Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 77/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä. Laki täydentää maksukyvyttömyysmenettelyitä koskevaa neuvoston asetusta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Ehdotuksen perustelut

Ehdotettu laki toisessa Euroopan unioinin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä liittyy 31 päivänä toukokuuta 2002 voimaan tulleeseen, maksukyvyttömyysmenettelyistä annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1346/2000. Laki on tarpeen niitä tilanteita varten, joissa toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä pyytää, että Suomessa julkaistaan kuulutus menettelyn aloittamisesta tai että menettelyn aloittamisesta tehdään merkintä Suomessa pidettävään rekisteriin.

Edellä mainitun neuvoston asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaan selvittäjä voi vaatia, että toisessa jäsenvaltiossa julkaistaan kuulutus maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamispäätöksestä ja tarvittaessa selvittäjän määräämistä koskevasta päätöksestä siellä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Kuulutuksesta on asetuksen mukaan käytävä ilmi muun muassa, kenet on määrätty selvittäjäksi ja mihin tuomioistuimen toimivalta perustuu. Tarkemmin kuulutuksen sisältö määräytyy sen valtion lainsäädännön mukaan, jossa maksukyvyttömyysmenettely on aloitettu.

Suomessa konkurssin ja yrityksen saneerauksen kuuluttamisesta huolehtii asiaa käsittelevä tuomioistuin. Kuulutus julkaistaan virallisessa lehdessä ja eräissä tapauksissa myös jossakin päivälehdessä. Nyt ehdotetaan, että neuvoston asetuksen 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kuulutuksen julkaisemisesta huolehtisi oikeusrekisterikeskus. Tiedonsaannin turvaamiseksi oikeusrekisterikeskuksen tulisi lisäksi huolehtia siitä, että samoin kuin kansallisissa menettelyissä, kuulutuksesta kävisivät aina ilmi riittävät tiedot tuomioistuimesta, velallisesta ja selvittäjästä. Asian luonteesta johtuu, että kuulutuksen julkaisemisesta on huolehdittava viivytyksettä.

Neuvoston asetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaan selvittäjä voi vaatia, että asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päämenettelyn aloittamispäätöksestä tehdään merkintä kiinteistörekisteriin, kaupparekisteriin ja muuhun toisessa jäsenvaltiossa pidettävään rekisteriin. Muulla rekisterillä tarkoitetaan asetuksessa lähinnä omistus- tai muista oikeuksista pidettäviä rekistereitä. Suomessa konkurssin tai yrityssaneerauksen alkamisesta merkintä tehdään ainakin lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, alusrekisteriin tai alusrakennusrekisteriin, ilma-alusrekisteriin, yrityskiinnitysrekisteriin, ajoneuvorekisteriin ja arvo-osuusrekisteriin. Lakiin ehdotetaan selvyyden vuoksi otettavaksi rekisterinpitäjiä velvoittava nimenomainen säännös siitä, että tällaisiin rekistereihin on asetuksen 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tehtävä merkintä myös toisessa jäsenvaltiossa alkaneesta päämenettelystä. Ehdotettu säännös ei koske konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriä.

2. Esityksen vaikutukset

Kuulutuksen julkaisemisesta ja rekisterimerkinnöistä viranomaisille aiheutuvan työn määrä on vähäinen. Kuulutuksesta ja rekisteriin merkitsemisestä aiheutuneet kustannukset ovat neuvoston asetuksen 23 artiklan mukaan maksukyvyttömyysmenettelyyn liittyviä kustannuksia. Kustannukset voidaan siten periä selvittäjän edustamalta velalliselta.

3. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

1.

Laki toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Oikeusrekisterikeskus huolehtii selvittäjän pyynnöstä siitä, että maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kuulutus julkaistaan Suomessa virallisessa lehdessä. Kuulutuksesta tulee käydä ilmi asetuksen 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi ainakin tarpeelliset tunniste- ja yhteystiedot tuomioistuimesta, velallisesta ja selvittäjästä.

2 §

Jos konkurssin tai yrityssaneerauksen alkamisesta tehdään Suomessa lain nojalla merkintä rekisteriin, rekisterinpitäjän on selvittäjän pyynnöstä tehtävä merkintä myös 1 §:ssä mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta.

3 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.