Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 134/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi näkövammaisten kirjastosta annetun lain muuttamisesta

SiVM 9/1998

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi näkövammaisten kirjastosta annettua lakia siten, että raha-automaattivaroja voidaan käyttää näkövammaisten kirjastolle vuokrattavaksi tarkoitettujen toimitilojen perustamiskustannuksiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 1999 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1999 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Näkövammaisten kirjastosta annettu laki (638/1996) on tullut voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996. Näkövammaisten kirjasto on opetusministeriön alainen suomen- ja ruotsinkielisenä toimiva kirjasto, jonka menot suoritetaan valtion talousarviossa olevista yleisistä budjettimäärärahoista.

Suunnitteilla olevan näkövammaisten palvelukeskuksen yhteyteen on tarkoitus hankkia uudet tilat myös näkövammaisten kirjastolle. Raha-automaattiasetuksen (676/1967) 29 §:n 1 momentin mukaan yleishyödyllisen yhteisön tai säätiön tulee toimia jollakin säännöksessä mainituista toimialoista, jotta sille voidaan myöntää avustuksia Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta. Tällaisia toimialoja ovat muun muassa aistiviallisten huoltaminen ja invalidihuollon tukeminen. Asetuksen 29 §:n 2 momentin mukaan avustusta ei kuitenkaan saa myöntää menoihin, joiden suorittaminen kuuluu valtiolle, kunnalle tai uskonnolliselle yhdyskunnalle. Koska näkövammaisten kirjasto on valtion omistuksessa, ei Raha-automaattiyhdistyksen tuottojen käyttäminen sen toimitilakustannuksiin ole voimassa olevan lainsäädännön mukaan mahdollista. Tämän vuoksi ehdotetaan näkövammaisten kirjastosta annettuun lakiin lisättäväksi säännös, joka mahdollistaisi Raha-automaattiyhdistyksen tuottovarojen käytön kirjastolle vuokrattaviksi tarkoitettujen toimitilojen perustamiskustannuksiin.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Valtion vuoden 1999 talousarvioesityksessä on näkövammaisten kirjastolle osoitettu momentilla 29.91.22 (Näkövammaisten kirjaston toimintamenot) 25 747 000 markkaa. Momentin päätösosan mukaan vuoden 1999 aikana saa tehdä sellaisia Näkövammaisten kirjaston toimitiloja lisääviä vuokrasopimuksia, joista aiheutuu menoja vasta vuoden 1999 jälkeen siten, että tilojen lisäys on enintään 1 200 neliömetriä. Talousarvioesityksen luvun 33.92 (Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö) momentin 33.92.50 (Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen) päätösosan mukaan momentin määrärahaa saisi käyttää avustuksen maksamiseen Näkövammaisten kirjaston käyttöön tarkoitettujen toimitilojen perustamiskustannuksiin. Momentin selvitysosan mukaan Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa saisi käyttää palvelukeskushankkeeseen 40 miljoonaa markkaa.

Kirjaston uusien tilojen neliövuokran arvioidaan olevan nykyistä neliövuokraa alempi. Tilojen lisääntymisen vuoksi vuokramenojen arvioidaan kuitenkin hieman kasvavan.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu opetusministeriössä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään näkövammaisten kirjastosta 23 päivänä elokuuta 1996 annettuun lakiin (638/1996) uusi 5 a § seuraavasti:


5 a §

Näkövammaisten kirjastolle vuokrattavaksi tarkoitettujen toimitilojen perustamiskustannuksiin voidaan käyttää raha-automaattiasetuksen (676/1967) 29 §:n 1 momentin mukaisesti valtion talousarvioon vuosittain otettavaa määrärahaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.