Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 137/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

SiVM 13/2002

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia siten, että veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttö lain mukaisiin menoihin olisi mahdollista myös vuonna 2003.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia (734/1969) on väliaikaisesti muutettu siten, että lain mukaisiin menoihin on voitu käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja vuosina 1994—2002. Tällöin veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttöä muun taiteen, tieteen, urheilun sekä liikunta- ja nuorisokasvatustyön tukemiseen on voitu vastaavasti supistaa.

Valtiontaloudellisista syistä lain mukaisten taiteilija-apurahojen maksamiseen joudutaan edelleen pääosin käyttämään veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja.

Taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (927/2000) voimaanantosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain mukaisiin menoihin voidaan käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja myös vuonna 2003.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Valtion vuoden 2003 talousarvioesityksessä on momentin 29.90.52 (Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen) selvitysosassa osoitettu 8 320 000 euron määräraha käytettäväksi taiteilija-apurahoihin sekä kirjailijoiden ja kääntäjien apurahoihin ja avustuksiin. Tällöin momentin 29.90.51 (Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille) määrärahaa on voitu vähentää vastaavalla summalla.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusministeriössä.

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 10 päivänä marraskuuta 2000 annetun lain (927/2000) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on laissa 1273/2001, seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri
Kaarina Dromberg

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.