Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry esitykseen

Puutteelliset hakuehdot

HE 51/1998
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion vakuusrahastosta annettua lakia siten, että Valtion vakuusrahastoon perustetaan toimiohjelautakunta. Ehdotuksen mukaan lautakunnan tehtävänä olisi antaa omaisuudenhoitoyhtiöitä sitovia toimiohjeita erityistarkastusten perusteella ajettavissa vahingonkorvaus- ja rikosoikeudenoikeudenkäynteihin liittyvissä asioissa sekä vahvistaa omaisuudenhoitoyhtiöiden ylivelkaantuneiden luottoasiakkaiden saatavien perintää ja velkajärjestelyjä koskevat periaatteet.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Valtion vakuusrahastosta annetun lain (379/1992) 3 §:n mukaan, sellaisena kuin se on muutettu 1 päivänä toukokuuta 1996 voimaantulleella lailla (245/1996), Valtion vakuusrahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jota hoitaa ministeriö. Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan Valtion vakuusrahasto kuuluu valtiovarainministeriön toimialaan.

Valtiovarainministeriön 17 päivänä marraskuuta 1997 vahvistettuun työjärjestykseen, sellaisena kuin se on muutettu 15 päivänä tammikuuta 1998, on otettu liitteeksi muun muassa määräykset ministeriön päätöksenteosta Valtion vakuusrahastoa koskevissa asioissa. Työjärjestyksen liitteen 10 §:n mukaan ministeri ratkaisee kaikki rahastoa koskevat periaatteellisesti tärkeät ja laajakantoiset asiat. Lisäksi liitteessä on lueteltu asiat, jotka ministeri aina ratkaisee. Näitä ovat muun muassa valtion vakuusrahastosta annetun lain 14 a §:n mukaisesti suoritetun erityistarkastuksen perusteella nostetussa vahingonkorvausoikeudenkäynnissä annettuun tuomioon tyytyminen ja siitä valittaminen sekä päätökset, jotka koskevat kanteen nostamista tai siitä luopumista, sovintotarjouksen hyväksymistä tai tekemistä ja takavarikon poistamista. Muut ministeriön ratkaistaviksi kuuluvat oikeudenkäyntiasiat ratkaisee työjärjestyksen mukaan rahoitusmarkkinaosaston päällikkö tai ministerin määrämä rahoitusmarkkinaosaston finanssineuvos.

Valtion vakuusrahastossa on lisäksi parlamentaarisena toimielimenä Valtion vakuusrahaston valtuusto, jolle kuuluu laissa tarkemmin säädetyt tehtävät.

Valtion vakuusrahastosta annettuun lakiin on otettu omaisuudenhoitoyhtiöiden toimintaa ja päätöksentekomenettelyä koskevia erityissäännöksiä. Lain 14 §:n 2 momentin mukaan ministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat toimiohjeiden antamista yhtiöille samoin kuin valtion etujen turvaamista sekä yhtiöitä yhteisesti koskevia hallinnointiperiaatteita. Käytännössä toimiohjetta pidetään omistajan omaisuudenhoitoyhtiölle antamana velvoittavana tahdonilmaisuna. Ministeriö voi antaa toimiohjeen myös omaisuudenhoitoyhtiön tytäryhtiöille, joita valtio ei suoraan omista.

Ministeriö on antanut toimiohjeita lähinnä edellä mainittuihin vahingonkorvaus- ja rikosasioihin liittyen. Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:lle tai sen tytäryhtiöille on tähän mennessä annettu kaikkiaan noin 150 vahingonkorvaus- ja rikosasioihin liittyvää toimiohjetta. Toimiohjeista noin 60 on valtiovainministeriön antamaa ja loput Valtion vakuusrahaston aiempaan organisaatioon kuuluneen johtokunnan antamia.

Valtiovarainministeriö voi monella tavalla vaikuttaa omaisuudenhoitoyhtiöiden toimintaan. Tämä mahdollisuus sillä on omistajavallan käyttäjänä sekä valtion vakuusrahastosta annetun lain perusteella. Kysymys ei siten ole niinkään siitä, onko ministeriöllä riittävästi keinoja puuttua omaisuudenhoitoyhtiöiden toimintaan vaan siitä, onko ministeriö sopiva päätöksentekoelin yksittäisissä vahingonkorvaus- ja rikosasioissa.

Valtio ei ole pankkikriisin seurauksena syntyneissä oikeudenkäynneissä itse asianosaisena. Kantajana on säännönmukaisesti pankkitukea saanut omaisuudenhoitoyhtiö tai talletuspankki. Oikeudenkäynteihin liittyy merkittävä yhteiskunnallinen intressi. Tämän vuoksi valtiovarainministeriön on huolehdittava siitä, että pankkikriisiin liittyvät vastuukysymykset selvitetään huolellisesti. Yksittäistapauksellinen, oikeudenkäynteihin liittyvä päätöksenteko soveltuu kuitenkin huonosti ministeriön toimenkuvaan. Sovintoratkaisuja valmisteltaessa sovinnon kohteena on käytännössä lainvoimainen korvaustuomio. Tällöin valtion ylinten toimielinten tehtäväjaon kannalta voidaan pitää ongelmallisena sitä, että ministeriö joutuu sovintoratkaisun perusteeksi arvioimaan osin samoja seikkoja kuin tuomioistuin. Erityistarkastuksiin liittyvissä vahingonkorvaus- ja rikosasioissa voi tulla myös esiin eri tyyppistä asiantuntemusta vaativia kysymyksiä.

Lisäksi oikeudenkäynneistä riippumattomissa ylivelkaantuneiden luottoasiakkaiden vapaaehtoisissa velkajärjestelyissä omaisuudenhoitoyhtiöiden tulisi välttää muita velkojaryhmiä tiukempaa linjaa.

Tämän vuoksi ehdotetaan valtion vakuusrahastosta annettua lakia muutettavaksi niin, että lakiin lisätään uusi 5 §, jonka mukaan Valtion vakuusrahastossa olisi toimiohjelautakunta. Valtioneuvoston yleisistunto asettaisi lautakunnan, jossa olisi enintään viisi jäsentä. Tarkoituksena olisi, että lautakunnassa olisi kahden valtiovarainministeriön edustajan lisäksi jäseninä vahingonkorvaus-, ulosotto- ja velkajärjestelyasioiden asiantuntijat. Jäsenet toimisivat tehtävässään virkavastuulla.

Lautakunnan tehtävänä olisi antaa toimiohjeita omaisuudenhoitoyhtiöille suoritetun erityistarkastuksen perusteella ajettavissa vahingonkorvaus- ja rikosoikeudenkäynteihin ja niitä koskevien tuomioiden täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa. Lisäksi lautakunta vahvistaisi omaisuudenhoitoyhtiöiden ylivelkaantuneiden luottoasiakkaiden saatavien perintää ja velkajärjestelyjä koskevat periaatteet. Lautakunnan kokoontumisesta, päätösvaltaisuudesta, päätöksentekomenettelystä ja jäsenten palkkioista määrättäisiin säännöissä, jotka valtiovarainministeriö vahvistaisi. Samassa yhteydessä myös lain 14 §:n 2 momenttia tarkennettaisiin siten, että edellä mainittuja asioita koskevat toimiohjeet omaisuudenhoitoyhtiöille antaa lautakunta.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole olennaisia vaikutuksia valtiontalouteen. Lautakunnan jäsenille maksettavat kokouspalkkiot lisäävät Valtion vakuusrahaston menoja.

3. Asian valmistelu

Valtioneuvoston 23 päivänä lokakuuta 1997 asettama ja 22 päivänä tammikuuta 1998 toimenpide-ehdotuksensa jättänyt ministerityöryhmä harkitsi eri vaihtoehtoja vahingonkorvaus- ja rikosasioihin liittyvän päätöksentekojärjestelmän kehittämiseksi. Ministerityöryhmä ehdotti, että näissä asioissa tulisi oikeus toimiohjeen antamiseen siirtää ministeriöltä erikseen perustettavalle lautakuntatyyppiselle toimielimelle, jossa olisi edustettuna muun muassa vahingonkorvausoikeuden, ulosottotoimen ja velkajärjestelyasioiden tuntemus. Tällaista kollegiaalista päätöksentekomenettelyä ministerityöryhmä piti muun muassa sen tuoman monipuolisen asiantuntijapanoksen perusteella parhaana vaihtoehtona. Keskeiset säännökset lautakunnasta tulisi työryhmän mukaan antaa laissa.

Lisäksi työryhmän mielestä omaisuudenhoitoyhtiöiden varsinaiseen liiketoiminta-alueeseen kuuluvan luottohallinnon osalta tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, etteivät omaisuudenhoitoyhtiöt noudata luottoasiakkaisiinsa nähden erityisesti vapaaehtoisissa velkajärjestelyasioissa perusteettomasti muita velkojaryhmiä tiukempaa linjaa. Työryhmä ehdottikin, että edellä mainitun lautakunnan tehtäviin voisi kuulua myös yleisten periaatteiden vahvistaminen toimiohjein velkajärjestelyä koskevissa asioissa ja erityisistä syistä lautakunta voisi antaa toimiohjeen myös yksittäistä asiakasta koskevassa asiassa, esimerkiksi silloin, jos asia on periaatteellisesti tärkeä.

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n toiminnan parlamentaarista valvontaa varten asetettu tarkastusvaliokunta on myös selvittänyt vahingonkorvausasioihin liittyvää päätöksentekomenettelyä. Valiokunta on 8 päivänä joulukuuta 1997 antanut asiasta valtiovarainministeriölle lausunnon. Valiokunta katsoi, että vahingonkorvausasioissa päätöksentekomenettelyä tulisi Valtion vakuusrahastossa ja valtiovarainministeriössä kehittää esimerkiksi siten, että ainakin linjaratkaisut ja merkittävät yksittäiset ratkaisut tehtäisiin kollegiossa. Ministerityöryhmän toimenpide-ehdotus ja tarkastusvaliokunnan kannanotto olivat siis samansuuntaisia.

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä ja valmistelussa on otettu huomioon edellä mainitut ministerityöryhmän ehdotus ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n tarkastusvaliokunnan lausunto. Lakiehdotuksesta pyydettiin lausunto oikeusministeriöltä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain (379/1992) 14 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 245/1996, sekä

lisätään mainitulla lailla (245/1996) kumotun 5 §:n tilalle uusi 5 § seuraavasti:

5 §
Toimiohjelautakunta

Rahastossa on toimiohjelautakunta, jossa on viisi jäsentä. Lautakunnan jäsenet nimittää neljäksi vuodeksi kerrallaan valtioneuvoston yleisistunto. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lautakunnan tehtävänä on antaa toimiohjeita 1 §:n 4 momentissa tarkoitetuille yhtiöille 14 a §:n nojalla suoritetun erityistarkastuksen perusteella ajettaviin vahingonkorvaus- ja rikosoikeudenkäynteihin ja niissä annettujen tuomioiden täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa sekä vahvistaa yhtiöiden ylivelkaantuneiden luottoasiakkaiden saatavien perintää ja velkajärjestelyjä koskevat periaatteet.

Lautakunnan kokoontumisesta, päätösvaltaisuudesta, päätöksentekomenettelystä ja jäsenten palkkioista määrätään rahaston säännöissä, jotka ministeriö vahvistaa.

14 §

Ministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat valtion edustajan määrämistä valtion tai rahaston omistamien 1 §:n 4 momentissa tarkoitettujen yhtiöiden yhtiökokouksiin ja, ellei asia 5 §:n nojalla kuulu toimiohjelautakunnalle, toimiohjeiden antamista yhtiöille samoin kuin valtion etujen turvaamista sekä yhtiöitä yhteisesti koskevia hallinnointiperiaatteita.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1998.


Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.