Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 130/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

SiVM 9/1999

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin valtuutus, jonka mukaan valtionapuviranomaisena voisi asetuksella tarkemmin säädettävissä valtionavustusasioissa toimia myös muu kuin opetusministeriö. Tarkoituksena on, että opetushallitus voisi myöntää lain mukaisia kokeilu- ja kehittämisavustuksia. Käytäntö yhtenäistettäisiin näin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja -asetuksen mukaisen käytännön kanssa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2000 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotettu muutos

Vuoden 1999 alusta voimaan tulleeseen vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin (632/1998) koottiin kansanopistoja, kansalaisopistoja, opintokeskuksia sekä liikunnan koulutuskeskuksia koskevat toiminnalliset ja valtionosuussäännökset. Uusina valtionosuuden piiriin tulivat kesäyliopistot. Oppilaitoksilla oli aikaisemmin omat lakinsa, kuitenkin niin, että kansalaisopistojen valtionapusäännökset sisältyivät silloin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (635/1998).

Valtionapuviranomaisena toimii sekä käyttö- että perustamiskustannusten osalta opetusministeriö. Tämä koskee lain 14 §:n mukaisia valtionavustuksia. Lain 14 §:n 1 momentin mukaisesti vapaan sivistystyön oppilaitoksille voidaan myöntää kokeilu- ja kehittämisavustuksia ja 2 momentin mukaan ylimääräistä avustusta.

Käytäntö on siis ollut erilainen kuin muissa koulutusmuodoissa, jossa valtionapuviranomaisena kokeilu- ja kehittämisavustuksissa toimii opetushallitus. Niinpä esityksessä ehdotetaan tämä käytäntö yhtenäistettäväksi myös vapaan sivistystyön osalta. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, joka antaa valtuutuksen asetuksella säätää valtionapuviranomaiseksi myös muu kuin opetusministeriö. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain vastaava valtuutussäännös on lain 53 §:ssä. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen (806/1998) 25 §:n tapaan on tarkoitus lisätä vapaasta sivistystyöstä annettuun asetukseen (805/1998) uusi 7 §, jonka mukaan opetushallitus toimii valtionapuviranomaisena lain 14 §:n 1 momentin mukaisissa kokeilu- ja kehittämisavustuksissa. Liikunnan koulutuskeskusten valtionapuviranomaisena toimisi kuitenkin kaikilta osin opetusministeriö. Liikunnan koulutuskeskukset kuuluvat ministeriössä kulttuuripolitiikan osaston alaisuuteen.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusministeriössä. Opetushallitus on tehnyt aloitteen kokeilu- ja kehittämisavustusten siirtämisestä sen käsiteltäviksi.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään vapaasta sivistystyöstä 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (632/1998) 16 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:


16 §
Valtionapuviranomainen

Asetuksella voidaan säätää, että valtionapuviranomaisena valtionavustuksia koskevissa asioissa on myös muu kuin 1 momentissa mainittu viranomainen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Maija Rask

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.