Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 10/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a §:n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

VaVM 6/2003

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia. Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen kertymäprosentteja ja enimmäismäärää korotetaan. Vuoden 2003 veroasteikkolain progressiivisen tuloveroasteikon marginaaliprosentteja ehdotetaan alennettaviksi kaikissa tuloluokissa.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Tuloverolain muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa. Vuoden 2003 veroperusteiden mukaisia palkan sekä työ- ja käyttökorvauksen henkilökohtaisia pidätysprosentteja alennettaisiin yhdellä prosenttiyksiköllä 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1. Tuloverolain ja vuoden 2003 veroasteikkolain tarkistukset

Pääministeri Jäätteenmäen hallituksen ohjelmassa todetaan, että hallitus keventää vaalikauden aikana erityisesti työhön kohdistuvaa verotusta. Veroratkaisujen ajoituksessa otetaan huomioon suhdannetilanne, ja ne mitoitetaan siten, ettei valtion talouden tasapainotavoitetta vaaranneta. Hallitusohjelman mukaan veroperusteita voidaan keventää vähintään 1,12 mrd. euroa verraten vaatimattomankin taloudellisen kasvun oloissa. Ohjelmassa todetaan myös, että verokevennykset toteutetaan etupainotteisesti. Hallitus on päätynyt siihen, että vallitsevassa suhdannetilanteessa ansiotulojen verotuksen keventäminen vielä vuotta 2003 koskien on perusteltua talouskasvun ja työllisyyden edellytysten turvaamiseksi. Kevennykset kohdistuisivat lähinnä palkkatuloihin, ja ne kohdistettaisiin tasaisesti kaikille palkkatulon tasoille.

Hallitus ehdottaa edellä mainituilla perusteilla muutoksia kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen määräytymisperusteisiin sekä vuodelta 2003 sovellettavaan progressiiviseen tuloveroasteikkoon.

Tuloverolain 105 a §:ssä säädetään kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksestä. Se lasketaan verovelvollisen ansaitsemien veronalaisten palkkatulojen, muusta toiselle suoritetusta työstä, tehtävästä tai palveluksesta saatujen ansiotulojen, ansiotulona pidettävien käyttökorvausten, jaettavan yritystulon ansiotulo-osuuden sekä yhtymän osakkaan elinkeinotoiminnan tai maatalouden ansiotulo-osuuden perusteella. Vähennys on 37 prosenttia näiden tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta tulojen 7 230 euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 12,5 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 2 300 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 12 600 euroa vähennyksen määrä pienenee 3,5 prosentilla puhtaan ansiotulon 12 600 euroa ylittävältä osalta. Kun puhdas ansiotulo on vajaat 79 000 euroa, ansiotulovähennystä ei myönnetä.

Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen tarkoituksena on kannustaa pienituloisia hakeutumaan työhön ja hankkimaan lisätuloja, ja sen kasvattaminen keventäisi verotusta erityisesti matalilla palkka- ja yrittäjätulon tasoilla. Vähennyksen ensimmäistä kertymäprosenttia ehdotetaan korotettavaksi 37 prosentista 40 prosenttiin, toista kertymäprosenttia 12,5 prosentista 14 prosenttiin ja enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 2 300 eurosta 2 550 euroon. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon rajaa, jonka jälkeen vähennyksen määrä alkaa pienentyä, ehdotetaan nostettavaksi 12 600 eurosta 14 000 euroon.

Tuloverolain 124 §:n 4 momentin mukaan kultakin vuodelta toimitettavassa ansiotulon verotuksessa sovellettavasta veroasteikosta säädetään erikseen. Vuoden 2003 valtionverotuksessa sovellettavasta progressiivisesta tuloveroasteikosta säädetään vuoden 2003 veroasteikkolaissa (1161/2002). Edelliseen vuoteen verrattuna tuloveroasteikkoa lievennettiin siten, että sen arvioitiin alentavan valtion tuloveron tuottoa vuodelta 2003 noin 240 miljoonalla eurolla vuoden 2002 tasoon verrattuna.

Ansiotulojen verotusta ehdotetaan edelleen kevennettäväksi kaikissa tuloluokissa. Progressiivisen tuloveroasteikon marginaaliveroprosentteja ehdotetaan sen vuoksi alennettaviksi kaikissa tuloluokissa 0,5 prosenttiyksiköllä.

1.2. Vuoden 2003 ennakkoperintä

Ennakkoperintälain (1118/1996) 3 §:n mukaan ennakonpidätyksen määrän on vastattava mahdollisimman tarkoin verovelvollisen ennakonpidätyksen alaisesta tulosta verovuoden veroasteikkolain ja muiden verovuoden veroperusteiden mukaan maksettavaa verojen ja maksujen yhteismäärää. Ennakkoperintälain 4 §:n mukaan ennakonpidätys voidaan toimittaa verovuoden alusta enintään maaliskuun loppuun Verohallituksen määräämin muutoksin edelliseksi vuodeksi vahvistettujen veroperusteiden mukaan, jos Verohallitus erityisistä syistä niin määrää. Vuonna 2003 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta annetun Verohallituksen päätöksen (1131/2002) mukaan ennakonpidätys toimitettiin tammikuussa vuonna 2003 maksettavasta suorituksesta joulukuun 31 päivänä 2002 voimassa olleiden pidätysprosenttien mukaisesti. Helmikuun 1 päivänä tai sen jälkeen vuonna 2003 maksettaviin suorituksiin sovelletaan vuodelle 2003 vahvistettuja pidätysprosentteja.

Vuoden 2003 verokortit on toimitettu verovelvollisille tammikuussa. Verokorttien valmistaminen nyt ehdotettujen muutosten perusteella uudelleen kaikille saajille olisi jo kustannussyistä epätarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi muutokset ehdotetaan otettaviksi ennakonpidätyksessä huomioon siten, että vuoden 2003 veroperusteiden mukaisia palkan sekä työ- ja käyttökorvauksen henkilökohtaisia pidätysprosentteja alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä 1 päivästä heinäkuuta 2003. Tällöin alennus vuositasolla kaavamaisesti vastaa ehdotettujen muutosten vaikutusta palkansaajilla. Muulla tavalla ehdotettuja muutoksia ei otettaisi huomioon ennakkoperinnässä ja siten ei myöskään muutosverokorttien laskentaohjelmissa. Muille tulonsaajaryhmille muutokset jäävät siinä määrin pieniksi, että ennakkoperinnän perusteiden muuttaminen niiden johdosta ei ole perusteltua, sillä ennakonpidätysprosentti vahvistetaan yleensäkin puolen prosenttiyksikön tarkkuudella. Oikeamääräisenä kevennykset tulevat joka tapauksessa kaikille verovelvollisille vuoden 2003 lopullisen verotuksen yhteydessä.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotettujen muutosten verotusta alentava kokonaisvaikutus on arvioitu vuositasolla noin 295 miljoonaksi euroksi. Veroasteikon alentaminen pienentää valtion verotuloja 166 miljoonaa euroa. Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen vaikutus on kunnille 113 miljoonaa euroa, Kansaneläkelaitokselle 9 miljoonaa euroa ja kirkollisveron saajille 7 miljoonaa euroa.

Seuraavaan taulukkoon on koottu esityksen yhteisvaikutukset eri tulotasolla olevien palkansaajien veroasteisiin.

      
Palkkatulo Tuloveroaste, % Muutos,
Euroa vuodessa Ennen muutosta Muutoksen jälkeen %-yksikköä
2 000 4,8 4,8 0,0
4 000 12,2 11,9 -0,3
6 000 14,6 14,2 -0,4
8 000 16,4 15,9 -0,5
10 000 18,2 17,7 -0,5
12 000 19,5 19,0 -0,5
14 000 21,5 21,0 -0,5
16 000 23,5 23,0 -0,5
18 000 25,5 25,0 -0,5
20 000 27,0 26,5 -0,5
30 000 33,3 32,8 -0,5
40 000 37,6 37,1 -0,5
50 000 40,6 40,1 -0,5
60 000 42,7 42,2 -0,5
70 000 45,1 44,6 -0,5
80 000 46,8 46,3 -0,5

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Tuloverolain muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa. Ennakonpidätyksessä vuoden 2003 veroperusteiden mukaisia palkan sekä työ- ja käyttökorvauksen henkilökohtaisia pidätysprosentteja alennettaisiin yhdellä prosenttiyksiköllä 1 päivästä heinäkuuta 2003 lukien.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 105 a §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on laissa 1360/2002, seuraavasti:


105 a §
Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys

Vähennys on 40 prosenttia 1 momentissa tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta tulojen 7 230 euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 14 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 2 550 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 14 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 3,5 prosentilla puhtaan ansiotulon 14 000 euroa ylittävältä osalta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa.2.

Laki vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun vuoden 2003 veroasteikkolain (1161/2002) 2 § seuraavasti:


2 §

Progressiivinen tuloveroasteikko on seuraava:

        
Verotettava Vero alarajan Vero alarajan ylittävästä
ansiotulo euroa kohdalla euroa tulon osasta, %
11 600 - 14 400 8 12
14 400 - 20 000 344 16
20 000 - 31 200 1 240 22
31 200 - 55 200 3 704 28
55 200 - 10 424 35Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Ennakkoperinnässä veroperusteiden muutokset otetaan huomioon vain siten, että työnantajat alentavat palkan sekä työ- ja käyttökorvauksen henkilökohtaisia ennakonpidätysprosentteja 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä. Verohallitus antaa tarkemmat määräykset pidätysprosentin alentamisesta.Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.