Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 95/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 luvun 5 a ja 10 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että muutoksenhausta kaikkiin kirkkohallituksen kirkon eläkelain ja kirkon perhe-eläkelain nojalla antamiin päätöksiin säädettäisiin evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaissa ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaissa. Nykyisin muutoksenhakuun sovelletaan osin kirkkolain sekä osin kirkon eläkelain ja kirkon perhe-eläkelain muutoksenhakusäännöksiä.

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous on lakkauttanut saarnalupajärjestelmän. Tämän vuoksi kirkkolaissa olevat saarnalupajärjestelmään liittyneet valitusoikeuden rajoittamista koskevat valtuudet ehdotetaan poistettaviksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu sekä samanaikaisesti kuin erillisessä hallituksen esityksessä ehdotetut evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muutoksenhakua koskevat muutokset.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 a §:n mukaan muutoksenhausta kirkkohallituksen eläkettä koskevassa asiassa antamaan päätökseen säädetään evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaissa (298/1966) ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaissa (258/1970). Kirkon eläkelain ja kirkon perhe-eläkelain nojalla kirkkohallitus voi antaa muitakin päätöksiä kuin pelkästään eläkettä koskevia. Näitä ovat esimerkiksi kuntoutusta koskevat päätökset.

Nykyisin kirkon eläkelakien nojalla annettavista muista kuin eläkettä koskevista päätöksistä on haettava muutosta kirkkolain yleisten muutoksenhakusäännösten mukaisessa järjestyksessä korkeimmalta hallintooikeudelta, mitä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena. Tämän vuoksi kirkkolain 24 luvun 5 a §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että kaikkiin kirkkohallituksen kirkon eläkelain ja kirkon perhe-eläkelain nojalla antamiin päätöksiin haettaisiin muutosta mainittujen eläkelakien muutoksenhakusäännösten mukaisesti.

Kirkolliskokous on 8 päivänä toukokuuta 1999 kumonnut kirkkojärjestyksen (1055/1993) 2 luvun 6 §:n 4 momentin, jonka mukaan saarnaluvasta päättävät piispa ja tuomiokapituli. Tämä merkitsee sitä, että koko saarnalupajärjestelmä on lakkautettu. Tämän vuoksi kirkkolain 24 luvun 10 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa olevat valtuutuslausekkeet, joiden mukaan kirkkojärjestyksessä voidaan määrätä, ettei valittamalla saa hakea muutosta tuomiokapitulin päätökseen, joka koskee saarnalupaa tai saarnaluvan saaneen henkilön toimintaa, voidaan poistaa tarpeettomina.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotettu muutos yhtenäistäisi ja selkiinnyttäisi kirkon muutoksenhakumenettelyä.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu kirkkohallituksessa ja kirkolliskokouksen talousvaliokunnassa sekä saarnalupatutkintoa koskevalta osin piispainkokouksessa ja kirkolliskokouksen perustevaliokunnassa. Kirkolliskokouksen lakivaliokunta on antanut esityksestä lausuntonsa.

Eläkepäätöksiä koskevasta muutoksenhakusäännöksestä on neuvoteltu Akava ry:n, Kunta-alan Unioni ry:n ja Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL ry:n edustajien kanssa.

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Esitys liittyy eduskunnalle erikseen annettuun hallituksen esitykseen laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu sekä samanaikaisesti kuin erillisessä hallituksen esityksessä ehdotetut evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muutoksenhakua koskevat muutokset.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kirkkolain 24 luvun 5 a ja 10 §:n muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 a § ja 10 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta,

sellaisena kuin niistä on 5 a § laissa 937/1996, seuraavasti:

24 luku

Alistaminen ja muutoksenhaku

5 a §
Valittaminen eläkepäätöksestä

Muutoksenhausta kirkkohallituksen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/1966) ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain (258/1970) nojalla antamaan päätökseen säädetään evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaissa ja evankelis-luterilaisen kirkon perheeläkelaissa.

10 §
Valitusoikeuden rajoittaminen kirkkojärjestyksessä

Kirkkojärjestyksessä voidaan määrätä, ettei valittamalla saa hakea muutosta tuomiokapitulin päätökseen, joka koskee

1) jumalanpalvelusta ja kirkollista toimitusta sekä niiden hoitamista, kirkon käyttöä tai kolehtia;


3) papin tai lehtorin toimintaa virassa tai muussa tehtävässä taikka tähän toimintaan liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia, jollei ole kysymys kurinpitoasiasta; taiTämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .


Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kulttuuriministeri
Suvi Lind‚n

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.