Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 160/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia ja työmarkkinatuesta annettua lakia. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvalle opiskelijalle matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvauksena maksettavan ylläpitokorvauksen taso tarkistettaisiin 5,05 eurosta 7 euroon päivältä. Erillinen majoituskorvaus ehdotetaan poistettavaksi. Työssäkäyntialueensa tai kotikuntansa ulkopuolella koulutukseen osallistuvalle maksettaisiin eräin edellytyksin ylläpitokorvaus korotettuna. Korotetun ylläpitokorvauksen suuruus olisi 14 euroa päivältä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys on osa lainsäädäntökokonaisuutta, jolla pyritään jatkamaan työvoimapolitiikan uudistusta, ehkäisemään syrjäytymistä ja köyhyyttä sekä lisäämään työvoimapoliittisten toimenpiteiden kannustavuutta muun muassa etuuksia tarkistamalla.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) 15 §:ssä säädetään oikeudesta koulutustukeen. Lain 17 §:ssä säädetään muista koulutusaikaisista etuuksista. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvalle maksetaan ylläpitokorvausta koulutusaikaisista matka- ja muista ylläpitokustannuksista. Majoituksesta aiheutuneiden kustannusten korvauksena maksetaan eräin edellytyksin majoituskorvausta.

Työmarkkinatuesta annetun lain (1542/1993) 10 §:n 1 momentin mukaan työmarkkinatuen saajan osallistuessa työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen hänen toimeentulonsa turvataan työmarkkinatuella. Pykälän 2 momentin mukaan työmarkkinatuen saajalle maksettavaan ylläpitokorvaukseen ja majoituskorvaukseen sovelletaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia.

Ylläpitokorvauksesta säädetään työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 1 momentissa. Ylläpitokorvaus on 30 markkaa päivältä. Majoituskorvausta maksetaan pykälän 2 momentin mukaan kotikuntansa tai työssäkäyntialueensa ulkopuolella järjestettävään koulutukseen osallistuvalle. Etuuden saamisen edellytyksenä on lisäksi, että opiskelija esittää vuokrasopimuksen tai muun luotettavan selvityksen majoituksesta aiheutuvista kustannuksista. Majoituskorvaus on 30 markkaa päivältä.

Ylläpitokorvauksen ja majoituskorvauksen suuruus on muunnettu euromääräiseksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta annetulla lailla (638/2001). Ylläpitokorvaus ja majoituskorvaus ovat kumpikin 5,05 euroa päivältä. Mainittu laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Työttömyysturvan peruspäivärahan määrä tarkistetaan siten kuin kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa (348/1956) säädetään. Peruspäivärahan tarkistus heijastuu eräisiin muihin etuuksiin, muun muassa työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksettavaan koulutustukeen. Sen sijaan ylläpito- ja majoituskorvauksen määrässä ei ole otettu huomioon kustannuskehitystä, vaan niiden suuruus on säilynyt muuttumattomana vuodesta 1993.

Eräänä työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamisen tavoitteena on turvata niille työttömille mahdollisuudet osallistua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, joiden työmarkkina-asemaa toimenpiteet eniten parantaisivat. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää, että heidän taloudellisia mahdollisuuksiaan vastata toimenpiteestä aiheutuvista matka- ja muista kustannuksista parannetaan, ja työnhakijaa kannustetaan omaan aktiivisuuteen nykyistä enemmän.

Mainituin perustein ylläpitokorvauksen taso tarkistettaisiin 5,05 eurosta 7 euroon. Ylläpitokorvaus maksettaisiin lain 24 §:n 1 momentin mukaan edelleen viideltä päivältä viikossa.

Lisäksi erillisestä majoituskorvauksesta ehdotetaan luovuttavaksi. Se yhdistettäisiin ylläpitokorvaukseen siten, että työssäkäyntialueensa tai kotikuntansa ulkopuolella koulutukseen osallistuvalle maksettaisiin ylläpitokorvaus korotettuna. Korotettu ylläpitokorvaus olisi 14 euroa. Työssäkäyntialueensa ulkopuolella koulutukseen osallistuvan osalta etuuden saamisedellytyksiä väljennettäisiin. Korotetun ylläpitokorvauksen edellytyksenä ei näissä tilanteissa olisi, että opiskelijalle syntyy majoituskustannuksia. Opiskelija voisi siten joko majoittua tilapäisesti opiskelun johdosta tai matkustaa päivittäin vakituisesta asunnossaan koulutuspaikkaan. Työssäkäyntialueellaan, mutta kotipaikkakuntansa ulkopuolella järjestettävään koulutukseen osallistuvalle maksettaisiin korotettua ylläpitokorvausta samoin edellytyksin kuin voimassaolevan lain mukaan maksetaan majoituskorvausta.

Työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin ulkomailla koulutukseen osallistuvalle maksettaviin ylläpito- ja majoituskustannusten korvauksiin ei ehdoteta muutoksia.

Lain 19 a, 22, 28, 29, 30 ja 32 §:ään sekä työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n 2 momenttiin tehtäisiin ehdotetuista muutoksista johtuvat tekniset muutokset.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Ylläpitokorvaukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 34.06.50 (Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut). Ylläpitokorvausta arvioidaan vuonna 2002 maksettavan 5 013 000 päivältä ja korotettua ylläpitokorvausta 555 000 päivältä. Etuuksien korotus lisää valtion menoja 11,954 miljoonalla eurolla (71 miljoonalla markalla). Etuudet eivät ole veronalaista tuloa. Asumistuki- ja toimeentulotukijärjestelmissä etuudet ovat niin sanottua etuoikeutettua tuloa. Siten ehdotetulla muutoksella ei ole vaikutusta verojen ja maksujen tuottoon eikä myöskään asumistuki- tai toimeentulotukimenoihin.

Ylläpitokorvauksen tason nostaminen lisää opiskelijan käytettävissä olevia tuloja noin 42 eurolla (250 markalla) kuukaudessa. Korotettuun ylläpitokorvaukseen oikeutetun käytettävissä olevat tulot lisääntyvät nykytilaan verrattuna noin 84 eurolla (500 markalla) kuukaudessa.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu työministeriössä virkatyönä. Esityksen valmistelun yhteydessä on kuultu keskeisten työmarkkinoiden keskusjärjestöjen ja Kansaneläkelaitoksen edustajia.

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Hallituksen esitys on osa lainsäädäntökokonaisuutta, jolla pyritään jatkamaan työvoimapolitiikan uudistusta, ehkäisemään syrjäytymistä ja köyhyyttä sekä lisäämään työvoimapoliittisten toimenpiteiden kannustavuutta muun muassa etuuksia tarkistamalla. Esityksellä on liittymiä ja yhtymäkohtia erityisesti ehdotettaviin muutoksiin, joilla työmarkkinatukeen liittyviä lapsikorotuksia korotetaan, työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin liittyviä ylläpito- ja muiden kustannusten korvauksia tarkistetaan, eräiden työllistämistukien saamisedellytyksiä väljennetään ja työnhakusuunnitelman laatua ja merkitystä työmarkkinatuen ja työttömyyspäivärahan saamisedellytyksenä korostetaan. Hallitus antaa esitykset laeiksi työmarkkinatuesta annetun lain, työvoimapalvelulain ja työttömyysturvalain muuttamisesta erikseen.

5. Voimaantulo

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (763/1990) 17 §:n 1 ja 2 momentti, 19 a §, 22 §:n 2 momentti, 28 §:n 1 momentti, 29 §, 30 §:n 1 momentti ja 32 §,

sellaisina kuin niistä ovat 17 §:n 1 ja 2 momentti laissa 638/2001, 19 a ja 32 § laissa 966/2000, 22 §:n 2 momentti laissa 332/1997, 28 §:n 1 momentti ja 29 § laissa 1479/1992 ja 30 §:n 1 momentti laissa 558/1998, seuraavasti:

17 §
Muut koulutusaikaiset etuudet

Opiskelijalle maksetaan korvausta koulutusaikaisista matka- ja muista ylläpitokustannuksista (ylläpitokorvaus) 7 euroa päivältä.

Opiskelijalle, joka osallistuu työssäkäyntialueensa ulkopuolella järjestettävään koulutukseen, maksetaan ylläpitokorvaus korotettuna 14 euroksi päivältä. Korotettu ylläpitokorvaus maksetaan myös opiskelijalle:

1) joka osallistuu työssäkäyntialueellaan kotikuntansa ulkopuolella järjestettävään koulutukseen;

2) jolle koulutukseen osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia; ja

3) joka esittää vuokrasopimuksen tai muun luotettavan selvityksen majoituksesta aiheutuvista kustannuksista.


19 a §
Ylläpitokorvauksen saamisen rajoitukset

Opiskelijalle, joka ei saa koulutustukea eikä työmarkkinatukea, ei makseta ylläpitokorvausta.

Koulutusaikaisilta lomajaksoilta ei makseta ylläpitokorvausta. Etuudet kuitenkin maksetaan siltä ajalta, kun opiskelija lomajakson aikana on koulutukseen kuuluvassa työharjoittelussa, jollei 1 momentista muuta johdu.

22 §
Päätös

Ylläpitokorvausta koskevassa asiassa on annettava kirjallinen päätös kuitenkin vain, jos hakija sitä vaatii. Vaatimus on esitettävä kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassalle seitsemän päivän kuluessa asianomaisen saatua ratkaisusta tiedon. Muussa tapauksessa ratkaisu jää pysyväksi.

28 §
Etuuden ulosmittaus ja takaisinperintä

Perustukea ja ylläpitokorvausta ei saa ulosmitata.


29 §
Etuuden veronalaisuus

Ylläpitokorvaus ja 27 §:n mukaiset etuudet eivät ole veronalaista tuloa.

30 §
Opintososiaalisten etuuksien rahoitus

Ansiotuen rahoituksesta säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998). Perustuki ja sen lapsikorotukset, perusturvaa vastaava valtionosuus ansiotuista ja ylläpitokorvaukset maksetaan valtion varoista talousarviossa asianomaisen ministeriön hallinnonalan pääluokassa tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon edellä mainitun lain 23 §:n mukainen perusturvaan tilitettävä työttömyysvakuutusmaksukertymä.


32 §
Työttömyysturvalain soveltaminen

Jollei tässä laissa toisin säädetä, koulutustukeen ja ylläpitokorvaukseen sovelletaan lisäksi, mitä työttömyysturvalain 28 §:n 6 momentissa, 29 §:n 1 momentissa sekä 32, 36 a, 39, 40 a, 40 b, 43, 43 a ja 46 §:ssä säädetään työttömyyspäivärahasta ja työttömyysturva-asiasta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Lakia sovelletaan ylläpitokorvauksiin, jotka kohdistuvat lain voimaantulon jälkeiseen aikaan.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


2.

Laki työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1542/1993) 10 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1705/1995, seuraavasti:

10 §
Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuminen

Työmarkkinatuen saajalle maksettavasta ylläpitokorvauksesta sekä majoittumiskustannusten korvaamisesta säädetään työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.


Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Tarja Filatov

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.