Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 72/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lannoitelain 3 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lannoitelakia siten, että siinä esiintyvä ilmaisu "ETY-lannoite" korvataan ilmaisulla "EY- lannoite".

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Lannoitevalmisteiden tuotantoa, markkinointia, maahantuontia ja valvontaa koskevat säännökset sisältyvät vuonna 1993 annettuun lannoitelakiin (232/1993), joka on järjestetty lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin eli niin sanotun lannoitedirektiivin (76/116/ETY) mukaisesti.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen G artiklassa korvataan ilmaisu "Euroopan talousyhteisö" ilmaisulla "Euroopan yhteisö", joten lyhenne "ETY" on korvattava lyhenteellä "EY". Tämän vuoksi korvataan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 97/63/EY ilmaisu "ETY-lannoite" ilmaisulla "EY-lannoite".

Lannoitelaissa tarkoitetaan ETY-lannoitteella aineita ja valmisteita, jotka on varustettu "ETY-lannoite" -merkinnällä ja jotka täyttävät tälläisille lannoitteille määrätyt laatu-, merkintä-, pakkaus- ja muut vaatimukset.

Edellä esitetyn nojalla lannoitelakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että siinä esiintyvä ilmaisu "ETY-lannoite" korvataan ilmaisulla "EY-lannoite".

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Direktiivin 97/63/EY mukaan jäsenvaltioiden on saatettava voimaan sen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1998.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki lannoitelain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun lannoitelain (232/1993) 3 §:n 3 kohta seuraavasti:


3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

3) EY-lannoitteella sellaisia 2 kohdassa tarkoitettuja, "EY-lannoite" -merkinnällä varustettuja aineita ja valmisteita, jotka täyttävät maa- ja metsätalousministeriön tällaisille lannoitteille määräämät laatu-, merkintä-, pakkaus- ja muut vaatimukset;
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1998.

Merkinnällä "ETY-lannoite" varustettuja aineita ja valmisteita voidaan käyttää 31 päivään joulukuuta 1998.Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.