Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 160/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 14 luvun 3 §:n ja 22 luvun 3 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Kirkkolakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, joka oikeuttaa kirkkohallituksen siirtämään toimivaltaansa eläkerahaston sijoittamista koskevissa asioissa kirkon keskusrahaston eläkerahaston johtokunnalle.

Kirkkolaissa oleva viittaus kirkollisiin virkataloihin ehdotetaan vanhentuneena kumottavaksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1. Kirkkohallituksen toimivallan siirtäminen kirkon keskusrahaston eläkerahaston johtokunnalle

Kirkon keskusrahaston yhteydessä olevan eläkerahaston asemaa muutetaan siten, että yleiskatteisesta rahastosta tulee omakatteinen eläkerahasto. Rahaston omaisuus luetteloidaan ja omaisuuserien tuotto kohdistetaan eläkerahastolle.

Esityksessä ehdotetaan, että kirkkolain (1054/1993) 22 luvun 3 §:ään otettaisiin uusi 2 momentti, joka oikeuttaisi kirkkohallituksen siirtämään toimivaltaansa eläkerahaston varojen sijoittamista koskevissa asioissa kirkon keskusrahaston eläkerahaston johtokunnalle. Lisäksi säännös valtuuttaisi antamaan kirkkojärjestyksessä tarkempia määräyksiä johtokunnan kokoonpanosta, tehtävistä ja sen päätösten siirtämisestä kirkkohallituksen ratkaistavaksi. Toimivaltaa on esityksen mukaan tarkoitus siirtää vain tarkoin rajoitetusti eläkerahaston sijoitustoimintaa ja eläkerahastoinnin hoitamista varten.

1.2. Kirkkolain 14 luvun 3 §:n 2 momentin kumoaminen

Uuden maakaaren (540/1995) voimaantulon yhteydessä 1 päivänä tammikuuta 1997 vanha jako kruununluontoiseen ja perintöluontoiseen maahan on lakkautettu. Entiset virkatalomaat ovat muuttuneet perintöluontoisiksi.

Luterilaisen kirkon virkataloista säädetään evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetussa laissa (106/1966) ja sanotun lain täytäntöönpanosta annetussa asetuksessa (253/1966). Kun kiinteistöjen kruununluontoisuus on lakkautettu ja kyseinen omaisuus on muuttunut tavalliseksi perimysmaaluontoiseksi omaisuudeksi, ei virkatalojärjestelmän mukaisilla säännöksillä ole enää perusteita. Eduskunnalle on erikseen annettu hallituksen esitys, jossa ehdotetaan, että virkatalomaita koskevat säännökset kumottaisiin evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetusta laista ja että sanotun lain täytäntöönpanosta annettu asetus kumottaisiin kokonaisuudessaan. Tällöin kirkkolain 14 luvun 3 §:n 2 momentissa oleva viittaus kirkollisiin virkataloihin tulee vanhentuneeksi ja se ehdotetaan kumottavaksi.

2. Esityksen vaikutukset

Johtokunnan toiminnasta aiheutuu kirkolle vähäisiä kustannuksia. Uudistuksella pyritään turvaamaan mahdollisimman hyvä asiantuntemus kirkon keskusrahaston eläkerahaston sijoitustoiminnassa.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu kirkkohallituksessa ja kirkolliskokouksen talousvaliokunnassa.

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Esitykseen liittyy eduskunnalle erikseen annettu esitys laeiksi evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista an- netun lain eräiden säännösten ja metsälain eräiden säännösten kumoamisesta.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999, jolloin kirkollishallinnossa siirrytään hallinnollisesta kirjanpidosta kirjanpitolain (1336/1997) mukaiseen järjestelmään.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kirkkolain 14 luvun 3 §:n ja 22 luvun 3 §:n muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun kirkkolain (1054/1993) 14 luvun 3 §:n 2 momentti ja

muutetaan 22 luvun 3 § seuraavasti:

22 luku

Kirkkohallitus, kirkon keskusrahasto ja kirkon sopimusvaltuuskunta

3 §
Toimivallan siirtäminen

Jaostoille, virastokollegiolle tai kirkkohallituksen viranhaltijoille voidaan kirkkojärjestyksessä määrätyissä rajoissa antaa oikeus ratkaista asioita kirkkohallituksen puolesta.

Kirkkohallituksella on oikeus siirtää toimivaltaansa kirkon keskusrahaston eläkerahaston varojen sijoittamista koskevissa asioissa asettamalleen kirkon keskusrahaston eläkerahaston johtokunnalle, jonka jäsenet voivat olla muita kuin kirkkohallituksen jäseniä tai viranhaltijoita. Johtokunnan kokoonpanosta, valinnasta, toimikaudesta ja tehtävistä määrätään kirkkojärjestyksessä.

Toimivallan siirron nojalla tehdyt päätökset voidaan kirkkojärjestyksessä määrätyllä tavalla siirtää kirkkohallituksen ratkaistaviksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.


Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.