Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 46/1999
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi varainsiirtoverolain, tuloverolain sekä verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolain johdannaissopimuksia ja pörssikaupankäyntiä koskevia verovapaussäännöksiä sekä tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain vakioituja termiinejä ja optioita koskevia säännöksiä.

Suomalaisessa optioyhteisössä vakioituun johdannaissopimukseen perustuvan luovutuksen varainsiirtoverovapaus laajennettaisiin koskemaan myös muussa Euroopan talous-alueeseen kuuluvassa valtiossa sijaitsevalla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla kaupankäynnin kohteena olevaan vakioituun johdannaissopimukseen rinnastettavaan sopimukseen perustuvaa luovutusta.

Johdannaissopimusten verovapauden edellytyksenä olisi, että luovutuksensaaja antaa luovutuksesta ilmoituksen verovirastolle kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta, jos välittäjänä on muu kuin varainsiirtoverolaissa tarkoitettu arvopaperikauppias. Vaatimusta ehdotetaan sovellettavaksi vastaavasti myös arvopaperien pörssikaupankäyntiin.

Vakioitujen termiinien ja optioiden luovutusvoittoa ja luovutustappiota koskevia tuloverolain säännöksiä muutettaisiin siten, että niitä sovellettaisiin vastaavasti vakioituun optioon ja termiiniin rinnastettavaan johdannaissopimukseen. Samalla tarkistettaisiin arvopaperikauppiaan tiedonantovelvollisuutta koskevia verotusmenettelystä annetun lain säännöksiä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1. Varainsiirtoverotus

Johdannaissopimukseen perustuvan luovutuksen verovapaus

Varainsiirtoverolain 15 §:n 5 momentin 2 kohdan mukaan veroa ei ole suoritettava luovutuksesta, joka tapahtuu kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain (772/1988) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa optioyhteisössä vakioidun johdannaissopimuksen perusteella.

Muuhun johdannaissopimukseen perustuvasta varainsiirtoverolain soveltamisalaan kuuluvasta arvopaperin luovutuksesta on luovutuksensaajan suoritettava varainsiirtovero, joka säännönmukaisesti on 1,6 prosenttia vastikkeesta.

Optioyhteisöllä säännöksessä katsotaan tarkoitetun suomalaista optioyhteisöä. Suomessa arvopapereita koskevilla johdannaissopimuksilla käydään kauppaa Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy:ssä (jäljempänä Helsingin Pörssi). Helsingin Pörssi on tehnyt Deutsche Börse AG:n ja eräiden muiden yhtiöiden kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on siirtää osa Helsingin Pörssin johdannaistuotteista mainittujen yhtiöiden tuotteiksi, jolloin kaupankäynti niillä lakkaisi Helsingin Pörssissä.

Johdannaismarkkinoiden muutos merkitsee sitä, että saksalaiseen johdannaispörssiin siirtyviin johdannaissopimuksiin perustuvista luovutuksista olisi suomalaisen luovutuksensaajan suoritettava varainsiirtovero.

Jotta kaupankäynti suomalaisia osakkeita koskevilla vakioiduilla johdannaissopimuksilla olisi tulevaisuudessakin mahdollista ilman varainsiirtoverokustannusta, esityksessä ehdotetaan, että varainsiirtoverovapaus laajennettaisiin koskemaan luovutusta, joka tapahtuu Euroopan talousalueella olevalla markkinapaikalla kaupankäynnin ja selvityksen kohteena olevan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuun vakioituun optioon tai termiiniin rinnastettavan johdannaissopimuksen perusteella (Varainsiirtoverolain ehdotettu 15 §:n 5 momentin 3 kohta).

Vakioituun optioon ja termiiniin rinnastettavan johdannaissopimuksen määritelmä on ehdotettu lisättäväksi arvopaperimarkkinalain 10 luvun uudeksi 1 a §:ksi samanaikaisesti tämän esityksen kanssa annetussa esityksessä (Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain ja arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi). Tuollaisella johdannaissopimuksella tarkoitettaisiin johdannaissopimusta, joka on kaupankäynnin ja selvityksen kohteena muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla kuin kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitetussa optioyhteisössä.

Verovapaus koskisi luovutuksia niillä markkinapaikoilla, jotka on sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla annetun neuvoston direktiivin 93/22/ETY 16 artiklan mukaisesti annettu komission tiedoksi. Artiklan mukaisesti komissio julkaisee säänneltyjä markkinoita koskevat luettelot ja pitää niitä ajan tasalla Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä vähintään kerran vuodessa. Luettelo on viimeksi julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisen lehden numerossa 1999/C 151.

Verovapaus edellyttäisi, että silloin kun luovutuksensaajan välittäjänä on muu kuin varainsiirtoverolaissa tarkoitettu arvopaperikauppias, eli muu kuin suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos tai ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori, luovutuksensaajan olisi annettava verovirastolle ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta. Menettelyllä pyritään varmistamaan valvontamahdollisuudet. Asiasta säädettäisiin 15 §:ään lisättäväksi ehdotetussa uudessa 6 momentissa.

Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi varainsiirtoverolain 22 §:n 3 momenttia siten, että säännöksestä ilmenee suoraan arvopaperikauppiaalla tarkoitettavan varainsiirtoverolaissa suomalaista sijoituspalveluyritystä ja luottolaitosta.

Luovutuksensaajan ilmoittamisvelvollisuus pörssikaupan verovapauden edellytyksenä

Varainsiirtoverolain 15 §:n 5 momentin 1 kohdan mukaan veroa ei ole suoritettava myytäessä tai vaihdettaessa pörssiarvopapereita tai markkina-arvopapereita arvopaperipörssissä arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa julkisessa kaupassa.

Arvopaperikauppiaan on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 §:n 4 momentin mukaan annettava verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot tekemistään tai välittämistään arvopaperikaupoista, kauppojen osapuolista ja maksetuista kauppahinnoista. Välittäjän on myös toimitettava vakioidusta optio- ja termiinikaupasta ja kaupan osapuolista verohallinnolle tarpeelliset tiedot.

Helsingin Pörssin johdannaissopimusten siirtäminen kaupankäynnin kohteeksi Saksassa on osa käynnissä olevaa eurooppalaisten arvopaperimarkkinoiden yhdentymistä. On ilmeistä, että tulevaisuudessa yhä suurempi osa suomalaisten sijoittajien kaupankäynnistä tapahtuu ulkomaisten välittäjien välityksin. Verovalvonnan kannalta kehitys on ongelmallista, koska Suomen sisäisellä lainsäädännöllä ei voida velvoittaa ulkomaisia välittäjiä toimittamaan verotusta varten tarpeellisia tietoja tehdyistä arvopaperikaupoista.

Valvontamahdollisuuksien turvaamiseksi ehdotetaan varainsiirtoverolain 15 §:n 5 momentin 1 kohtaa muutettavaksi siten, että edellä johdannaissopimusten verovapauden edellytykseksi ehdotettua ilmoittamismenettelyä sovellettaisiin vastaavasti pörssikauppoihin.

1.2. Tuloverotus

Johdannaissopimuksesta syntyvä luovutusvoitto ja -tappio

Tuloverolain 45 §:n 3 momentin mukaan omaisuuden luovutusvoittoon rinnastetaan vakioidusta termiinisopimuksesta syntynyt voitto. Voittoa laskettaessa ei kuitenkaan vähennetä 46 §:n 1 momentissa tarkoitettua luovutushinnasta vähennettävää vähimmäismäärää.

Lain 50 §:n 1 momentin mukaan omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja kolmena sitä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy, eikä sitä oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa. Luovutustappioon rinnastetaan myös vakioidun option raukeaminen ja vakioidusta termiinisopimuksesta aiheutunut tappio.

Tuloverolain muutosta koskevan esityksen (HE 105/1996 vp) perusteluissa todettiin, että vakioitu optio ja termiini on määritelty kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa. Tarkoituksenmukaista on, että tuloverolain 45 §:n 3 momenttia ja 50 §:n 1 momenttia sovellettaisiin myös arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ssä tarkoitettuun vakioituun optioon ja termiiniin rinnastettavaan johdannaissopimukseen, jos sopimus on kaupankäynnin ja selvityksen kohteena sellaisella Euroopan talousalueella olevalla markkinalla, joka on aiemmin mainitun neuvoston direktiivin 93/22/ETY mukaisesti annettu komission tiedoksi. Tämän vuoksi tuloverolain 45 ja 50 §:ää muutettaisiin vastaavasti.

Arvopaperikauppiaan tiedonantovelvollisuus

Ehdotettujen muutosten johdosta ehdotetaan myös edellä selostettua arvopaperikauppiaan tiedonantovelvollisuutta koskevaa verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n 4 momenttia muutettavaksi siten, että tiedonantovelvollisuus koskee paitsi kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitettujen johdannaissopimuksien myös arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ssä tarkoitettua vakioituun optioon tai termiiniin rinnastettavaa johdannaissopimusta.

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laeiksi kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain ja arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ehdotetaan edellä selostettujen muutosten ohessa supistettavaksi vakioimattomia johdannaisia koskevaa markkinointikieltoa. Kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 1 luvun 1 §:n 2 momenttia muutettaisiin siten, että arvopaperivälittäjällä olisi oikeus tarjota vakioimattomia johdannaisia rajoituksetta.

Myös nämä johdannaissopimukset on syytä saattaa tiedonantovelvollisuuden piiriin. Verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n 4 momentin mukainen tiedonantovelvollisuus ehdotetaan tämän vuoksi ulotettavaksi myös arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 b §:ssä tarkoitettuihin muihin johdannaissopimuksiin.

2. Esityksen vaikutukset

Johdannaissopimukseen perustuvan arvopaperin luovutuksen verovapauden laajentaminen koskemaan ETA-maiden säännellyillä markkinapaikoilla tapahtuvaa kaupankäyntiä merkitsee veropohjan kaventumista. Muutos ei kuitenkaan johtaisi verotulojen vähenemiseen nykyisestä siltä osin kuin kysymys on nykyisinkin verovapaan kaupankäynnin siirtymisestä Helsingin Pörssiltä Saksaan.

Suomalaisten yhtiöiden osakkeita koskevilla johdannaisilla käydään ETA-maista nykyisin kauppaa myös Ruotsissa. Varainsiirtoveron tuotto Tukholman pörssissä käytävästä kaupasta ei nykyisin liene mainittava, koska samoja suomalaisten yhtiöiden osakkeita koskevia johdannaissopimuksia on voinut tehdä Helsingin Pörssissä ilman verokustannusta. Verovapauden laajentamisen ei näin ollen arvioida mainittavasti alentavan varainsiirtoveron tuottoa.

Tuloverolain mukaan verotettavien henkilöiden ja yhteisöjen johdannaissopimuksilla Suomen ulkopuolella käymän kaupan arvioidaan olevan vähäistä. Tuloverotusta koskevilla ehdotuksilla ei tämän vuoksi arvioida olevan mainittavaa vaikutusta veron tuottoon.

Ehdotetut luovutuksensaajan ilmoittamisvelvollisuutta sekä arvopaperikauppiaan tiedonantovelvollisuutta koskeva säännökset tehostaisivat valvontamahdollisuuksia ja turvaisivat varainsiirtoveron sekä tuloveron tuottoa.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä. Esityksestä on pyydetty lausunto Suomen Pankilta, Rahoitustarkastuksesta, Vakuutusvalvontavirastolta, Verohallitukselta, Arvopaperivälittäjien yhdistykseltä, Keskuskauppakamarilta, Suomen Pankkiyhdistykseltä, Suomen Sijoitusrahastoyhdistykseltä, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitolta, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitolta ja Helsinki Exchanges Group Ltd Oy:ltä.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy samanaikaisesti tämän esityksen kanssa annettuun Hallituksen esitykseen Eduskunnalle laeiksi kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain ja arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

5. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Tuloverolain 45 ja 50 §:n muuttamisesta ehdotettua lakia sovellettaisiin jo vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki varainsiirtoverolain 15 ja 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä marraskuuta 1996 annetun varainsiirtoverolain (931/1996) 15 §:n 5 momentti ja 22 §:n 3 momentti,

sellaisena kuin niistä on 15 §:n 5 momentti osaksi laissa 356/1998, sekä

lisätään 15 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 356/1998, uusi 6 momentti seuraavasti:

15 §
Veron kohde ja verovelvollinen

Veroa ei ole suoritettava:

1) myytäessä tai vaihdettaessa pörssiarvo- papereita tai markkina-arvopapereita arvopaperipörssissä arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa julkisessa kaupassa;

2) luovutuksesta, joka tapahtuu kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain (772/1988) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa optioyhteisössä vakioidun johdannaissopimuksen perusteella;

3) luovutuksesta, joka tapahtuu sellaisella Euroopan talousalueella olevalla markkinalla kaupankäynnin ja selvityksen kohteena olevan arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ssä tarkoitetun vakioituun optioon tai termiiniin rinnastettavan johdannaissopimuksen perusteella, joka on annettu Euroopan yhteisöjen komission tiedoksi sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla annetun neuvoston direktiivin (93/22/ETY) 16 artiklan mukaisesti; eikä

4) elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 6 §:n 6 momentissa tarkoitetun arvopaperikeskuksessa selvitettävän arvopaperin lainaussopimuksen täyttämiseksi tehdystä arvopaperin luovutuksesta, jos arvopaperit palautetaan alkuperäiselle omistajalle 10 sellaisen päivän kuluessa, joina arvopaperikeskuksessa järjestetään selvitystoimintaa.

Jos 5 momentin 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitetussa luovutuksessa luovutuksensaajan välittäjänä on muu kuin 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu arvopaperikauppias, verottomuuden edellytyksenä on, että verovelvollinen luovutuksensaaja antaa luovutuksesta 30 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta.

22 §
Arvopaperikauppiaan velvollisuus periä vero

Arvopaperikauppiaalla tarkoitetaan tässä laissa suomalaista sijoituspalveluyritystä ja luottolaitosta sekä ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja luottolaitoksen Suomessa olevaa sivuliikettä ja -konttoria.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .


2.

Laki tuloverolain 45 ja 50 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 45 §:n 3 momentti ja 50 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1126/1996 sekä

lisätään 50 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti seuraavasti:

45 §
Luovutusvoiton veronalaisuus

Omaisuuden luovutusvoittoon rinnastetaan 50 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta termiinisopimuksesta syntynyt voitto. Voittoa laskettaessa ei kuitenkaan vähennetä 46 §:n 1 momentissa tarkoitettua luovutushinnasta vähennettävää vähimmäismäärää.

50 §
Luovutustappio

Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja kolmena sitä seuraavana vuotena sitä mukaa kuin voittoa kertyy, eikä sitä oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa.


Luovutustappioon rinnastetaan myös

1) kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa (772/1988) tarkoitetun vakioidun option raukeaminen ja vakioidusta termiinisopimuksesta aiheutunut tappio;

2) arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ssä tarkoitetun vakioituun optioon tai termiiniin rinnastettavan johdannaissopimuksen raukeaminen tai siitä aiheutunut tappio, jos sopimus on kaupankäynnin ja selvityksen kohteena sellaisella Euroopan talousalueella olevalla markkinalla, joka on annettu Euroopan yhteisön komission tiedoksi sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla annetun neuvoston direktiivin (93/22/ETY) 16 artiklan mukaisesti ja

3) sellainen arvopaperin arvonmenetys, jota voidaan konkurssin tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi pitää lopullisena.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa.


3.

Laki verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 15 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on laissa 1127/1996 seuraavasti:

15 §
Tulotietoja koskeva sivullisen yleinen tiedonantovelvollisuus

Arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) tarkoitetun arvopaperinvälittäjän on toimitettava verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot tekemistään tai välittämistään arvopaperikaupoista, kauppojen osapuolista ja maksetuista kauppahinnoista. Välittäjän on myös toimitettava kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa (772/1988) tarkoitetusta vakioidusta optio- ja termiinisopimuksesta, arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 a §:ssä tarkoitetusta vakioituun optioon tai termiiniin rinnastettavasta johdannaissopimuksesta sekä arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1 b §:ssä tarkoitetusta muusta johdannaissopimuksesta ja sopimuksen osapuolista verohallinnolle tarpeelliset tiedot.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .


Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Martti Korhonen

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.