Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 125/2001
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työmarkkinatuesta annettua lakia. Työmarkkinatukeen liittyvä lapsikorotus korotettaisiin työttömyysturvalain mukaiseen työttömyyspäivärahaan liittyvän lapsikorotuksen suuruiseksi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Työmarkkinatuesta annetun lain (1542/1993) nykyisessä 23 §:n 2 momentissa säädetään työmarkkinatukeen liittyvän lapsikorotuksen määräksi 40 prosenttia työttömyysturvalain (602/1984) 24 §:n mukaisesta lapsikorotuksesta.

Työttömyysturvalain 24 §:n mukaan työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on huollettavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha korotettuna lapsikorotuksella. Pykälän mukaan lapsikorotuksen suuruus yhdestä lapsesta on 24 markkaa, kahdesta lapsesta yhteensä 35 markkaa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 45 markkaa.

Lapsikorotuksen määrä kuitenkin tarkistetaan siten kuin kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa (348/1956) säädetään. Peruspäivärahan määrän sekä työttömyyspäivärahan ja työmarkkinatuen lapsikorotuksen määrän viime vuosien kehitystä on kuvattu alla olevassa taulukossa:

Peruspäiväraha ja lapsikorotukset

1.1.1999 121 24 35 45
1.1.2000 122 24 35 46
1.1.2001 127 25 37 47
(markkaa päivässä)
Työmarkkinatuen lapsikorotukset
1.1.1999 9,6 14,00 18,00
1.1.2000 9,6 14,00 18,40
1.1.2001 10,0 14,80 18,80

(markkaa päivässä)

Työttömyysturvalain muuttamisesta annetulla lailla (636/2001) työttömyyspäivärahan lapsikorotukset on muutettu euromääräisiksi siten, että lapsikorotus on yhdestä lapsesta 4,21 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 6,18 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 7,97 euroa. Laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Osana köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ehdotetaan työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n 2 momenttia muutettavaksi siten, että työmarkkinatuen lapsikorotus korotetaan työttömyyspäivärahan lapsikorotuksen tasolle.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Työmarkkinatuen saajista vajaa kolmannes saa lapsikorotusta. Ehdotettu muutos lisäisi heidän tulojaan huollettavana olevien lasten lukumäärästä riippuen bruttomääräisesti 15 - 28,20 markkaa (2,52 - 4,74 euroa) päivässä eli keskimäärin 320 - 600 markkaa (53,80 - 101 euroa) kuukaudessa nykytilaan verrattuna.

Ehdotettu muutos lisäisi työmarkkinatuen menoja 277 miljoonaa markkaa (46,638 miljoonaa euroa) vuodessa. Lapsikorotusten tason korottaminen lisäisi verojen ja maksujen tuottoa arviolta 42 miljoonalla markalla (7,064 miljoonalla eurolla) vuodessa sekä vastaavasti pienentäisi asumistukimenoja 14 miljoonalla markalla (2,355 miljoonalla eurolla) ja toimeentulotukimenoja 40 miljoonalla markalla (6,810 miljoonalla eurolla).

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu työministeriössä virkatyönä.

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esitys on osa köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyvää laajaa toimenpidekokonaisuutta. Erikseen annettavissa hallituksen esityksissä ehdotetaan muun muassa pitkäaikaistyöttömien työnhakuvalmiuksien ja työnsaantimahdollisuuksien parantamiseen sekä työvoimapoliittisten toimenpiteiden kannustavuuden lisäämiseen tähtääviä toimia.

5. Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1542/1993) 23 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1705/1995, seuraavasti:

23 §
Työmarkkinatuen määrä

Työmarkkinatuen saajalle, jolla on huollettavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan tuki korotettuna lapsikorotuksella, joka on työttömyysturvalain 24 §:ssä säädetyn suuruinen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Työministeri
Tarja Filatov

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.