Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 201/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työaikalain 42 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan työaikalakia muutettavaksi siten, että lakiin lisätään rangaistussäännös, jonka mukaan moottoriajoneuvon kuljettaja, joka jättää tekemättä säädetyt merkinnät ajopäiväkirjaan tai ei pidä ajopäiväkirjaa mukanaan ajon aikana, tuomittaisiin työaikarikkomuksesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Työaikalain (605/1996) 37 §:n 1 momentissa säädetään työnantajan velvollisuudesta kirjata tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin. Säännöksen mukaan työaikakirjanpitoon on merkittävä joko säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korvaukset tai kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotusosat.

Työaikakirjanpito on työaikalain 37 §:n 2 momentin mukaan vaadittaessa näytettävä työsuojelutarkastuksen toimittajalle sekä työntekijöiden luottamusmiehelle. Jos luottamusmiestä ei ole valittu, on työsuojeluvaltuutetulla vastaava oikeus.

Työsuojeluviranomaisilla on työaikalain 43 §:n mukaan velvollisuus valvoa lain noudattamista. Tämän valvontatehtävän suorittaminen edellyttää mahdollisuutta saada nähtäväksi keskeiset työaikajärjestelyjä koskevat tiedot. Tämän vuoksi lain 37 §:n 3 momentin mukaan työsuojeluviranomaiselle on pyydettäessä toimitettava jäljennös työaikakirjanpidosta, 10 ja 12 §:n nojalla tehdystä sopimuksesta sekä 34 §:ssä tarkoitetusta työajan tasoittumisjärjestelmästä ja 35 §:ssä tarkoitetusta työvuoroluettelosta.

Oikein pidetyllä työaikakirjanpidolla on ratkaiseva merkitys silloin, kun jälkeenpäin selvitetään työnantajan ja työntekijän välillä syntyneitä erimielisyyksiä tehdyistä työajoista ja sen perusteella maksettavista palkoista. Työaikakirjanpidossa on oleellista, että kaikki tarvittavat tiedot on merkitty selvästi ja että ne ovat helposti luettavissa ilman erillisiä laskutoimituksia. Luettelosta on voitava todeta, että lain säännöksiä on noudatettu.

Työaikalain 37 a §:n mukaan työnantajan on annettava palveluksessaan olevalle moottoriajoneuvon kuljettajalle vuorokautisen työajan seuraamista varten henkilökohtainen ajopäiväkirja. Kuljettajan on pidettävä ajopäiväkirjaa siten, että siitä ilmenee työ- ja lepoaikojen sekä taukojen alkaminen ja päättyminen vuorokaudessa. Kutakin jaksoa koskeva merkintä on tehtävä ajopäiväkirjaan heti sen päätyttyä ennen seuraavan jakson alkamista. Ajopäiväkirjan sijasta voidaan käyttää ajopiirturia. Moottoriajoneuvon kuljettaja on velvollinen tekemään ajopäiväkirjaan sen edellyttämät merkinnät ja pitämään sen mukanaan ajon aikana.

Työaikalain 37 §:n 1 momentissa tarkoitetun työaikakirjanpidon noudattamisen tehosteena ovat asianomaiset rangaistussäännökset. Työaikakirjanpitoa koskevasta laiminlyönnistä tai väärinkäytöksestä sekä sellaisesta työaikarikkomuksesta, joka on tehty työsuojeluviranomaiselta saadusta kehotuksesta, määräyksestä tai kiellosta huolimatta, säädetään rikoslain (39/1889) 47 luvun 2 §:ssä. Sen mukaan työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta työntekijän vahingoksi laiminlyö työaikakirjanpidon, pitää sitä väärin, muuttaa, kätkee tai hävittää sen taikka tekee sen mahdottomaksi lukea tai menettelee työaikalainsäädännössä rangaistavaksi säädetyllä tavalla työsuojeluviranomaiselta saadusta kehotuksesta, määräyksestä tai kiellosta huolimatta, on tuomittava työaikasuojelurikoksesta sakkoon tai enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Työaikalain 42 §:n 1 momentin mukaan työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tämän lain tai sen nojalla annettuja muita kuin maksuvelvollisuutta, sopimista, oikeustoimen muotoa, työaikakirjanpitoa tai nähtävänäpitoa koskevia säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava työaikarikkomuksesta sakkoon. Säännös koskee vain työnantajaa tai tämän edustajaa. Sen sijaan työaikalain 37 a §:n tehosteena ei ole mitään rangaistussäännöstä. Moottoriajoneuvon kuljettajien velvollisuutta tehdä laissa edellytetyt merkinnät ajopäiväkirjaan ei ole kriminalisoitu. Tämä on vaikeuttanut muun muassa työsuojeluviranomaisten suorittamaa käytännön valvontatyötä. Tämän epäkohdan poistamiseksi ehdotetaan, että työaikalain 42 §:ään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka mukaan työaikarikkomuksesta tuomitaan myös moottoriajoneuvon kuljettaja, joka jättää tekemättä säädetyt merkinnät ajopäiväkirjaan tai ei pidä ajopäiväkirjaa mukanaan ajon aikana. Työaikarikkomuksesta tuomittava rangaistus on sakko.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia tai yksityistaloudellisia vaikutuksia. Esityksen tavoitteena on tehostaa kuljettajien työaikasuojelua. Työaikasäännösten nykyistä tarkempi noudattaminen lisää samalla myös liikenneturvallisuutta.

3. Asian valmistelu

Asia on valmisteltu työministeriössä virkatyönä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Asiasta on kuultu autoalan työmarkkinajärjestöjä, eikä niillä ole ollut huomauttamista esitykseen.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki työaikalain 42 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 9 päivänä elokuuta 1996 annetun työaikalain (605/1996) 42 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2―4 momentti siirtyvät 3―5 momentiksi, seuraavasti:

42 §
Rangaistussäännökset

Työaikarikkomuksesta tuomitaan myös moottoriajoneuvon kuljettaja, joka jättää tekemättä säädetyt merkinnät ajopäiväkirjaan tai ei pidä ajopäiväkirjaa mukanaan ajon aikana.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .


Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Tarja Filatov

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.