Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 61/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

StVM 9/2003

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Esityksen mukaan apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita tarkistettaisiin ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2003 liikevaihdon perustella. Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) mukaan apteekkien tulee suorittaa valtiolle vuosittainen apteekkimaksu, jonka suuruus määräytyy apteekin liikevaihdon perusteella. Apteekkimaksun suuruus määräytyy lain 2 §:n 1 momentissa olevan taulukon mukaisesti siten, että apteekkimaksun osuus liikevaihdosta nousee liikevaihdon kasvaessa. Pienimmät apteekit eivät maksa lainkaan apteekkimaksua ja suurimmilla apteekeilla maksu on lähes 11 prosenttia liikevaihdosta. Voimassa olevan asteikon perusteella apteekkimaksua ei tarvitse suorittaa silloin kun vuotuinen liikevaihto on alle 490 072 euroa. Korkeimmillaan apteekkimaksu on apteekin liikevaihdon ylittäessä 3 511 546 euroa, jolloin on apteekkimaksu 296 439 euroa + 11 prosenttia mainitun rajan ylittävästä liikevaihdosta.

Apteekkimaksun osuus apteekkien kokonaisliikevaihdosta on ollut keskimäärin noin 7 prosenttia. Koska apteekkimaksun suuruus kasvaa progressiivisesti liikevaihdon kasvaessa, merkitsisi taulukon pitäminen muuttamattomana sitä, että apteekkimaksun osuus apteekkien liikevaihdosta kasvaisi ja samalla myös pienimmät apteekit joutuisivat maksamaan apteekkimaksua. Vuonna 2002 oli kuusi apteekkia, joiden liikevaihto jäi alle 490 072 euron ja jotka eivät tämän perusteella maksaneet apteekkimaksua.

Apteekkimaksutaulukkoa muutettiin viimeksi vuoden 2002 alussa, jolloin otettiin huomioon apteekkien kokonaisliikevaihdon muutos vuodesta 1998 vuoteen 1999. Taulukkoa sovellettiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrättiin vuoden 2001 liikevaihdon perusteella. Apteekkimaksun osuus apteekkien kokonaisliikevaihdosta oli tällöin keskimäärin 7,3 prosenttia.

Taulukkoa ei muutettu vuonna 2003, koska taulukon pitämisellä ennallaan kompensoitiin vuoden 2003 alusta voimaan tulleen apteekkimaksusta annetun lain muutoksen vaikutuksia. Eräitä apteekkimaksun määräytymiseen vaikuttavia perusteita muutettiin siten, että apteekkimaksu määräytyy kokonaisliikevaihdon sijasta pääasiassa väestölle tapahtuvan lääkkeiden myynnin liikevaihdon perusteella. Apteekkimaksun perusteena olevan liikevaihdon ulkopuolelle rajattiin tällöin apteekkien välinen sopimusvalmistus, lääkemyynti sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille ja muiden tuotteiden kuin lääkkeiden myynti.

Vuonna 2002 apteekkimaksun perusteena oleva liikevaihto oli 1 463,5 miljoonaa euroa ja tämän perusteella vahvistettu apteekkimaksu 108,7 miljoonaa euroa. Apteekkimaksun osuus oli näin ollen noin 7,4 prosenttia apteekkimaksun perusteena olleesta liikevaihdosta. Apteekkien kokonaisliikevaihto oli 1539,2 miljoonaa euroa ja apteekkimaksun osuus tästä oli noin 7,1 prosenttia.

Apteekkimaksutaulukkoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että apteekkimaksun osuus apteekkimaksun perusteena olevasta liikevaihdosta säilyisi entisellä tasolla. Tämä ehdotetaan tehtäväksi muuttamalla apteekkimaksutaulukkoa vuosien 1999 – 2001 apteekkien kokonaisliikevaihdon muutoksen mukaisesti. Muutos oli 18,8 prosenttia.

Ehdotetun muutoksen jälkeen apteekkimaksua maksamattomien apteekkien lukumäärän arvioidaan säilyvän kuutena ja apteekkimaksun tuotto apteekkimaksun perusteena olevasta liikevaihdosta, jonka arvioidaan olevan vuonna 2003 noin 1 542 miljoonaa euroa, olisi noin 7,3 prosenttia. Apteekkien kokonaisliikevaihdosta apteekkimaksu olisi tällöin noin 7 prosenttia.

2. Esityksen vaikutukset

Apteekkimaksutaulukon tarkistaminen ehdotetulla tavalla merkitsisi, että vuoden 2003 liikevaihdon perusteella määräytyvä apteekkimaksu olisi noin 113 miljoonaa euroa. Mikäli taulukkoa ei muutettaisi, olisi arvioitu kertymä noin 121 miljoonaa euroa ja liikevaihdon pienuuden perusteella apteekkimaksua maksamattomien apteekkien lukumäärän vähenisi arvion mukaan puoleen eli kolmeen.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmistelu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 2004 apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkien vuoden 2003 liikevaihdon perusteella.

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/1946) 2 § sellaisena kuin se on laissa 701/2002, seuraavasti:


2 §

Apteekkimaksu määrätään liikevaihtoryhmittäin seuraavasti:

                
Apteekin Apteekkimaksu M aksuprosentti alarajan
liikevaihto liikevaihdon yli menevästä liikevaihdosta
alarajan kohdalla,
€ €
582 205 - 678 916 - 6
678 916 - 872 985 5 803 7
872 985 - 1 066 838 19 387 8
1 066 838 - 1 358 693 34 896 9
1 358 693 - 1 745 969 61 163 9,5
1 745 969 - 2 134 322 97 954 10
2 134 322 - 2 522 459 136 789 10,25
2 522 459 - 3 202 021 176 573 10,5
3 202 021 - 4 171 717 247 927 10,75
4 171 717 - 352 170 11


Apteekkimaksu määrätään täysin euroin. Apteekkimaksua, joka on 5 euroa pienempi, ei peritä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2003 liikevaihdon perusteella.Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.