Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 177/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 17 ja 26 §:n muuttamisesta

VaVM 42/1998

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että puhelinyhteisön olisi toimitettava verohallinnolle tarpeelliset tiedot osakkaidensa tai jäsentensä kalenterivuoden päättyessä omistamista osakkeista tai osuuksista. Lisäksi lakiin ehdotetaan yksi tekninen muutos. Muu- toksen jälkeen verotuksen tasapuolisuusperiaatetta koskeva säännös vastaisi sisällöltään alkuperäistä tarkoitusta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1. Puhelinyhteisöjen ilmoitusvelvollisuus

Yksinomaan verovelvollisen ja hänen perheensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu koti- ja muu irtaimisto mukaan lukien puhelinyhteisön osake, osuus- tai jäsenkirja ei ole varallisuusverolain (1537/1992) 10 §:n mukaan veronalaisia varoja. Puhelimeen oikeuttavaa osaketta, osuustodistusta tai jäsenyyteen oikeuttavaa todistusta ei tämän vuoksi ole tarvinnut ilmoittaa veroilmoituksessa.

Useassa puhelinyhteisössä ollaan toteuttamassa monivaiheisia yritysmuodon muutoksia, jotka ainakin osassa tapauksia johtavat yhtiön listautumiseen arvopaperipörssin pörssilistalle. Osakkuus ja asiakkuus erotetaan toisistaan. Esimerkiksi Puhelinosuuskunta HPY:ssä osuustodistus ja puhelinliittymä erotettiin toisistaan 1 päivänä syyskuuta 1998. Erottamisen jälkeen osakkeita ja osuustodistuksia ei voida pitää tavanomaiseen koti-irtaimistoon kuuluvina varoina.

Veronalaiset varat on ilmoitettava veroilmoituksessa. Myös puhelinyhteisön osake tai osuustodistus, joka ei kuulu tavanomaiseen koti-irtaimistoon, olisi ilmoitettava. Veroehdotusmenettelyyn kuuluvan olisi palautettava veroehdotus tältä osin täydennettynä siinäkin tapauksessa, että muuta syytä palauttamiseen ei olisi. Veroehdotusmenettelyä kehitettäessä tavoitteena on, että verotuksen lopputulos lasketaan sellaisten tietojen perusteella, jotka verohallinto voi luotettavasti saada muulta kuin verovelvolliselta itseltään.

Tämän vuoksi verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 17 §:n 1 momenttia, jossa säädetään sivullisen yleisestä tiedonantovalvollisuudesta, ehdotetaan muutettavaksi siten, että puhelinyhteisöt, joissa osakkuus ja asiakkuus on erotettu toisistaan, ilmoittavat verohallinnolle varallisuusverotusta varten tarpeelliset tiedot osakkaista tai jäsenistään. Sen jälkeen kun järjestelyssä muodostetun yhtiön osakkeilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä, ei olisi perusteltua asettaa puhelinyhtiöitä tietojenantovelvollisuuden suhteen eri asemaan kuin muita yhtiöitä.

1.2. Tekninen muutos

Hallituksen esityksessä verotuksen oikaisulautakuntaa koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön (HE 15/1998 vp) ehdotettiin verotusmenettelystä annetun lain 26 §:n 1 momenttiin veroviranomaisen nimeä koskevaa teknistä muutosta. Hallituksen esityksessä laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja ennakkoperintälain 27 §:n muuttamisesta (HE 53/1998 vp) ehdotettiin, että verotuksen tasapuolisuusperiaatteesta säädettäisiin verotusmenettelystä annetun lain 26 §:n 1 momentissa. Eduskunta hyväksyi molemmat esitykset. Verotuksen tasapuolisuusperiaatetta koskeva esitys vahvistettiin 26 päivänä kesäkuuta 1998 annetulla lailla (477/1998), jäljempänä edellinen muutoslaki, joka tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998. Lakia sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 1998. Tekninen muutos vahvistettiin 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetulla lailla (505/1998), jäljempänä jälkimmäinen muutoslaki, joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Jälkimmäisellä muutoslailla muutettiin edellistä muutoslakia tavalla, jota ei ollut tarkoitettu. Jos virhettä ei korjattaisi, verotuksen tasapuolisuusperiaate ei olisi enää voimassa vuoden 1999 alusta. Virhe ehdotetaan korjattavaksi siten, että verotusmenettelystä annetun lain 26 §:n 1 momentissa säädettäisiin verotuksen tasapuolisuusperiaatteesta samalla tavalla kuin edellisessä muutoslaissa.

2. Esityksen vaikutukset

Muutoksilla ei ole taloudellisia vaikutuk- sia. Uudistus merkitsee, että puhelinyhteisön osakkeen tai osuuden omistaja voidaan vapauttaa ilmoittamasta veroilmoituksessaan osakkuudestaan tai jäsenyydestään puhelinyhteisössä. Puhelinyhteisöille tietojen ilmoittaminen verohallinnolle aiheuttaa jonkin verran lisätyötä. Verohallinnon työ helpottuu sen saadessa puhelinyhteisön osakkeen tai osuuden omistajasta tiedon suoraan puhelinyhteisöltä.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmistelu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 ja 26 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verotusmenettelystä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1558/1995) 17 §:n 1 momentti ja 26 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 26 §:n 1 momentti laissa 505/1998, seuraavasti:


17 §
Muita tietoja koskeva sivullisen yleinen tiedonantovelvollisuus

Sijoitusrahaston on toimitettava verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot verovelvollisen omistamasta sijoitusrahasto-osuuden määrästä ja lunastamistaan sijoitusrahasto-osuuksista. Samoin puhelinyhteisön on toimitettava verotusta varten tarpeelliset tiedot osakkaidensa tai jäsentensä kalenterivuoden päättyessä omistamista sellaisista osakkeista tai osuuksista, jotka ovat osakkaiden tai jäsenten veronalaisia varoja. Puhelin-yhteisöllä ei ole kuitenkaan tiedonantovelvollisuutta siltä osin, kuin puhelinyhteisön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi arvopaperipörssissä.


26 §
Yleiset periaatteet

Verotusmenettelyssä ja muissa verotukseen liittyvissä toimissa veronsaajien ja verovelvollisen edut tulee ottaa huomioon tasapuolisesti.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.