Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 1/2003
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain 12 §:n muuttamisesta

VaVM 1/2003

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan autoverolakia muutettavaksi siten, että verovelvollisen ajoneuvosta suorittama arvonlisävero jätettäisiin lukematta autoveron veropohjaan vain silloin, kun ajoneuvo verotetaan verottomien tuontiarvojen perusteella. Verotettaessa ajoneuvoa sen yleisen kotimaisen vähittäismyyntiarvon perusteella arvonlisävero luettaisiin autoveron veropohjaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä toukokuuta 2003.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotettu muutos

Eduskunta hyväksyi 18 päivänä helmikuuta 2003 lain autoverolain muuttamisesta (HE 271/2002 vp, EV 304/2002 vp), jonka mukaan autoverotuksessa pääsääntöisesti siirrytään laskemaan vero ajoneuvon yleisen kotimaisen vähittäismyyntiarvon perusteella aikaisemmin sovelletun hankinta-arvoon perustuvan veromallin sijasta. Tämä koskee erityisesti henkilöautoja ja moottoripyöriä. Mainitulla lailla muun muassa lisättiin autoverolakiin (1482/1994) uusi 11 b §. Sen mukaan yleisellä vähittäismyyntiarvolla tarkoitetaan hintaa, joka yhdestä samanlaisesta ajoneuvosta olisi yleisesti saatavissa myytäessä se verollisena Suomen markkinoilla kuluttajan asemassa olevalle henkilölle.

Muutoksen perustelujen mukaan on ilmeistä, että verollisella hinnalla tarkoitetaan hintaa, joka sisältää kaikki verot ja siten myös arvonlisäveron. Hyväksytty laki poikkeaa hallituksen esityksestä, jonka mukaan autovero olisi laskettu kokonaan verottomista hinnoista. Valtiovarainvaliokunta ehdotti mietinnössään (VaVM 46/2002 vp) hallituksen esityksen hyväksymistä muutettuna perustellen kantaansa tältä osin sillä, että veron laskeminen verollisista arvoista lisäisi verotuksen läpinäkyvyyttä. Muunto verottomista arvoista verollisiin tehtiin mietinnön mukaan kuitenkin niin, ettei sillä ole vaikutusta autoveron tasoon.

Autoverolain 12 §:n mukaan verovelvollisen ajoneuvosta arvonlisäverolain (1501/1993) mukaan suorittamaa arvonlisäveroa ei lueta autoveron perusteena olevaan verotusarvoon. Säännöstä ei muutettu edellä mainitun autoverolain muutoksen yhteydessä. Tämä saattaa aiheuttaa epäselvyyttä siitä, mitä veroja autoveron verotusarvoon luetaan siirryttäessä yleiseen vähittäismyyntiarvoon perustuvaan verotukseen. Autoverolain 12 §:ää ehdotetaan tämän vuoksi muutettavaksi siten, ettei se koskisi yleiseen vähittäismyyntiarvoon perustuvaa verotusta. Pykälän säännös arvonlisäveron sulkemisesta autoveron veroperusteen ulkopuolelle olisi kuitenkin tarpeen säilyttää niiden ajoneuvojen verotusta varten, joiden autoverotus edelleen perustuu vähittäismyyntiarvojen sijasta verottomiin hankinta-arvoihin. Tämä koskisi lähinnä pakettiautoja.

1. Esityksen vaikutukset

Esitys on luonteeltaan selkeyttävä.

Esityksen antamatta jättäminen voisi soveltamis- ja oikeuskäytännössä tehtävien ratkaisujen mukaan tarkoittaa sitä, ettei arvonlisäveroa luettaisi autoveron veropohjaan vähittäismyyntiarvoon perustuvassa verotuksessa. Tämä puolestaan alentaisi autoveron tuottoa merkittävästi.

2. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä yhteistyössä Tullihallituksen kanssa.

3. Voimaantulo

Edellä tarkoitettu autoverolain muuttamisesta annettu laki on vahvistettu 18 päivänä helmikuuta 2003 ja se tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2003. Lain siirtymäsäännöksen mukaan lakia sovelletaan uusina verotettavien ajoneuvojen verotuksessa ensimmäisen kerran verotuksiin, jotka tulevat vireille 1 päivänä tammikuuta 2003 tai sen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi uusi henkilöauto voidaan verottaa uuden lain mukaan yleisen vähittäismyyntiarvon perusteella takautuvasti vuoden 2003 alusta. Verovelvollisella on kuitenkin oikeus hakemuksesta saada verotus toimitetuksi lain voimaantulopäivään saakka aikaisemmin voimassa olleen autoverolain mukaisesti. Käytettynä verotettavien ajoneuvojen verotuksessa autoverolain muuttamisesta annettua lakia sovelletaan pääsääntöisesti vasta niihin verotuksiin, jotka toimitetaan lain tultua voimaan. Verovelvollisella on kuitenkin eräin rajoituksin oikeus saada verotus toimitetuksi takautuvasti uuden lain mukaisesti, jos käytettynä maahan tuodun ajoneuvon verotus on toimitettu 1 päivänä tammikuuta 1999 tai sen jälkeen. Siirtymäsäännöksissä on näistä periaatteista eräitä poikkeuksia.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan samanaikaisesti autoverolain muuttamisesta annetun lain kanssa 15 päivänä toukokuuta 2003, minkä vuoksi esitys tulisi käsitellä kiireellisesti.

Lakia sovellettaisiin niiden ajoneuvojen verotukseen, joiden verotukseen sovelletaan autoverolain muuttamisesta annettualakia.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki autoverolain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 12 § seuraavasti:


12 §

Verovelvollisen ajoneuvosta arvonlisäverolain mukaisesti suorittamaa arvonlisäveroa ei lueta 11 §:ssä tarkoitettuun hankinta-arvoon.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

Lakia sovelletaan niiden ajoneuvojen verotukseen, joiden verotukseen sovelletaan autoverolain muuttamisesta annettua lakia (266/2003).Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.