Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 69/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Maatilatalouden tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että pinta-alaperusteisessa metsäverotuksessa tuottoperusteina sovellettaviin metsäverolukuihin ja verokuutiometrin rakenteisiin tehtäisiin muutokset vasta, kun valtakunnan metsien yhdeksännen inventoinnin tulokset ovat valmistuneet koko maahan. Samassa yhteydessä ehdotetaan metsälain voimaantulon johdosta tarkistettavaksi laissa olevia viittaussäännöksiä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1999 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1. Inventointitietojen huomioon ottaminen

Verotuslain (482/1958) 68 a §:n 2 momentissa (1251/1988) säädetään, että maatilatalouden tuloveroasetuksessa olevat metsäveroluvut ja verokuutiometrin rakenne on saatettava vastaamaan todellista tilannetta silloin, kun tuottoperustemuutoksen vaikutus tuoton määrään on vähintään viisi prosenttia. Verotuslaki on kumottu ja korvattu verotusmenettelystä annetulla lailla (1558/1995), mutta siirtymäsäännöksen mukaan veroluokitusta, muutoksenhakua veroluokitukseen ja metsätalouden tuottoperusteiden vahvistamista koskevia verotuslain ja sen nojalla annettuja säännöksiä noudatetaan verovuodelta 1996 ja sen jälkeen toimitettavissa verotuksissa sellaisina, kuin ne olivat voimassa verotusmenettelystä annetun lain voimaan tullessa.

Metsäveroasetuksen (1208/1991) 23 §:n 2 momentin mukaan verohallituksen tulee tehdä metsäntutkimuslaitosta kuultuaan valtiovarainministeriölle ehdotuksia tuottoperusteiden muuttamisesta silloin, kun todetaan, että perusteissa on tapahtunut muutos, joka aiheuttaa tuoton lisääntymisen tai vähentymisen ainakin viidellä prosentilla.

Maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 11 a §:n (718/1990) mukaan lain 11 §:stä ja edellä mainitusta verotuslain 68 a §:n 2 momentista poiketen metsäverolukuihin ja verokuutiometrin rakenteeseen tehdään valtakunnan metsien kahdeksannessa inventoinnissa saatujen tietojen perusteella muutokset, kun inventointi on päättynyt koko maassa. Säännös lisättiin maatilatalouden tuloverolakiin vuoden 1991 alusta voimaan tulleella lailla. Tällöin oli tekeillä valtakunnan metsien kahdeksas inventointi, ja Etelä-Suomen tulokset olivat valmistumassa. Jos säännöstä ei olisi otettu lakiin, tuottoperusteita olisi ollut muutettava jo vuonna 1990 valmistuneiden inventointitietojen perusteella. Inventoinnin tulosten arvioitiin valmistuvan lopullisesti 1990-luvun puolivälissä. Kahdeksannen inventoinnin tietojen perusteella laskettuja metsäverolukuja ja verokuutiometrin rakenteita sovellettiin ensimmäisen kerran vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa.

Käytännössä tuottoperusteisiin on tehty ja voidaankin tehdä muutoksia vain valtakunnan metsien uusien inventointitietojen perusteella, sillä tuottoperusteiden laskenta edellyttää monipuolisia ja kattavia puuston mittauksia. Uusia tuottoperustemuutoksia käyttöön otettaessa on aikaisemminkin odotettu, että inventointitulokset ovat valmistuneet koko maahan. Alueellisten, vuosittaisen etenemisen mukaisesti laskettavissa olevien tulosten käyttöönotto valtakunnan metsien kahdeksannen inventoinnin kohdalla estettiin edellä mainitulla maatilatalouden tuloverolain 11 a §:llä.

Koska maatilatalouden tuloverolain 11 a § koskee vain kahdeksatta inventointia, olisi käynnissä olevan yhdeksännen inventoinnin tuloksia otettava jo alueittaisina huomioon ainakin, jos viiden prosentin muutoskynnys ylittyy. Tämän vuoksi verohallitus on pyytänyt metsäntutkimuslaitoksen lausuntoa yhdeksännen inventoinnin alueittaisesta etenemisestä ja valmistumisaikataulusta.

Metsäntutkimuslaitos esittää selvityksessään, että ensimmäisten metsäkeskusalueiden tulosten perusteella ei ole mahdollista laskea uusia tuottoperusteita, koska valtakunnan metsien inventoinnin otanta-aineiston alueelliseen tasoitukseen tarvitaan tietoja myös alueen ulkopuolelta. Käytännössä tuottoperusteita voitaisiin laskea riittävän luotettavasti vasta metsäkeskusalueita huomattavasti suuremmille alueille, esimerkiksi jaotuksessa Etelä-Suomi, Väli-Suomi ja Pohjois-Suomi.

Hallituksen esityksessä laeiksi maatilatalouden tuloverolain, verotuslain 45 §:n ja maatalouden investointivarauslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 64/1990 vp) mainittiin, että hakkuumahdollisuuden ja kasvun vertailussa käytetään suureita, jotka on ilmastokorjattu. Ilmastokorjauksen tarkoituksena on tasoittaa eri vuosina inventoinnissa mitattujen alueiden kasvutuloksiin sisältyvät kasvun tasoerot, mutta sen tarkoituksena ei ole vaikuttaa koko maan kasvun määrään. Ilmastokorjauksen huomioon ottaminen edellyttää koko maan tulosten laskentaa samanaikaisesti. Ilmastokorjausta on sovellettu valtakunnan metsien seitsemännen ja kahdeksannen inventoinnin tuloksia tuottoperusteiksi laskettaessa. Metsäntutkimuslaitos arvioi ensimmäisten, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen metsäkeskusalueiden mittaustulosten perusteella, että ilmastokorjauksiin tulisi mahdollisesti olemaan tarvetta myös valtakunnan metsien yhdeksännen inventoinnin yhteydessä.

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että tuottoperustemuutosten laskentaan ei ole aiheellista ryhtyä ennen kuin valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi on valmistunut koko maahan.Tämän vuoksi ehdotetaan maatilatalouden tuloverolain 11 a § muutettavaksi siten, että metsäverolukuihin ja verokuutiometrin rakenteeseen tehdään valtakunnan metsien yhdeksännessä inventoinnissa saatujen tietojen perusteella muutokset, kun inventointi on päättynyt koko maassa. Samalla tavalla kuin säännöksessä on kahdeksannenkin inventoinnin yhteydessä mainittu, inventoinnin katsottaisiin päättyneen koko maassa, jos inventointi jostakin syystä keskeytetään.

1.2. Metsälainsäädännön uudistus

Metsätalouden puhtaan tulon laskennassa voivat metsämaan uudistusalan taimikot saada verovapauden maatilatalouden tuloverolain 14 a §:ssä säädetyin edellytyksin. Verovapauden edellytyksenä 14 a §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetään, että uudistusalalla ei ole suoritettu yksityismetsälain (412/1967) vastaista hakkuuta eikä uudistusalan taimikko ole verovelvollisen laiminlyönnin johdosta joutunut yksityismetsälain vastaiseen tilaan. Lain 15 b §:n 3 momentin mukaan ensiharvennusvähennyksen saamisen edellytyksenä on, että hakkuuta ei ole toteutettu yksityismetsälain vastaisella tavalla. Yksityismetsälaki on kumottu vuoden 1997 alusta voimaan tulleella metsälailla (1093/1996). Tämän vuoksi ehdotetaan viittaussäännökset muutettaviksi voimassa olevan lainsäädännön mukaisiksi. Lain 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa ehdotetaan säilytettäväksi viittaus myös yksityismetsälakiin, sillä taimikon verovapauksia voidaan edelleen myöntää myös ennen vuotta 1991 perustetuille niin sanotuille siirtymäkauden taimikoille laissa olevan siirtymäsäännöksen perusteella.

2. Esityksen vaikutukset

Tuottoperusteiden laskennan lykkäämisellä ei ole välitöntä vaikutusta puhtaan tuoton määrään. Laskennan lykkääminen toisi kuitenkin hallinnollisia säästöjä metsäntutkimuslaitokselle, verohallitukselle ja valtiovarainministeriölle. Valtakunnan metsien yhdeksännen inventoinnin arvioidaan valmistuvan vuonna 2003. Metsätalouden tuloverotukseen sovelletaan pinta-alaperusteista verojärjestelmää viimeisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. Merkittäviä muutoksia tuottoperusteiden nykyiseen tasoon ei ole odotettavissa. Aivan alustavan arvion mukaan Pohjois-Savon ja Keski-Suomen metsäkeskusten alueilla metsän puhdas tuotto alenisi noin kolmella prosentilla.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä virkatyönä verohallituksen esityksestä. Asiasta on verohallitus pyytänyt metsäntutkimuslaitoksen lausunnon.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 11 a §, 14 a §:n 1 momentin 2 kohta ja 15 b §:n 3 momentin 2 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 11 a § ja 15 b §:n 3 momentin 2 kohta laissa 718/1990 ja 14 a §:n 1 momentin 2 kohta laissa 1541/1992, seuraavasti:

11 a §

Sen estämättä, mitä 11 §:ssä ja verotuslain 68 a §:n 2 momentissa säädetään, metsätalouden tuottoperusteina sovellettaviin metsäverolukuihin ja verokuutiometrin rakenteeseen tehdään valtakunnan metsien yhdeksännessä inventoinnissa saatujen tietojen perusteella muutokset, kun tämä inventointi on päättynyt koko maassa. Jos yhdeksäs inventointi keskeytetään ennen kuin siihen liittyvät mittaukset on tehty koko maassa, inventoinnin katsotaan päättyneen koko maassa.

14 a §

Metsämaan uudistusalan taimikosta myönnetään tässä pykälässä tarkoitettu verovapaus seuraavilla edellytyksillä:


2) uudistusalalla ei ole suoritettu yksityismetsälain (412/1967) tai metsälain (1093/1996) vastaista hakkuuta eikä uudistusalan taimikko ole verovelvollisen laiminlyönnin johdosta joutunut näiden lakien vastaiseen tilaan;


15 b §

Vähennyksen myöntämisen edellytyksenä on edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi, että


2) hakkuuta ei ole toteutettu metsälain vastaisella tavalla;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa.


Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.