Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 11/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

UaVM 9/2002

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan (konventin) rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemän päätöksen.

Mainitun päätöksen lisäksi on tehty Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission solmima toimielinten välisessä sopimus, jossa sovitaan konventin rahoittamiseksi osoitettavista Euroopan yhteisöjen talousarviosta tulevista varoista. Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksessä määrätään erityisen yhteisöjen talousarvion ulkopuolisen rahaston perustamisesta konventin rahoittamista ja taloudenhoitoa varten sekä kyseisen rahaston talousarviosta ja taloudenhoidosta sekä sen oikeudellisesta asemasta.

Päätökset on tehty 26.2.2002. Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksessä Suomi antoi lausuman, jossa todetaan että päätös edellyttää Suomen osalta kansallisten menettelyjen saattamista päätökseen, ja se tulee näin ollen Suomen osalta voimaan vasta Suomen ilmoitettua neuvoston puheen-johtajalle että kansalliset menettelyt on saatettu päätökseen. Järjestely tulee näin ollen voimaan yhteisön toimielinten osalta mutta ei vielä välittömästi velvoita Suomea kansainvälisoikeudellisesti.

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän konventin rahoitusta koskevan valtioiden ja hallitustenedustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.


PERUSTELUT

1. Konventin tausta, kokoonpano ja tehtävät

Eurooppa-neuvosto teki kokouksessaan Laekenissa 14.-15.12.2001 päätöksen Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän laajapohjaisen valmistelukunnan eli konventin perustamisesta. Konventti on osa valmistautumista vuoden 2004 hallitustenväliseen konferenssiin.

Konventti koostuu yhdestä kunkin unionin jäsen- ja hakijavaltioiden valtion- ja hallitusten päämiehen edustajasta, kahdesta kunkin jäsen- ja hakijavaltion kansallisten kansanedustuslaitoksen edustajasta, 16 Euroopan parlamentin edustajasta sekä kahdesta komission nimeämästä edustajista. Konventin tarkkailijajäseninä on lisäksi kuusi alueiden komitean edustajaa, kolme talous- ja sosiaalikomitean edustajaa, kolme eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten edustajaa sekä Euroopan unionin oikeusasiamies. Yhteensä konventissa on 105 varsinaista jäsentä.

Konventin on määrä saattaa työnsä päätökseen vuoden kuluessa sen aloittamisesta, eli helmikuun 2003 loppuun mennessä.

2. Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös sekä Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja komission toimielinten välinen sopimus

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen mukaan konventin rahoitusta varten perustetaan erillinen rahasto. Kussakin jäsenvaltiossa rahastolla on laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti ottaa vastaan lahjoituksia, tehdä sopimuksia ja esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä. Tässä tarkoituksessa sitä edustaa konventin pääsihteeri, joka hoitaa myös tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävää. Jäsenvaltioiden tulee mahdollisuuksien mukaan ryhtyä toimiin, jotta rahaston omaisuuden ja palvelujen hankinnan yhteydessä maksettavat verot palautettaan rahastoon. Rahasto vastaa rahastosta maksettavien konventin menojen maksamisesta sekä rahastolle kuuluvien tulojen perimisestä. Rahaston tulot ja menot otetaan rahaston talousarvioon, jonka hyväksyvät neuvoston yhteydessä kokoontuva jäsenvaltioiden hallitusten edustajat. Konventin sihteeristön päällikkö, pääsihteeri laatii ja esittää talousarvioesityksen sen jälkeen kun ehdotuksen sisällölle on saatu parlamentin, neuvoston ja komission suostumus. Rahaston nimiin avataan pankkitili, jota konventin pääsihteeri on oikeutettu käyttämään.

Päätöksessä on yksityiskohtaisemmat säännökset talousarvion rakenteesta ja taloushallinnosta. Rahaston varat on käytettävä hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Määrärahat tulee käyttää moitteettoman varainhoidon periaatteiden sekä erityisesti taloudellisuuden ja kustannustehokkuuden periaat-teiden mukaisesti. Rahaston varoja koskevissa asioissa tulojen perintää ja maksuja koskevien määräysten antajana toimii konventin pääsihteeri. Pääsihteeri voi jäsenvaltioiden edustajien lausunnon mukaisesti päättää myös määrärahasiirroista. Rahaston taloudenhoidon sisäisestä valvonnasta vastaa neuvoston pääsihteeristö. Konventin pääsihteeri vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja esittämisestä varainhoitovuoden päätyttyä. Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin valvoo rahaston tuloja ja menoja sekä hallitusten edustajien päätöksessä asetettujen taloushallintoa koskevien määräysten noudattamista. Tilinpäätös saatetaan jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sekä parlamentin, neuvoston ja komission samoin kuin konventin puhemiehistön tarkasteltavaksi neljän kuukauden kuluessa rahaston varainhoitovuoden päättymisestä. Neuvoston puitteissa kokoontuvat jäsenvaltioiden hallitusten edustajat päättävät parlamentin, neuvoston ja komission lausuntojen mukaisesti vastuuvapauden myöntämisestä konventin pääsihteerille rahaston talousarvion täytäntöönpanosta. Konventin työn päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat rahaston varat palautetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Konventin pääsihteerin on annettava rahaston varojen käytöstä kuukausittainen raportti jäsenvaltioiden edustajille sekä konventin puhemiehistölle ja parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Konventin puhemiehistö päättää konventtiin liittyvien matkakulujen korvaussäännöistä konventin pääsihteeristön esityksestä. Sääntöjen tulee perustua neuvoston käytäntöihin.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisessä toimielinten välisessä sopimuksessa kyseiset unionin toimielimet sitoutuvat siirtämään niiltä tulevan rahoitusosuuden perustettavalle rahastolle sekä ilmoittavat hyväksyntänsä rahaston säännöistä tehtävälle jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökselle.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtioneuvoston kansliassa valtioneuvoston EU-sihteeristössä ja valtiovarainministeriössä.

Eduskunnan suuri valiokunta on käsitellyt asiaa 15.2.2002. Valtioneuvoston EU-sihteeristö on 22 päivänä helmikuuta lähettänyt eduskunnalle kirjelmän Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän konventin rahoitusta koskevan valtioiden ja hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä.

4. Asian taloudelliset ja muut vaikutukset

Konventin kokonaiskustannusten on arvioitu tänä vuonna olevan noin 10,5 miljoonaa euroa. Kyse on arviosta, sillä konventin tarkasta kokousaikataulusta ja työskentelytavoista ei vielä ole päätöstä. Yhteisön vuoden 2002 talousarviossa ei ole erikseen varauduttu konventin toiminnan rahoitukseen. Suurin osa kustannuksista on katettaisiin lainaamalla toimielinten työntekijöitä konventin sihteeris-tön palvelukseen. Näiden henkilöiden palkat maksettaisiin lähettävän toimielimen budjetista. Konventin maksettavaksi jäisi kuitenkin vielä sihteeristön toimintaan ja työtiloihin liittyviä kuluja kuten toimistotarvikkeita, käännöksiä, puheenjohtajalle ja kahdelle varapuheenjohtajalle maksettavia päi-värahoja jne. sekä toimielinten ulkopuolelta palkattujen henkilöiden palkat. Näiden kustannusten suuruudeksi on arvioitu n. 4 miljoonaa euroa. Matkakulujen osalta lähtökohtana on, että kukin konventissa edustettuna oleva taho vastaa itse edustajiensa matkakustannuksista ja päivärahoista.

Tämän 4 miljoonan euron vajeen kattamiseksi perustetaan budjetin ulkopuolinen rahasto, johon unionin toimielimet siirtävät kukin oman osuutensa rahoituksesta. Rahoitusosuudet jaetaan niin, että Euroopan parlamentin katettavaksi jää miljoona euroa, neuvoston 0,4 miljoonaa euroa ja komission 2,6 miljoonaa euroa. Jaon perusteena on käytetty kunkin toimielimen prosentuaalista osuutta instituutioiden käyttöbudjetista. Ensimmäinen varainhoitovuosi alkaa jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen voimaantulopäivänä ja päättyisi joulukuun 31 päivänä 2002. Toinen varainhoitovuosi alkaisi tammikuun 1 päivänä ja päättyisi vuonna 2003 EU-valmistelukunnan työskentelyn päättyes-sä.

Mikäli rahastoon nyt siirrettävät varat eivät kuitenkaan riitä konventin koko työskentelyn ajaksi, laatii neuvoston sihteeristö asianmukaiset esitykset lisäkustannusten kattamiseksi. Tällöin on mahdollista, että kustannukset esitetään kerättäväksi jäsenvaltioilta esimerkiksi siinä suhteessa kuin ne osallistuvat unionin omien varojen järjestelmän rahoittamiseen. Nyt tehtävien konventin rahoitusta koskevien päätösten muuttamiseksi vaaditaan kuitenkin jatkossakin yksimielisyys. Mahdollisesti tehtäväksi tulevaan jäsenvaltioiden hallitusten sitoumukseen, jonka perusteella päätettäisiin Suomen valtion osallistumisesta konventin rahoittamiseen, tarvitaan eduskunnan suostumus perustuslain 94 §:n mukaisesti.

Koska kaikki perustettavaan rahastoon tulevat varat katetaan tässä vaiheessa yhteisön talousarvioista kunkin toimielimen käyttöbudjetista, ei asialla tässä vaiheessa ole Suomeen kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia. Suomi, kuten kaikki muutkin konventissa edustettuina olevat tahot vastaavat kuitenkin itse edustajiensa matkakustannuksista ja päivärahoista omien sääntöjensä mukaisesti.

5. Voimaantulo

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöstä noudatetaan päivästä jona se tehdään, ja sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2002 asti.

Päätöksessä todetaan, että mikäli konventin rahoittamisesta tehdyn toimielintenvälisen sopimuksen voimassaoloaikaa jatketaan sen 9 kohdan mukaisesti, myös tämän päätöksen voimassaoloaikaa jatketaan jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksellä 1 päivästä tammikuuta 2003 aina valmistelukunnan työskentelyn päättymiseen asti.

Lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

6. Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös on asialliselta luonteeltaan kansainvälinen sopimus. Sen valtion sisäisestä käsittelystä säädetään siten perustuslain 94 §:ssä, jonka mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan hyväksymisen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan valtiosopimuksen määräys on luettava lainsäädännön alaan muun muassa, jos määräyksessä tarkoitetusta asiasta on voimassa lain säännöksiä siitä riippumatta, onko määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa annetun säännöksen kanssa, tai jos asiasta on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä lailla (PeVL 11/2000 vp ja PeVL 12/2000 vp).

Ehdotetussa hallitusten edustajien välisessä päätöksessä määrätään muun muassa perustettavan rahaston oikeushenkilöllisyydestä ja oikeudesta esiintyä kantajana ja vastaajana jäsenvaltioiden tuomioistuimissa sekä verotukseen liittyvästä erityisasemasta. Päätöksessä määrätään myös julkista hallintotehtävää toteuttavan rahaston talousarvion ja taloudenhoidon sekä niissä toimivien virkamiesten ja toimielinten toimivallan perusteista. Nämä kaikki ovat seikkoja, joista Suomessa säädetään lailla, joten päätös kuuluu lain alaan perustuslain 94 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Toimielinten välisessä sopimuksessa on kysymyksessä Euroopan yhteisöjen talousarviossa yhteisöjen toimielimille myönnettyjen määrärahojen yksityiskohtaisemmasta käyttämisestä, josta yhteisön toimielimet voivat niille uskotun hallintovallan mukaisesti itsenäisesti päättää. Toimielinten välinen sopimus ei tältä osin siten vaadi eduskunnan erillistä hyväksymistä. Yhteisöjen vuoden 2002 talousarvio on ollut eduskunnan aikanaan eduskunnan käsiteltävänä (U38/2001 vp).

Edellä olevan perusteella hallitus katsoo, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemän päätöksen ja annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen va-rainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:


1 §

Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 26 päivänä helmikuuta 2002 tekemän päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisena kuin Suomi on niihin sitoutunut.


2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .
Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Erkki Tuomioja

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.