Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 50/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain 3 ja 12 §:n sekä tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

VaVM 19/2003

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia ja tuloverolakia.

Verontilityslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että seurakuntien yhteisöveron jako-osuutta korotetaan 1,7 prosentista 0,1 prosenttiyksiköllä 1,8 prosenttiin yhteisöveron tuotosta ja valtion jako-osuutta alennetaan vastaavasti 78,55 prosentista 78,45 prosenttiin.

Tuloverolakiin ja verontilityslakiin ehdotetaan tehtäväksi yhteisöveron jako-osuusmuutoksia vastaavat muutokset. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että muiden kuin yhteisöverojen ennakonpalautukset verovuodelta 2003 tehtävistä tilityksistä lähtien vähennetään verotuksen päättymiskuukaudelta tehtävässä tilityksessä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1. Yhteisöveron jako-osuudet

Valtion vuoden 2004 talousarvioesityksen yhteydessä annettavassa hallituksen esityksessä laiksi tuloverolain muuttamisesta ehdotetaan muutoksia muun muassa tuloverolain (1535/1992) 105 a §:n mukaiseen kunnallisverotuksen ansiotulovähennykseen sekä 95 §:n mukaiseen tulonhankkimisvähennykseen.

Hallituksen esityksessä vuoden 2004 veroasteikkolaiksi valtion tuloveroasteikon kaikkia marginaaliveroprosentteja ehdotetaan alennettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä ja asteikon tulorajoihin ehdotetaan tehtäväksi yhden prosentin inflaatiotarkistus.

Ehdotetut muutokset liittyvät pääministeri Vanhasen hallitusohjelman mukaiseen erityisesti työhön kohdistuvan verotuksen keventämiseen.

Tuloverolain ja veroasteikkolain verokevennyksistä aiheutuva verotuottomenetys on vuositasolla yhteensä noin 845 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 434 miljoonaa euroa, kuntien osuus 359 miljoonaa euroa, Kansaneläkelaitoksen 30 miljoonaa euroa ja seurakuntien 22 miljoonaa euroa.

Valtion vuoden 2004 talousarvioesityksen yhteydessä annettavassa hallituksen esityksessä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta ehdotetaan kuntien verotuottomenetys kompensoitavaksi korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuusprosenttia.

Seurakuntien verotuottomenetystä ehdotetaan lievennettäväksi siten, että seurakuntien jako-osuutta yhteisöveron tuotosta korotettaisiin 0,1 prosenttiyksiköllä 1,7 prosentista 1,8 prosenttiin ja valtion jako-osuutta alennettaisiin vastaavasti 78,55 prosentista 78,45 prosenttiin.

Tuloverolain 124 §:ää ehdotetaan muutettavaksi uusia yhteisöveron jako-osuuksia vastaavaksi. Tällöin kunnille ja seurakunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosentiksi ehdotetaan 6,2495 prosenttia ja ainoastaan kunnille verovelvollisten yhteisöjen tuloveroprosentti pysyisi ennallaan 5,7275 prosenttina.

Verontilityslain (532/1998) 12 §:n 2 momentissa säädetään kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisättävistä tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitetuista veroista. Näihin osuuksiin ehdotetaan tehtäväksi jako-osuusmuutoksia vastaavat muutokset. Tällöin ainoastaan kunnille ja seurakunnille verovelvollisten yhteisöjen verot jaetaan siten, että kuntien osuus on 91,6473 prosenttia ja seurakuntien osuus 8,3527 prosenttia.

1.1. Ennakonpalautusten vähentäminen tilityksissä

Verontilityslaki tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 1998. Samassa yhteydessä verohallinto siirtyi uuteen tilitysmenettelyjärjestelmään. Verontilityslain 3 §:n mukaan tilitykset tehdään ja tilitettävät määrät maksetaan kertymisjaksoa ja palautusten maksukuukautta seuraavana kuukautena. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksen päättymisajankohdiksi annetun Verohallituksen päätöksen (1150/1998) mukaan tuloverolain 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien. Verontilityslain 3 §:n mukaista menettelyä on sovellettu yhteisöverojen tilityksissä myös ennakonpalautusten osalta; sen sijaan muiden kuin yhteisöverojen ennakonpalautuksiin on sovellettu verontilityslain 29 §:ää, jonka mukaan muiden yhteisöverojen ennakonpalautukset verovuosilta 1997—2002 vähennetään verontilityslain 3 §:stä poiketen verotuksen päättymiskuukaudelta tehtävässä tilityksessä.

Verontilityslakia säädettäessä lähtökohtana oli myös muiden kuin yhteisöverojen osalta verotuksen porrastettuun valmistumiseen siirtyminen verovuodesta 1999. Siirtyminen tässä aikataulussa ei kuitenkaan ollut mahdollista, koska muun muassa vuosituhannen vaihtumiseen, euron käyttöönottoon ja verohallinnon tietokantojen keskittämiseen liittyvät tehtävät lykkäsivät siirtymistä useilla vuosilla. Alun perin vuosia 1997 ja 1998 koskevaa verontilityslain 29 §:n mukaista menettelyä jatkettiin verontilityslain 12 ja 29 §:n muutoksella vuonna 1999 koskemaan verovuosilta 1997—2002 maksettavien ennakonpalautusten vähentämistä kyseisiltä vuosilta tehtävissä tilityksissä. Verotuksen nykyistä kattavampaan joustavaan valmistumiseen siirtyminen ei ole teknisesti mahdollista vielä aivan lähivuosinakaan. On todennäköistä, että se taloudellisimmin voidaan toteuttaa henkilöverotuksen muun uudistamisen yhteydessä tai kytkeä verotilijärjestelmän toteuttamiseen.

Tämän vuoksi ehdotetaan, että henkilöverotuksessa vakinaistettaisiin nykykäytäntö, jonka mukaan ennakonpalautukset vähennetään verotuksen päättymiskuukaudelta tehtävässä tilityksessä. Ehdotettu lainmuutos mahdollistaisi kuitenkin myös verotuksen porrastettuun valmistumiseen siirtymisen. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 49 §:n mukaan verotus voi päättyä eri verovelvollisilla eri aikaan. Esityksessä tarkoitettuja verotuksen päättymiskuukausia voisi siten olla useita samana vuonna.

2. Taloudelliset vaikutukset

2.1. Yhteisöveron jako-osuudet

Seurakuntien yhteisöveron jako-osuuden korottamisen 0,1 prosenttiyksiköllä arvioidaan lisäävän seurakuntien yhteisöveron tuottoa noin 5 miljoonalla eurolla ja vähentävän vastaavasti valtion osuutta yhteisöveron tuotosta.

2.2. Ennakonpalautusten vähentäminen tilityksissä

Ehdotettu verontilityslain 3 §:n muutos vakinaistaisi nykyisen ennakonpalautusten tilityskäytännön, joten se ei muuta veronsaajien taloudellista asemaa. Ansio- ja pääomatulojen verotus päättyy viimeistään verovuotta seuraavan kalenterivuoden lokakuun loppuun mennessä. Verotuksessa hyväksi luettavat määrät, joita ei tarvita verotuksen suoritukseksi, on palautettu verovelvollisille ennakonpalautuksina valtiovarainministeriön vuosittain antaman päätöksen perusteella joulukuussa, yleensä 5. päivän tienoilla. Tilityksissä muiden veronsaajien kuin valtion ennakonpalautusosuudet on peritty jo marraskuussa, koska muutoin ennakonpalautukset rasittaisivat pelkästään valtion kassaa yli seitsemän viikon ajan. Ehdotettu menettely rasittaa muiden veronsaajien kuin valtion kassaa noin seitsemän päivän ajan. Ennakonpalautuksia on maksettu kuluvalla vuosikymmenellä keskimäärin 1 200 miljoonaa euroa vuosittain.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtionvarainministeriössä. Asiaa on käsitelty kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunnassa.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy samassa yhteydessä annettaviin hallituksen esityksiin laiksi tuloverolain muuttamisesta ja vuoden 2004 veroasteikkolaiksi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ja on tarkoitus käsitellä sen yhteydessä.

5. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Verontilityslain 3 §:ää sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2003 tehtävässä tilityksessä.

Verontilityslain 12 §:ää sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2004 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki verontilityslain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun verontilityslain (532/1998) 3 §:n 1 momentti ja 12 §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti laissa 401/2000 ja 12 § laissa 1163/2002, seuraavasti:


3 §
Tilitysajankohta

Tilitykset tehdään ja tilitettävät määrät maksetaan kertymisjaksoa ja palautusten maksukuukautta seuraavana kuukautena. Kertymisjaksona on kalenterikuukausi, jonka aikana kertyneet määrät on kirjattu veronkantoviranomaisen tilille, jollei jäljempänä toisin säädetä. Verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) tarkoitettujen muiden kuin yhteisöverojen ennakonpalautukset vähennetään kuitenkin verotuksen päättymiskuukaudelta tehtävässä tilityksessä.12 §
Veronsaajaryhmien jako-osuudet

Valtion jako-osuus on 78,45 prosenttia, kuntien jako-osuus on 19,75 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus on 1,80 prosenttia yhteisöverosta. Evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten seurakuntien yhteisövero on 0,08 prosenttia seurakuntien yhteisöverosta.


Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisöveroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kuntien osuus on 91,6473 prosenttia ja seurakuntien osuus 8,3527 prosenttia.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

Lain 3 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2003 tehtävässä tilityksessä.

Lain 12 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2004 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin.2.

Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1164/2002, seuraavasti:


124 §
Veron määräytyminen

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,2495. Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosentti on 5,7275.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa.Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.