Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 29/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

TaVM 11/2002

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä annettua lakia siten, että myös pankki- tai muulla maksukortilla tapahtuva maksu voidaan pyöristää. Esityksen tarkoituksena on selventää lain tulkinnanvaraisuus pankkikorttimaksujen osalta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n mukaan Suomessa suoritettava euromääräinen maksu pyöristetään lähimpään viiteen senttiin. Yhden ja kahden sentin suuruista maksua ei pyöristetä. Maksu voidaan pyöristää myös velottaessa sitä kirjallisesti tai kirjattaessa se maksamisen sijasta velaksi. Luottokortilla tapahtuva maksu voidaan siten pyöristää.

Lain tarkoituksena on rajoittaa epäkäytännöllisten ja rahahuollon kustannuksia suhteettomasti lisäävien yhden ja kahden sentin metallirahojen käyttöä käteismaksuissa. Lain 2 §:n mukaan senttimääriä ei pyöristetä, jos osapuolten kesken on niin sovittu tai jos maksu suoritetaan tilien välisenä tilisiirtona. Maksettaessa laskuja pankin välityksellä ei pyöristämissääntöä siten sovelleta, ellei siitä ole erikseen sovittu.

Laissa ei ole säännöksiä siitä, pyöristetäänkö pankkikortilla suoritettava maksu. Periaatteessa pankkikorttimaksu tapahtuu tilien välisenä siirtona eikä sen pyöristäminen olisi tarpeen. Toisaalta pankkikorttimaksuun sisältyy maksutapahtuman ja tililtäoton välillä viive, joten sitä voidaan pitää myös velaksikirjaamisena, joskin varsin lyhytaikaisena. Käytännön maksutilanteessa pankkikorttimaksu koetaan käteismaksuun rinnastettavana ja vähittäiskaupan kassapäätteet on usein ohjelmoitu pyöristämään myös pankkikorttimaksut.

Lain tulkintaepäselvyyden poistamiseksi ehdotetaan, että pankki- tai muulla maksukortilla tapahtuvat korttimaksut saadaan pyöristää samoin kuin velaksi kirjattavat maksut. Mitään velvollisuutta pyöristämiseen ei kuitenkaan olisi.

2. Esityksen vaikutukset

Lainmuutoksella ehdotetaan vahvistettavaksi nykyisin jo noudatettu käytäntö, joten sillä ei ole taloudellisia vaikutuksia valtiolle, kunnille eikä yritystoiminnalle. Jos pankkikorttimaksujen pyöristämistä ei sallittaisi, merkitsisi se merkittäviä laitekustannuksia etenkin pienille vähittäiskaupoille.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä. Esitys perustuu Kaupan Keskusliiton ja Kuluttajaviraston 17.1.2002 tekemään aloitteeseen. Näiden lisäksi on lakiesityksestä hankittu Suomen Pankin, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä Kuluttajaviraston lausunnot. Esityksestä on 27 päivänä maaliskuuta 2002 pyydetty Euroopan Keskuspankin lausunto.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan euromääräisten maksujen pyöristämisestä 27 päivänä lokakuuta 2000 annetun lain (890/2000) 1 §:n 3 momentti seuraavasti:


1 §

Maksu voidaan pyöristää 1 momentissa säädetyllä tavalla myös velottaessa sitä kirjallisesti tai kirjattaessa se maksamisen sijasta velaksi taikka maksettaessa se pankki-tai muulla maksukortilla.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2002.Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.