Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 36/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan maatilatalouden tuloverolakia muutettavaksi siten, että pinta-alaperusteisessa metsäverotuksessa myönnettävän uudistamisvähennyksen ja taimikkovähennyksen määriä tarkistetaan vähennysten perusteena olevien menojen nousun johdosta. Uudistamisvähennyksen määrä kylvöalueilla nousisi 310 eurosta 340 euroon ja istutusalueilla 590 eurosta 650 euroon hehtaarilta. Taimikkovähennys nousisi 160 eurosta 170 euroon hehtaarilta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Vuoden 1991 alusta voimaan tulleen metsäverotusta koskevan uudistuksen yhteydessä maatilatalouden tuloverolakiin (543/1967) lisättiin uudistamisvähennystä ja taimikkovähennystä koskevat säännökset. Lain 13 §:n 7 momentin mukaan vähennysten määrät tarkistetaan, jos metsäntutkimuslaitoksen laskelmien perusteella on todettu vähennysten määrien perusteena olevissa menoissa ainakin viiden prosentin lisäys tai alennus. Vähennysten määriä on tarkistettu vuosilta 1992—1995 sekä vuosilta 1999 ja 2001 toimitettavissa verotuksissa sovellettavilla laeilla.

Eräiden etuuksien vuosien 1997 ja 1998 automaattiset indeksitarkistukset jätettiin tekemättä. Tämän mukaisesti säädettiin laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 7 momentin soveltamatta jättämisestä vuosina 1996—1998 (1394/1995). Vuonna 2000 ja 2001 markkamääriin ei tehty tarkistuksia, sillä vähennysten perusteena olevat menot eivät olleet nousseet viidellä prosentilla.

Vuosilta 2001 ja 2002 toimitettavissa verotuksissa verovelvollisella on ollut oikeus metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää metsän uudistamismenot uudistamisvähennyksenä luontaisen uudistamisen alueella 160 euroa hehtaarilta, kylvöalueilla 310 euroa hehtaarilta ja istutusalueilla 590 euroa hehtaarilta. Taimikkovähennyksen määrä on ollut 160 euroa hehtaarilta. Vähennysoikeus on niillä verovelvollisilla, jotka ovat valinneet pinta-alaperusteisen verotuksen vuoden 1993 alusta 13 vuodeksi eteenpäin.

Voimassa olevat hehtaarikohtaiset vähennykset on saatu indeksoimalla vuosille 1991 ja 1992 laskettujen yksikkökustannusten keskiarvo vuoden 2001 tasolle. Indeksinä on käytetty metsätalouden tuntipalkkaisten työntekijöiden ansiotasoindeksiä, sillä vähennysten perusteena olevat kustannukset muodostuvat suurelta osalta metsänhoitotöiden työpalkoista. Metsäntutkimuslaitoksen laskelmien mukaan metsän uudistamisen kustannukset ovat nousseet luontaisen uudistamisen alueilla siten, että vähennyksen määriä tulee muuttaa. Metsäntutkimuslaitos on laskelmia tehdessään käyttänyt samaa laskentatapaa kuin voimassa olevia vähennyksiä laskettaessakin. Vuoden 2003 kokonaisindeksi on arvioitu indeksin aikaisemman kehityksen perusteella.

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa myönnettävät uudistamisvähennyksen määrät kylvö- ja istutusalueilla muutettaviksi kustannusten nousua vastaavasti. Maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 1 momentin 2 kohta ehdotetaan muutettavaksi siten, että uudistamisvähennys kylvöalueilla korotetaan 310 eurosta 340 euroon hehtaarilta ja istutusalueilla 590 eurosta hehtaarilta 650 euroon hehtaarilta. Lain 13 §:n 1 momentin 3 kohdan mukainen taimikkovähennys nousisi 160 eurosta hehtaarilta 170 euroon hehtaarilta. Vähennysten määrät on aikaisempaa käytäntöä noudattaen pyöristetty täysiin kymmeniin euroihin normaaleilla matemaattisilla pyöristyssäännöillä.

Uudistamisvähennyksen määrä luontaisen uudistamisen alueella pysyisi ennallaan, sillä markkamääriä vuotta 2002 varten muutettaessa euroiksi määrä pyöristettiin 152 eurosta lähimpään verovelvolliselle edulliseen määrään täysinä kymmeninä euroina eli 160 euroon. Tämän pyöristyksen takia luontaisen uudistamisvähennyksen määrää ei ehdoteta korotettavaksi, vaikka vähennyksen perusteena olevissa menoissa onkin tapahtunut yli viiden prosentin lisäys.

1. Esityksen vaikutukset

Vähennykset koskevat vain niitä yksityisiä metsänomistajia, jotka ovat siirtymäkaudeksi 1993—2005 valinneet metsätalouden puhtaan tulon verotuksen. Jos verovelvollinen on saanut metsämaan perintönä, lahjana, testamentilla tai muulla vastikkeettomalla saannolla 1 päivän tammikuuta 1994 jälkeen eikä hän ole aikaisemmin omistanut metsää, häntä verotetaan pinta-alaperusteisen metsäverojärjestelmän mukaan, jos edellisen omistajankin metsään on sovellettu pinta-alaverojärjestelmää. Verovuonna 2002 on noin 28 prosenttia koko maan metsän puhtaasta tuotosta ollut metsätalouden puhtaan tulon verotuksessa.

Uudistamis- ja taimikkovähennysten tarkistamisen vaikutus verotuottoon riippuu paitsi vähennysten määrien muutoksista myös pinta-alaverotettujen metsänomistajien uudistamis- ja taimikonhoitopinta-alojen kehityksestä sekä näihin uudistamis- ja taimikonhoitokohteisiin kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) nojalla saatavien tukien määrästä. Tuet ovat lain 34 §:n nojalla verovapaita, joten maatilatalouden tuloverolain 13 §:n 4 momentin mukaan rahoitustuki pienentää myönnettävien vähennysten bruttomäärää.

Pinta-alaverotettuun metsään viime vuosina kohdistuneiden kylvö-, istutus- ja taimikonhoitopinta-alojen perusteella voidaan karkeasti arvioida, että metsätalouden ansiotulona verotettava metsätalouden puhdas tulo pienenisi vähennysten määrien korotusten johdosta vuonna 2003 verrattuna vuoteen 2002 vajaalla kolmella miljoonalla eurolla.

Ehdotetut muutokset eivät lisäisi verohallinnon eivätkä metsäkeskusten työtä.

2. Asian valmistelu

Ehdotus on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä Metsäntutkimuslaitoksen ja Verohallituksen ehdotuksen pohjalta.

3. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 13 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 1099/2001, seuraavasti:

13 §

Verovelvollisella on oikeus maatilan metsätalouden puhtaasta tulosta erikseen vähentää seuraavat suorittamansa menot jäljempänä mainituin edellytyksin:


2) metsän uudistamismenot (uudistamisvähennys), luontaisen uudistamisen alueella 160 euroa hehtaarilta, kylvöalueilla 340 euroa hehtaarilta ja istutusalueilla 650 euroa hehtaarilta;

3) taimikonhoitomenot (taimikkovähennys) 170 euroa hehtaarilta;Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa.


Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.