat asetettaisiin vain vuoden 2006 loppuun saakka, jolloin laajempi uudistus olisi mahdollista toteuttaa 1 päivästä tammikuuta 2007 lukien.

2. Asian valmistelu

Asiaa on valmisteltu toimeentuloturvan muutoksenhakukomiteassa ja sen jälkeen virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Ehdotus on osa laajempaa, osin jo toteutunutta lainsäädäntökokonaisuutta, joka perustuu toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean kannanottoihin.

3. Voimaantulo

Muutoksenhakuasioiden häiriöttömän käsittelyn varmistamiseksi sekä muutoinkin ratkaisujen edellyttämän riittävän valmisteluajan huomioonottaen sosiaalivakuutuslautakuntien mahdollinen lakkauttaminen ja yhdistäminen tarkastuslautakuntaan tulisi toteuttaa vasta 1 päivästä tammikuuta 2007 lukien. Nyt ehdotettavan sairausvakuutuslain 52 §:n muutoksen tulisi kuitenkin tulla voimaan mahdollisimman pian lain hyväksymisen jälkeen, jotta sitä voidaan soveltaa prosessissa, jossa sosiaalivakuutuslautakunnat asetetaan 1 päivästä syyskuuta 2004 lukien uudelleen.

4. Säätämisjärjestys

Nyt ehdotettava sairausvakuutuslain muutos tähtää myöhemmin toteutettavaan muutoksenhakujärjestelmän uudistamiseen, jonka tavoitteena on kansalaisten oikeusturvan parantaminen toimeentuloturvan asioissa.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen tultua hyväksytyksi. Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voitaisiin kuitenkin ryhtyä jo ennen kuin se tulee voimaan.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki sairausvakuutuslain 52 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 52 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä maaliskuuta 1999 annetussa laissa (279/1999), seuraavasti:


52 §

Sosiaalivakuutuslautakunnan asettaa valtioneuvosto enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi lääkärijäsen ja kaksi vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavaa jäsentä. Heidän paikkansa vapautuessa kesken toimikauden määrätään seuraaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Heidän oikeudestaan pysyä tehtävässään on muutoin voimassa, mitä tuomarinviran haltijoista säädetään. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osalta on kansaneläkelaitokselle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen. Vastaavasti on lääkärijäsenen osalta varattava terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle tilaisuus lausunnon antamiseen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajalla tulee olla tuomarin virkaan oikeuttava kelpoisuus.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2004. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.