Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 136/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirjastolain 12 §:n muuttamisesta

SiVM 15/2001

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirjastolakia siten, että laissa tarkoitettuihin kirjaston käyttökustannusten ja perustamishankkeen valtionosuuksiin sekä valtionavustuksiin kirjastoille voidaan myös vuoden 2002 loppuun käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja.

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2002 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kirjastolain (904/1998) 12 §:n 2 momentissa (925/2000) säädetään, että laissa tarkoitettuihin valtionosuuksiin sekä valtion-avustuksiin voidaan vuoden 2001 loppuun käyttää myös veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja. Vastaava menettely on ollut voimassa myös vuonna 1999 ja 2000 sekä aikaisemman kirjastolain (235/1986) voimassaoloaikana vuosina 1995―1998.

Lain 9 §:n 1 momentissa säädetään, että kunta saa valtionosuutta kirjaston käyttökustannuksiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan kunnalle myönnetään valtionosuutta kirjaston perustamishankkeeseen siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään. Perustamishankkeena pidetään myös kirjastoauton ja -veneen hankintaa.

Valtiontaloudellisista syistä kirjastolain mukaisten valtionosuuksien sekä valtionavustusten maksamiseen joudutaan edelleen pääosin käyttämään veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja.

Tämän vuoksi kirjastolain 12 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain mukaisiin valtionosuuksiin sekä valtionavustuksiin voidaan käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja myös vuoden 2002 loppuun.

2. Esityksen taloudelliset vaiku-tukset

Valtion vuoden 2002 talousarvioesityksessä on momentin 29.90.52., Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen, selvitysosassa osoitettu 77 930 000 euron määräraha käytettäväksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisiin valtionosuuksiin kirjastoille sekä 3 382 000 euron määräraha käytettäväksi kirjastotoimen valtionavustuksiin. Tällöin momentin 29.90.30., Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin, määrärahaa on voitu vähentää vastaavalla summalla.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusministeriössä.

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki kirjastolain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä joulukuuta 1998 annetun kirjastolain (904/1998) 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin on laissa 925/2000, seuraavasti:


12 §

Tässä laissa tarkoitettuihin valtionosuuksiin sekä valtionavustuksiin voidaan vuoden 2002 loppuun käyttää myös veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri
Suvi Lind‚n

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.