Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 3/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

StVM 1/2003

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalain koulutuspäivärahan määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi. Ehdotuksen mukaan koulutuspäivärahaan, jota maksetaan työmarkkinatuen suuruisena, ei sovellettaisi työmarkkinatuen tarveharkintaa koskevia säännöksiä.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Työttömyysturvalain kokonaisuudistus tuli voimaan vuoden 2003 alusta. Uuteen työttömyysturvalakiin (1290/2002) on koottu aiemmin eri laeissa olleet työttömyyden aikaista toimeentuloturvaa koskevat säännökset. Työttömyysturvalakiin on otettu säännökset työmarkkinatuesta ja työttömälle omaehtoisen koulutuksen ajalta maksettavasta koulutuspäivärahasta.

Työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n mukaan koulutuksen ajalta maksetaan koulutuspäivärahaa. Koulutuspäivärahaa maksetaan sen työttömyysetuuden säännösten mukaisesti, jota koskevia säännöksiä henkilöön sovellettaisiin hänen työttömänä ollessaan. Saman luvun 6 §:n mukaan jos henkilö on koulutuksen alkaessa oikeutettu työttömyyspäivärahaan joko ansiosidonnaisena tai peruspäivärahana hänelle maksetaan tämän työttömyyspäivärahan suuruista koulutuspäivärahaa kunnes koulutuspäivärahana ja työttömyyspäivärahana maksettavien päivien yhteismäärä on 586. Tämän jälkeiseltä koulutusajalta koulutuspäiväraha maksetaan työmarkkinatuen suuruisena enintään siihen saakka, kun henkilö on saanut koulutuspäivärahaa 500 päivältä. Jos henkilö saa koulutuksen aloittaessaan työmarkkinatukea hän saa koulutuspäivärahaa työmarkkinatuen suuruisena sanotun 500 päivän ajan. Ennen uuden työttömyysturvalain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta säädettiin, että koulutuspäivärahaan ei sovelleta muun muassa työmarkkinatuesta annetun lain (1542/1993) mukaista tarveharkintaa. Koulutuspäivärahaan ei myöskään sovellettu työmarkkinatuen osittaisuutta koskevia säännöksiä. Uuden työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:ssä säädetään kuitenkin vain, että lain 2 ja 8 luvun työvoimapoliittisia edellytyksiä koskevia säännöksiä ei sovelleta koulutuspäivärahaan. Tarkoituksena on, että koulutuspäivärahan määrää koskevat säännökset vastaisivat aiemmin voimassa olleita säännöksiä myös tarveharkinnan osalta. Vastaavasti työmarkkinatuen osittaisuus suljettaisiin pois koulutuspäivärahaa koskevasta sääntelystä.

Edellä olevan perusteella ehdotetaan työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:ää muutettavaksi siten, että koulutuspäivärahaan ei sovelleta työttömyysturvalain 9 luvun 3 ja 4 §:n säännöksiä työmarkkinatuen tarveharkinnasta eikä 6 §:n säännöksiä osittaisesta työmarkkinatuesta.

1. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Työmarkkinatuella olevia koulutuspäivärahan saajia on vuositasolla noin 700 henkilöä. Koulutuspäivärahaa maksetaan työmarkkinatuen suuruisena keskimäärin 115 päivältä. Tarveharkinnan vaikutus on noin 5 000 euroa. Tarveharkintaa koskevien säännösten poissulkeminen koulutuspäivärahasta on otettu huomioon valtion vuoden 2003 talousarviossa.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty kuitenkin siten, että sitä sovelletaan vuoden 2003 alusta. Tarveharkintaa koskevia säännökset eivät olisi Kansaneläkelaitoksen mukaan tulleet sovellettaviksi alkuvuonna. Voimaantulosäännöksessä ehdotetaan kuitenkin säädettäväksi, että Kansaneläkelaitos oikaisee viranpuolesta ennen tämän lain voimaantuloa tehdyn koulutuspäivärahaa koskevan päätöksen, jos koulutuspäivärahaan on sovellettu työmarkkinatuen tarveharkintaa tai sen osittaisuutta koskevia säännöksiä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 31 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 10 luvun 5 §:n 2 momentti seuraavasti:


5 §
Koulutuspäivärahan määrä

Koulutuspäivärahaan ei sovelleta 6 luvun 3 §:n 3 momenttia eikä 9 luvun 3, 4 ja 6 §:ää. Koulutuspäivärahaa maksetaan 6 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisesti korotettuna myös sellaiselle henkilölle, joka on saanut ansiopäivärahan korotettua ansio-osaa 150 päivältä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2003 kuitenkin siten, että sitä sovelletaan vuoden 2003 alusta.

Kansaneläkelaitos oikaisee viranpuolesta ennen tämän lain voimaantuloa tehdyn koulutuspäivärahaa koskevan päätöksen, jos etuuteen on sovellettu työmarkkinatuen tarveharkintaa koskevia 9 luvun 3 ja 4 §:ää tai osittaista työmarkkinatukea koskevaa 6 §:ää.Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.