Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 67/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

StVM 15/1999

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden sekä asunnonmuutostöiden korvaamiseen oikeuttavaa työkyvyttömyysastetta alennettaisiin 20 prosentista 10 prosenttiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2000 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2000 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1. Yleistä

Sotilasvammalain (404/1948) nojalla myönnetään korvausta sotapalveluksessa tai niihin rinnastettavissa olosuhteissa sekä varusmiespalveluksessa ennen vuotta 1991 aiheutuneen vahingoittumisen, sairastumisen, kuoleman tai katoamisen johdosta. Tämän jälkeen varusmiespalveluksessa ja eräissä muissa palvelussuhteissa sattuneisiin vahingoittumisiin ja sairastumisiin sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1991 voimaan tullutta sotilastapaturmalakia (1211/1990).

Sotilasvammalain mukaisena korvauksena myönnetään vahingoittuneelle tai sairastuneelle muun ohella sairaanhoitoa, elinkorkoa, täydennyskorkoa sekä erilaisia elinkoron lisäysosia.

Sotilasvammalain mukaista jatkuvaa elinkorkoa sodanaikaisen vahingoittumisen tai sairastumisen perusteella saa tällä hetkellä noin 25 000 sotainvalidia. Lisäksi lain mukaista korvausta maksetaan noin 3 000:lle rauhanaikana varusmiespalveluksessa tai Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistehtävissä vahingoittuneelle tai sairastuneelle. Sotainvalidien määrä heidän ikääntymisensä johdosta vähenee voimakkaasti ja vuonna 2005 heitä arvioidaan olevan enää noin 12 000.

1.2. Asunnon muutostyöt

Voimassa olevan lain mukaan asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita sekä asunnon muutostöitä voidaan korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia. Asunnon muutostöiden tarpeeseen vaikuttavat korvattujen vammojen ja sairauksien lisäksi myös muut sairaudet ja vammat, jotka ovat hakijoiden ikäryhmässä verrattain yleisiä. Korvauksen edellytyksenä olevan työkyvyttömyysasteen alentaminen tukisi useampien henkilöiden kotona selviytymistä ja lykkäisi tai jopa estäisi osaltaan laitoshoitoon joutumista. Tämän vuoksi asunnon muutostöihin oikeuttavan työkyvyttömyysasteen rajaa ehdotetaan alennettavaksi 10 prosenttiin.

2. Esityksen vaikutukset

Asunnon muutostöiden ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden korvattavuuden edellyttämä työkyvyttömyysasteen alentaminen lisäisi valtion menoja vuositasolla arviolta 10 miljoonaa markkaa.

Esityksellä ei olisi organisaatio- tai henkilöstövaikutuksia korvausasioita käsittelevässä valtiokonttorissa.

3. Asian valmistelu

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 25 päivänä lokakuuta 1995 Veteraaniprojekti -97 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella esitys Suomen itsenäisyyden 80-vuotisjuhlavuoden veteraaneja koskeviksi toimenpiteiksi. Työryhmä esitti, että asunnon muutostöiden ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden korvattavuuden raja laskettaisiin vuonna 1997 20 prosenttiin ja vuonna 1998 10 prosenttiin. Vuonna 1997 raja laskettiinkin 20 prosenttiin, mutta valtiontaloudellisista syistä rajaa ei vuosina 1998 tai 1999 ole laskettu 10 prosenttiin.

Työryhmän ehdotuksiin perustuva esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä.

4. Voimaantulo

Esitys liittyy valtion vuoden 2000 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 977/1996, seuraavasti:


6 §

Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita sekä asunnon muutostöitä voidaan korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.