Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 106/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Roomassa 10 päivänä maaliskuuta 1988 tehdyn merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen. Yleissopimus perustuu pääosin samoille periaatteille kuin vuoden 1970 Haagin ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemistä (SopS 62/1971) ja vuoden 1971 Montrealin siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä (SopS 56/1973) koskevat yleissopimukset.

Tällä yleissopimuksella pyritään siihen, että myös kansainvälisen luonteen omaavista merenkulun turvallisuuteen kohdistuvista rikoksista voidaan rangaista yleissopimuksen sopimuspuolena olevassa valtiossa tai että tällaisiin tekoihin syyllistyneet henkilöt luovutettaisiin tuomittaviksi toisen sopimuspuolen tuomioistuimessa. Yleissopimus koskee tekoja, jotka tapahtuvat aluksella, joka kulkee tai jonka on määrä kulkea valtion aluemeren ulkorajan ulkopuolelle jäävälle vesialueelle, sen kautta tai sieltä käsin.

Tarkoituksena on ratifioida yleissopimus ja tallettaa ratifioimiskirja Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerin huostaan heti, kun eduskunta on hyväksynyt sen suostumusta vaativat yleissopimuksen määräykset. Yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua ratifioimiskirjan tallettamisesta.


YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Lokakuussa 1995 kaapattiin italialainen risteilyalus Achille Lauro matkalla Alexandrian ja Port Saidin välillä. Tapahtuma kiinnitti huomiota siihen seikkaan, ettei tuolloin ollut olemassa kansainvälistä sopimusta, jonka tarkoituksena olisi ehkäistä nimenomaan merenkulun turvallisuuteen kohdistuvia terroritekoja. Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous pyysi joulukuussa 1985 Kansainvälistä merenkulkujärjestöä, IMO:a, tutkimaan aluksilla tai aluksia vastaan tapahtuvia terroritekoja ja suosittelemaan sopivia toimenpiteitä niiden ehkäisemiseksi. Egypti, Italia ja Itävalta esittivät IMO:n neuvoston kokouksessa marraskuussa 1986 luonnoksen yleissopimukseksi. IMO asetti IMO:n jäsenmaille avoimen työryhmän tutkimaan luonnosta. Työryhmä käsitteli luonnosta kahdessa kokouksessaan, minkä jälkeen IMO:n oikeudellinen komitea tarkasti luonnoksen syksyllä 1987. Suomi osallistui yleissopimuksen valmisteluun ja asiaa käsittelevään diplomaattikonferenssiin Roomassa 1―10 päivänä maaliskuuta 1988.

Merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskeva yleissopimus hyväksyttiin diplomaattikonferenssissa 10 päivänä maaliskuuta 1988. Yleissopimus perustuu pääosin samalle syytä-tai-luovuta-periaatteille kuin vuoden 1970 Haagin ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemistä (SopS 62/1971) ja vuoden 1971 Montrealin siviili-ilmailun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä (SopS 56/1973) koskevat yleissopimukset.

Nyt käsiteltävänä oleva yleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992. Yleissopimuksen sopimuspuolina on 32 valtiota ja sen on allekirjoittanut 20 valtiota. Suomi on allekirjoittanut yleissopimuksen 18 päivänä marraskuuta 1988.

1. Nykytilanne

Rikoslain uudistettu yleisvaarallisia rikoksia koskeva 34 luku (578/1995) tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995. Se sisältää säännökset muun muassa liikennetuhotyöstä (2 §), törkeästä tuhotyöstä (3 §) ja aluksen kaappauksesta (11 §). Uudistukseen liittyvästä hallituksen esityksestä (HE 94/1993 vp) ilmenee, että säännökset on laadittu pitäen silmällä muiden seikkojen ohella merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen hyväksymistä.

Rikoslain 34 luvun 2 §:ssä oleva säännös liikennetuhotyöstä koskee kaikkia tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenteessä käytettäviä kulkuneuvoja. Siinä säädetään rangaistavaksi kulkuneuvon tai sen välineistön, kulkuväylän, liikenteen ohjausmerkin tai muun liikenteen laitteiston tuhoaminen, vahingoittaminen ja muuntaminen, liikenteeseen liittyvän väärän tiedon antaminen ja kulkuneuvossa, lentokentällä tai liikenteen ohjailutehtävissä olevaan henkilöön kohdistuva väkivalta tai sillä uhkaaminen. Teko kvalifioituu liikennetuhotyöksi, jos se on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa liikenteessä, eikä se ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

Liikennetuhotyö täyttää rikoslain 34 luvun 3 §:ssä säädetyn törkeän tuhotyön tunnusmerkit, jos se tehdään aiheuttaen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa, aiheuttaen jollekin yhteiskunnan tärkeälle toiminnolle uhkaavan vahingon pitkäaikaisuuden tai laaja-alaisuuden vuoksi taikka muusta syystä erityisen vakavaa vaaraa taikka jos se tehdään sodan tai muiden poikkeusolojen aikana, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Rikoslain 34 luvun 11 §:ssä oleva säännös aluksen kaappauksesta koskee ilma-aluksia ja kauppamerenkulussa olevia aluksia. Aluksen kaappauksesta on tuomittava henkilö, joka väkivaltaa käyttäen tai sillä uhaten oikeudettomasti puuttuu sellaisen aluksen ohjaukseen tai ottaa lento- tai meriturvallisuutta vaarantavalla tavalla aluksen määräysvaltaansa. Jos teko aiheuttaa vain vähäistä vaaraa, tekijä on tuomittava niistä muista rikoksista, jotka teko käsittää.

Hallituksen esityksessä (HE 94/1993 vp) todetaan, ettei rikoslain 34 luvun 11 § koske sota-, tulli- eikä poliisialuksia eikä sellaisia aluksia, jotka on pysyvästi kiinnitetty merenpohjaan. Säännös vastaa näiltä osin yleissopimuksen 1 artiklassa olevaa aluksen määritelmää ja 2 artiklassa olevaa yleissopimuksen soveltamisalan rajoitusta.

Rikoslain soveltamisalaa koskeva rikoslain 1 luvun uudistus (626/1996) tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996. Rikoslain 1 luvun 7 §:n mukaan Suomen lakia sovelletaan Suomen ulkopuolella tehtyyn rikokseen, jonka rankaiseminen tekopaikan laista riippumatta perustuu kansainväliseen sopimukseen tai muuhun Suomea kansainvälisesti velvoittavaan säädökseen tai määräykseen (kansainvälinen rikos). Näihin kansainvälisiin rikoksiin voidaan siten universaaliperiaatteen mukaisesti soveltaa Suomen lakia riippumatta siitä, onko teko rangaistava tekopaikan lain mukaan.

Asetuksessa rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta (627/1996) annetaan tarkempia säännöksiä kyseisen lainkohdan soveltamisesta luettelemalla ne rikokset, joihin universaaliperiaatetta sovelletaan. Tarkoituksena on lisätä asetuksessa olevaan luetteloon tässä yleissopimuksessa tarkoitetut rikokset siinä vaiheessa, kun yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan.

Merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyy pöytäkirja, joka koskee yleissopimuksessa tarkoitettuja tekoja mannerjalustalla sijaitsevilla kiinteillä laitteilla. Pöytäkirja on tullut kansainvälisesti voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992. Pöytäkirjassa on 31 sopimuspuolta ja sen on allekirjoittanut 19 valtiota. Suomi ei ole allekirjoittanut pöytäkirjaa.

Käytännössä Suomessa voidaan rangaista suurimmasta osasta pöytäkirjan alaan kuuluvista teoista voimassa olevienkin rangaistussäännösten, pääasiassa rikoslain henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia koskevan 21 luvun, vapauteen kohdistuvia rikoksia koskevan rikoslain 25 luvun ja vahingontekoa koskevan 35 luvun perusteella. Myös rikoksentekijän luovuttaminen sitä pyytävään maahan on törkeimmistä rikoksista mahdollista Suomen lainsäädännön mukaan. Suomen lainsäädäntö toteuttaa siten käytännössä pääpiirteittäin pöytäkirjan tarkoituksen. Pöytäkirjan voimaansaattaminen edellyttäisi Suomessa kuitenkin sellaisia säädäntömuutoksia, joita ei ole toistaiseksi pidetty tarkoituksenmukaisina.

2. Asian valmistelu

Yleissopimuksen valmisteluvaiheessa ja ennen sen allekirjoittamista vuonna 1988 on kuultu oikeusministeriötä, sisäasiainministeriötä, kauppa- ja teollisuusministeriötä, merenkulkuhallitusta, varustamoyhdistyksiä sekä merenkulkualan järjestöjä. Lausunnoissa kannatettiin yleissopimuksen allekirjoittamista.

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä ulkoasiainministeriössä. Esitysehdotuksesta on pyydetty lausunnot oikeusministeriöltä, sisäasiainministeriöltä ja liikenneministeriöltä.

3. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä organisatorisia vaikutuksia.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Sopimuksen sisältö

1 artikla. Artiklan mukaan aluksella tarkoitetaan yleissopimuksessa kaikenlaisia aluksia, joita ei ole pysyvästi kiinnitetty merenpohjaan. Näihin kuuluvat myös dynaamisen liikkeen tukemat alukset (kantosiipialukset), sukellusveneet tai mitkä tahansa muut kelluvat alukset. Merkitystä ei ole sillä, kulkeeko alus omalla konevoimallaan vai onko sitä hinattava muilla aluksilla. Näin ollen myös laitteet, jotka on tarkoitus kiinnittää merenpohjaan, voivat kuulua ennen kiinnittämistä yleissopimuksen soveltamisalaan.

2 artikla. Yleissopimuksen 2 artiklassa rajataan yleissopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle sota-alukset, valtion hallussa olevat alukset, valtion käytössä olevat hinaajat, tulli- ja poliisiveneet sekä alukset, jotka on poistettu liikenteestä tai asetettu telakalle. Liikenteestä poistettuja aluksia ovat muun muassa alukset, joita pidetään satamassa ja käytetään pysyvästi ravintolana tai hotellina. Artiklan 2 kappaleen mukaan yleissopimuksen määräykset eivät vaikuta sota-alusten tai muiden valtion omistamien ei-kaupallisia tarkoitusperiä palvelevien alusten koskemattomuuteen.

3 artikla. Yleissopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen a ― g kohdissa on lueteltu tekomuodot, joiden rangaistavaksi säätämiseen sopimusvaltiot ovat sitoutuneet.

Sopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaan henkilö syyllistyy rikokseen, jos hän ottaa laittomasti ja tahallaan väkivallalla tai sillä uhkaamalla taikka muuten uhkailemalla aluksen haltuunsa tai pitää sitä valvonnassaan.

Tämän artiklan 1 kappaleen b ― e kohdissa luetellaan tekomuodot, jotka ovat rangaistavia, jos ne ovat omiaan vaarantamaan aluksen turvallisen kulun. Tällaisia tekoja ovat aluksessa olevaan henkilöön kohdistuvat väkivallanteot. Väkivallan on kuitenkin kohdistuttava henkilöön, joka hoitaa aluksen turvallisen kulun kannalta olennaisia tehtäviä, kuten aluksen päällikkö, perämies ja sähköttäjä. Aluksen matkustajaan tai esimerkiksi ravintolahenkilökuntaan kohdistunut väkivalta täyttää vakavan rikoksen tunnusmerkit mutta ei sellaisenaan muodosta 1 kappaleen b kappaleessa tarkoitettua rikosta.

Rangaistavia ovat myös aluksen tai sen lastin vahingoittaminen ja aluksen tuhoaminen, laitteen tai aineen asentaminen tai asetuttaminen alukseen, mikä on omiaan vahingoittamaan alusta tai lastia tai tuhoamaan aluksen ja merenkulussa käytettävien laitteiden tuhoaminen, vahingoittaminen tai häiritseminen.Vähäinen vahinko alukselle tai lastille ei täytä yleissopimuksen vaatimuksia. Sen sijaan esimerkiksi reiän tekeminen aluksen pohjaan, aluksen ohjauslaitteiden vahingoittaminen tai palo- tai räjähdysvaaran aiheuttaminen todennäköisesti vaarantaa aluksen turvallisen kulun yleissopimuksessa tarkoitetulla tavalla.

Artiklan 1 kappaleen f kohdan mukaan myös väärän tiedon välittäminen on rikos, jos se johtaa aluksen turvallisen kulun vaarantumiseen. Saman kappaleen g kohdassa määrätään, että henkilö syyllistyy rikokseen myös, jos hän a ― f kohdissa mainittujen rikosten tai niiden yritysten yhteydessä vahingoittaa henkilöä tai surmaa henkilön. Tällöin voi kyseessä olla myös muu kuin aluksen turvallisen kulun kannalta keskeinen henkilö.

Artiklan 1 kappaleen a kohdan mukainen teko on rangaistava rikoslain 34 luvun 11 §:n aluksen kaappausta koskevan säännöksen mukaan. Säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 94/1993 vp) mainitaan nimenomaisesti, että se perustuu Roomassa tehtyyn meriturvallisuutta koskevaan yleissopimukseen, jonka Suomi on allekirjoittanut.

Rikoslain 34 luvun 2 §:n liikennetuhotyötä ja 3 §:n törkeää tuhotyötä koskevien säännösten perusteella arvosteltaisiin puolestaan b, c, e ja f kohtien mukaisia tekoja. Rikoslain 34 luvun uudistamiseen liittyvässä hallituksen esityksessä (HE 94/1993 vp) on tuotu esiin, että kyseisiä tekomuotoja rangaistavaksi säädettäessä on nimenomaisesti otettu huomioon muun muassa nyt hyväksyttäväksi esitetyn yleissopimuksen säännökset ja sen hyväksyminen.

Artiklan 1 kappaleen d kohdassa tarkoitetut teot olisivat rangaistavia liikennetuhotyön tai törkeän tuhotyön yrityksenä. Mikäli katsottaisiin, ettei teko olisi vielä edennyt yritysasteelle, se olisi joka tapauksessa rangaistava yleisvaarallisen rikoksen valmistelua koskevan rikoslain 34 luvun 9 §:n nojalla.

Saman kappaleen g kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tulevat sovellettavaksi, paitsi jokin edellä mainituista rikoslain 34 luvun säännöksistä, myös yleiset henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia koskevat rikoslain 21 luvun (578/1995) säännökset.

Yleissopimuksen 3 artiklan 2 kappaleen a ja b kohdassa määrätään, että rikoksena on pidettävä myös 1 kappaleessa mainitun rikoksen yritys, yllyttäminen tai avunanto sellaiseen rikokseen.

Yleissopimuksen 3 artiklan 2 kappaleen c kohdan mukaan olisi myös rangaistava, jos henkilö uhkaa syyllistyä johonkin 1 kappaleen b, c ja e kohdassa mainituista teoista, jos uhkaus on omiaan vaarantaman aluksen turvallisen kulun. Tällaiseen uhkaukseen voi liittyä kansallisen lainsäädännön edellyttämä tarkoitus pakottaa fyysinen tai oikeushenkilö johonkin tekoon tai pidättäytymään tällaisesta teosta.

Yleissopimuksen 3 artiklan 1 kappaleen b kohdan väkivallanteko ja sellaisella uhkaaminen 2 kappaleen c kohdassa tarkoitetulla tavalla on rangaistavaa liikennetuhotyötä koskevan rikoslain 34 luvun 2 §:n mukaan. Uhkaus tuhota alus tai vahingoittaa alusta, sen lastia tai merenkulussa käytettäviä laitteita tai häiritä vakavasti niiden toimintaa voi joskus merkitä sellaista itse teon täytäntöönpanotoimen aloittamista, joka voidaan katsoa rikoksen yritykseksi. Yritysvaihetta edeltävien c ja e kohdassa tarkoitettujen tekojen rangaistavuus jäisi arvosteltavaksi Suomen lainsäädännössä lähinnä laitonta uhkausta tai pakottamista koskevien rikoslain 25 luvun 7 ja 8 §:n (578/1995) mukaan.

4 artikla. Yleissopimuksen 4 artiklan 1 kappaleen mukaan yleissopimusta sovelletaan, kun alusta käytetään kansainväliseen merenkulkuun. Sellaisesta on kysymys silloin, kun alus kulkee tai sen on määrä kulkea kyseessä olevan valtion aluemeren ulko- tai sivurajan ulkopuolella olevalle vesialueelle, sen kautta tai sieltä käsin. Kun aluksen on tarkoitus kulkea kyseisen rantavaltion aluemeren ulkopuolelle, soveltuu yleissopimus myös tekoihin, jotka tapahtuvat ennen kuin alus on päässyt aluemeren ulkopuolelle. Rikoslain 34 luvun 11 §:ää koskevassa hallituksen esityksessä (94/1993 vp) todetaan, että kyseinen säännös on yleissopimusta laajempi, koska se ei edellyttäisi, että alus on kansainvälisessä liikenteessä. Myöskään rikoslain 34 luvun 2 §:ssä ei tätä edellytetä.

Saman artiklan 2 kappaleen mukaan teko on luonteeltaan kansainvälinen ja yleissopimusta on sovellettava myös silloin, jos rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty tavataan jonkun sopimusvaltion alueelta, vaikka yleissopimus ei 1 kappaleessa asetettujen edellytysten vuoksi muutoin soveltuisi.

5 artikla. Yleissopimuksen 5 artiklan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat säätämään sopimuksen 3 artiklassa luetelluista rikoksista asianmukaiset rangaistukset, joissa on otettu huomioon rikosten vakavuus.

Liikennetuhotyöstä on säädetty rikoslaissa vähintään neljän kuukauden ja enintään neljän vuoden vankeusrangaistus. Törkeästä tuhotyöstä ja aluksen kaappauksesta voidaan tuomita vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Näiden rangaistusten voidaan katsoa ottavan huomioon yleissopimuksessa tarkoitettujen rikosten vakavuus.

6 artikla. Yleissopimuksen 6 artikla koskee sitä, milloin rangaistus 3 artiklan mukaisista rikoksista voidaan tuomita sopimusvaltiossa. Artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuoli sitoutuu ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin ulottaakseen tuomiovaltansa 3 artiklassa lueteltuihin rikoksiin, kun rikos on tehty valtion lipun alla purjehtivaa alusta vastaan tai sellaisella aluksella, kun rikos on tehty sopimusvaltion alueella tai kun rikoksentekijä on kyseisen valtion kansalainen. Artiklan 2 kohdan mukaan sopimuspuoli voi ulottaa tuomiovaltansa näihin rikoksiin myös, kun vailla kansalaisuutta oleva rikoksentekijä asuu vakituisesti sen alueella, rikos kohdistuu kyseisen valtion kansalaiseen tai rikoksen avulla pyritään pakottamaan kyseinen valtio tekemään tai tekemättä jättämään jotakin. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleet merkitsevät myös sitä, että sopimuspuolet tunnustuvat toistensa oikeuden käyttää lainkäyttövaltaansa sanotuissa tapauksissa.

Artiklan 3 kappaleen mukaan valtio, joka on ulottanut lainkäyttövaltaa rikoksiin 2 kappaleen mukaisesti, tulee ilmoittaa asiasta Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerille.

Yleissopimuksen 6 artiklan 4 kappaleen mukaan jokainen sopimuspuoli ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin ulottaakseen lainkäyttövaltansa 3 artiklassa lueteltuihin rikoksiin, kun rikoksesta epäilty oleskelee sen alueella eikä kyseinen valtio luovuta häntä millekään sopimuspuolelle, joka käyttää tuomiovaltaansa 6 artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaisesti. Tästä määräyksestä johtuu, että yleissopimuksessa tarkoitettuja rikoksia on pidettävä niin sanottuina kansainvälisinä rikoksina.

Rikoslain 1 luvun 7 §:n mukaan Suomen ulkopuolella tehtyyn rikokseen, jonka rankaiseminen tekopaikan laista riippumatta perustuu Suomea velvoittavaan kansainväliseen sopimukseen tai muuhun Suomea kansainvälisesti velvoittavaan säädökseen tai määräykseen (kansainvälinen rikos), sovelletaan Suomen lakia (universaaliperiaate). Tarkemmat säännökset pykälän soveltamisesta on annettu asetuksella rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta (627/1996). Asetukseen on tarkoitus lisätä tässä yleissopimuksessa tarkoitetut rikokset, kun yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan.

Yleissopimuksen 6 artiklan 5 kappaleen mukaan yleissopimus ei estä valtiota ulottamasta rikosoikeudellista lainkäyttövaltaansa kansallisen oikeuden mukaisesti myös muihin kuin 1―3 kappaleessa tarkoitettuihin tilanteisiin. Artiklan 1―3 kappaleessa mainitut lainkäyttövallan perusteet eivät siten muodosta tyhjentävää luetteloa. Muiden sopimuspuolten ei kuitenkaan tarvitse tunnustaa muita kuin 1―3 kappaleessa tarkoitettuja lainkäyttövallan perusteita.

7 artikla. Yleissopimuksen 7 artiklan 1 kappaleen mukaan sopimuspuolet sitoutuvat omaa lainsäädäntöään noudattaen varmistamaan, että niiden alueella oleskeleva rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty pysyy maassa niin kauan kuin on tarpeen rikosoikeudenkäynnin tai luovuttamistoimenpiteiden aloittamiseksi. Edellytyksenä on, että kyseisen henkilön osallisuudesta rikokseen on olemassa sellaista näyttöä, joka kyseisen valtion lainsäädännön mukaan oikeuttaa ryhtymään sanottuihin toimenpiteisiin. Samoin sopimusvaltio, jonka alueella rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty oleskelee, sitoutuu suorittamaan asiassa artiklan 2 kappaleen mukaan esitutkinnan oman lainsäädäntönsä mukaisesti.

Pakkokeinolain (450/1987) 1 luvun 3 §:ssä säädetään pidättämisen edellytyksistä ja 8 §:ssä vangitsemisen edellytyksistä Suomessa. Muina toimenpiteinä voidaan käyttää pakkokeinolain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua matkustuskieltoa tai saman lain 6 luvun 1 §:ssä tarkoitettua poistumisen estämistä. Rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain (456/1970) 31 §:ssä säädetään henkilön ottamisesta säilöön, vaikka pyyntöä hänen luovuttamisestaan ei ole vielä tullut.

Artiklan 3 kappaleessa määrätään niistä oikeuksista, jotka henkilöllä on, kun häneen kohdistetaan 1 kappaleessa mainittuja toimenpiteitä. Henkilöllä on tällöin oikeus ottaa välittömästi yhteys kotivaltionsa edustajaan. Artiklan 4 kappaleen mukaan näitä oikeuksia käytetään oleskeluvaltion lainsäädännön mukaisesti, mikäli 3 kappaleen oikeudet näin toteutuvat täydellisesti. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan siten säätää tarkemmin, kuinka yhteydenpito kotivaltion edustajiin tapahtuu. Myös Suomen tekemiin konsulisopimuksiin sisältyy tarkempia määräyksiä yhteydenpidon järjestämisestä.

Artiklan 5 kappaleen mukaan henkilön säilöön ottaneen valtion tulee välittömästi ilmoittaa toimenpiteestä niille valtioille, jotka ovat järjestäneet tuomiovaltansa 6 artiklan 1 kappaleen mukaisesti. Samoin tulee ilmoittaa suoritetun esitutkinnan tuloksista ja siitä, aikooko valtio käyttää tuomiovaltaansa. Suomessa tietojen luovuttamisesta poliisin henkilörekisteristä ulkomaille säädetään poliisin henkilörekisteristä annetun lain (509/1995) 20 §:ssä.

8 artikla. Artikla sisältää määräykset sopimuspuolen (lippuvaltio) aluksen päällikön oikeudesta luovuttaa toisen sopimuspuolen (vastanottajavaltio) viranomaisille henkilö, jonka hän riittävillä perusteilla katsoo syyllistyneen johonkin yleissopimuksen 3 artiklassa esitetyistä rikoksista. Määräyksen tarkoituksena on mahdollistaa se, että epäilty terroristi voidaan luovuttaa mahdollisimman pian jonkun sopimusvaltion viranomaisille. Terroristin kuljettaminen mahdollisesti kauempana sijaitsevaan lippuvaltioon voisi edelleen vaarantaa aluksen turvallista kulkua. Lisäksi artiklassa on määräyksiä vastaanottajavaltion velvollisuudesta hyväksyä luovutus, aluksen päällikön velvollisuudesta luovuttaa rikokseen liittyvät todisteet ja rikoksentekijän luovuttamisesta edelleen lippuvaltiolle.

9 artikla. Yleissopimuksen 9 artiklan mukaan yleissopimus ei vaikuta valtioiden kansainvälisen oikeuden mukaiseen toimivaltaan aluksissa, jotka eivät käytä heidän lippuaan. Joulukuun 10 päivänä 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (SopS 49―50/1996) 27 artikla sisältää määräykset rikosoikeudellisesta lainkäyttövallasta ulkomaisessa aluksessa. Myös merioikeusyleissopimuksen 17―26 artiklat viattomasta kauttakulusta sisältävät lainkäyttövaltaa koskevia määräyksiä.

10 artikla. Artiklan mukaan sopimuspuolen, jonka alueelta rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty tavataan, on jätettävä asia viipymättä asianomaisille viranomaisille syyteharkintaa varten, mikäli se ei luovuta rikoksentekijää tai rikoksesta epäiltyä. Artiklan 2 kappaleessa on määräys rikoksesta epäillyn oikeudesta oikeudenmukaiseen kohteluun kaikissa oikeudenkäynnin vaiheissa.

Rikostentekijän luovuttamisesta Suomesta säädetään laissa rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta (456/1970). Luovuttaminen ja rikoksen tutkiminen kansallisten viranomaisten toimesta ovat yleissopimuksessa vaihtoehtoisia menettelyjä. Jos Suomen luovuttamista koskevasta lainsäädännöstä johtuu, että luovutuspyyntöön ei voida suostua, on Suomen viranomaisten meneteltävä 10 artiklassa määrätyllä tavalla.

11 artikla. Artiklassa viitataan sopimuspuolten kesken tehtyihin luovutussopimuksiin. Yleissopimuksen 3 artiklassa lueteltujen rikosten katsotaan kuuluvan sellaisiin rikoksiin, joiden johdosta näiden sopimusten perusteella luovutetaan. Osapuolet sitoutuvat myös tulevaisuudessa tehtävissä luovutussopimuksissa lukemaan yleissopimuksen mukaiset rikokset niihin rikoksiin, joiden johdosta luovutetaan. Lisäksi artikla sisältää määräyksiä valtion menettelystä sen jälkeen, kun se on saanut luovutuspyynnön. Jos valtio ottaa vastaan useita kilpailevia luovutuspyyntöjä, tulee luovuttajavaltion kiinnittää asianmukaista huomiota erityisesti lippuvaltion etuihin ja velvollisuuksiin. Luovuttajavaltion tulee myös kiinnittää huomiota 7 artiklan 3 kappaleessa määriteltyihin epäillyn oikeuksiin ja harkita, kykeneekö vastaanottajavaltio toteuttamaan ne.

12 artikla. Artikla sisältää määräyksen sopimuspuolten velvollisuudesta antaa toisilleen keskinäistä oikeusapua. Oikeusapua annetaan sopimuspuolten välillä mahdollisesti tehtyjen keskinäistä avunantoa koskevien sopimusten mukaisesti tai sopimuspuolten sisäisen lainsäädännön mukaisesti.

Tällaisia sopimuksia ovat muun muassa Suomen ja Australian, Venäjän, Viron ja Latvian kanssa tehdyt kahdenväliset sopimukset. Laissa kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa (4/1994) säädetään yksityiskohtaisesti oikeusavun antamisessa ja pyytämisessä noudatettavasta menettelystä.

13 artikla. Artiklassa on määräykset sopimuspuolten velvollisuudesta toimia yhteistyössä yleissopimuksen 3 artiklassa mainittujen rikosten ehkäisemiseksi. Tämä velvollisuus tulee täyttää muun muassa vaihtamalla tietoja kunkin valtion sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Sopimuspuolen tulee myös ryhtyä kaikkiin mahdollisiin keinoihin, jotta terroriteon kohteeksi joutunut sen alueella oleva alus pääsee jatkamaan matkaansa.

14 artikla. Artiklan mukaan sopimuspuolen, joka perustellusti olettaa jonkin 3 artiklassa mainituista rikoksista tapahtuvan, tulee toimittaa hallussaan olevat tiedot niille valtioille, joiden se uskoo käyttävän lainkäyttövaltaansa yleissopimuksen 6 artiklan mukaisesti.

15 artikla. Yleissopimuksen 15 artiklan 1 kappaleessa määrätään niistä tiedoista, jotka sopimuspuolen tulee mahdollisimman nopeasti toimittaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerille. Tällaiset tiedot koskevat rikokseen liittyneitä olosuhteita, 13 artiklan 2 kappaleen nojalla suoritettuja toimenpiteitä sekä rikoksentekijään tai epäiltyyn kohdistettuja toimenpiteitä.

16 artikla. Yleissopimuksen 16 artikla sisältää määräykset välimiesmenettelystä. Jos sopimuspuolten välistä yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevaa riitaa ei voida kohtuullisessa ajassa selvittää neuvotteluteitse, tulee se jonkin riidan osapuolen pyynnöstä alistaa välimiesmenettelyyn. Mikäli osapuolet eivät kuuden kuukauden kuluessa tällaisesta pyynnöstä ole päässeet sopimukseen, kuka tahansa osapuolista voi alistaa riidan Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Artiklan 2 kappaleen mukaan sopimuspuoli voi tehdä sopimuksen allekirjoittamisen tai siihen sitoutumisen yhteydessä varauman, jolla se sulkee pois välimiesmenettelyn tai Kansainvälisen tuomioistuimen toimivallan tai molemmat sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevissa riidoissa.

Suomi on tunnustanut Kansainvälisen tuomioistuimen tuomiovallan jokaisen saman velvoituksen hyväksyvään valtioon nähden (SopS 29/1958). Valtioiden välisiä, sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevia määräyksiä on useissa Suomen tekemissä kahden- ja monenvälisissä sopimuksissa. Suomi on perinteisesti kannattanut pakollisten riitojenratkaisulausekkeiden sisällyttämistä sekä kahden että monenvälisiin sopimuksiin. Tällaisten tavanomaisten riitojenratkaisumääräysten ei ole yleensä katsottu kuuluvan lainsäädännön alaan eikä edellyttävän muutoinkaan eduskunnan suostumusta.

17 artikla. Artikla sisältää määräykset yleissopimuksen allekirjoittamisesta, yleissopimukseen liittymisestä sekä sen hyväksymisestä ja ratifioimisesta. Suomi on allekirjoittanut yleissopimuksen 18 päivänä marraskuuta 1988 ratifioimisvaraumin.

18 artikla. Artikla sisältää yleissopimuksen voimaantuloa koskevat määräykset. Artiklan 1 kohdan mukaan yleissopimus tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun viisitoista valtiota on joko allekirjoittanut sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumitta tai tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa. Yleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Artiklan 2 kohdan mukaan yleissopimus tulee sellaisen valtion osalta, joka tallettaa ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa sopimuksen voimaantulon jälkeen, voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua tallettamisesta.

19 artikla. Artikla sisältää määräykset yleissopimuksen irtisanomisesta. Sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden kuluttua siitä, kun yleissopimus on tämän valtion osalta tullut voimaan. Irtisanominen tapahtuu tallettamalla irtisanomiskirja Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerin huostaan ja se tulee voimaan yhden vuoden tai irtisanomiskirjassa määrätyn pidemmän ajan kuluttua siitä, kun pääsihteeri on vastaanottanut irtisanomiskirjan.

20 artikla. Artiklassa on määräykset yleissopimukseen tehtävistä muutoksista. Kansainvälinen merenkulkujärjestö voi kutsua koolle konferenssin tarkistamaan tai muuttamaan yleissopimusta. Mikäli yksi kolmasosa sopimuspuolista tai kymmenen sopimuspuolta, sen mukaan kumpi lukumäärä on suurempi, esittää tätä koskevan pyynnön, Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n pääsihteeri kutsuu yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin muuttamaan yleissopimusta.

21 artikla. Artiklassa määrätään tallettajan velvollisuuksista.

22 artikla. Artiklassa määrätään sopimuksen todistusvoimaiset kielet.

2. Voimaantulo

Merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskeva yleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992. Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tämän jälkeen tallettavan valtion osalta sopimus tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua tallettamisesta.

3. Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus

Hallitusmuodon 6 a § (969/1995) sisältää rikosoikeudellisen legaliteettiperiaatteen tärkeimmät ainesosat, joihin kuuluu vaatimus, jonka mukaan rikoksina rangaistavat teot on määriteltävä laissa. Tämä merkitsee sitä, että sellainen kansainvälinen velvoite, jolla Suomi sitoutuu kriminalisoimaan jonkin teon tai joitakin tekoja, kuuluu lainsäädännön alaan ja velvoitteelle tulee tämän vuoksi hankkia eduskunnan suostumus.

Yleissopimuksen 3 artiklan mukaan sopimuspuoli sitoutuu kriminalisoimaan artiklassa luetellut teot ja 5 artiklan mukaan säätämään niistä asianmukaiset rangaistukset rikosten vakavuuden huomioon ottaen. Yleissopimuksen 6 artiklassa määrätään, mihin tekoihin sopimuspuolen tulee ulottaa rikosoikeutensa soveltamisala. Yleissopimuksen 3, 5 ja 6 artiklat sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, jotka on saatettu asiasisältöisesti voimaan rikoslain kokonaisuudistuksen toisen vaiheen yhteydessä (578/1995) rikos lain 34 luvun yleisvaarallisia rikoksia koskevilla säännöksillä sekä Suomen rikoslain soveltamisalaa koskevalla uudistuksella (626/1996).

Vaikka Suomen rikoslainsäädäntö onkin saatettu asiasisällöltään vastaamaan yleissopimuksen velvoitteita, edellyttää sopimuksen hyväksyminen eduskunnan suostumusta, koska sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Tämä vastaa perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 19/1995 vp) ilmaisemaa kantaa, jonka mukaan asiasisältöisiä voimaansaattamislakeja käytettäessä myös sopimuksen hyväksymisestä tulee päättää nimenomaisesti eduskunnassa. Perustuslakivaliokunta on myös kansainväliseen siviili-ilmailuun käytettävillä lentoasemilla tapahtuvien laittomien väkivallantekojen ehkäisemistä koskevan lisäpöytäkirjan osalta vahvistanut, että tällaiset määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan hallitusmuodon 33 §:ssä tarkoitetussa merkityksessä ja eduskunnan suostumus on tarpeen siitä huolimatta, että rikoslainsäädäntö on jo ennakkoon harmonisoitu kansainvälisen sopimuksen määräysten kanssa (PeVL 4/1998 vp).

Edellä olevan perusteella ja hallitusmuodon 33 §:n mukaisesti esitetään,

että Eduskunta hyväksyisi ne 10 päivänä maaliskuuta 1988 Roomassa tehdyn merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen määräykset, jotka vaativat Eduskunnan suostumuksen.

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

(Suomennos)

MERENKULUN TURVALLISUUTEEN KOHDISTUVIEN LAITTOMIEN TEKOJEN EHKÄISEMISTÄ KOSKEVA

YLEISSOPIMUS

Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet, jotka

pitävät mielessä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta sekä valtioiden välisten ystävällisten suhteiden ja yhteistyön edistämistä koskevat päämäärät ja periaatteet,

tunnustavat erityisesti, että jokaisella on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen Kansainvälisen ihmisoikeuksien julistuksen ja Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti,

ovat syvästi huolestuneita kaikenlaisten sellaisten terroritekojen lisääntymisestä eri puolilla maailmaa, jotka asettavat viattomia ihmisiä alttiiksi vaaralle tai vaativat viattomia ihmishenkiä, vaarantavat ihmisten perusvapauksien toteutumisen ja heikentävät vakavasti ihmiselämän arvoa,

katsovat, että merenkulun turvallisuuteen kohdistuvat laittomat teot vaarantavat henkilöiden ja omaisuuden turvallisuutta, haittaavat merkittävästi merenkulkuun liittyvää toimintaa ja horjuttavat maailman kansojen luottamusta merenkulun turvallisuuteen,

katsovat, että tällaisten tekojen esiintyminen on vakava huolenaihe koko kansainväliselle yhteisölle,

ovat vakuuttuneita välittömästä tarpeesta kehittää valtioiden välistä yhteistyötä tarkoituksena suunnitella ja ottaa käyttöön tehokkaita käytännön toimenpiteitä kaikkien merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemiseksi sekä tekoihin syyllistyneiden syytteeseen asettamiseksi ja rankaisemiseksi,

palauttavat mieliin Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 9 joulukuuta 1985 tekemän päätöslauselman 40/61, joka muun muassa "kehottaa kaikkia valtioita yksin ja yhteistyössä muiden valtioiden kanssa, samoin kuin asianomaisia Yhdistyneiden Kansakuntien elimiä tukemaan pyrkimyksiä kansainväliseen terrorismiin johtavien syiden asteittaiseksi poistamiseksi sekä kiinnittämään erityistä huomiota kaikkiin sellaisiin tilanteisiin, mukaan lukien kolonialismin, rasismin sekä ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin kohdistuvat laajat ja räikeät rikkomukset ja tilanteet, joihin liittyy vieraan vallan miehitys, jotka voivat johtaa kansainväliseen terrorismiin ja voivat vaarantaa kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta",

palauttavat edelleen mieliin, että päätöslauselma 40/61 "tuomitsee yksiselitteisesti rikollisiksi kaikki terroriteot, terroristiset menetelmät ja tavat tekopaikasta ja tekijästä riippumatta, mukaan lukien terroriteot, terroristiset menetelmät ja tavat, jotka vaarantavat valtioiden välisiä ystävällisiä suhteita ja näiden turvallisuutta",

palauttavat myös mieliin, että päätöslauselmassa 40/61 Kansainvälistä Merenkulkujärjestöä kehotetaan "tutkimaan terrorismiongelmaa aluksissa ja aluksia vastaan tavoitteena antaa suosituksia asianmukaisista toimenpiteistä",

muistavat Kansainvälisen Merenkulkujärjestön kokouksen 20 marraskuuta 1985 antaman päätöslauselman A.584(l4), jossa vaaditaan toimenpiteiden kehittämistä sellaisten laittomien tekojen estämiseksi, jotka uhkaavat alusten turvallisuutta ja niissä olevien matkustajien ja miehistön jäsenten turvallisuutta,

panevat merkille, että miehistön toimet, joihin sovelletaan normaalia laivakuria, ovat tämän yleissopimuksen vaikutusalueen ulkopuolella,

vahvistavat, että on toivottavaa tarkastella laivoihin ja niissä matkustaviin henkilöihin kohdistuvien laittomien tekojen estämiseen ja valvomiseen liittyviä sääntöjä ja perusteita, tavoitteena niiden pitäminen ajan tasalla ja tässä tarkoituksessa panevat tyydytyksellä merkille Kansainvälisen Merenkulkujärjestön Merenkulun turvallisuutta käsittelevän komitean suosituksen toimenpiteistä estää alusten matkustajiin ja miehistön jäseniin kohdistuvat laittomat teot,

vahvistavat edelleen, että asiat, jotka jäävät tämän yleissopimuksen ulkopuolelle, kuuluvat edelleen yleisen kansainvälisen oikeuden sääntöjen ja periaatteiden alaisuuteen, ja

myöntävät, että kaikkien valtioiden tulee merenkulun turvallisuuteen kohdistuvia laittomia tekoja vastaan taistellessaan noudattaa tarkkaan yleisen kansainvälisen oikeuden sääntöjä ja periaatteita,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tässä yleissopimuksessa "alus" tarkoittaa kaikenlaisia aluksia, joita ei ole pysyvästi kiinnitetty merenpohjaan, mukaan lukien dynaamisen liikkeen tukemat alukset, sukellusveneet tai mitkä tahansa muut kelluvat alukset.

2 artikla

1. Tätä yleissopimusta ei sovelleta:

a) sota-alukseen; tai

b) alukseen, joka on valtion hallussa tai jota valtio käyttää silloin, kun alus palvelee hinaajana tai tullin tai poliisin tarpeita; tai

c) alukseen, joka on poistettu liikenteestä tai asetettu telakalle.

2. Mitkään tämän yleissopimuksen määräykset eivät vaikuta sota-alusten tai muiden valtion omistamien ei -kaupallisia tarkoitusperiä palvelevien alusten koskemattomuuteen.

3 artikla

1. Henkilö syyllistyy rikokseen, jos hän laittomasti ja tahallaan:

a) ottaa haltuunsa tai pitää valvonnassaan alusta väkivalloin tai väkivallalla tai muilla keinoin uhaten; tai

b) suorittaa väkivallanteon aluksessa olevaa henkilöä vastaan, jos tämä teko on omiaan vaarantamaan kyseisen aluksen turvallisen kulun; tai

c) tuhoaa aluksen tai vahingoittaa alusta tai sen lastia siten, että se on omiaan vaarantamaan kyseisen aluksen turvallisen kulun; tai

d) asettaa tai asetuttaa alukseen mitä tahansa keinoa käyttäen laitteen tai ainetta, joka on omiaan tuhoamaan kyseisen aluksen tai vahingoittaa sitä tai sen lastia, mitkä vaarantavat tai ovat omiaan vaarantamaan kyseisen aluksen turvallisen kulun; tai

e) tuhoaa tai vahingoittaa vakavasti merenkulussa käytettäviä laitteita tai häiritsee vakavasti niiden toimintaa, jos tällainen teko on omiaan vaarantamaan aluksen turvallisen kulun; tai

f) välittää tietoja, jotka tietää perättömiksi, täten vaarantaen aluksen turvallisen kulun; tai

g) vahingoittaa tai surmaa henkilön jonkin a―f kohdassa esitetyn rikoksen tai rikoksen yrityksen yhteydessä.

2. Henkilö syyllistyy rikokseen myös, jos hän:

a) yrittää tehdä jonkin l kappaleessa mainitun rikoksen; tai

b) yllyttää jotakuta henkilöä johonkin 1 kappaleessa mainittuun rikokseen tai avustaa muulla tavoin tällaiseen rikokseen syyllistyvää henkilöä; tai

c) esittäen tai jättäen esittämättä sellaisen valtion sisäisen lainsäädännön mukaisen ehdon, jonka tarkoituksena on pakottaa fyysinen henkilö tai oikeushenkilö johonkin tekoon tai pidättäytymään tällaisesta teosta, uhkaa syyllistyä johonkin 1 kappaleen b, c ja e kohdassa mainituista rikoksista, jos tämä uhkaus on omiaan vaarantamaan kyseisen aluksen turvallisen kulun.

4 artikla

1. Tätä yleissopimusta sovelletaan, jos alus kulkee tai sen on määrä kulkea yksittäisen valtion aluemeren ulkorajan ulkopuolelle jäävälle vesialueelle, sen kautta tai sieltä käsin tai vierekkäin sijaitsevien valtioiden aluemerien välisten rajojen ulkopuolelle jäävälle vesialueelle, sen kautta tai sieltä käsin.

2. Tapauksiin, joihin yleissopimus ei sovellu 1 kappaleen määräyksistä johtuen, yleissopimusta kuitenkin sovelletaan, jos rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty tavataan muun sopimuspuolen kuin 1 kappaleessa tarkoitetun valtion alueella.

5 artikla

Jokaisen sopimuspuolen tulee säätää 3 artiklassa esitetyistä rikoksista asianmukaiset rangaistukset, joissa näiden rikosten vakavuus on otettu huomioon.

6 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin ulottaakseen lainkäyttövaltansa 3 artiklassa esitettyihin rikoksiin, kun:

a) rikos on tehty sellaista alusta vastaan tai sellaisella aluksella, joka purjehtii rikoksentekohetkellä kyseisen valtion lipun alla; tai

b) rikos on tehty kyseisen valtion alueella, sen aluemeri mukaan lukien; tai

c) rikoksentekijä on kyseisen valtion kansalainen.

2. Sopimuspuoli voi ulottaa lainkäyttövaltansa koskemaan sellaisia rikoksia myös kun:

a) rikoksentekijällä ei ole minkään valtion kansalaisuutta, mutta hän asuu vakinaisesti kyseisessä valtiossa; tai

b) rikoksen yhteydessä kyseisen valtion kansalainen joutuu sieppauksen tai uhkauksen kohteeksi, loukkaantuu tai saa surmansa; tai

c) rikoksen avulla pyritään pakottamaan kyseinen valtio tekemään tai jättämään tekemättä jotakin.

3. Sopimuspuolen, joka on ulottanut lainkäyttövaltansa rikoksiin 2 kappaleen mukaisesti, tulee ilmoittaa asiasta Kansainvälisen Merenkulkujärjestön pääsihteerilIe (jäljempänä "pääsihteeri"). Jos sopimuspuoli myöhemmin kumoaa tämän lainkäyttövaltansa, sen tulee ilmoittaa asiasta pääsihteerille.

4. Jokainen sopimuspuoli ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin ulottaakseen lainkäyttövaltansa 3 artiklassa esitettyihin rikoksiin tapauksissa, jolloin rikoksesta epäilty oleskelee sen alueella eikä kyseinen valtio luovuta häntä millekään niistä sopimuspuolista, jotka ovat ulottaneet rikokseen lainkäyttövaltansa tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen mukaisesti.

5. Tämä yleissopimus ei estä rikosoikeudellisen lainkäyttövallan käyttämistä kansallisen oikeuden mukaisesti.

7 artikla

1. Jokaisen sopimuspuolen, jonka alueella rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty oleskelee, tulee vakuututtuaan olosuhteiden siihen oikeuttavan ja omaa lainsäädäntöään noudattaen ottaa tämä säilöön tai muilla toimenpiteillä varmistaa henkilön läsnäolo niin kauan kuin on tarpeen rikosoikeudenkäynnin tai rikoksentekijän luovuttamista koskevien toimenpiteiden alkuun saattamiseksi.

2. Kyseisen valtion on välittömästi suoritettava esitutkinta asiassa oman lainsäädäntönsä mukaisesti.

3. Henkilöllä, johon 1 kappaleen tarkoittamat toimenpiteet kohdistuvat, on oikeus:

a) ottaa välittömästi yhteys sen valtion lähimpään asianomaiseen edustajaan, jonka kansalainen hän on tai jolla on muutoin oikeus olla yhteydessä henkilöön, tai jos henkilöllä ei ole minkään valtion kansalaisuutta valtioon, jonka alueella hän vakinaisesti asuu; ja

b) ottaa vastaan kyseisen valtion edustaja.

4. Edellä 3 kappaleessa tarkoitettuja oikeuksia käytetään sen valtion lakien ja määräysten mukaisesti, jonka alueella rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty oleskelee, sillä ehdolla, että kyseisten lakien ja määräysten avulla 3 kappaleen nojalla myönnettyjen oikeuksien tavoitteet toteutuvat täydellisesti.

5. Kun sopimuspuoli on tämän artiklan mukaisesti ottanut säilöön henkilön, sen tulee välittömästi ilmoittaa säilöönotosta ja siihen oikeuttavista perusteista niille valtioille, jotka ovat ulottaneet lainkäyttövaltansa rikokseen 6 artiklan 1 kappaleen mukaisesti ja jos se pitää sitä asianmukaisena, muille valtioille, joita asia koskee. Valtion, joka suorittaa tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun esitutkinnan, tulee viipymättä ilmoittaa mainituille valtioille tutkinnan tuloksista ja siitä, aikooko se käyttää lainkäyttövaltaansa.

8 artikla

1. Sopimuspuolen ("lippuvaltio") aluksen kapteeni voi luovuttaa jonkun toisen sopimuspuolen ("vastaanottajavaltio") viranomaisille sellaisen henkilön, jonka hän kohtuullisilla perusteilla uskoo syyllistyneen johonkin 3 artiklassa esitetyistä rikoksista.

2. Lippuvaltio takaa, että sen aluksen päällikkö on velvollinen heti kun se on käytännössä mahdollista ja mahdollisuuksien mukaan ennen kuin alus saapuu valtaanottajavaltion aluemerelle mukanaan henkilö, jonka kapteeni aikoo luovuttaa 1 kappaleen mukaisesti, ilmoittamaan vastaanottajavaltion viranomaisille aikomuksestaan luovuttaa kyseinen henkilö sekä luovutuksen syistä.

3. Vastaanottajavaltio hyväksyy luovutuksen ja toimii 7 artiklan mukaisesti, paitsi jos sillä on syytä katsoa, että yleissopimusta ei voida soveltaa tekoihin, joiden perusteella henkilö luovutettaisiin. Luovutettavan vastaanottamisesta kieltäytymiseen liitetään lausunto kieltäytymisen syistä.

4. Lippuvaltio takaa, että sen aluksen päällikkö on velvollinen antamaan vastaanottajavaltion viranomaisille hallussaan olevat epäiltyyn rikokseen liittyvät todisteet.

5. Vastaanottajavaltio, joka on hyväksynyt henkilön luovutuksen 3 kappaleen mukaisesti, voi puolestaan pyytää lippuvaltiota hyväksymään kyseisen henkilön luovutuksen. Lippuvaltio harkitsee pyyntöä ja jos se suostuu pyyntöön, se toimii 7 artiklan mukaisesti. Jos lippuvaltio torjuu pyynnön, sen tulee toimittaa vastaanottajavaltiolle lausunto kieltäytymisen syistä.

9 artikla

Mikään tässä yleissopimuksessa ei vaikuta millään tavalla kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaiseen valtioiden toimivaltaan harjoittaa tutkinta- ja toimeenpanovaltaa aluksissa, jotka eivät purjehdi niiden lipun alla.

10 artikla

1. Sopimuspuolen, jonka alueelta rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty tavataan, tulee sellaisissa tapauksissa, joita 6 artikla koskee, jos se ei luovuta henkilöä, poikkeuksetta ja siitä riippumatta tehtiinkö rikos sen alueella, jättää asia viipymättä asianomaisille viranomaisilleen syytteestä päättämistä varten kyseisen valtion lainsäädännön menettelytapoja noudattaen. Nämä viranomaiset ratkaisevat asian kyseisen valtion lainsäädännön nojalla samalla tavalla kuin minkä tahansa muun vakavanlaatuisen rikosasian.

2. Henkilölle, joka on joutunut oikeuteen jonkin 3 artiklassa mainitun rikoksen takia, taataan kaikissa oikeuskäsittelyn vaiheissa oikeudenmukainen kohtelu, mukaan lukien kaikki ne oikeudet ja takuut, joista määrätään sen valtion lainsäädännön nojalla, jonka alueella henkilö on.

11 artikla

1. Tämän yleissopimuksen 3 artiklassa mainittujen rikosten katsotaan kaikissa sopimuspuolten kesken tehdyissä luovuttamissopimuksissa kuuluvan sellaisiin rikoksiin, joiden johdosta luovutetaan. Osapuolet sitoutuvat kaikissa niiden välillä tehtävissä luovuttamissopimuksissa lukemaan tällaiset rikokset niihin rikoksiin, joiden johdosta luovutetaan.

2. Jos sopimuspuoli, joka asettaa luovuttamisen ehdoksi valtioiden välisen sopimuksen, saa luovutuspyynnön sellaiselta toiselta sopimuspuolelta, jonka kanssa sillä ei ole luovutussopimusta, luovutuspyynnön saanut valtio voi harkintansa mukaan pitää tätä yleissopimusta luovuttamisen laillisena perusteena 3 artiklassa mainittuihin rikoksiin nähden. Luovuttamisen osalta noudatetaan luovutuspyynnön saaneen valtion lainsäädännön edellyttämiä muita ehtoja.

3. Sopimuspuolet, jotka eivät aseta luovuttamisen ehdoksi valtioiden välistä sopimusta, pitävät 3 artiklassa mainittuja rikoksia sellaisina, joiden johdosta rikoksentekijä luovutetaan osapuolten välillä luovutuspyynnön saaneen valtion lainsäädännön ehtojen mukaisesti.

4. Edellä 3 artiklassa mainitut rikokset katsotaan tarvittaessa sopimuspuolten välisissä luovutustapauksissa tehdyiksi sekä tekopaikalla että luovutuspyynnön esittäneen valtion lainkäyttövaltaan kuuluvalla paikalla.

5. Sopimuspuolen, joka vastaanottaa useampia luovutuspyyntöjä sellaisilta valtioilta, jotka ovat ulottaneet lainkäyttövaltansa rikokseen tämän yleissopimuksen 7 artiklan mukaisesti ja joka päättää olla syyttämättä, tulee valitessaan valtiota, johon rikoksentekijä tai rikoksesta epäilty luovutetaan, kiinnittää asianmukaista huomiota sen sopimuspuolen etuihin ja velvollisuuksien, jonka lipun alla alus purjehti rikoksentekohetkellä.

6. Harkitessaan tämän yleissopimuksen mukaista rikoksesta epäillyn luovutuspyyntöä luovutuspyynnön vastaanottaneen valtion tulee kiinnittää asianmukaista huomiota siihen, voidaanko henkilölle tämän yleissopimuksen 7 artiklan 3 kappaleen nojalla myönnetyt oikeudet panna täytäntöön luovutuspyynnön esittäneessä valtiossa.

7. Kaikkien sellaisten luovutussopimusten ja -järjestelyjen määräyksiä, jotka koskevat tässä yleissopimuksessa määriteltyjä rikoksia ja joita sovelletaan sopimuspuolten välillä, muutetaan näiden sopimuspuolten välillä sikäli kuin ne ovat ristiriidassa tämän yleissopimuksen kanssa.

12 artikla

1. Sopimuspuolet antavat toisilleen mahdollisimman laajaa oikeusapua 3 artiklassa mainituista rikoksista johtuvien oikeudenkäyntien yhteydessä, mukaan luettuna apu oikeudenkäynnissä tarvittavan todistusaineiston hankkimisessa.

2. Sopimuspuolet hoitavat 1 kappaleesta johtuvat velvollisuutensa niiden välillä mahdollisesti tehtyjen keskinäistä avunantoa koskevien sopimusten mukaisesti. Mikäli tällaisia sopimuksia ei ole tehty, sopimuspuolet auttavat toisiaan sisäisen lainsäädäntönsä nojalla.

13 artikla

1. Sopimuspuolet toimivat yhteistyössä 3 artiklassa mainittujen rikosten ehkäisemiseksi, erityisesti:

a) ryhtymällä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin estääkseen niiden omalla alueella ja sen ulkopuolella tapahtuvien rikosten valmistelemisen niiden omalla alueella; ja

b) vaihtamalla tietoja oman sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja koordinoimalla 3 artiklassa tarkoitettujen rikosten ehkäisemiseksi tarpeellisia hallinnollisia ja muita toimenpiteitä.

2. Kun aluksen kulku jonkin 3 artiklassa mainitun rikoksen takia viivästyy tai keskeytyy, sen sopimuspuolen, jonka alueella alus tai matkustajat tai miehistö ovat, tulee käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, jotta alus, sen matkustajat, miehistö tai lasti eivät joutuisi kohtuuttomasti odottamaan.

14 artikla

Sopimuspuolen, jolla on syytä olettaa jonkin 3 artiklassa mainituista rikoksista tapahtuvan, tulee sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti toimittaa mahdollisimman nopeasti kaikki hallussaan olevat asiaan liittyvät tiedot niille valtioille, joiden se katsoo ulottaneen lainkäyttövaltansa rikokseen tämän yleissopimuksen 6 artiklan mukaisesti.

15 artikla

1. Jokaisen sopimuspuolen tulee sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti toimittaa pääsihteerille mahdollisimman nopeasti kaikki hallussaan olevat asiaan liittyvät tiedot, jotka koskevat:

a) rikokseen liittyneitä olosuhteita;

b) 13 artiklan 2 kappaleen nojalla suoritettuja toimenpiteitä; ja

c) rikoksentekijään tai rikoksesta epäiltyyn kohdistuneita toimenpiteitä, ja erityisesti kaikkien luovutus- ja muiden oikeudellisten toimenpiteiden tuloksia.

2. Sopimuspuolen, jonka alueella rikoksesta epäiltyä syytetään, tulee sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti ilmoittaa oikeudenkäynnin lopputuloksesta pääsihteerille.

3. Pääsihteeri ilmoittaa 1 ja 2 kappaleen mukaisesti toimitetut tiedot kaikille sopimuspuolille, Kansainvälisen merenkulkujärjestön (jäljempänä "järjestö") jäsenille, muille asianosaisille valtioille ja sopiviksi katsotuille kansainvälisille hallitusten välisille järjestöille.

16 artikla

1. Tämän yleissopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva kahden tai useamman sopimuspuolen välinen riita, jota ei voida kohtuullisessa ajassa ratkaista neuvotteluteitse, tulee alistaa välimiesmenettelyyn, jos jokin sopimuspuoli sitä pyytää. Elleivät osapuolet ole päässeet sopimukseen kuuden kuukauden kuluessa välimiesmenettelyä koskevan pyynnön tekemisestä, mikä tahansa osapuolista voi saattaa riidan Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi esittämällä tuomioistuimen perussäännön mukaisen hakemuksen.

2. Jokainen valtio voi tämän yleissopimuksen allekirjoittamisen, ratifioimisen tai hyväksymisen tai siihen liittymisen yhteydessä ilmoittaa, ettei se katso jonkin tai kaikkien yllä olevan 1 kappaleen määräysten sitovan itseään. Muita sopimuspuolia nämä määräykset eivät sido sellaisen sopimuspuolen osalta, joka on tehnyt mainitun varauman.

3. Jokainen sopimuspuoli, joka on tehnyt 2 kappaleen mukaisen varauman, voi milloin tahansa peruuttaa tämän varauman ilmoittamalla asiasta pääsihteerille.

17 artikla

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Roomassa 10 päivänä maaliskuuta 1988 niille valtioille, jotka osallistuivat merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan kansainväliseen konferenssiin ja järjestön päämajassa kaikille valtioille 14 päivästä maaliskuuta 1988 maaliskuun 9 päivään 1989. Sen jälkeen se on avoinna liittymistä varten.

2. Valtiot voivat ilmaista suostumuksensa noudattaa tätä yleissopimusta:

a) allekirjoittamalla sen ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumia;

b) allekirjoittamalla sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin ja sen jälkeen ratifioimalla tai hyväksymällä sen; tai

c) liittymällä siihen.

3. Ratifioiminen, hyväksyminen tai liittyminen tapahtuu tallettamalla tätä tarkoittava asiakirja pääsihteerin huostaan.

18 artikla

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun viisitoista valtiota on joko allekirjoittanut sen ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumia tai tallettanut sitä koskevan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan.

2. Valtion osalta, joka tallettaa tätä yleissopimusta koskevan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan sen jälkeen, kun sopimuksen voimaantuloon tarvittavat ehdot on täytetty, ratifioiminen, hyväksyminen tai liittyminen tulevat voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua tallettamisesta.

19 artikla

1. Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän yleissopimuksen milloin tahansa yhden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona yleissopimus on tullut voimaan.

2. Irtisanominen tapahtuu tallettamalla irtisanomiskirja pääsihteerin huostaan.

3. Irtisanominen tulee voimaan yhden vuoden tai irtisanomiskirjassa mahdollisesti määrätyn pitemmän ajanjakson kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri on sen vastaanottanut.

20 artikla

1. Järjestö voi kutsua koolle konferenssin tarkistamaan tai muuttamaan tätä yleissopimusta.

2. Pääsihteeri kutsuu tämän yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin koolle tarkistamaan tai muuttamaan yleissopimusta, jos yksi kolmasosa sopimuspuolista tai kymmenen sopimuspuolta esittää asiaa koskevan pyynnön, sen mukaan kumpi lukumäärä on suurempi.

3. Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen, jotka on talletettu tämän yleissopimuksen muutoksen voimaantulon jälkeen, katsotaan koskevan muutettua yleissopimusta.

21 artikla

1. Tämä yleissopimus talletetaan pääsihteerin huostaan.

2. Pääsihteeri:

a) ilmoittaa kaikille tämän yleissopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille sekä kaikille järjestön jäsenille:

i) jokaisesta uudesta allekirjoituksesta tai ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamiseta sekä sen päivämäärästä;

ii) tämän yleissopimuksen voimaantulopäivästä;

iii) tätä yleissopimusta koskevan irtisanomiskirjan tallettamisesta ja sen vastaanottamispäivästä sekä irtisanomisen voimaantulopäivästä; ja

iv) tämän yleissopimuksen nojalla tehdyn selvityksen tai ilmoituksen vastaanottamisesta;

b) toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset tästä yleissopimuksesta kaikille tämän yleissopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille.

3. Tämän yleissopimuksen tultua voimaan tallettaja toimittaa yhden oikeaksi todistetun kappaleen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille rekisteröitäväksi ja julkaistavaksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

22 artikla

Tämä yleissopimus on tehty yhtenä arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkielisenä kappaleena ja kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ovat allekirjoittajat hallitustensa tähän tarkoitukseen asianmukaisesti valtuuttamina allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

TEHTY Roomassa 10 päivänä maaliskuuta 1988.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.