Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 125/2000
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirjastolain 12 §:n muuttamisesta

SiVM 7/2000

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirjastolakia siten, että laissa tarkoitettuihin kirjaston käyttökustannusten ja perustamishankkeen valtionosuuksiin sekä valtionavustuksiin kirjastoille voidaan myös vuoden 2001 loppuun käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja.

Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2001 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kirjastolain (904/1998) 12 §:n 2 momentissa (1010/1999) säädetään, että laissa tarkoitettuihin valtionosuuksiin sekä valtionavustuksiin voidaan vuoden 2000 loppuun käyttää myös veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja. Vastaava menettely on ollut voimassa myös vuonna 1999.

Lain 9 §:n 1 momentissa säädetään, että kunta saa valtionosuutta kirjaston käyttökustannuksiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan kunnalle myönnetään valtionosuutta kirjaston perustamishankkeeseen siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetään. Perustamishankkeena pidetään myös kirjastoauton ja -veneen hankintaa.

Valtiontalouden säästötoimenpiteet aiheuttavat sen, että kirjastolain mukaisten valtionosuuksien sekä valtionavustusten maksamiseen joudutaan edelleen pääosin käyttämään veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja.

Kirjastolain 12 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain mukaisiin valtionosuuksiin sekä valtionavustuksiin voidaan käyttää veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja myös vuoden 2001 loppuun.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Valtion vuoden 2001 talousarvioesityksessä on momentin 29.90.52., Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen, selvitysosassa osoitettu 456 983 000 markan määräraha käytettäväksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisiin valtionosuuksiin kirjastoille sekä 19 063 000 markan määräraha käytettäväksi kirjastotoimen valtionavustuksiin. Tällöin momentin 29.90.30., Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin, määrärahaa on voitu vähentää vastaavalla summalla.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusministeriössä.

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kirjastolain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä joulukuuta 1998 annetun kirjastolain (904/1998) 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin on laissa 1010/1999, seuraavasti:


12 §

Tässä laissa tarkoitettuihin valtionosuuksiin sekä valtionavustuksiin voidaan vuoden 2001 loppuun käyttää myös veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Maija Rask

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.