Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 150/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

StVM 25/2003

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annettua lakia. Ulkomailla työskentelevän, rajoitetusti verovelvollisen työntekijän sairausvakuutusmaksun perustetta ehdotetaan tarkennettavaksi silloin, kun palkan maksajana on ulkomainen työnantaja. Ehdotuksen mukaan vakuutetun sairausvakuutusmaksun perusteena olevasta vakuutuspalkasta ei saisi tehdä tuloverolaissa tarkoitettuja vähennyksiä.

Suomalaisen työnantajan vuosi-ilmoitusvelvollisuutta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi. Sairausvakuutuslakiin ehdotetaan lisättäväksi valtuus säätää valtioneuvoston asetuksella rajoitetusti verovelvollisilta perittävien vakuutetun sairausvakuutusmaksujen tilittämisestä Kansaneläkelaitokselle. Lisäksi muutettaisiin työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa olevaa työnantajan määritelmää.

Työnantajan kansaneläkemaksun maksuluokan määräytymistä koskevaa säännöstä ehdotetaan tarkennettavaksi. Kansaneläkemaksun maksuluokka määräytyisi suomalaisen työnantajan maksuluokkaa käyttäen silloin, kun suomalainen työnantaja lähettää työntekijän samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan ulkomaisen konserniyrityksen palvelukseen ja lähettävä suomalainen työnantaja suorittaa kansaneläkemaksun ulkomaisen työnantajan puolesta.

Ehdotetut lainmuutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1. Sairausvakuutuslaki

Työnantajan vuosi-ilmoitus

Suomalainen työnantaja on sairausvakuutuslain 37 § 3 momentin mukaan velvollinen antamaan verohallinnolle sairausvakuutusmaksun määräämistä varten Verohallituksen vahvistaman kaavan mukaisen vuosi-ilmoituksen ulkomaille lähettämästään työntekijästä ja tämän palkasta. Jos työntekijä on lähetetty lähettävän yrityksen kanssa samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan ulkomaisen emo-, tytär- tai sisaryrityksen palvelukseen, suomalaisen työnantaja on työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain (366/1963) 2 a §:n 2 momentin perusteella velvollinen suorittamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun ulkomaisen konserniyrityksen puolesta. Velvollisuus antaa vuosi-ilmoitus koskee aina suomalaista lähettävää työnantajaa, vaikka tämä ei maksaisi lähetetyn työntekijän palkkaa.

Suomalaisen työnantajan on ilmoitettava verohallinnolle sairausvakuutuslain 33 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu niin sanottu vakuutuspalkka. Tämä vakuutuspalkka on vakuutetun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun perusteena silloin, kun ulkomailla työskentelevä saa tuloverolain (1535/1992) 77 §:ssä tarkoitettua verovapaata ulkomaantyötuloa tai on rajoitetusti verovelvollinen.

Työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 a §:n 2 momentissa säädetty velvollisuus suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksu ulkomaisen konserniyhtiön puolesta voi koskea myös tilannetta, jossa lähetetty työntekijä ei täytä tuloverolain 77 §:ssä asetettuja edellytyksiä ulkomaantyötulon verovapaudelle. Tällaisen yleisesti verovelvollisen vakuutetun sairausvakuutusmaksu määrätään kunnallisverotuksessa verotettavan ansiotulon ja työnantajan sairausvakuutusmaksu ennakkoperintälain (1118/1996) 13 §:ssä tarkoitetun palkan perusteella.

Sairausvakuutuslain 37 §:n 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että suomalaisen työnantajan velvollisuus ilmoittaa maksun perusteena olevasta palkasta ja palkansaajasta koskisi myös viimeksi mainittua tilannetta. Suomalainen työnantaja ilmoittaisi verohallinnolle ulkomaisen konserniyhtiön lähetetylle työntekijälle maksaman palkan silloin, kun tämä palkka otetaan huomioon vakuutetun ja työnantajan sairausvakuutusmaksua määrättäessä. Lisäksi tarkennettaisiin työnantajan ilmoitusvelvollisuuden perustetta. Tiedot palkasta ja palkansaajasta annettaisiin vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräämistä varten ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suorittamisen valvomista varten.

Vakuutuspalkasta tehtävät vähennykset

Rajoitetusti verovelvolliset tulevat vuoden 2004 alusta vakuutetun sairausvakuutusmaksuvelvollisuuden piiriin. Ulkomailla työskentelevillä maksun perusteena on vakuutuspalkka. Sairausvakuutuslain (364/1963) 41 §:n 3 momentissa säädetään, että työntekijän ulkomaille lähettävä suomalainen työnantaja on velvollinen perimään vakuutetun sairausvakuutusmaksun, jos tämä työnantaja maksaa työntekijän palkan. Työnantaja perii maksun rajoitetusti verovelvolliselta siten kuin rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa laissa säädetään lähdeveron perimisestä. Maksun perusteena olevasta vakuutuspalkasta ei saa tehdä tuloverolaissa tarkoitettuja vähennyksiä.

Suomalainen työnantaja ei ole velvollinen perimään vakuutetun sairausvakuutusmaksua sellaisen rajoitetusti verovelvollisen lähetetyn työntekijän osalta, jonka palkan maksaa ulkomainen työnantaja. Työntekijä on tällöin itse velvollinen suorittamaan vakuutetun sairausvakuutusmaksun. Maksu määrätään vakuutuspalkan perusteella noudattaen rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627/1978) 3 luvun mukaista menettelyä. Kun palkan maksaja ei peri maksua suoraan palkasta, Helsingin verovirasto määrää maksun verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) säädetyssä järjestyksessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maksun perusteena olevasta tulosta, vakuutuspalkasta, saadaan tehdä tuloverolaissa tarkoitetut vähennykset.

Ulkomaille lähetetyn rajoitetusti verovelvollisen työntekijän tulisi olla sairausvakuutusmaksun perusteen suhteen samassa asemassa riippumatta siitä, maksaako hänelle palkan suomalainen vai ulkomainen työnantaja. Tämän vuoksi ehdotetaan, että myöskään silloin, kun palkan maksajana on ulkomainen työnantaja, maksun perusteena olevasta vakuutuspalkasta ei saisi tehdä tuloverolaissa tarkoitettuja vähennyksiä. Asiasta säädettäisiin muuttamalla sairausvakuutuslain 41 §:n 4 momenttia.

Sairausvakuutusmaksujen tilittäminen Kansaneläkelaitokselle

Sairausvakuutuslaissa ei ole erikseen säädetty siitä, milloin rajoitetusti verovelvollisten sairausvakuutusmaksut tilitetään Kansaneläkelaitokselle. Verohallinnossa maksut kertyvät yhdessä lähdeverojen kanssa lähdeverojen tilille. Verohallinto saa maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuussa maksajilta vuosi-ilmoitukset, joissa on erittely edellisen vuoden aikana suoritetuista veroista ja maksuista. Vuosi-ilmoitustietojen perusteella on mahdollista erotella edellisenä vuonna kertyneet sairausvakuutusmaksusuoritukset lähdeverosuorituksista. Maksujen ja verojen erottelun jälkeen maksujen yhteismäärä on mahdollista tilittää Kansaneläkelaitokselle.

Sairausvakuutuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 41 a §, jossa olisi vakuutetun sairausvakuutusmaksujen tilittämistä koskeva valtuussäännös. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin siitä, koska ja kuinka verohallinto tilittäisi rajoitetusti verovelvollisilta perityt sairausvakuutusmaksut Kansaneläkelaitokselle. Tarkoituksena on, että maksut tilitettäisiin Kansaneläkelaitokselle kerran vuodessa maksun suoritusvuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.

1.2. Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lain 2 §:n 4 momentissa on työnantajan määritelmä. Säännöksessä viitataan ennakkoperintälain 14 §:ään, missä työnantajalla tarkoitetaan sitä, jonka lukuun tehdystä työstä palkka maksetaan. Voimassa oleva määritelmä ei kata työntekijän ulkomaille lähettävää suomalaista työnantajaa, joka on 2 a §:n 2 momentin perusteella velvollinen suorittamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun ulkomaisen konserniyhtiön puolesta. Määritelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että myös 2 a §:n 2 momentissa tarkoitettu suomalainen työnantaja olisi tässä laissa tarkoitettu työnantaja.

1.3. Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta

Työnantajat ovat kansaneläkemenojen rahoittamiseksi velvollisia suorittamaan työnantajan kansaneläkemaksun. Maksusta säädetään kansaneläkelaissa (347/1956), työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa laissa sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetussa laissa (1206/2001), jäljempänä maksulaki. Kansaneläkelain 3 §:n mukaan yksityisten työnantajien maksu on porrastettu kolmeen maksuluokkaan työnantajan kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien poistojen ja maksettujen palkkojen suhteessa.

Työnantajan kansaneläkemaksun porrastamisesta säädetään tarkemmin maksulain 5 §:ssä. Pykälän 2 momentin mukaan yksityisen työnantajan maksuluokka määräytyy maksuvuotta toiseksi edeltävänä verovuonna veroilmoituksessa ilmoitettujen kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tehtyjen poistojen ja samana verovuonna maksettujen palkkojen perusteella. Maksuluokkia on kolme.

Alimpaan I maksuluokkaan kuuluvat työnantajat, joilla poistojen määrä on enintään 50 500 euroa vuodessa tai, jos poistojen määrä ylittää 50 500 euroa, niiden osuus palkoista on alle 10 prosenttia. II maksuluokkaan kuuluvat työnantajat, joiden vuotuisten poistojen määrä ylittää 50 500 euroa ja on vähintään 10 mutta enintään 30 prosenttia palkkojen määrästä. Ylimpään III maksuluokkaan kuuluvat työnantajat, joiden poistojen määrä ylittää 50 500 euroa ja ylittää samalla 30 prosenttia palkkojen määrästä. Työnantaja, joka ei harjoita liiketoimintaa ja jota ei veroteta tuloverolain perusteella, kuuluu I maksuluokkaan. Valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1185/2002) tarkoitetun liikelaitoksen suorittama työnantajan kansaneläkemaksu määräytyy vastaavasti kuin yksityisen työnantajan maksu.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu koostuu työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan sairausvakuutusmaksusta, joiden suuruudesta säädetään maksulaissa. Lain 5 §:ssä yksityisen työnantajan kansaneläkemaksu on porrastettu edellä kerrotulla tavalla kolmeen maksuluokkaan. Laissa ei ole säännöstä siitä, määräytyykö kansaneläkemaksun maksuluokka suomalaisen vai ulkomaisen työnantajan palkka- ja poistotietojen perustella silloin, kun suomalainen työnantaja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 a §:n 2 momentin perusteella maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksun ulkomaisen konserniyrityksen puolesta.

Nykyinen maksu- ja ilmoitusjärjestelmä monimutkaistuisi sekä maksun maksajan että maksun saajan kannalta, jos suomalainen työnantaja joutuisi suorittamaan työnantajan kansaneläkemaksun ulkomaille lähetetyistä työntekijöistä eri maksuluokkaa käyttäen kuin Suomessa työskentelevistä. Ulkomaisella työnantajalla, jonka palveluksessa lähetetty työntekijä on, ei ole velvollisuutta ilmoittaa Suomen verohallinnolle tietoja yrityksensä verotuksessa hyväksyttyjen poistojen ja maksettujen palkkojen määrästä.

Esityksessä ehdotetaan, että työnantajan kansaneläkemaksu suoritettaisiin ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden osalta lähettävän suomalaisen työnantajan maksuluokkaa käyttäen myös silloin, kun maksu maksetaan ulkomaisen konserniyrityksen puolesta. Muutos tehtäisiin lisäämällä maksulain 5 §:ään asiaa koskeva uusi 4 momentti.

2. Esityksen vaikutukset

Työnantajan vuosi-ilmoitusvelvollisuuteen ehdotetun muutoksen arvioidaan koskevan muutaman sadan työntekijän palkkatietoja. Näiden tietojen hankkiminen palkan maksavalta ulkomaiselta konserniyritykseltä aiheuttaisi jossain määrin lisätyötä suomalaisen työnantajan palkkahallinnolle. Rajoitetusti verovelvollisia lähetettyjä työntekijöitä, joiden vakuutuspalkasta olisi ollut mahdollista tehdä tuloverolaissa tarkoitettuja vähennyksiä, arvioidaan olevan myös muutama sata.

Suomalaisten työnantajien lukumäärä, jotka tulevat maksamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan ulkomaisen yrityksen puolesta, on tällä hetkellä vähäinen. Viranomaisilla ei ole lähettävien yritysten kanssa vertailukelpoisia tietoja palkkojen ja poistojen määristä näissä ulkomaisissa konserniyrityksissä. Siten ei ole mahdollista tarkemmin arvioida esityksen vaikutusta lähettävien yritysten kansaneläkemaksun maksutasoon, jos vertailukohteena olisi ulkomaisten yritysten palkka- ja poistotietojen perusteella määräytyvä maksutaso.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. Esitystä valmisteltaessa on kuultu valtiovarainministeriötä, Verohallitusta, Kansaneläkelaitosta sekä keskeisten työnantaja- ja palkansaajakeskusjärjestöjen edustajia.

4. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004. Ne liittyvät ulkomailla olevien ja eräiden muiden henkilöiden sosiaaliturvan rahoitusta koskevaan lainsäädäntöön (HE 244/2002 vp, lait 703 – 707/2003), joka tulee voimaan vuoden 2004 alusta.

Työnantajan velvollisuus maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksu ulkomaisen konserniyrityksen puolesta koskee ensimmäisen kerran vuodelta 2004 maksettavia maksuja. Ehdotettua uutta työnantajan kansaneläkemaksun maksuperustetta sovellettaisiin siten maksuihin, jotka suoritetaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja sen jälkeen maksettavien palkkojen perusteella.

5. Säätämisjärjestys

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja työnantajan sosiaaliturvamaksu ovat veronluonteisia maksuja. Tällaisten maksujen perusteista tulee säätää lailla. Maksuperusteisiin ehdotetut vähäiset muutokset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 37 §:n 3 momentti ja 41 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 703/2003, ja

lisätään lakiin uusi 41 a § seuraavasti:


37 §

Suomalaisen työnantajan, joka lähettää työntekijän ulkomaille ja joka maksaa työntekijän palkan tai joka lähettää työntekijän ulkomaille samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan ulkomaisen emo-, tytär- tai sisaryrityksen palvelukseen taikka sellaisen ulkomaisen yrityksen palvelukseen, jossa suomalaisella työnantajalla on määräämisvaltaa, on vakuutetun sairausvakuutusmaksun määräämistä ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suorittamisen valvontaa varten annettava verohallinnolle Verohallituksen vahvistaman kaavan mukainen vuosi-ilmoitus maksun perusteena olevasta palkasta ja palkansaajasta.


41 §

Jos sairausvakuutusmaksua ei ole perittävä rajoitetusti verovelvolliselta ulkomailla työskentelevältä vakuutetulta 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, vakuutetun sairausvakuutusmaksu määrätään noudattaen rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 luvussa tarkoitettua menettelyä. Maksua määrättäessä ei kuitenkaan tehdä tuloverolaissa tarkoitettuja vähennyksiä.41 a §

Rajoitetusti verovelvolliselta perittyjen sairausvakuutusmaksujen tilittämisestä Kansaneläkelaitokselle säädetään valtioneuvoston asetuksella.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2004.2.

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/1963) 2 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1207/2001, seuraavasti:


2 §

Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa ennakkoperintälain 14 §:ssä tarkoitettua työnantajaa, Pohjoismaiden Investointipankkia, Pohjoismaiden projektivientirahastoa, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa laissa ja ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetussa laissa tarkoitettua lähdeveron perimiseen velvollista sekä tämän lain 2 a §:n 2 momentissa tarkoitettua suomalaista työnantajaa.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2004.3.

Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työn-antajan kansaneläkemaksun suuruudesta 13 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1206/2001) 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 706/2003, uusi 4 momentti seuraavasti:


5 §
Työnantajan kansaneläkemaksu

Työnantajan kansaneläkemaksu suoritetaan suomalaiseen työnantajaan sovellettavan maksuluokan mukaisena myös silloin, kun tämä suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksun ulkomaisen työnantajan puolesta siten kuin työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 a §:n 2 momentissa säädetään.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2004.

Tätä lakia sovelletaan päivänä kuuta 2004 ja sen jälkeen maksettavan palkan perusteella suoritettaviin työnantajan kansaneläkemaksuihin.Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.