Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 158/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle pääomatulojen ja yhteisön tuloveroprosentin korottamisesta sekä siitä aiheutuviksi muutoksiksi tuloverolainsäädäntöön

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia siten, että pääomatulojen ja yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti korotettaisiin 28 prosentista 29 prosenttiin. Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annettua lakia muutettaisiin vastaavasti. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi korkotulon lähdeverosta annettua lakia ja yhtiöveron hyvityksestä annettua lakia siten, että korkotulosta suoritettava lähdevero samoin kuin osingonsaajalle myönnettävä yhtiöveron hyvitys ja yhtiön tuloveron vähimmäismäärä vastaisivat korotettavia verokantoja.

Lisäksi ehdotetaan tarkistettavaksi korkotulon lähdeverosta annetun lain soveltamisalaa.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2000 alusta. Niitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa. Rajoitetusti verovelvollisen lähdeverotusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin lain voimaantulon jälkeen saatuihin tuloihin ja korkotulon lähdeverotusta koskevia säännöksiä vuodelta 2000 ja sen jälkeiselta ajalta kertyvään korkoon.

Esitys liittyy valtion vuoden 2000 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1. Pääomatulojen ja yhteisöjen tuloveroprosentti

Tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 2 momentin mukaan pääomatulojen sekä yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti on 28. Samaa verokantaa sovelletaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain (627/1978) 7 §:ssä tarkoitettuihin pääomatuloihin, joista vero peritään lähdeverona, samoin kuin lain 13 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun pääomatuloon ja yhteisön tuloon, joiden osalta verotus toimitetaan verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) tarkoitetussa järjestyksessä. Rajoitetusti verovelvollisen saamasta puun myyntitulosta lähdeveroprosentti on kuitenkin 18. Pääomatulojen verokantaa sovelletaan lisäksi korkotulon lähdeverosta annetun lain (1341/1990) 6 §:n 1 momentin mukaan talletukselle ja joukkovelkakirjalainalle maksettuun korkoon.

Yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/1988) 4 §:n mukaan osingonsaajalla on oikeus yhtiöveron hyvitykseen. Hyvityksen määrä, 7/18 osingosta, vastaa osakkaan pääomatuloksi luettavan osingon ja hyvityksen yhteismäärästä menevää veroa. Yhtiön on lain 6 §:n mukaan vastaavasti suoritettava tuloveroa vähintään 7/18 jaettavaksi päätetystä osingosta, mikä vastaa 28 prosentin verokantaa.

Vuoden 1993 alusta pääoma- ja yritysverouudistuksen tullessa voimaan sovellettiin 25 prosentin verokantaa. Verokanta korotettiin Ruotsin ja Norjan tasolle 28 prosenttiin vuoden 1996 alusta.

Pääministeri Paavo Lipposen toisen hallituksen hallitusohjelman mukaan pääoma-, yhteisö- ja korkotulojen verokanta korotetaan 29 prosenttiin vuodesta 2000 lukien koko vaalikauden ajaksi. Hallitusohjelman mukaisesti ehdotetaan tuloverolain 124 §:n 2 momenttia muutettavaksi siten, että pääomatulojen sekä yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti korotettaisiin 29 prosenttiin. Saman pykälän 3 momentissa säädettyä osittain verovapaiden yhteisöjen tuloveroprosenttia tarkistettaisiin vastaavasti. Ensiasuntoon kohdistuvista koroista myönnettävä alijäämähyvitys on tarkoitus säilyttää nykyisellään eli 30 prosentin tasolla, joten myös tuloverolain 131 §:n 3 momenttia tarkistettaisiin siten, että ensiasunnon perusteella myönnettävä korotus alijäämähyvitykseen olisi kahden sijasta yksi prosenttiyksikkö.

Pääomatulojen ja yhteisöjen tuloveroprosentin korotuksen johdosta ehdotetaan myös muita edellä mainittuja lakeja muutettavaksi. Korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n 1 momenttia ja rajoitetusti verovelvollisten tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 7 ja 13 §:ää muutettaisiin siten, että 28 prosentin verokanta korotettaisiin 29 prosenttiin. Rajoitetusti verovelvollisen saamaan puun myyntituloon sovellettava verokanta korotettaisiin 18 prosentista 19 prosenttiin.

Yhteisöverokannan korotusta vastaavasti muutettaisiin yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 4 §:n 1 momenttia sekä 6 §:n 1 momenttia siten, että yhtiöveron hyvityksen ja yhtiön tuloveron vähimmäismäärä olisi 7/18:n sijasta 29/71 osingosta.

Vuosina 1996―1999 päättyneiltä tilikausilta jaettavaan voittoon kohdistunut yhtiövero on määräytynyt 28 prosentin verokannan mukaan, ja tuloveron vähimmäismäärä on ollut 7/18 jaettavaksi päätetyn osingon määrästä. Jotta ennen vuotta 2000 päättyvältä verovuodelta jaettavaan osinkoon liittyvä yhtiöveron hyvitys vastaisi yhtiön asianomaisen verovuoden veroa, lain 14 §:n 2 momentin siirtymäsäännöstä tarkistettaisiin siten, että yhtiöveron hyvityksen suuruus olisi 7/18 osingon määrästä, jos osinko jaetaan verovuosilta 1996―1999.

1.2. Korkotulon lähdeverosta annetun lain soveltamisala

Korkotulon lähdeverosta annetun lain mukaan lähdeveroa on suoritettava 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen talletuskorkojen lisäksi momentin 2 kohdassa tarkoitetuista koroista, jotka on maksettu valtion liikkeeseen laskemalle tai obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetussa laissa (553/1969) tarkoitetulle yleisön merkittäväksi tarjotulle joukkovelkakirjalainalle. Viimeksi mainittua lakia on sovellettu joukkovelkakirjoihin, jotka ilmeisesti on tarkoitettu yleiseen liikkeeseen laskettaviksi. Laki on kumottu vuoden 1994 alusta mainitun lain kumoamisesta annetulla lailla (742/1993), mutta kumotun lain säännöksiä sovelletaan kuitenkin niihin joukkovelkakirjalainoihin, joiden liikkeeseenlaskuun on annettu lupa tai jotka on merkitty rekisteriin lain ollessa voimassa.

Yleisölle merkittäväksi tarjotuista joukkovelkakirjalainoista on julkistettava rahoitustarkastuksen hyväksymä esite arvopaperimarkkinalain (740/1993) 2 luvun mukaisesti. Hyväksymisen jälkeen joukkovelkakirjalainat merkitään rahoitustarkastuksen pitämään luetteloon. Verohallituksen ohjeen mukaan mainittua 3 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovelletaan obligaatio- ja debentuurilainoista sekä muista joukkovelkakirjalainoista annetun lain kumoamisen jälkeen rahoitustarkastuksen pitämään luetteloon merkitylle joukkovelkakirjalainalle maksettuun korkoon. Mainittu 2 kohta ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan noudatettua käytäntöä siten, että säännöstä sovellettaisiin sellaisen yleisön merkittäväksi tarjotun joukkovelkakirjalainan korkoon, joka on merkittävä rahoitustarkastuksen pitämään luetteloon. Säännös koskisi velkakirjalain (622/1947) 34 §:ssä tarkoitettuja, julkisyhteisöjen tai kirjanpitovelvollisten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen korkoja.

Korkotulon lähdeverolakia ei kuitenkaan edelleenkään tulisi soveltaa, jos on ilmeistä, että koron nimellä pyritään verosyistä maksamaan tosiasialliselta luonteeltaan muuta suoritusta, kuten palkkaa tai osinkoa.

2. Esityksen vaikutukset

Yhteisöjen verokannan korottamisen yhdellä prosenttiyksiköllä arvioidaan lisäävän valtion verotuloja vuonna 2000 vajaalla 670 miljoonalla markalla, kuntien tuloja noin 410 miljoonalla markalla ja seurakuntien noin 20 miljoonalla markalla.

Pääomatulojen veroprosentin korotus lisäisi vastaavasti valtion verotuloja 175 miljoonalla markalla, mutta kunnille siitä aiheutuisi noin 20 miljoonan, kansaneläkelaitokselle noin 2 miljoonan ja seurakunnille noin 1 miljoonan markan verotulojen menetys. Tämä johtuu alijäämähyvityksen korotuksesta. Valtiolle suoritettavan korkotulon lähdeveron tuoton arvioidaan kasvavan tämän ehdotuksen johdosta noin 30 miljoonalla markalla vuonna 2000.

Ehdotusten yhteisvaikutuksena eri veronsaajien verotulot kasvaisivat siten yhteensä vajaalla 1300 miljoonalla markalla.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Eduskunnassa on käsiteltävänä 24 päivänä syyskuuta annettu hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 12 ja 29 §:n sekä tuloverolain 21 ja 124 §:n muuttamisesta (HE 71/1999 vp).

Tässä esityksessä ehdotetut muutokset eivät aiheuta muutostarvetta verontilityslakiin, koska mainitussa hallituksen esityksessä ehdotetun mukaisissa veronsaajaryhmien jakoosuuksissa yhteisöjen verokannan korotus on jo otettu huomioon. Sen sijaan viimeksi mainittuun esitykseen sisältyvien tuloverolain 124 §:n 2 ja 3 momenttia koskevat muutosehdotukset perustuvat 28 prosentin yhteisöverokannan soveltamiseen vuonna 2000. Koska yhteisöverokanta ehdotetaan tässä esi- tyksessä korotettavaksi 29 prosenttiin, olisi tuloverolain 124 §:n 2 ja 3 momentti hyväksyttävä ja saatettava voimaan tässä esityksessä ehdotetun sisältöisinä.

5. Voimaantulo ja soveltaminen

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 2000 alusta.

Tuloverolain säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa. Sama koskisi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain säännöksiä lain 14 §:n 2 momentissa mainituin poikkeuksin. Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain säännöksiä sovellettaisiin niin ikään ensimmäisen kerran vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa. Lain lähdeveroa koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin tuloon, joka saadaan 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen.

Korkotulon lähdeveroa perittäisiin korotettuna korosta, joka kertyy vuodelta 2000 ja sen jälkeiseltä ajalta.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki tuloverolain 124 ja 131 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 2 ja 3 momentti sekä 131 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 124 §:n 2 ja 3 momentti laissa 1170/1998 ja 131 §:n 3 momentti laissa 1389/1995, seuraavasti:

124 §
Veron määräytyminen

Pääomatulojen tuloveroprosentti on 29. Yhteisön ja yhteisetuuden tuloveroprosentti on niin ikään 29. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veron jakautumisesta eri veronsaajien kesken säädetään verontilityslaissa (532/1998). Yhteisön ja yhteisetuuden Ahvenanmaan maakunnasta saadusta tulosta suoritetaan kuitenkin verovuosilta 2001―2003 veroa valtiolle 17,6378 prosenttia.

Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 11,3622. Näiden yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan ja seurakunnan kesken säädetään verontilityslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tar- koitetun yhteisön tuloveroprosentti on 10,8025.


131 §
Alijäämähyvityksen määrä

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tuloveroprosentin mukaista prosenttiosuutta pääomatulolajin alijäämästä on korotettava yhdellä prosenttiyksiköllä siltä osin kuin alijäämä on muodostunut ensiasunnon hankintaan otetun asuntovelan koroista.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa.


2.

Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1341/1990) 3 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti osaksi laissa 1393/1991 ja 6 §:n 1 momentti laissa 1390/1995, seuraavasti:

3 §
Veron kohde

Korkotulon lähdeveroa on suoritettava seuraavista kotimaasta saaduista korkotuloista:

1) yleisön talletusten vastaanottamiseen tarkoitetulle tilille kotimaiseen talletuspankkiin tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaan sivukonttoriin taikka vastaavalle tilille osuuskunnan säästökassaan, osuuskuntalain (247/1954) 18 a §:ssä tarkoitettuun lainausliikettä harjoittavaan osuuskuntaan taikka työnantajan perustamaan huoltokonttoriin tehdylle talletukselle maksetusta korosta sekä

2) velkakirjalain (622/1947) 34 §:ssä tarkoitetulle joukkovelkakirjalainalle maksetusta korosta, jos laina on tarjottu yleisön mer- kittäväksi ja on merkittävä rahoitustarkastuksen pitämään luetteloon.


6 §
Veron määrä ja laskeminen

Korkotulon lähdevero on 29 prosenttia talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle maksetusta korosta.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lain 6 §:ää sovelletaan vuodelta 2000 ja sen jälkeiseltä ajalta kertyvään tässä laissa tarkoitettuun korkoon.


3.

Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yhtiöveron hyvityksestä 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1232/1988) 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 14 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat laissa 1391/1995, seuraavasti:

4 §

Osingonsaajalla on yhtiöltä verovuonna saamansa osingon perusteella oikeus yhtiöveron hyvitykseen, jonka suuruus on 29/71 osingon määrästä.


6 §

Osinkoa jakavan yhtiön on suoritettava tuloveroa vähintään 29/71 verovuodelta jaettavaksi päätetyn osingon määrästä (tuloveron vähimmäismäärä).


14 §

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1990 toimitettavassa verotuksessa, kuitenkin siten, että verovuodelta 1990 jaettavan osingon osalta tuloveron vähimmäismäärä ja yhtiöveron hyvityksen suuruus on 21/29 osingon määrästä. Osingonsaajan verotuksessa lakia ei sovelleta ennen sen voimaantuloa päättyneeltä tilikaudelta jaettuun osinkoon.Verovuodelta 1991 jaettavan osingon osalta tuloveron vähimmäismäärä ja yhtiöveron hyvityksen suuruus on 2/3 osingon määrästä. Verovuodelta 1992 jaettavan osingon osalta tuloveron vähimmäismäärä ja yhtiöveron hyvityksen suuruus on 9/16 osingon määrästä. Verovuosilta 1993―1995 jaettavan osingon osalta tuloveron vähimmäismäärä ja yhtiöveron hyvityksen suuruus on 1/3 osingon määrästä. Verovuosilta 1996―1999 jaettavan osingon osalta tuloveron vähimmäismäärä ja yhtiöveron hyvityksen suuruus on 7/18 osingon määrästä.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa.


4.

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 7 ja 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/1978) 7 § ja 13 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat, 7 § laissa 1120/1996 ja 13 §:n 1 ja 2 momentti laissa 1563/1995, seuraavasti:

7 §

Lähdevero on 29 prosenttia osingosta, korosta, rojaltista ja yhtiöveron hyvityksestä. Lähdevero on 35 prosenttia palkasta, eläkkeestä, henkilöstörahaston rahasto-osuudesta ja ylijäämästä sekä muusta ennakonpidätyksen alaisesta suorituksesta. Lähdevero on 19 prosenttia puun myyntitulosta ja 15 prosenttia 3 §:n 1 momentissa tarkoitetusta taiteilijan tai urheilijan toimintaan perustuvasta korvauksesta. Lähdevero tilitetään kokonaisuudessaan valtiolle.

13 §

Rajoitetusti verovelvollisen yhteisön on suoritettava Suomesta saadusta muusta kuin 3 §:ssä tarkoitetusta tulosta yhteisön tulove- roa 29 prosenttia.

Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön on suoritettava 1 momentissa tarkoitetusta tulosta valtionveroa pääomatulosta 29 prosenttia ja ansiotulosta 35 prosenttia.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lain 7 §:ää sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen saatuun tuloon. Lain 13 §:n 1 ja 2 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2000 toimitettavassa verotuksessa.


Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.